de
lui
de
roep
×
×

Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Openbaring 13

Het beest uit de zee

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 21
Pagina 16-19
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel geeft, zoals je zult zien, een heel concrete uitleg van Openbaring 13:1-10.
Er zullen nog meer artikelen volgen, waardoor steeds meer puzzelstukjes op hun plaats zullen vallen in de opvattingen van het historicisme. In de videoseries van Stephen Bohr (op Adventmedia.nl zijn er al vele series vertaald), kun je al veel meer informatie vinden.
We doen ons best om zoveel mogelijk artikelen op deze website te plaatsen, zodat je ook via deze artikelen je kennis kunt doen toenemen. Mocht je vragen hebben, stuur deze dan in, dan zullen we proberen hier antwoord op te geven. Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Adventmedia.nl
Samenvatting We hebben in Openbaring 12 gezien dat Christus en de gemeente vervolgd werden door het heidens Keizerrijk Rome, gesymboliseerd door de draak.

In Openbaring 13 zien we dat er een beest opkomt uit de zee en dat de draak (Keizerrijk Rome) zijn kracht, troon en macht aan dit beest geeft. De macht blijft in Rome: het keizerrijk geeft de macht over aan het pausdom.

Het pausdom verkrijgt deze macht voor 1260 jaar, van 538 tot 1798.

In 1798 maakt de Franse Revolutie een voorlopig eind aan de macht: het beest krijgt een dodelijke wond.
Maar verderop in Openbaring 13 wordt duidelijk dat deze wond zal genezen en dat het pausdom opnieuw macht zal verwerven.
Deze profetie in Openbaring 13 moet samen gelezen worden met het boek Daniël. Hier vinden we immers dezelfde dieren terug. Daniël kijkt vooruit, Openbaring 13 kijkt deels terug.

Als je meer wilt weten over de details van de draak, zoals wat de koppen betekenen, kun je klikken op deze link naar een Engelstalige videoserie van Stephen Bohr.
God's Prophetic Chain
- 1 - Openbaring 13:1-2
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.
En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
- 2 - Openbaring 13:3-5
En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest, de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.
- 3 - Openbaring 13:6-8
En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent, en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.
- 4 - Openbaring 13:9-13
Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Openbaring 13:1-10
- 5 - De troonopvolger van het heidens Romeinse Rijk
In het artikel 'Openbaring 12 en de oorlog' is er een draak die de vrouw vervolgt.
Openbaring 12 en de oorlog

De draak komt in dat artikel twee keer voor.
Eén keer zien we hem in een oorlog die gevoerd werd in de hemel. Daar is Satan de grote rode draak en de draak is het werktuig waardoor de Satan op aarde werkte: het heidens Romeinse rijk. Christus en de apostelen en de apostolische kerk werden door het heidense, keizerlijke Rome vervolgd, door middel van de stadhouders enz.

Nu wordt van het beest uit de zee gezegd, dat het de troonopvolger is van het keizerlijke Rome. De woorden die gebruikt worden zijn: “En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” Openb. 13: 2

De vraag is nu: welke macht werd de troonopvolger van het heidens Romeinse Rijk?
- 6 - De troonopvolger van de draak: in Rome
Toen het West Romeinse Rijk door de volksverhuizing ten onder ging, stonden de bisschoppen op en maakten zich het middelpunt van de opkomende volkeren gemeenschap.

“Het nieuwe christelijke keizerrijk van het westen werd door het Pausdom geschapen en onderhouden. De paus werd door omstandigheden, door de wil van volken en vorsten, en door de macht van de openbare opinie, meer en meer er toe gedrongen, zich als opperste bemiddelaar aan het hoofd van het Europese gemenebest te stellen... De curie werd een groot geestelijk, wereldlijk gerechtshof. In het kort: de gehele westerse christenheid vormde in zekere zin één rijk, aan het hoofd waarvan de paus en de keizer stonden, echter met dien verstande, dat eerstgenoemde verreweg het meest in aanzien was, en dat zijn invloed voortdurend sterker werd.” Kirche und Kirchen p. 32-34 Döllinger

Het is duidelijk dat de troon in Rome stond. Dát was het middelpunt van heidens Rome en dát is het middelpunt van pauselijk Rome.
- 7 - Het pausdom is een samengesteld beest
“En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil, als de muil van een leeuw, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” Openbaring 13:2

Het is duidelijk vanwaar deze beelden van luipaard, beer, leeuw en draak (monster) genomen zijn. Zij komen uit Daniël hoofdstuk zeven. In dat hoofdstuk zijn de leeuw, de beer, de luipaard en het gruwelijke monster – de draak – een symbool voor achtereenvolgens:
 • Babylon
 • Medo-Perzië
 • Griekenland
 • en Rome.

Het Pausdom heeft van elk wat overgenomen:
 • Aan het hoofd van het Pausdom staat een Babylonische priester.*
 • Het leerstellig lichaam van het Pausdom is de Griekse filosofie.
 • Het Pausdom is in haar kerkelijke wetgeving even onveranderlijk als de wetgeving van de Meden en de Perzen.
 • En van de draak kreeg zij de troon.

* Om te weten te komen waarom het pausdom het Babylonisch priesterschap bezit, kijk de aflevering 'De wijn van Babylon' van de serie Total Onslaught van Walter Veith
De wijn van Babylon

- 8 - Overeenkomsten Daniël 7 en Openbaring 13
De kleine hoorn van Daniel 7 Het beest uit openbaring 13:1-10
1. Een mond vol grootspraak 7:8 1. Een mond vol grootspraak 13:5
2. Woorden spreken tegen de Allerhoogste. 7:25 2. Lasteringen tegen God. 13:6
3. De stem der grote woorden die de horen sprak. 7:11 3. Op zijn kop namen van godslastering. 13:1
4. Oorlog tegen de heiligen. 7:21 4. Oorlog tegen de heiligen. 13:7
5. De heiligen in de macht van de kleine horen - tijd, tijden en een halve tijd - dat is 1260 dagen. 7:25 5. De heiligen in de macht van het beest twee en veertig maanden, dat is 1260 dagen. 13:5
6. Aanzien groter als van zijn metgezellen. 7:20 6. Macht over alle geslacht en taal en volk. 13:7
7. Zijn lot is de verdelging. 7:26 7. Zijn lot is de dood. 13:10

Het beest van Openbaring 13 en de kleine hoorn van Daniël 7 komen overeen wat betreft:
 • Oorsprong.
 • Grondgebied.
 • Karakter.
 • Werk.
 • De tijd van overheersing.
 • En hun lot.

Dan moet het een en dezelfde macht zijn.
De machten in Daniël en Openbaring: de 7 koppen
Daniël Openbaring
1. Babylon De leeuw
2. Medo-Perzië De beer
3. Griekenland De luipaard
4. Heidens Keizerlijk Rome Het monster Draak met 7 koppen en 10 horens Openb. 12
5. Pauselijk Rome De kleine horen Beest uit de zee met 7 koppen en 10 horens Openb. 13: 10-10
6. Atheïsme in Communisme Beest uit de afgrond Openb. 11: 7
7. Amerika en Protestantisme Beest uit de aarde dat een beeld van het beest maakt Openb. 13:11-18; 17
- 9 - De macht van het Beest en de 1260 dagen of 42 maanden
Deze periode komt zeven keer voor in de Schrift:
- 10 - De 1260 dagen of de 42 maanden is het tijdperk van de macht van het Pausdom.
Die macht werd gegeven aan het begin van de periode (van de 1260 dagen / 42 maanden / tijd, tijden en een halve tijd).
“De draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht."
Dat wil zeggen zij hád geen macht, zij kréég ze van een Romeins keizer. Dat is op zichzelf al merkwaardig.
 • Babylon kreeg geen macht, zij hád macht.
 • Medo Perzië kreeg geen macht, zij hád macht.
 • Griekenland kreeg geen macht, zij hád macht.
 • Keizerlijk Rome kreeg geen macht het Rijk hád macht.
Maar het Pausdom hád geen macht, zij was een kerk, maar zij kréég macht. Zij kreeg macht van de Oost Romeinse keizer.
- 11 - Bisschop van Rome wordt hoofd van alle bisschoppen en corrector van ketters
De keizer van het Oost Romeinse Rijk liet de paus weten dat de bisschop van Rome het hoofd was van alle bisschoppen en de hoogste instantie was ter correctie van ketters en dwaalleraars.
De brief werd geschreven in 533, en werd formeel van kracht toen de vijanden van de paus in 538 uitgeroeid waren. Dat waren respectievelijk:
 • De Herulen,
 • de Vandalen
 • en de Oost Goten.
- 12 - De vrouw wordt een beest
Vanaf dát moment waren volgens het Romeinse Recht, de heiligen overgeleverd aan de bisschop van Rome.

De macht werd aan haar gegeven. Rome als kerk kreeg haar eigen recht, het kerkelijk recht. Rome had haar eigen geloofsrechtbanken – de inquisitie. De kerk was staat geworden – een staat in de staat. De vrouw, de bruid van Christus, was vanaf dat moment een beest geworden. Een staat met haar eigen wetten haar eigen rechtbanken, en haar eigen uitvoerende macht, de paus – de bisschop – van Rome.
- 13 - 1798: een dodelijke wond voor het pausdom
Dat duurde tot de Franse Revolutie. Toen werd de kerk onderworpen aan de republiek. Het Pausdom kreeg een dodelijke wonde. Haar beest karakter werd haar afgenomen door de liberale democratie. Zij leeft nu voort als vrouw, net zoals ze begon.

Maar de Bijbel zegt dat haar dodelijke wonde zal genezen. Zij is opnieuw uit op macht. Maar die moet haar gegeven worden.

Vanaf 538 t/m 1798 had de paus volgens het canonieke recht, het kerkelijk recht, MACHT.
- 14 - Maarten Luther
Maarten Luther wierp in 1521 het pauselijk wetboek in het vuur. Dat werd niet gevolgd door de protestantse kerken. Dat liet nog op zich wachten.
Maar de daad van Luther was een morgenster die een nieuwe tijd aankondigde. Het ging langzaam, maar nu is het een feit.

Laten wij alert zijn en de paus niet opnieuw macht geven.
- 15 - Godslasterlijke taal
Dat het Pausdom godslasterlijke taal spreekt is algemeen bekend:
 1. Het Pausdom matigt zich onfeilbaarheid aan.
 2. Het Pausdom verkoopt nog altijd vergiffenis van zonde.
 3. Het Rooms Katholieke avondmaal, de mis, wordt nog steeds een offer genoemd.
 4. Maria wordt nog steeds de moeder van God genoemd.
- 16 - Godslasterlijke taal
5. Maar het toppunt van Godslastering vindt plaats in het misoffer.

“Op deze wijze kan de priester, tot op zekere hoogte, de schepper van zijn Schepper genoemd worden, daar hij door het uitspreken van de wijdingswoorden, Jezus als het ware schept in het sacrament, door Hem een sacramentaal bestaan te geven en Hem opdraagt als een offer aan de eeuwige Vader...”
De macht van de priester is, volgens St. Bernardine van Sienna, de macht van de goddelijke persoon, want de transsubstantie van het brood vereist evenveel macht als het scheppen van de wereld. En St. Augustinus heeft geschreven: “O verheven heiligheid van de handen. O gelukkige functie van de priester. Hij Die schiep (als ik dat zo zeggen mag) gaf mij de kracht om Hem te scheppen, en Hij de mij schiep zonder mij, wordt zelf geschapen door mij...”
Hieronymus zei: “zoals het woord van God de hemel en de aarde schiep, zo scheppen de woorden van de priester Jezus Christus.”
Dignity and Duties of the Priest, p. 26-34, Alphonsus Liguori.
- 17 - 'Let op uw zaak!'
Zoals het misoffer het centrum is van de eredienst, zo is de paus het centrum van de hiërachie. Beide zijn het toppunt van godslastering.

Openbaring 13:1-10 wijst het Pausdom aan als de antichrist. Gedurende zoveel eeuwen was zij aan de macht en zij is in haar denken nog steeds de machtige. Dank zij Gods werkzaamheid in de Kerkhervorming is die situatie nu voorbij...

...Voor hoelang nog...
Kinderen Gods “let op uw zaak.”
local_library Lees meer artikelen!