de
lui
de
roep
×
×

Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Openbaring 12

en de oorlog

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 20
Pagina 12-14
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel geeft, zoals je zult zien, een heel concrete uitleg van Openbaring 12.
Er zullen nog meer artikelen volgen, waardoor steeds meer puzzelstukjes op hun plaats zullen vallen in de opvattingen van het historicisme. In de videoseries van Stephen Bohr (op Adventmedia.nl zijn er al vele series vertaald), kun je al veel meer informatie vinden.
We doen ons best om zoveel mogelijk artikelen op deze website te plaatsen, zodat je ook via deze artikelen je kennis kunt doen toenemen. Mocht je vragen hebben, stuur deze dan in, dan zullen we proberen hier antwoord op te geven. Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Adventmedia.nl
Samenvatting In Openbaring 12 vinden we een profetie over de geschiedenis van de gemeente van God door de eeuwen heen VANAF Christus.
We zien een reine vrouw (de gemeente) en een kind (Christus) die bedreigd worden door de draak (het Romeinse keizerrijk met daarachter als macht satan).

Allereerst probeert de draak Christus als baby te doden door Herodes. Dit lukt niet en wanneer Christus heeft overwonnen door zijn offer aan het kruis en opgevaren is naar de hemel, richt de draak zijn woede op de vrouw (de gemeente).
De gemeente wordt zwaar vervolgd door de keizers en later door het pausdom. De gemeente moet van 538 tot 1798 (1260 jaar) in het geheim ('in de woestijn') functioneren tijdens de religieuze heerschappij van het pausdom.
De gemeente kan een toevlucht vinden in Amerika ('de aarde').
Na deze periode gaat de draak opnieuw over tot vervolging van een rest van de ware gemeente die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus hebben. Deze 'rest' zal zwaar vervolgd worden, maar overwint door het verkondigen van de Waarheid.

Als je meer wilt weten over de details van de draak, zoals wat de koppen betekenen, kun je klikken op deze link naar een Engelstalige videoserie van Stephen Bohr.
God's Prophetic Chain


In de verzen 7-12 vinden we een terugblik naar een oorlog in de hemel, waarbij we zien dat satan en zijn engelen in opstand kwamen tegen God en deze oorlog verloren. Satan is met een derde van de engelen op de aarde gegooid, waardoor we de oorzaak van zijn woede op 'de vrouw' (de gemeente) leren kennen. Deze woede op het trouwe overblijfsel van God (zij die de geboden houden en het geloof van Christus hebben) zal duren totdat Christus terugkomt.
- 1 - Gemeente van God door de eeuwen heen
In Openbaring 12 is een profetie die ons vertelt hoe het met de gemeente van God gaat door de eeuwen heen.

Het begint met een vrouw, een reine vrouw, die op het punt staat om een kind ter wereld te brengen.
Tegenover deze vrouw staat een draak met zeven koppen en tien horens die de bedoeling heeft om het kind dat geboren wordt, te verslinden. Maar het kind wordt plotseling weggerukt tot God en Zijn troon.
Wat betekent dat nu?
- 2 - De vrouw
De vrouw stelt de gemeente van Christus voor. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is de gemeente symbolisch een vrouw. (Eze 16; Hos 2; Efe 5:22-33)

“Mannen hebt uw vrouwen lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad ... om haar te heiligen ...” (Efe 5:25-32)
- 3 - De grote rode draak
De grote rode draak is een beeld, een symbool, van het Romeinse Rijk dat op het punt stond om het kind te doden, door Herodes, de stadhouder van het keizerrijk. [De macht áchter dit Romeinse Rijk is satan]

Maria, Jozef en het kind ontkwamen ternauwernood, en zij gingen naar Egypte. (Mat 2:13-18)
- 4 - Weeën in de gemeente
Later vertelde de Heiland dat
  • de hof van Getsemane,
  • de rechtszaal,
  • Golgotha
  • en het sterven van Jezus tot het bekend worden van de opstanding van Jezus,
ook een soort weeën veroorzaakten in de gemeente. Wij lezen:
- 5 - Wat zei Christus over de barensweeën van de gemeente?
“Jezus bemerkte, dat zij Hem iets wilden vragen en zeide tot hen: Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zeide: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen.” (Joh 16:19-22)
- 6 - De barensweeën veranderden in vreugde
Het was het Romeinse Rijk, door de stadhouder Pilatus, dat Jezus aan het kruis hing.
De discipelen waren in barensnood.

Toen het echter tot de discipelen doordrong dat Jezus opgestaan was, en leefde, kende hun vreugde geen grenzen. En toen de kracht van de Heilige Geest hen ondersteunde gingen zij uit tot aan het einde van de wereld om te vertellen dat hun Heer opgestaan was en nu bij Gods troon hun Middelaar en Hogepriester was.

Dat had natuurlijk geweldige gevolgen.
- 7 - Vervolging
Overal waar het evangelie kwam, kwam ook vervolging. Hoe was dat mogelijk? Om dat te kunnen begrijpen gaat Johannes terug in de geschiedenis van het universum. Er was oorlog in de hemel.
- 8 - Oorlog in de hemel
Michaël en zijn engelen hadden oorlog met de draak en zijn engelen. Er was oorlog!
Wat was de twistappel, waar ging dat over? Als het echt zo is dat de strijd in de hemel licht werpt op de strijd hier op aarde, en het omgekeerde ook waar is, dan werpt de strijd op aarde licht op dat wat in de hemel gebeurde. Dan ging de strijd in de hemel over de geboden van God en het getuigenis van Jezus. (Openbaring 12:17)

En de ​draak​ werd boos op de vrouw, en ging heen om ​oorlog​ te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van ​Jezus​ ​Christus​ hebben.
- 9 - De strijd in de hof van Eden
Daar ging de strijd in de hof van Eden óók over. Jezus had een getuigenis, een verklaring afgelegd, over de boom der kennis van goed en kwaad. De slang bestreed dat getuigenis; volgens de slang zou dat getuigenis niet kloppen:

De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. (Gen 3:4-5)
- 10 - De geboden van God en het getuigenis van Jezus
Jezus had niet alleen een verklaring, een getuigenis, afgelegd over die boom Hij had ook een gebod opgelegd:

Van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet zult gij voorzeker sterven.

Dát was de oorlog tussen Christus en Satan in de hof van Eden. Daar gaat het óók over in de gemeente van de eindtijd; “de overigen van haar nageslacht.” Het gaat dan over het getuigenis van Jezus en de geboden van God.

En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.” Openbaring 12:17
- 11 - Vasthouden aan wat God zegt
Even verderop in de Openbaring zegt een van de engelen die bij God en Christus bleef:

Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben, want het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie. (Openb 19:10)

Een profeet spreekt voor God, vertelt dus hoe God over de zaken denkt. Als Eva vastgehouden had aan wat God over die boom getuigd had, dan was zij niet gevallen; Dan had zij gesproken voor God! Dat is wat de engel zegt: "Ik ben jouw mededienstknecht, jouw medebroeder, en wat ons bindt, is dat wat Jezus zegt over de zaken van de dienst van God en de medemens".

Dáár ging het in de hemel over, daarover ging het in de hof van Eden, daarover ging het bij Jezus en de apostelen, daarover ging het in de gemeente in de woestijn en daarover gaat het in de eindtijd: het getuigenis van Jezus en de geboden van God.
- 12 - De gemeente van God door de eeuwen heen.
Openbaring 12 is een soort overzicht.

  • Het gaat over Jezus en de discipelen die werden vervolgd door het Romeinse Rijk via de stadhouders.
  • Dan volgt een verklaring voor de oorlog door te verwijzen naar het prototype in de hemel. Deze excursie is er om het andere dat volgt te begrijpen.
  • Dan komt de gemeente in de woestijn en blijft daar verborgen voor 1260 lange, lange jaren.
- 13 - De vervolging door keizers en het pausdom
De eerste christelijke gemeente werd vervolgd door keizerlijk Rome.

Dat ging door tot Constantijn de Grote zich verbond met de kerk. Dit Keizerrijk gaf zijn macht en kracht aan de kerk van Rome. Toen ging een heel andere fase van vervolging in: de pauselijke. Die pauselijke vervolging kwam en de gemeente van God trok zich terug in 'de woestijn'.
- 14 - Wie waren de trouwe volgelingen van God in 'de woestijn'?
De Waldenzen, de Albigenzen en de Katharen waren ijverige zendelingen en zij trokken door heel Europa. Zij woonden in het noorden van Italië en het zuiden van Frankrijk. Verborgen in de bergen.

Later waren dat de Hervormers, de Hugenoten en de Puriteinen. Zij zochten in Amerika een nieuwe woonplaats. Daar hadden zij een staat zonder koning en een kerk zonder paus.
- 15 - Het voorlopige einde van de heerschappij van het pausdom
Aan de pauselijke opperheerschappij werd in de Franse Revolutie een einde gemaakt. Napoleon riep, door generaal Berthier, de Republiek uit in Rome en dat was het einde van de oppermacht van Rome in Europa.
- 16 - Laatste fase van vervolging
De laatste of derde fase van de vervolging treft de overgeblevenen, het overblijfsel. Zij zullen vervolgd worden doordat het Protestantisme een vervolgende macht wordt.

De overheersing door het Keizerrijk vinden wij onder het symbool van de rode draak met zeven koppen en tien horens. Wij lezen dat, zoals reeds aangetoond, in Openbaring 12: 1-6.

Dan volgt de pauselijke vervolging waarbij de gemeente een bepaalde tijd in de woestijn doorbrengt. (Openbaring 12:13-16) Dit wordt verder ook beschreven in Openbaring 13:1-10

De laatste vervolging wordt beschreven als zijnde een vervolging van 'de overigen', dat zijn de laatste overgebleven trouwe christenen. Openbaring 12: 17 en ook in Openbaring 13:11-18.
- 17 - Gods eigendom blinkt als de sterren
Maar de gemeente die vervolgd werd (de ware gelovigen), zijn in Gods oog sterren.

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. (Dan 12:3)


Zij zijn de edelstenen in de kroon van Jezus.

Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. (Mal 3:16-18)
- 18 - Wat is 'de staart' van de draak?
En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Openbaring 12:4

De profeet Jesaja zegt: “De profeet die leugen onderwijst die is de staart.” Jesaja 9:14
Leugen en waarheid, waarheid en dwaling, staan tegenover elkaar. [De staart representeert dus de leugen en de dwaling waarmee werd misleid en verleid om engelen en mensen te doen vallen]

De vervolgers in de tijd van het Nieuwe Testament, zoals beschreven in de evangeliën, waren de Farizeeën, de Schriftgeleerden, de Herodianen en de Sadduceeën die zich verbonden met Rome en dat was het begin van de vervolging.
- 19 - Het verkondigen van de Waarheid leidt tot vervolging
De eerste sterren die vielen waren Stefanus en Jacobus, de broer van Johannes.

Zo was het met het heidendom: de oorzaak van de vervolging was de menigte aan dwalingen die getoetst werden door de waarheid en dát riep vervolging op.

Zo is het ook met het pausdom. Toen de waarheid van de Bijbel verteld werd begonnen de moeilijkheden.
- 20 slot - De overwinning ligt in de verkondiging van de Waarheid
Op dat vlak bevindt zich echter ook de overwinning:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Openbaring 12:11

Het getuigenis dat zij aflegden was het getuigenis VAN Jezus en het was getuigenis VOOR Jezus. Het is de Geest der Profetie.

Die van God komt spreekt de woorden Gods. Joh 3:34
local_library Lees meer artikelen!