de
lui
de
roep
×
×

Glowfolders
menu
search
de
lui
de
roep

GLOW folders

Giving Light to Our World

Glowfolders

Hieronder vind je de titels van de 'Glow' folders die je via ons kunt bestellen.

Glowfolders of Glows ('Giving Light to Our World') zijn heel kleine, handzame foldertjes (*) die kunnen worden gebruikt om mensen even na te laten denken over de Bijbel, het bestaan van God, natuurrampen, gezondheid enz. Misschien heb je er zelf één gekregen of wil je juist zelf kijken of er geschikte folders zijn die je uit wilt delen.

Je kunt op de folders klikken om naar de tekst te gaan. Er wordt dan een 'popup' geopend op deze pagina, die je kunt sluiten met het kruisje bovenaan of onderaan de tekst.

Als je een stapeltje folders wilt bestellen, dan kun je een mail sturen naar deluideroep@gmail.com voor meer informatie over de kosten en verzendmethode. (De nummers staan trouwens niet op de echte folders. Ze staan hier alleen voor het gemak.)

Je kunt meer titels vinden op https://glowonline.org/glow-dutch/.
De gebruikte tekst en afbeeldingen op deze pagina zijn ook van die pagina afkomstig.

* afmeting gevouwen folder: 7cm x 11cm (b x h)
* afmeting uitgevouwen folder: 27cm x 11cm (b x h)

×
Oorlog in de hemel

Wist u, dat de allereerste oorlog die gevochten is, op de meest onwaarschijnlijk lijkende plaats heeft plaatsgevonden? De Bijbel vertelt ons, dat er “oorlog in de hemel was: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.” (Openbaring 12:8,9) Hoe begon deze oorlog en waar ging het om? Het antwoord op deze vragen onthult de reden achter de onrust, die de planeet aarde, evenals het menselijk hart, plaagt.

De profeet Ezechiël geeft ons inzicht in deze eerste oorlog en Satans opstand tegen God. Lucifer, die beschreven wordt als degezalfde cherub, die zijn vleugelsbeschermend uitspreidt, was onberispelijk, toen hij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. (Ezechiël 28:14,15) Deze positie van bedekkende cherub (of engel) laat veel over Lucifers opstand zien. In het Oude Testament had God Israël een miniatuurmodel van Zijn troonzaal in de hemel gegeven, het heiligdom genaamd. (zie Exodus 25:8) Paulus schrijft, dat dit heiligdom een voorbeeld of blauwdruk van ‘hemelse dingen’ was. (Hebreeën 8:5) Binnenin was een speciale kamer, die het Heilige der Heiligen werd genoemd, waar zich de Ark van het verbond met de Tien Geboden bevond. Bovenop deze ark was een verzoeningsdeksel en aan iedere zijde van het verzoeningsdeksel was een cherub, die de genadetroon beschermde en de ark bedekte. (zie Exodus 25:16-22; 1 Koningen 8:7)

Dit laat zien, dat Gods troon een genadetroon is en de basis daarvan, en van Zijn koninkrijk, is Zijn wet. Lucifer, die eens een overdekkende cherub was, was verantwoordelijk deze wet hoog te houden en te beschermen of te bedekken. De opstand begon echter, omdat ongerechtigheid of zonde in Lucifer gevonden werd. En wat is zonde? “Want de zonde is de wetteloosheid.” (1 Johannes 3:4) Lucifer, die geacht werd Gods wet te verdedigen, de basis van het bestuur van de hemel, rebelleerde hiertegen. Het gevolg was een oorlog in de hemel.

Maar wat was het argument van Lucifer tegen de wet? Zie een ander machtig inzicht in deze strijd van de profeet Jesaja. “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.” (Jesaja 14:12-14) Lucifer betoogde, dat hij als God kon zijn, dat wil zeggen in gerechtigheid, zonder de behoefte om Gods wet te gehoorzamen. Hij vond, dat hij zelf kon beslissen wat goed en wat kwaad was. Lucifers’ opstand was gebaseerd op zelfrechtvaardiging. Hij argumenteerde, dat de wet beperkend was en dat vrije, intelligente engelen zo’n regel niet nodig hadden. Dit argument misleidde een groot aantal engelen. Deze engelen en Lucifer werden, samen met hun antiwet-sentimenten, uit de hemel geworpen.

Met dit inzicht kunnen wij beter begrijpen, waarom de aarde en het menselijk hart zo vaak onrustig is. Satan is vandaag een hater van Gods wet, wat de basis van Gods bestuur is. God zoekt onderdanen voor Zijn koninkrijk, maar zij moeten gewillig zijn naar de hemelse wetten te leven. Hetzelfde geldt voor iedere overheid.

Toen Satan Adam en Eva in de hof benaderde, verzocht hij hen met dezelfde misleiding. Jullie kunnen als goden zijn zonder Hem te gehoorzamen. (Genesis 3:1-4) Dezelfde misleiding, die leidde tot de val van engelen in de hemel, leidde tot de val van Adam en Eva in de hof. En net als de engelen uit de hemel werden geworpen, zo werden Adam en Eva uit de hof van Eden verwijderd. “Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.” (Genesis 3:23,24) Adams en Eva’s verstand waren verdorven door Satan. Zij hadden nu een vleselijk verstand, waarvan Paulus schrijft, “dat het dood is… Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God.” (Romeinen 8:7,8)

Maar God laat de mens niet omkomen. Hij zou Zijn zoon naar de wereld sturen. De mens zou een tweede kans krijgen. Om het koninkrijk van de hemel binnen te kunnen gaan, zal de mens zich weer aan haar wetten moeten houden. Daarom schrijft Paulus: “En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.” (Hebreeën 10:15-17)

Alle onrust op de wereld en in het menselijke hart is een gevolg van het geloof in Satans leugen, dat de mens Gods wet niet hoeft te gehoorzamen of dat hij zonder Gods hulp rechtvaardig kan zijn. Satan is zelfs zover gegaan deze leugen, onder een schijn van rechtvaardigheid, door te drukken; dit komt tot uiting in zogenaamde christelijke onderwijzingen, die leren dat Gods wet overbodig is, dat genade op één of andere manier de behoefte om Gods wetten te gehoorzamen teniet doet. Johannes waarschuwt tegen deze misleiding van zelfrechtvaardiging als hij schrijft: “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”

Satan is boos op hen, die niet in deze misleiding trappen. Hij “ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)

De Bijbel laat zien, hoe Satan zal werken om mensen te misleiden ten aanzien van Gods wet. De profeet Daniël beschrijft Satans poging om de wet te veranderen. (Daniël 7:25) Waarom? Omdat Satan weet, dat door één gebod te veronachtzamen men schuldig is aan het breken van alle geboden. (Jakobus 2:10-12)

Satan heeft daadwerkelijk één van de Tien Geboden listig veranderd en weinig mensen lijken zich dat te realiseren. Hij heeft dit juist van binnenuit de kerk gedaan. Wij moedigen u aan in gebed de Tien Geboden te lezen zoals deze in Exodus 20 staan en te ontdekken welk gebod vervangen is door menselijke traditie. Wanneer Satan christenen kan verleiden één van Gods geboden te veronachtzamen, leidt hij hen in feite tot zijn eigen antiwet sentimenten.

Aan het eind zal er een volk zijn, die de duivels misleidingen weerstaat en trouw bewijst aan het hemels koninkrijk. Zij zullen niet van Gods wet afwijken. De eerste oorlog ooit werd over Gods wet gevoerd. De laatste oorlog op aarde zal over hetzelfde gaan. Johannes schrijft over deze overwinnende groep: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdatzij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14) Mag u deel uitmaken van die overwinnende groep!

×
×
Een beredeneerd geloof

Joël en Mark waren twee vrienden met heel uiteenlopende (geloofs)overtuigingen. Joël geloofde in God als de oppermachtige koning, die alles in de wereld geschapen had. Mark was een toegewijd atheïst, die religie belachelijk maakte en dacht dat de hele wereld, met inbegrip van hemzelf, toevallig ontstaan was: een biologisch ongelukje. “Hoe weet je dat God bestaat en dat de Bijbel niet gewoon een sprookjesboek is?” vroeg Mark vaak. “God bestaat, omdat de Bijbel het zegt en de Bijbel is te vertrouwen, want het is Gods woord,” antwoordde Joël dan. Mark gniffelde dan altijd om dit onlogische antwoord en zei, “Dat is alsof je zegt: ‘Ik ben een goede werker, omdat Frank dat zegt. Hoe weten we of Frank te vertrouwen is? Ik sta voor hem in.’”

De cirkelredenering van Joël is niet juist en kan niemand overtuigen van Gods bestaan of dat de Bijbel waar is. Toch hebben veel mensen vandaag geen betere onderbouwing voor hun geloof in de Bijbel. Is er hard bewijs ten gunste van de Bijbelse geldigheid? Moeten intelligentie en verstand overboord worden gegooid wanneer mensen Christen worden?

De Droom

Eén manier om te testen of de Bijbel waar is, is door te kijken naar haar profetieën. Eén van Gods aanspraken is dat Hij door de Bijbel de toekomst kan voorspellen (Jesaja 46:9, 10). Het bestuderen van de historische geschriften van het oude Babylon in het boek Daniël kan ons helpen de vraag te beantwoorden of de Bijbel waar is. We zien hier een koning genaamd Nebukadnessar 1, een heerser waar niet alleen in de Bijbel, maar ook in andere historische geschriften over geschreven wordt.

Op een nacht had hij een verontrustende droom. Toen hij echter wakker werd, kon hij zich de droom niet meer herinneren – alleen dat hij erdoor gekweld werd. Hij ontbood zijn wijzen en beval hen om hem zijn droom en de uitleg daarvan te vertellen. De wijzen waren door dit verzoek met stomheid geslagen. Zij zeiden, “Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen…” (Daniël 2:10-11). De koning was woedend en beval dat al de wijzen in Babylon ter dood moesten worden gebracht (Daniël 2:12). Dit is het moment, waarop een Hebreeuwse man, genaamd Daniël, ten tonele verschijnt. Daniël was als gevangene naar Babylon meegenomen toen hij nog maar een tiener was. Daniël geloofde in God. Toen Arioch, de hofbeambte van de koning, Daniël over het besluit vertelde, ging Daniël naar de koning en vroeg meer tijd om hem de droom en de uitleg daarvan te kunnen vertellen. De koning stemde in. Daniël ging naar huis en bad God ernstig om wijsheid. God beantwoordde zijn smeekbede en “het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen”(Daniël 2:19).

Het Grote Standbeeld in de Geschiedenis

De volgende morgen ging Daniël naar de troonzaal van de koning en onthulde hem diens droom. De koning had een groot beeld gezien. Het bestond uit vijf verschillende delen. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, de lendenen van brons, de benen van ijzer, en de voeten deels van ijzer en deels van klei. Toen raakte een grote steen het beeld en het beeld werd verpulverd tot kaf, dat werd meegevoerd met de wind (Daniël 2:31-35 ). Daarna legde Daniël de betekenis van de droom aan de koning uit. Het gouden hoofd stelde Babylon voor. De zilveren borst en armen duidden Medo-Perzië aan. De bronzen lendenen symboliseerden Griekenland. De benen van ijzer vertegenwoordigden Rome. De voeten en tenen van ijzer vermengd met klei stonden voor de verdeelde macht van Rome, deels zwak en deels sterk. Net zoals ijzer zich niet met klei mengt, zo zullen deze naties niet samensmelten. De grote steen, die het beeld vermorzelde, stelde het koninkrijk van God voor. “En.. de God van de hemel zal een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan (Daniël 2:38-44).

De Vervulling van de Droom

Elk van de voorspellingen van deze door metalen voorgestelde koninkrijken kwam met onfeilbare precisie uit. Het eerste koninkrijk, Babylon, regeerde de wereld van605 tot 539 v.Chr. Het rijk van de Meden en Perzen regeerde van 539 tot 331 v.Chr. Het volgende rijk, Griekenland, heerste van 331 tot 168 v.Chr. De ijzeren macht van Rome2heerste van 168 v.Chr. tot 476 na Chr. Het laatste koninkrijk, verdeeld in veel kleine koninkrijken, staat voor de verdeelde macht van Rome, de moderne naties van Europa, die vandaag de dag nog steeds verdeeld blijven. De bijbel was uiterst nauwkeurig betreffende al de vijf rijken en wanneer ze zouden opkomen!

Specifieker Bewijs

Sceptici hebben gesuggereerd dat Daniël’s voorspellingen vals zijn; zijn boek zou veel later geschreven zijn. Zelfs als dit waar zou zijn, laat het feit dat de Dode Zee Rollen3acht manuscripten uit Daniël bevatten, waarvan de oudste uit 125 v.Chr. stamt (die op zichzelf een kopie van een eerdere versie is), zien dat deze profetie honderden jaren voor de verdeling van Rome in de moderne naties van Europa is geschreven. Deze profetie is slechts één van honderden voorbeelden, die aangehaald zouden kunnen worden om de Bijbelse inspiratie te bewijzen. Een ander concreet voorbeeld is te vinden in de profetie in Daniël 9, waar de precieze tijd van Jezus’ doop en dood honderden jaren van tevoren werd voorspeld 4.

Na het bestuderen van deugdelijk bewijs, zoals we die in de Bijbelse profetieën vinden, mogen we inderdaad concluderen dat God en de Bijbel volledig betrouwbaar zijn! Hoofdstuk 2 van Daniël laat ons zien hoe waar en accuraat deze voorspellingen zijn, die ons reden geven om een intellectueel verantwoord geloof te hebben. De Bijbel is het geïnspireerde woord van God en kan worden vertrouwd als onze gids in iedere situatie. Alleen het geloven van deze informatie maakt het slechts niet meer dan dat: informatie. Geloof alleen heeft geen reddende kracht in onze levens. We moeten door ons geloof veranderd worden. Het is van eeuwig belang om niet alleen de Bijbel te geloven, maar ons er ook door te laten veranderen. De Bijbel zegt: “Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen!” (Jakobus 2:19) God zal onze levens in iets moois veranderen als wij het Hem toestaan. Wiltu dat?

Zoek ‘Nebukadnessar II’ op wikipedia.org
‘The Next Super Power’ - Mark Finley
‘Meaning of the Dead Sea Scrolls’ blz. 137 James C. VanderKam, Peter Flint
‘The Next Super Power’ - Mark Finley

×
×
Mythes over de hel

De hel! Het is een heet hangijzer voor mensen, die er tenminste over nadenken. Maar de meesten doen dat niet. De morele mislukkingen van beroemdheden, voetbalwedstrijden en wat er in de politiek gebeurt krijgen veel meer aandacht dan de straf voor de zonde, die de zondaren wacht. De Bijbel voorspelt dat op een dag “iedereen, die niet in het boek des levens gevonden wordt, in de poel van vuur wordt geworpen.” (Openbaring 20:15) Zij, die die vurige plaats meemaken, zullen zeker gewild hebben, dat zij serieuzer rekening hadden gehouden met de hel. Geloof het of niet: deze kleine folder is uw kans om de waarheid van tevoren te ontdekken. Hopelijk helpt het u een onfortuinlijk lot te voorkomen, plus dat het de enorme verwarring over een verschrikkelijk verkeerd begrepen onderwerp verheldert.

Ten eerste is de Bijbel kristalhelder dat de hel, in tegenstelling tot dat het slechts een denkbeeldige plek is, werkelijkheid is. Jezus Christus legt in gewone taal uit dat op een dag “zij, die wetteloosheid beoefenen in de oven van vuur geworpen zullen worden, waar er geween en tandengeknars zal zijn”. (Mattheüs 13:41,42) Ja, de hel is werkelijkheid, geen illusie. Maar let nauwkeurig op, wanneer de Meester het moment, waarop deze vuurzee plaats vindt, verklaart. “Zo zal het zijn aan het eind van de wereld.” (vers 40) Met andere woorden: volgens Jezus Christus zal de oven van vuur, die in de Heilige Schrift wordt voorspeld, alleen aangestoken worden aan het eind van de geschiedenis van de mens. Op dit moment brandt het niet. Petrus was het daarmee eens toen hij waarschuwde: “Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10)

Zo zullen op een dag – en opnieuw: de voorspelde tijd ligt nog steeds in de toekomst – zowel de hemel daarboven als de aarde beneden letterlijk vlam vatten, “door vurige hitte smelten en opbranden”. Dit is dezelfde oven van vuur, waarover Jezus sprak. Wanneer u dus geleerd hebt, dat de totale optelsom van de Bijbelboodschap over de hel wijst op een rokende plek, die nu ergens onder Los Angeles of Tokio brandt, denk dan opnieuw. Petrus legt uit, dat de oven nog steeds in de toekomst ligt en dat onze gehele, door zonde vervuilde planeet aan de vlammen overgeleverd is. Toch eindigt hij met een troostende verzekering: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn (Gods) belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)

Wat zal er met de verloren mensen gebeuren op die gevreesde dag? Let goed op: “Zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht.” (Psalm 68:2) “Maar de goddelozen komen om; in rook zullen zij verdwijnen.” (Psalm 37:20)

God zelf verklaart ook: “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Stof zullen zij worden zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 4:1,3)

Hier spreekt ‘de Heer van de legermachten’, niet de mens. Als wij deze verzen samenvoegen ontdekken wij dat, in plaats van eindeloos in eeuwige vlammen gemarteld te worden (zoals velen vandaag fout leren) zij, die uiteindelijk verloren zijn, zullen vergaan, verdwijnen, opbranden en tot stof vergaan, zodat wortel noch tak overblijft. Denk nu nuchter na. Wanneer een plant vernietigd wordt, zodat geen wortel of tak overblijft, hoeveel is er dan van die plant over? Absoluut niets. Dit zegt God wat met allen, die goddeloosheid doen, zal gebeuren.

De Bijbel stelt, dat God uiteindelijk zonde en zondaars zal straffen, omdat Hij waarachtig en rechtvaardig is. Hij kan het kwaad niet door de vingers zien. Toch is God ook genadig. In feite is onze geweldige Schepper zo genadig, dat in de hoop ons niet te hoeven straffen, Hij Zijn zoon Jezus Christus toestond om in onze plaats onze straf te dragen. Tweeduizend jaar geleden stierf Christus aan een wreed kruis voor onze zonden. (1 Korinthe 15:3) Dit houdt in een notendop eenvoudigweg in, dat Hij verdroeg wat wij verdienden. Hangend aan een kruis buiten Jeruzalem werd Hij, Die geen zonde gekend heeft, op mysterieuze wijze voor ons totzonde gemaakt. (2 Korinthe 5:21) “Meteeuwige liefde heb Ik u liefgehad” (Jeremia 31:3) is Zijn persoonlijke boodschap aan u.

Ja, volgens Gods boek droeg Jezus Christus de volle straf voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2) om ons te redden van de eeuwige verdoemenis en een vurig lot in de poel van vuur, wat de tweede dood is (Openbaring 20:14) aan het eind van de wereld. De grote vraag is, hoe wij zo’n angstwekkend lot kunnen vermijden. Het Bijbelse antwoord is, dat wij ons van onze zonden moeten bekeren (Handelingen 2:38), wat het afkeren van alle onrecht, op Jezus Christus vertrouwen als onze verlosser (zie Efeze 1:12) en de Bijbel volgen (2 Timoteüs 3:16,17) betekent. Als wij dat doen is Gods belofte, dat wij eeuwig leven zullen hebben. (Romeinen 6:23) Jaren geleden luisterde een Joodse man met de naam Corrie met verrukte aandacht, toen ik deze waarheden deelde tijdens een Bijbelseminarie in New Yersey. Heel voorzichtig bouwde ik mijn zaak op, dat een liefhebbende God niets meer of minder dan volmaakte rechtvaardigheid zal toepassen op de dag van oordeel (zie Openbaring 20:11-13), dat dit zal resulteren in de tragische, volledige vernietiging van berouwloze zondaren in een wereldwijde poel van vuur en dat, wanneer de rook optrekt, God dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen, waar geen dood, noch verdriet, noch geween, noch pijn meer zal zijn (Openbaring 21:1,4) en waar iedereen, die Zijn vrije geschenk van verlossing heeft aanvaard, eeuwig zal leven. Na mijn toespraak kwam Corrie naar mij toe met tranen in de ogen en met een uitgestoken hand. Hij bekende toen, dat het algemene idee over God, die verloren zielen eeuwig martelde in een eeuwig brandende grot genaamd hel, hem altijd gehinderd had persoonlijk in Jezus Christus te geloven. Nu was die hindernis weggenomen. Nu kon hij de waarheid, dat God liefde is, geloven. (1 Johannes 4:8)

Beste lezer, hoe zit het met u? Of u het gelooft of niet: God houdt meer van u dan enige moeder ooit van haar kind hield. Om zo’n liefde te bewijzen stond Hij zelfs toe, dat Zijn zoon de volle straf voor uw persoonlijke zonden aan een kruis droeg. Wat was die straf? De dood! Maar goddank stond Jezus spoedig daarna op uit de dood. Nu leeft Hij in de hemel en spreekt Hij door de Heilige Geest vandaag tot uw hart, en zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Eeuwig leven is een gratis geschenk voor hen, die berouw van hun zonden hebben en op Jezus vertrouwen. Wanneer u dit geschenk weigert kan God u niet redden. Dan zult u op de oordeelsdag verantwoording voor uw zonden moeten afleggen, in de poel van vuur geworpen worden, volkomen te gronde gaan en de hemel missen.

Wees verstandig. Geef gehoor aan Gods liefde. Accepteer Jezus Christus vandaag!

×
×
Verdwijnen Christenen binnenkort?

De Bijbel vermeldt meer dan 2.500 keer dat Jezus Christus naar de aarde terugkeert, maar toch is er aanzienlijke verwarring binnen het Christendom over de precieze wijze van Zijn wederkomst. Het meest gangbare geloof, de stille opname, leert dat Jezus stiekem, stilletjes en onzichtbaar Christenen meeneemt naar de hemel. Terwijl Christenen ogenblikkelijk verdwijnen wordt ieder ander achtergelaten om een nachtmerrieachtige zevenjarige periode met de Antichrist te verdragen.

Hoewel dit idee heel populair lijkt, spreken vijf Bijbelfeiten de leer van de stille opname tegen.

Feit 1. Jezus komst is wereldwijd zichtbaar.“Ieder oog zal Hem zien.” (Openbaring 1:7) Jezus zei: “Alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel.” (Matteüs 24:30) Wanneer Jezus terugkomt zal het de meest bekeken gebeurtenis aller tijden zijn!

Feit 2. Jezus wederkomst zal luidruchtig zijn.“Dan zal Hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.” (Matteüs 24-31) ” Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.” (1 Tessalonicenzen 4:16) Er is hier niets stil of geheim aan!

Feit 3. De tweede komst is glorieus.“Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.” (Matteüs 25:31) De glorie van God en van alle engelen verlicht de hemel van horizon tot horizon. “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.” (Matteüs 24:27) Wereldwijd wordt de hemel gevuld met het witheet helder lichtvan hemelse wezens. Geen wonder dat Openbaring 1:7 zegt, dat “iedereen Hem zien zal.” Jezus wederkomst is globaal en het is glorieus!

Feit 4. De aarde wordt onbewoonbaar gemaakt bij Jezus wederkomst. Wanneer Jezus en Zijn engelen de atmosfeer van de aarde binnenkomen veroorzaakt dat een globale aardbeving, die steden decimeert en eilanden en bergen verzwelgt. "Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren… en de steden van alle volken werden verwoest… Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden.” (Openbaring 16: 18-20) Enorme hagelstenen verpulveren mensen en bezittingen tot vergetelheid. “Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen.”(Openbaring 16:21) De helderheid van Jezus wederkomst ontsteekt de elementen van de aarde in een razend inferno. “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.” (2 Petrus 3:10) Niemand die op aarde is kun deze globale ramp overleven!

Feit 5. Christus wederkomst ontvolkt de planeet. Wanneer Jezus komt wekt Hij de slapende heiligen op uit hun graf en neemt hen mee naar de hemel samen met alle levende gelovigen. “ De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Terwijl Gods volk naar de hemel opstijgt, zullen de verlorenen vernietigd worden en niemand blijft levend op aarde achter. “Wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt, dan komt Hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie Hij zijn macht manifesteert; dan straft Hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt Hij om te worden geprezen door al de zijnen , om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn.” (2 Thessalonicenzen 1: 7-10)

Deze vijf Bijbelfeiten spreken de stille opname afdoende tegen. Om deze theorie toch te proberen te bewijzen worden een paar Bijbelteksten uit hun verband gehaald. Laten wij deze bekijken.

Theorie 1.De Bijbeltekst “één zal worden meegenomen en de ander achtergelaten” (Matteüs 24:40) wordt verdraaid zodat het betekent dat de geredden naar de hemel worden meegenomen bij Jezus komst, terwijl de verlorenen levend achtergelaten worden om door de Antichrist te worden misleid. Wanneer we echter de context lezen, dan zegt Jezus dat Zijn komst zal zijn “zoals het was in de dagen van Noach” (vers 31). Wat gebeurde er in de dagen van Noach met de verlorenen? “De vloed kwam en nam iedereen weg.” (vers 39)

Lukas schreef, terwijl hij dezelfde scene beschrijft: “Noach ging de ark binnen en de vloed kwam die iedereen verzwolg.” (Lukas 17:27) Jezus punt is duidelijk: zij die achter worden gelaten zullen worden vernietigd. Wanneer de discipelen vragen waar de verlorenen achtergelaten zullen worden, verklaart Jezus: “Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.” (vers 37) Kennelijk worden diegenen, die niet naar de hemel gaan, vernietigd bij Jezus wederkomst en hun dode lichamen worden achtergelaten voor de gieren. Het verband weerlegt duidelijk de stille opname. Trap er niet in om te denken dat er een tweede kans zal zijn wanneer de ware gelovigen verdwijnen!

Theorie 2leert, dat nadat Jezus de heiligen opneemt naar de hemel, de Antichrist iedereen,die achter is gelaten gedurende zeven jaar van ellende zal misleiden. De Bijbel ontkracht deze theorie onmiddellijk als Paulus schrijft, dat de Antichrist voor de tweede komst verschijnt en feitelijk vernietigd wordt bij Jezus wederkomst. “Over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem worden verenigd, zeggen wij u: Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens (de Antichrist) verschenen is, die de Heer Jezus met de adem van Zijn mond zal doden en vernietigen voor de aanblik van Zijn komst.” (2 Thessalonicenzen 2:1-3,8)

Theorie 3stelt dat de opname stiekem gebeurt, als een “dief in de nacht”. De Bijbel zegt duidelijk dat er niets geheim is aan Jezus wederkomst als een dief. “De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.” (2 Petrus 3:10) “De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang.” (1 Thessalonicenzen 5: 2-3) Jezus komst als een dief is geen geheim; het is een verrassing! Jezus waarschuwt: “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.” (Matteüs 24:42)

Tweede kans?

De duivel wil niets liever dan hen misleiden, die in de eindtijd leven (zie Matteüs 24: 3-4, 24) Eén van zijn listen is om mensen te verleiden om te denken dat zij een tweede kans zullen krijgen om gered te worden tijdens de ‘ellende’, als zij de stille opname missen. Het gevolg is dat zij hun toewijding aan Christus tot later uitstellen. Maar zoals wij hebben gezien zal er bij Jezus wederkomst nooit een ‘later’ komen. Jezus zoekt onze harten nu, zodat Hij ons uit een ten dode opgeschreven zondige wereld kan redden wanneer Hij terugkomt. Laat u dus niet voor de gek houden. Geef uw leven nu aan Hem en wees gereed (zie Matteüs 24:44).

Neem contact met ons op om meer te weten te komen.

×
×
Is er hoop na de dood?

De vroegtijdige dood van Michael Jackson op 25 juni 2009 schokte de wereld. Tijdens de uitvaartdienst op 7 juli in het Staples Center in Los Angeles probeerde actrice Brooke Shields moedig de rouwende fans van de King of Pop te troosten. Ze sprak hen in tranen toe: “Laten we opkijken naar waar hij zich nu ongetwijfeld bevindt: uitrustend op een halve maan”.

Waar ging Michael Jackson echt naartoe? Waar gaan wij eigenlijk naartoe na de dood? Gaan de heiligen meteen omhoog naar de hemel, terwijl de verloren zondaars in de hel afdalen? Is er een tussenstop, ook wel eens vagevuur genoemd? Veranderen we in geesten, om aan de “andere kant” rond te zweven? Of is er een reïncarnatie? Is het echt mogelijk dat we terugkomen als een muis of een ander levend wezen?

Onze wereld is vol van tegenstrijdige theorieën, maar wij zullen slechts één bron raadplegen: de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waarschuwt ernstig dat een onzichtbare gevallen engel, genaamd Satan, “de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Als dit waar is, mogen we aannemen dat de meerderheid van de mensen zich over veel belangrijke zaken vergissen. Wat gebeurt er met een overleden persoon, als er aan het einde van een begrafenis gezegd wordt: “stof ben je, tot stof keer je terug”?

Drie basisopvattingen

Er zijn drie basisopvattingen over de dood, waar de meeste andere ideeën in kunnen worden ondergebracht.

Met de dood is alles voorbij: Deze opvatting is heel populair, maar ook nogal luguber. Ze wordt gepromoot door hen die geloven dat alle realiteit gereduceerd kan worden tot wat de wetenschap kan verklaren. Vertrekkende vanuit het eigen dogma “Ik geloof enkel wat ik kan waarnemen”, neemt men aan dat de dood het absolute einde is. We sterven, gaan in ontbinding, worden voedsel voor de wormen, en dan… ben je voorgoed verdwenen.

De onsterfelijke ziel: Deze tweede opvatting komt het meest voor. Ze zegt dat wanneer je sterft alleen het lichaam vergaat, terwijl het hogere zelf (of ‘ziel’) zijn weg voortzet, net zoals een slang zijn huid afschudt. Vele religies verschillen van mening waar de ziel na de dood heen gaat, maar de meeste zijn het eens met het basisidee van ‘het voortleven van de ziel’.

Sterfelijke zielen en de opstanding: De derde opvatting stelt dat het woord ‘ziel’ betrekking heeft op de gehele mens, en niet op een afzonderlijk, onsterfelijk aspect van de mens dat verder leeft wanneer het fysieke lichaam sterft. Toen God Adam schiep, blies Hij de levensadem in hem en “alzo werd de mens tot een levende ziel” (Genesis 2:7; SV-J). De mens heeft in zichzelf dus geen ziel, maar hij is een ziel. Nadat de mens gezondigd had, werd de hele persoon, dus ziel, sterfelijk en onderworpen aan de dood. Wanneer zondaars sterven, keren ze terug tot stof en de levensadem keert terug naar God. Deze ‘levensadem’ is geen bewuste geest, die bijvoorbeeld een bezoek aan Brussel kan brengen nadat het lichaam net begraven werd in Eindhoven. De ‘levensadem’ is de goddelijke vonk van het leven die in alle levende wezens aanwezig is. Volgens deze opvatting is een overleden persoon dus helemaal dood; dat betekent zonder enig bewustzijn, stil ‘slapend’ in het graf, in afwachting van de dag van de opstanding.

Welke theorie is de juiste? Met het nihilisme van het atheïsme kunnen we het niet eens zijn, omdat we geloven dat er een God is en dat Zijn Woord waarheid is. Maar hoe zit het met de andere twee opvattingen en hun tegenstrijdige ideeën over de aard van de ziel? Wat zegt Gods Boek, de Bijbel, daarover?

Bijbelse feiten over de dood

Zoals eerder aangehaald, leert de Bijbel dat toen God Adam schiep, hij “een levende ziel werd” (Genesis 2:7; SV-J). Jaren later gingen “70 zielen” naar Egypte (zie Exodus 1:5). Uit de context kan je duidelijk opmaken dat het hier niet ging om 70 ‘geesten’, maar 70 levende personen, die naar Egypte trokken. In de Bijbel is een ziel dus een persoon.

Hoe zit het dan met de zogezegde onsterfelijkheid van de mens? Als je het woord ‘onsterfelijkheid’ opzoekt in een Bijbelconcordantie, ontdek je dat het enkel van toepassing is op God. God “bezit als enige onsterfelijkheid” (1 Timoteüs 6:16) en pas na de opwekking van Zijn heiligen bij de wederkomst van Jezus Christus zal het “sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleden” (zie 1 Korintiërs 15:52-55). Zijn heiligen kunnen toch niet met onsterfelijkheid bekleed worden als ze dat ervoor ook al hadden.

Dan is er nog het feit dat in de Bijbel de dood een ‘slaap’ wordt genoemd. In het Oude Testament bad Koning David om bescherming tegen de “doodsslaap” (Psalmen 13:4; NBV). Er staat dat, aan het einde van de wereld, zij “die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken” (Daniël 12:2). Dus de doden liggen rustig te “slapen in het stof der aarde” tot de dag van de opstanding.

Met betrekking tot die periode tussen dood en opstanding, benadrukt de Bijbel nog: “de doden weten helemaal niets” (Prediker 9:5). ‘Niets’ betekent echt niets. Vijf verzen verder verduidelijkt Salomo: “er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf”.

×
×
Natuurrampen. Hoe zit dat?

WAT IS ER IN S’HEMELSNAAM AAN DE HAND?

Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat planeet aarde vandaag de dag uit haar voegen barst. Wij horen bijna elke week nieuwe verslagen van alweer een aardbeving, brand, overstroming of een tornado die duizenden, zelfs tienduizenden, en zelfs honderdduizenden mensen een wisse dood doen sterven – een eeuwige dood. Het is hartverscheurend. “Internationaal tumult stijgt met de dag,” klaagde Tina Brown, de hoofdredactrice van Newsweek. “Is de wereld gek geworden?”vroeg zij zich af. 1

Werkelijk, wij kunnen de waarheid niet ontdekken door enkel naar CNN en Fox News te kijken. Geloof het of niet, de enige plaats waar wij ons heen kunnen wenden voor de allerlaatste, 100% betrouwbare informatie over waarom zulke vreselijke catastrofes met de dag lijken toe te nemen wereldwijd, is een oud boek, waarin de cryptische profetieën onze generatie aanduiden.

Het is het laatste boek in de Bijbel: het boek Openbaring. Kijk aandachtig naar de beschrijving van Openbaring over hoe –vlak voor de wederkomst van Jezus Christus –hemelse engelen worden afgebeeld die globale ontreddering tegenhouden: Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde: Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: “Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben” (Openbaring 7:1-3).

“De vier winden van de aarde” stellen wereldwijd conflict voor, oorlog, en in het bijzonder natuurrampen; en de “vier engelen” die deze winden tegenhouden stellen de welwillende krachten voor van een liefdevolle Schepper die zelfs nu bezig is te voorkomen dat de HEL HIER LOSBARST. Maar terwijl wij dichter bij “de grote dag” van de Almachtige God komen (Openbaring 6:17) krijgen deze hemelse wachters langzaam minder grip op deze opgesloten –en vaak satanisch geïnspireerde – krachten van dood en vernieling. DIT IS DE WARE REDEN DAT DODELIJKE RAMPEN DAGELIJKS TOENEMEN.

Een geïnspireerd christen schrijver zei:”De weerhoudende Geest van God wordt nu van de wereld weggetrokken. Orkanen, stormen, typhonen, branden en overstromingen, rampen te land en ter zee, volgen elkaar in snelle rij op. De wetenschap probeert dit alles te verklaren. De tekenen die steeds veelvuldiger om ons heen opdoemen en vertellen dat de komst van de Zoon des mensen nabij is, worden aan alle oorzaken toegeschreven maar niet aan de ware oorzaak. Mensen kunnen de wachthoudende engelen die de vier winden tegenhouden opdat ze niet zullen waaien totdat de dienstknechten Gods verzegeld zijn, niet zien, maar wanneer God Zijn engelen zal bevelen de winden los te laten, zal er zo’n geweldige strijd losbarsten, als geen pen kan beschrijven”.2

Dit verklaart de feiten uitstekend. Universitaire wetenschappers mogen dan wel met andere verklaringen aan komen zetten, maar de waarheid is dat de toenemende “rampen op zee en op het land” openbaren dat “de beteugelende kracht van de Geest van God zelfs nu begonnen is zich terug te trekken van de wereld”. MAAR WAAROM? Wat is het wat de mensheid doet wat veroorzaakt dat de Schepper van hemel en aarde Zijn bescherming terugtrekt van hen die Hij heeft geschapen, lief heeft en zoekt te redden? Het antwoord is angstaanjagend maar toch eenvoudig. Op elk continent, in elke luchtvervuilde stad, en op elk tropisch eiland in de diepe blauwe zee, overtreedt nu openlijk, roekeloos, en aanhoudend –zonder enige angst voor eeuwige gevolgen –de grote meerderheid van ‘s werelds krioelende inwoners, de Tien Geboden, waarvan de Bijbel zegt dat zij oorspronkelijk geschreven zijn met “de vinger van God” op twee stenen tafelen (Exodus 31:18). “En bedroef de Heilige Geest van God niet” schreef Paulus in Efeze 4:30. Toch is dat precies wat vandaag de dag de non-religieuze, vrijheid blijheid, feestvierende menigten vierentwintig uur per dag aan het doen zijn. Dit is de ware reden dat God Zijn hand aan het terugtrekken is.

In essentie zijn hier Gods Tien Geboden in eenvoudige taal: 1 Plaats God eerst 2 Aanbid geen afgoden 3 Respecteer Gods Naam 4 Heilig de zevende dag 5 Eer uw ouders 6 Moord niet 7 Pleeg geen overspel 8 Steel niet 9 Lieg niet 10 Begeer niet (Exodus 20:3-17)

Volgens het Boek van God, is het overtreden van de Tien Geboden EEN ZONDE. “Want de zonde is de wetteloosheid” zei Johannes in 1 Joh. 3:4. Toch heeft God de wereld zo lief gehad, “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Joh.3:16) om de volle straf te dragen van deze gebroken wet aan een wreed kruis, IN ONZE PLAATS. Dat “Christus gestorven is voor onze zonden”(1Cor.15:3) is ‘s Hemels Goede Nieuws. Als wij bereid zijn berouw te tonen, te belijden en te geloven in Jezus als onze Verlosser, “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”(1Joh.1:9). Zij die dit in deze eindtijd doen –en hierbij hun toewijding tonen aan elk van de Tien Geboden –zullen het “zegel van de Levende God ontvangen…aan hun voorhoofd”(Openbaring 7:2,3). Ook zullen zij volledig beschermd worden als “de vier winden” losgelaten worden en de “duivel en Satan” de volledige heerschappij overnemen zal (Openbaring 12:9).

Hoe wreed en verschrikkelijk massieve aardbevingen, dodelijke tsunami ‘s, onblusbare branden, overstromingen en vreselijke tornado’s mogen zijn, God heeft echter een bedoeling met het toestaan van deze nachtmerries die Zijn wereld decimeren. Kort door de bocht, is Hij wanhopig bezig onze aandacht te vragen. “Heb berouw! ” smeekt Hij dringend te midden van de storm. Maar weinigen luisteren. Aandachtige studie van het boek Openbaring beweert ook dat oprechte maar misleidde religieuze leiders uiteindelijk deze gebeurtenissen verkeerd zullen interpreteren en beweren dat “God rechtstreeks menselijke wezens straft voor hun weigering de zondag te heiligen”, ook al zeggen de Tien Geboden duidelijk dat de “zevende dag” (zaterdag) de ware rustdag is. Mocht u ooit een dergelijke interpretatie horen over de huidige gebeurtenissen, laat u dan niet voor de gek houden door een dergelijke redenering. Lees Exodus 20:8-11 en Openbaring 14:12. De Bijbel onthult de waarheid.

Op zondagnacht 8 oktober 1871, preekte de beroemde evangelist D. L. Moody tot een gigantisch grote menigte in Chicago over het belang dat zondaars zich aan Jezus wijden. “Roep hen op om nu een beslissing te nemen!” drong de Heilige Geest er bij de preker op aan. Maar Moody aarzelde. In plaats daarvan, zei hij zijn geboeide toehoorders dat hij volgende week om een beslissing zou vragen. Die menigte kwam nooit meer terug. Tijdens het afsluitlied kondigden de luide sirenes van de brandweerwagens aan dat de Grote Chicago Brand was begonnen. Het laaiende vuur hield twee dagen aan, honderden kwamen om. O hoe wenste Moody later dat Hij toch die oproep had gedaan!

Beste lezer, dodelijke rampen kunnen elk moment toeslaan. Morgen kunnen we wel dood zijn. En toch te midden van al dat hartverscheurende leed, lijdt God ook, net als toen Zijn eigen Zoon aan een kruis stierf. Zijn Woord belooft dat op een dag – als de smerige stank van de zonde verdwijnen zal voor eeuwig – “de dood er niet meer zal zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan”(Openbaring 21:4). Bovenal, zorg dat u de hemel niet misloopt. Kies Jezus Christus vandaag!

1 Newsweek, editorial 28 maart 2011
2 Uit de schatkamer der getuigenissen p.11. Pacific Press Publishing Association; Mountain View, CA (1941)

×
×
De geheimen van een geestelijke topconditie

David DeRose, MD, MPH, en Bernell Baldwin, PhD, neurowetenschapper

In 1944 werd Edith Eger, op 16 jarige leeftijd, door de nazi’s uit haar huis in Hongarije gehaald en naar het beruchte concentratiekamp Auschwitz gestuurd. Hoewel de gaskamers die haar ouders ombrachten haar bespaard bleven, kwijnde de toch al magere Edith geleidelijk weg terwijl zij van het ene kamp naar het andere werd getransporteerd. In mei 1945, op het randje van de dood, verloor Edith het bewustzijn. De wachters dachten dat ze dood was en gooiden haar in een massagraf in de bossen achter het Gunskirchen Lager Camp. Als door een wonder zag een Amerikaanse soldaat de hand van Edith bewegen tussen de lijken. Hij redde het toen 30 kilo wegende meisje van een wisse dood. 1

Als er iemand was die reden had om door haar omgeving beheerst te worden, dan was het Edith wel. Ondanks haar gruwelijke ervaringen gaf Edith niet toe aan gevoelens van bitterheid, haat of wanhoop. Ze overleefde niet enkel; ze bloeide op. Ze trouwde met een Tsjechische vrijheidsstrijder, voedde drie kinderen op en verdiende een PhD (doktersgraad) in psychologie. Als u ooit Dr. Edith zou ontmoeten of horen spreken, dan zou u haar waarschijnlijk als een van de meest positieve, montere mensen ervaren die u ooit hebt ontmoet. De boodschap van Edith is: “In tegenstelling tot de gangbare gedachte, ZIJN ER GEEN SLACHTOFFERS IN DEZE WERELD –enkel gewillige deelnemers. Je kunt niet altijd je omstandigheden beheersen, maar JE KAN WEL BEHEERSEN hoe erop te reageren”.

DE NIEUWE NADRUK OP PSYCHOLOGIE

Het leven van Dr. Edith Eger draagt levendig bij aan een groeiend besef onder geestelijke hulpverleners: wij hebben allemaal de capaciteit om een optimistische instelling aan te leren te midden van tegenslagen en moeilijkheden.2 Inderdaad, terwijl velen onder ons geloven dat onze gevoelens bepaald worden door onze omstandigheden, laat het bewijs anders zien. U kunt uw gevoelens beheersen –ondanks uw omgeving!

Onze gevoelens worden echter door meer dan onze gedachten beïnvloed. Het meest opmerkelijke is dat onze dagelijkse leefstijl keuzes onze emotionele toestand diepgaand beïnvloeden. Laat ons kijken naar verschillende factoren die ons kunnen helpen in controle te blijven op dit belangrijke gebied van geestelijke gezondheid.

DIEETGEWOONTEN

Dierstudies tonen aan dat ongezonde dieetgewoonten het emotionele circuit van de hersenen belemmeren– tijdens de ontwikkeling zowel als in de volwassenheid. Hierbij horen tekorten in voedingswaarden, overmatige zoutinname en diëten die veel vet bevatten. 3 Het komt hier op neer: kies voor een dieet dat laag is in sodium, volkoren plantaardig voedsel met hoge voedingswaarden (fruit, volkoren granen, groenten, noten en zaden), en dat de dierlijke producten en toegevoegd vet beperkt of elimineert.

VERMIJD VERSLAVENDE MIDDELEN

Alcohol heeft een korte termijn effect in de verergering van kwaadheid, woede en geweld. De controlecellen boven in de hersenen worden verdoofd. Als gevolg worden de hersenbanen in de lagere hersenen, die geweld controleren, niet weerhouden, zoals miljoenen mishandelde familieleden kunnen getuigen. De lange termijn effecten van alcohol zijn zelfs nog ernstiger. Deze controlecellen worden gedood door zelfs maar dagelijks een klein beetje alcohol te drinken terwijl de veel veerkrachtiger lagere hersencellen veel beter gedijen. Het gevolg: een permanente onevenwichtigheid die de lagere emotionele centra ten goede komen.

Andere geestverruimende middelen kunnen ook de controlemechanismen in het brein belemmeren. Zelfs marihuana kan, onder bepaalde omstandigheden, het brein PERMANENT onevenwichtig maken.

BEWEGING

Geen enkel programma ter optimalisering van geestelijke gezondheid moet regelmatige beweging verwaarlozen. Wij raden aan om lichamelijke beweging onderdeel te maken van uw DAGELIJKSE routine. Onderzoek koppelt beweging aan verminderende stressniveaus en toenemende geestelijke gezondheid (inclusief minder depressie en angst).4 Studies hebben ook aangetoond dat beweging aanmerkelijk het niveau van het krachtige emotionele, gezondheidsverhogende hormoon, genaamd oxytocine, verhoogt.

VERSTANDIGE MUZIEKKEUZE

Muziek is van grote invloed op het emotionele gebied in de hersenen, bekend als het limbisch systeem. Afhankelijk van het soort muziek kunnen zowel positieve als negatieve emoties gestimuleerd worden. Rechtstreekse metingen van limbische structuren laten zien dat muziek zoals harmonieuze piano partituren prettige emoties kunnen uitlokken, terwijl wanklank in muziek negatieve emoties kan uitlokken.5 Dit is de reden dat wij onze muziek zorgvuldig moeten kiezen. Kies enkel muziek die emotionele beheersing en evenwichtigheid voedt.

TELEVIESIE EN EMOTIONELE INSTABILITEIT

Wij kunnen beïnvloed worden en neigen naar onevenwichtige emoties door onze programmakeuze (tv, internet enz.) –zowel als door muziek. Eén principe van menselijk gedrag is dit:”wij worden wat wij zien”. Inderdaad, onze gedachten worden gevormd door wat wij regelmatig zien. Als wij dus geïnteresseerd zijn in optimale geestelijke gezondheid, dan zullen wij ons ernstig weerhouden en zorgvuldig kiezen waar wij naar kijken. Als u moeite hebt om uzelf te weerhouden, overweeg dan om een paar weken (of meer) te stoppen met TV kijken, Internet, Dvd’s, en andere visuele media. Hoe onmogelijk dit ook mag lijken, toch heeft de wereld door de geschiedenis heen overleefd –en vaak gedijd- op precies deze manier.

KWALITIJD DOORBRENGEN MET FAMILIE

Tijd die in elektronische media gestopt wordt kan ook de familieband verzwakken. Een overschot aan tijd is erg zorgwekkend omdat sterke familiebanden een krachtige indicatie zijn voor toegenomen emotionele gezondheid. 6 Wij moeten prioriteit geven aan interactieve bezigheden met onze gezinnen. Ga erop uit en doe dingen die leuk en interessant zijn, en die voldoening geven.

VERTROUWEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

Als wij vertrouwensbanden hebben met één of meerdere mensen, kunnen elektrische en chemische “vertrouwenssignalen” uit de hogere hersencentra, in het bijzonder de voorhoofdskwab, het systeem dat door de lagere hersencentra loopt en wat verantwoordelijk is voor angstsignalen, onderbreken of zelfs uitschakelen. Dit vertrouwen helpt bij het beheersen van angst en stress. 7 Het hormoon oxytocine is één van die chemische vertrouwenshormonen.8 Toenemende oxytocine waarden bevorderen ook een scala aan tussenmenselijke dimensies –die allen onze emotionele toestand ondersteunen. Dus is één manier om onze geestelijke gezondheid een oppepper te geven, meerdere vertrouwensbanden te ontwikkelen. “Horizontaal vertrouwen” in anderen is zeer weldadig; “verticaal vertrouwen” in een liefdevolle God is bijzonder krachtig.

LEREN TE VERTROUWEN OP GOD

Menselijke wezens reageren gevoelsmatig goed op eerlijkheid en betrouwbaarheid in een ander persoon, vooral als zij een oprechte interesse in hun welzijn bespeuren. Dit gebeurt als men samen tijd doorbrengt en gezamenlijke ervaringen opdoet. Op gelijke wijze ontwikkelen wij vertrouwen in God door Zijn beloften in de Bijbel te toetsen en Zijn getrouwe leiding in onze levens te ervaren. De psalmist verwoordt het belang van het aangaan van een ervaringsrelatie met God:”Proef en zie dat de HEERE goed is, welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt”(Psalm 34:9). God Zelf nodigt ons uit:”Kom naar Mij toe…leer van Mij…en u zult rust vinden voor uw ziel”(Matheüs 11:28-29). Waarom zou u niet een klein stukje tijd uit uw dag willen besteden aan het lezen in uw Bijbel, bijvoorbeeld te beginnen met het evangelie van Marcus? U zou nog versteld staan als u ziet dat God veel meer te vertrouwen is dan de meeste mensen –zelfs meer dan diegenen die beweren Hem te volgen. Samen met die ontdekking zou u kunnen gaan beseffen dat uw emoties beter beheersbaar worden.

* voor de verwijzingen zie deluideroep.nl

×
×
Een geschenk voor u

Het telefoontje waar iedereen op hoopte én ook voor vreesde, kwam om 2 uur ’s ochtends. “We hebben een hart voor Tim*”, zei de stem. Iedereen had uitgezien naar deze verlossende woorden, omdat de 12-jarige Tim al vele dagen op de harttransplantatielijst stond. Weldra zou zijn toestand zo erg zijn, dat hij niet langer in aanmerking zou komen voor een transplantatie. Men zou hem van de lijst verwijderen en zo zijn laatste hoop ontnemen. Maar vandaag stonden Tim en zijn familie op het punt een ongelofelijk geschenk te ontvangen: een nieuw hart… en dus een nieuw leven.

De Bijbel vertelt dat we ons allemaal in een toestand bevinden die nog wanhopiger is dan die van Tim, want er staat meer op het spel dan dit leven. We verdienen de eeuwige dood, want “het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23; NBV), “en allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23; HSV). Het originele Griekse woord dat hier wordt vertaald als “missen”, wijst op een voortzetting van een handeling – we blijven iets missen. Zonde gaat niet alleen over wat we in het verleden gedaan hebben, maar eerder over onze toestand in het leven.

Als alles goed gaat, is het gemakkelijk om onszelf te overtuigen dat we eigenlijk wel goede mensen zijn… niet perfect, maar toch niet echt slecht. Maar dan krijgt de buurman een promotie en een salarisverhoging waar wij op hoopten, of hij koopt een nieuwe auto, en ineens ontdekken wij afgunst in onze harten. Of bij het zien van een aantrekkelijke persoon begint onze verbeelding te werken... goed, laten we zeggen dat de lust haar intrede doet. Misschien snijdt een auto ons af in het verkeer en verrassen we onszelf met een uitlating van woede. Hoe meer we ons leven eerlijk onderzoeken, des te meer zien we dat dit waar is.

Een jonge atheïst en professor aan Oxford beschreef zijn ervaring als volgt, “De eerste keer dat ik aan zelfonderzoek deed, was dat alleen met praktische bedoelingen. Maar ik was stomverbaasd over wat ik in mezelf aantrof: een dierentuin van begeerten, een gekkenhuis van ambities, een kwekerij van angsten, een harem van strelende haat. Mijn naam was legioen.” (C.S. Lewis, Verrast door vreugde). Al deze zonden komen voort uit ons zondig hart, zoals deze tekst het zegt: “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort” (Lucas 6:45). Ons zondig hart houdt trouwens ook onze ware zondigheid voor ons verborgen, want “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9).

We ondervinden dus dat de ‘toestand van ons hart’, net zoals bij Tim, de oorzaak is van ons probleem. We zullen niet vanzelf beter worden en een behandeling kan ook ons niet helpen. Ons gebrekkig hart is aan vervanging toe, anders zullen we sterven. Tim werd op een lijst gezet en moest afwachten. Met geld kon hij niet kopen wat hij nodig had… Als niemand hem een hart zou geven, zou hij sterven.

Onze toestand is vergelijkbaar, maar de Bijbel heeft geweldig nieuws voor ons allen in deze wanhopige situatie en wijst ons op het geschenk dat ter beschikking staat: “Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezechiël 36:26).

Het geweldige nieuws is: er is geen wachtlijst! Deze vervanging van het hart is onmiddellijk voorhanden. En zodra ons hart vervangen is, zullen we niet enkel in leven blijven, maar ook genieten van een betere kwaliteit van leven.

Iedereen had tegen het telefoontje opgezien, omdat het verdere verloop ernstige risico’s inhield. Vóór het gezonde hart geïmplanteerd kon worden, moest zijn eigen hart eruit gehaald worden. Eenmaal de operatie gestart was, zou er geen weg terug meer zijn. Met al deze gedachten in hun achterhoofd, bereidden Jurgen en Anja zich in de vroege morgen voor om samen met Tim naar het ziekenhuis te gaan. Daar aangekomen werd hun zoon onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht.

Ook wij moeten eerst een soort dood ondergaan. Net zoals Tim de chirurgen moest toestaan om zijn eigen hart te verwijderen vóór een transplantatie kon plaatsvinden, zo moeten ook wij ons natuurlijke hart opgeven. Wij moeten erkennen dat we meer dan een kleine ingreep nodig hebben. Niets minder dan een radicale operatie zal voldoen.

Dit angstaanjagende risico was één van de redenen waarom Tim en zijn ouders ook vreesden voor het moment waarop een donorhart beschikbaar was. Hoewel de ouders van Tim blij waren dat hun zoon een beter leven kon krijgen, werden ze zich ook bewust van een andere trieste realiteit. Ze zagen in dat wat hen nieuwe hoop gaf, ook de hoop van een andere familie wegnam. Tims kans om in leven te blijven, ging ten koste van de dood van iemand anders.

De geestelijke harttransplantatie, de verlossing van zonde, een beter leven nu en een eeuwig leven hierna, is ook alleen mogelijk ten koste van een leven. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8). Christus stierf niet voor ons, omdat wij “waardig waren” of “perfect Gods wet gehoorzaamden”, of “wanneer wij ons bewust werden van onze noden”, maar “toen wij nog zondaren waren”.

Zonder transplantatie zou het hart van Tim alleen maar slechter worden. Zijn wanhopige toestand maakte van hem een geschikte kandidaat voor deze operatie. Bovendien was hij afhankelijk van iemand, die hem een gezond hart als geschenk zou geven. Er waren geen harten te koop, en al was dat zo… hij en zijn gezin konden het toch niet betalen. Ook hier gaat de vergelijking op met onze redding: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23; NBV). Zo zien we dat het vers dat ons waarschuwt dat wij de dood verdienen, ons ook leert dat de remedie een geschenk is.

Het grootste en meest waardevolle geschenk ooit, kunnen wij nu zonder wachtlijst en op eenvoudige wijze verkrijgen. We zagen de stappen die hiervoor nodig zijn. Erken uw behoefte, geef toe dat u een nieuw hart nodig hebt en vraag het aan God. Er is geen magische formule voor. Het is gewoon een kwestie van vragen.

Tim had na zijn harttransplantatie niet alleen een nieuw hart, maar ook een nieuw leven. Gaandeweg leerde hij dit nieuwe leven ook daadwerkelijk te leven. Wanneer wij ons nieuwe hart ontvangen, zullen we ook moeten leren hoe ermee te leven. God voorzag in de kerk, een gemeenschap van mensen die ook een nieuw hart ontvingen, om ons daarbij te helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op om samen te leren leven met dit nieuwe hart. Onze contactgegevens staan op de achterkant, neem gerust ook een kijkje op www.glowonline.org. Geniet van dit geschenk!

* Alle namen zijn veranderd.

×
×
Evolutie (on)mogelijk !?

De verklaring die de evolutieleer geeft voor al de verschillende levensvormen op aarde is een onmogelijkheid. Dat is het inzicht van een groeiend aantal wetenschappers die de moed hebben om er ook voor uit te komen. Hier volgen drie van de vele onweerlegbare argumenten die de evolutieleer onmogelijk maken, samengesteld door wetenschapper en auteur John F. Ashton MSc, PhD.

Onmogelijke mutaties

Wetenschappers kunnen tot op vandaag nog steeds geen bewijsmateriaal leveren dat aantoont dat macro-evolutie mogelijk is. Sommige lezers kunnen mogelijk nu al denken – momentje... wetenschappers stellen toch evolutie vast. Dat is waar, we zien kleine evolutionaire veranderingen bij dieren die zich hebben aangepast aan hun omgeving. Maar je zult merken dat deze veranderingen steeds hetzelfde (of een soortgelijk) type van organisme voortbrengen. Het kan een iets andere vorm of kleur hebben. Het kan er enkele relatief kleine biochemische verschillen op nahouden. Het kan zelfs worden beschouwd als een andere soort, maar het is nog steeds hetzelfde type organisme. Wetenschappers begrijpen nu dat deze veranderingen ontstaan hetzij door mutaties die het DNA van het organisme veranderen of door het in- of uitschakelen van stukken DNA-code.

DNA is een groot molecuul dat de processen codeert die een organisme nodig heeft om te leven en te reproduceren. Als delen van die code gewijzigd worden, kan dit structurele veranderingen veroorzaken, die overigens bijna altijd schadelijk zijn. Vele evolutionisten geloven dat met voldoende lange tijd, dergelijke kleine veranderingen uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van zeer uiteenlopende organismen met nieuwe en andere lichaamsdelen, en zo een nieuwe “orde” van dieren of planten vormen. Maar ondanks de aanspraken van vele natuurdocumentaires en wetenschappelijke teksten, is deze vorm van macro-evolutie nooit waargenomen. Relatief kleine, gunstige één-gen mutaties (die bv. ingrijpen op DNA dat één eigenschap codeert) kunnen zich inderdaad soms voordoen. Een voorbeeld hiervan zien we in micro-organismen die door willekeurige mutaties het enzym ‘nylonase’ ontwikkelden. (Dit laat hen toe om nylon als voedselbron te verteren.) Nylonase is echter een relatief eenvoudig eiwit, dat helemaal niet vergelijkbaar is met de hoeveelheid of de omvang van de massale DNA-veranderingen die nodig zijn voor een vis om te evolueren naar een amfibie (of ander soortgelijke grote veranderingen in organismen). Het is niet alleen maar een kwestie van genoeg tijd hebben zodat veel kleine veranderingen zich kunnen opstapelen. Zelfs de kleinste stappen zouden zulke grote genetische veranderingen vereisen dat veel eerlijke wetenschappers concluderen dat het zo onwaarschijnlijk is dat het eigenlijk onmogelijk is. Dit is hun oordeel als het nog maar om de kleinste stappen gaat! Bovendien heeft DNA ingebouwde herstelfuncties die gemaakt zijn om grote mutaties te beperken. DNA is eigenlijk ontworpen om de ontwikkeling van een nieuw type organisme te voorkomen.

Wanneer we rekening houden met de verbazingwekkende diversiteit van de soorten die nu leven – we hebben ongeveer twee miljoen bestaande soorten ontdekt – met een geschatte 100 tot 200 miljoen verschillende soorten die in het verleden leefden, elk met zijn eigen unieke DNA-code, moeten we onszelf toch de vraag stellen: “Wat is de oorsprong van al de complexe DNA-codes die ongelooflijk complexe wezens en functionerende ecosystemen tot stand brengen?” Er is absoluut geen bewijs dat willekeurige mutaties kunnen uitmonden in complex geavanceerde informatie, die dan kan resulteren in de hoog performante vleugelsystemen van insecten en vogels, de voortplantingsorganen van zoogdieren, en de sonar systemen van vleermuizen en walvissen – laat staan de menselijke geest.

Dateringsmethoden

Op naar een andere vraag... hoe oud zijn fossielen? Sommige radiometrische dateringsmethoden geven waarden van miljoenen tot honderden miljoenen jaren voor de rotsen rond fossielen. Maar als we de gegevens onderzoeken, vinden we sterk verschillende leeftijden van rotslagen naargelang de gebruikte methode. Zo is een bijzondere rotsformatie in de Grand Canyon reeds gedateerd op 516 miljoen jaar, 892 miljoen jaar, 1111 miljoen jaar, 1385 miljoen jaar en 1588 miljoen jaar, afhankelijk van de gebruikte methode.* Dus hoe oud is die rots nu eigenlijk?

Vulkanische rotsen gevormd tijdens een uitbarsting rond 1950 in Nieuw-Zeeland werden onderworpen aan moderne radiometrische dateringstechnieken. Hoewel men wist dat deze rotsen slechts 50 jaar oud waren, gaven de dateringsmethoden een leeftijd variërend van honderden miljoenen tot miljarden jaren.* Als deze methoden oude leeftijden toewijzen aan recente rotsen, hoe kunnen we dan met enig vertrouwen de leeftijd van om het even welke rots weten?

Koolstof-14 datering, de enige methode die eigenlijk de fossielen zelf dateert (en niet alleen de rotsen eromheen), lijkt de meest nauwkeurige techniek. Het kan jaartallen in slechts duizenden (in tegenstelling tot miljoenen) jaren geven. Recente ontdekkingen van zacht weefsel en DNA-fragmenten in fossielen (waaronder ook fossielen van dinosaurussen die zogezegd miljoenen jaren oud zijn), ondersteunen voor deze fossielen een koolstof-14 leeftijd van slechts enkele duizenden jaren.

De cel

Tot slot toont recent bewijsmateriaal aan dat leven onmogelijk uit zichzelf kan ontstaan. Leerboeken noemen dit soms ‘abiogenesis’ of de chemische evolutie van het leven. De eerste levende cel zou honderden soorten zeer grote moleculen (waaronder de genetische code verbindingen RNA en/of DNA) ter beschikking moeten hebben, om zichzelf te kunnen vormen. Deze moleculen zijn moeilijk (zo niet onmogelijk) te synthetiseren in een laboratorium, laat staan dat ze natuurlijk zouden ontstaan. De meeste zijn dan nog relatief onstabiel en breken dadelijk af in kleinere inactieve verbindingen. Bovendien zouden miljoenen kopieën van deze moleculen nodig zijn om voor een voldoende concentratie te zorgen, om honderden biochemische reacties helemaal in de juiste richting en precies aan het juiste tempo te laten verlopen... om leven te hebben.

Wiskundige modellen tonen aan dat dit absoluut onmogelijk kan gebeuren door toeval alleen. Trouwens, als we een levende eencellige E. coli bacterie nemen en een gaatje in het buitenmembraan maken, dan worden de chemische reacties zodanig verstoord dat de cel sterft. Vervolgens kan geen mens die cel dan opnieuw tot leven laten komen. Alle chemische componenten zijn er nog steeds, maar we kunnen de honderden chemische reacties niet gelijktijdig (en in precies de juiste stand van onevenwicht) opnieuw opstarten... de vereiste voor het leven.

Rekening houdend met de wetenschappelijke kennis die we hebben over het leven op aarde, kunnen we met zekerheid zeggen dat de evolutieleer als enige verklaring voor de diversiteit van het leven op onze planeet totaal onmogelijk is. Integendeel zelfs, de wetenschap onthult het bewijs van een ontzagwekkende intelligente ontwerper die op zijn minst op een bepaald niveau werkzaam is. Waarom niet overwegen wat de Bijbel zegt? Een liefdevolle God schiep onze wereld, maar een vijand, genaamd Satan, tracht het bewijs van Zijn scheppende daden uit te wissen. Daar stopt het trouwens in de Bijbel niet mee. Niet alleen heeft God jouw huidig bestaan gepland... het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, laat zien dat Hij het plan heeft om een nieuwe aarde met eeuwig geluk te scheppen... ook voor jou.

* Voor meer informatie over de wetenschappelijke studies die aantonen dat het leven op aarde niet tot stand kwam zoals de evolutieleer het beweert, zie “Evolution Impossible: 12 Reasons Why Evolution Cannot Explain the Origin of Life on Earth” door John F. Ashton PhD, Master Books, Green Forest, 2012.

Voorblad: ©SensorSpot/E+/Getty Images

×
×
Oude boekrollen ontdekt in vergeten grotten

In 1947 begon een herdersjongen genaamd Mohammed ed-Dhib aan een zoektocht door de grotten van de wildernis in Judea om zijn geit te vinden die was afgedwaald van zijn kudde. Terwijl hij het ruwe terrein beklom op zoek naar zijn geit, stuitte hij op een spelonk. Nieuwsgierig naar de diepte van de spelonk, gooide hij er een kleine steen in en verwachtte dat deze de bodem zou raken, maar in plaats daarvan hoorde hij het geluid van brekend aardewerk. Deze herdersjongen had Bijbels gezien, de grootste archeologische vondst ooit gedaan. Later onderzoek in de vroege jaren 50 brachten oude boekrollen in vazen aan het licht, verstopt in totaal 11 grotten. Deze documenten, de dode zeerollen genaamd, waren de oudste Bijbelteksten ooit gevonden, elk meer dan 2000 jaar oud.

DE DODE ZEEROLLEN EN DANIËL

Deskundigen vertaalden later de dode zeerollen en ontdekten dat zij elk boek uit het Oude Testament bevatten behalve het boek Esther, plus andere teksten inclusief Bijbelcommentaar. De boekrollen die het boek Daniël bevatten onthulden verbazingwekkende nieuwe inzichten.

DE DATUM VOOR DANIËL

Volgens de Bijbel leefde Daniël in het oude Babylon na de verwoesting van Jeruzalem in 586 v. Ch. tot zijn dood in het Perzische rijk. Hij kreeg meerdere profetische visioenen die toekomstige wereldgebeurtenissen voorspelden. Moderne sceptici wijzen de mogelijkheid van enige miraculeuze toekomstvoorspelling af en proberen het boek Daniël te herdateren tot de tweede eeuw v. Ch., NADAT veel van Daniel’s voorspelde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Zij denken dat Daniël niet langer de toekomst voorspelt maar simpelweg gebeurtenissen vertelt die al in het verleden hebben plaatsgevonden. De ontdekking van de dode zeerollen werpt nieuw licht op deze moderne herdatering – en wel op deze wijze: de acht exemplaren van het boek Daniël dateren terug tot laat tweede eeuw v. Ch. Zowel Frank Moore Cross van Harvard Universiteit als Eugene Ulrich van de Notre Dame Universiteit zijn het niet eens met de datum en het aantal exemplaren in omloop die erop wijzen dat het boek Daniël in die tijd al beschouwd werd als onderdeel van de Schriften. Hierin ligt sterk bewijs voor een veel eerdere datum voor het samenstellen van Daniël, omdat het proces van erkenning door de gemeenschap al had moeten plaatsvinden. (Ook al zou Daniël al geschreven zijn in de tweede eeuw v. Ch. , zoals sceptici hebben gesuggereerd, dan nog lopen de nauwkeurige voorspellingen ver die tijd voorbij).

DE TEKSTUELE PRECISIE VAN DANIËL

Voor de publicatie van de dode zeerollen argumenteerden veel geleerden dat Bijbelse boeken zoals Daniël door de tijd heen evolueerden. Woorden, zinnen en grotere tekstgedeelten zouden zijn veranderd of toegevoegd. Totdat de dode zeerollen gevonden werden, dateerden de vroegste exemplaren van de Bijbel tot aan de 10e en 11e eeuw n. Ch. Er zat een groot gat – zo’n 1500 jaar – tussen de tijd van Daniël en de Europese middeleeuwen. De nieuwe uitgaven van Daniël door geleerden die de dode zeerollen bestudeerden, voorzagen in nieuwe teksten die meer dan 1000 jaar ouder waren dan voorgaande manuscripten waar de profetieën van Daniël mee vergeleken worden. De boekrollen onthulden gedeelten van alle hoofdstukken van Daniël, behalve hoofdstuk 12. Deze hoofdstukken vertonen opmerkelijke overeenkomsten met andere manuscripten: 1) Er is niks aan afgedaan of toegevoegd van betekenis. 2) De overgang van Aramees naar Hebreeuws en weer terug komt op precies dezelfde plaatsen voor. 3) De acht verschillende exemplaren komen erg overeen met de teksten uit de 10e en 11e eeuw, op welke onze moderne vertalingen zijn gebaseerd. Dit is een geweldige ontdekking die veel geloofwaardigheid verleent aan de nauwkeurigheid van het dateren van het boek Daniël.

DE PLAATSEN, VOLKEREN EN GEBEURTENISSEN IN DANIËL BEVESTIGD

De verhalen en profetieën van Daniël plaatsen het boek in de drie militaire campagnes van de Babylonische koning Nebukadnezar, tegen Juda. De legers van Babylon nemen Daniël en zijn vrienden gevangen in 605 v. Ch. (Daniël 1). Zij nemen de profeet Ezechiël en 10.000 anderen gevangen in 597 v. Ch. (2Kon.24:14), en laten de profeet Jeremia achter om hoop te geven aan de armsten die in Jeruzalem blijven. Uiteindelijk vernietigt Nebukadnezar in 586 v. Ch. Jeruzalem en de tempel, waarbij veel van de inwoners naar Babylon worden gedeporteerd (2Kon.25:1-21). De volgende zes punten tonen hoe archeologie, samen met de dode zeerollen, de nauwkeurigheid van deze Bijbelse gebeurtenissen bevestigt. DE KRONIEKEN VAN BABYLON zijn de officiële rapporten van de campagnes van Nebukadnezar. De tekst, nu in het Britisch Museum, is gedeeltelijk gebroken maar documenteert duidelijk de campagne tegen Jeruzalem in 597 v. Ch., zoals die in de Bijbel beschreven wordt.

DE LACHISCH BRIEVEN werden in 1930 gevonden in de verwoeste poort van de stad Lachish. In één brief staan de woorden, “Wij kijken uit naar de vuursignalen van Lachish volgens alle tekenen die mijn heer heeft gegeven, want wij kunnen Azekah niet zien”. De tekst, door een boodschapper naar Lachish gestuurd, informeert de inwoners dat Azekah al is veroverd en dat Lachish wel eens de volgende kan zijn. Volgens Jeremia 34:7 bleven enkel Azekah en Lachish over van de steden in Juda gedurende deze laatste campagne van Nebukadnezar. Deze brief bevestigt dit beeld en kondigt het volgende stadium van de campagnestrategie aan – de verwoesting van de verdedigingsstad Lachish voordat de legers op Jeruzalem toekwamen.

NEBUKADNEZAR BEWEERT BABYLON TE HEBBEN GEBOUWD ( Daniël 4:30), maar geen enkele klassieke schrijver heeft dit ooit gezegd. Bovendien, wisten geschiedkundigen dat Babylon al meer dan duizend jaar bestond vóór Nebukadnezar. Hoe kon hij beweren de stad te hebben gebouwd? De Duitse expeditie naar Babylon van 1899 – 1915, legde duizenden bakstenen bloot die in de muren en gebouwen werden gebruikt en het stempel droegen met de naam Nebukadnezar. Bovendien werd de stad omgeven door acht poorten, elk vernoemd naar een welbekende Babylonische god. De beroemde Ishtar poort die in Berlijn gereconstrueerd is, toont een inscriptie ter ere van Nebukadnezar. Hij heeft inderdaad de stad heropgebouwd na dat deze vernietigd was door de Assyriërs. DE NAAM “BARUCH DE ZOON VAN NERIAH, DE SCHRIFTGELEERDE” werd ontdekt op een zegelafdruk tussen het puin van Jeruzalem. Baruch diende als de persoonlijke schrijver van de profeet Jeremia en hielp de profeet met het schrijven van het boek (Jeremia 32:12).

DE NAAM NEBU-SARSEKIM werd in 2007 door een onderzoeker aan het Britisch Museum ontdekt in een financieel verslag. De inscriptie dateert terug tot het tiende jaar van Nebukadnezzar. Jeremia 39:3 noemt Nebu-sarsekim in het verslag van Nebukadnezars laatste campagne tegen Juda.

DE CYRUS CILINDER, in Babylon ontdekt in 1879, werd door Cyrus de Grote verordend om zijn verovering van Babylon in 539 v. Ch. te herdenken. Cyrus beschrijft zichzelf als op vredevolle wijze de stad binnenkomend, door het volk verwelkomt als bevrijder. Dit komt overeen met de profetie van Jesaja (44:28-45:3), die zegt dat Babylon viel zonder een verlengd beleg of gevecht door Cyrus, “de gezalfde”. De cilinder verslaat ook de bevrijding van de door Babylon gevangen naties en de terugkeer naar hun steden. In Ezra 1:1-6 staat dat Cyrus de Joden bevrijdde die door Nebukadnezar in ballingschap waren gebracht, en stond hen toe terug te keren naar Jeruzalem.

CONCLUSIE

De ontdekking van de herdersjongen, zowel als de archeologische opgravingen van oude plaatsen in het Midden oosten, hebben nieuwe informatie over de wereld van de Bijbel uit het zand der tijd doen oprijzen. Dit bewijs bevestigt de nauwkeurigheid, autoriteit, en geloofwaardigheid van de Bijbel, inclusief haar profetieën. Zij die deze beschavingen bestudeerden hebben profetieën tot leven zien komen. Dergelijke nieuwe wetenschappelijke informatie voorziet in bewijs van de bovennatuurlijke oorsprong van de Bijbel en leidt tot vragen over haar invloed op mijn leven en dat van u. Zullen wij de Bijbel lezen en vertrouwen?

×
×
Niet goed genoeg

Heeft u ooit het gevoel gehad dat u gewoon niet goed genoeg was? Misschien gaf één of beide ouders, klasgenootjes, leraren of bazen u dat gevoel. Misschien heeft u een lage eigendunk vanwege verslavingen, misbruik of leermoeilijkheden of door schuldgevoelens over daden uit het verleden. Wat uw probleem ook was: u voelde, dat u niet voldeed aan de verwachtingen van de belangrijkste mensen in uw leven; mensen wiens liefde en respect u het meest verlangde en nodig had. En als u voor hen niet goed genoeg was, hoe kon u dan ooit hopen goed genoeg te zijn voor God?

De grote prediker en hervormer Maarten Luther voelde zich ook zo. Het geloof en bijgeloof van zijn religie vervulde hem met angst voor God als een wrede dictator, een strenge rechter. Als jongeman vreesde hij voortdurend dat hij God boos zou maken of ergeren. Hoe meer hij de Bijbel las, des te schuldiger voelde hij zich. Hij deed zijn best om vergeving en vrede te vinden door te vasten, zichzelf te kastijden en de Bijbel dag en nacht te bestuderen. Uiteindelijk verloor hij zijn gezondheid en toch voelde hij alleen maar schuld en wanhoop.

Tenslotte, toen alles uitzichtloos leek, gaf een nieuwe vriend – een wijze oude prediker – hem een totaal ander idee over God. De oudere man liet Luther in Gods woord zien hoe hij moest ophouden naar zichzelf en zijn eigen falen te kijken en in plaats daarvan naar Jezus, zijn zondevergevende verlosser. “In plaats van jezelf te pijnigen vanwege jouw zonden,” vertelde de oude prediker hem, “werp je jezelf in de armen van de Verlosser. Vertrouw op Hem.”

Het idee dat de mens zichzelf kan redden door zijn eigen werken staat aan de basis van iedere valse godsdienst. God verlangt van ons geen lichamelijk lijden, het maken van lange en vermoeiende bedevaarten of pijnlijke boetedoening om vergeving van zonden te verkrijgen. Wij kunnen niets doen om onszelf te redden. Romeinen 3 vers 20 zegt dat niemand gerechtvaardigd of vergeven verklaard zal worden, behalve door geloof.

Iedere poging om op eigen kracht een rechtvaardig, heilig leven te leiden is gedoemd te mislukken. De Bijbel zegt dat er niemand rechtvaardig is, zelfs niet één. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Iedereen op aarde! (Romeinen 3:10,23) Is uw geval dan hopeloos? Of het mijne?

Misschien denkt u dat u te slecht bent voor Gods liefde. Maar niemand, die echt berouw heeft van verkeerde gedachten en daden, is onbereikbaar voor Gods vergeving. God houdt van iedereen; Hij houdt van u, wat u ook gedaan heeft en Hij wil niet, dat u of iemand anders de eeuwigheid verliest, want Hij wil dat iedereen gered wordt. (2 Petrus 3:9)

Als er iemand niet goed genoeg was, dan was het wel een vrouw uit Samaria, die Jezus ontmoette bij Jacobs waterbron. Alle andere vrouwen kwamen ’s ochtends vroeg naar de bron. Zij kwam op het heetste deel van de dag wanneer er niemand anders was. Zij had een reputatie en wilde niet opnieuw de verwijtende blikken en pijnlijke commentaren van anderen ondergaan. Jezus wist dat deze Samaritaanse vrouw al vijf keer getrouwd was geweest en dat zij nu met iemand samenwoonde, die niet haar man was. Hij kende al haar zonden, al de geheimen van haar leven en toch voelde zij dat Hij haar begreep en haar desondanks liefhad. Zij geloofde in Hem en eindelijk voelde zij zich geaccepteerd.

Hoe slechter uw leven geweest is, des te meer heeft u Gods vergeving nodig. En er is maar één onvergeeflijke zonde, slechts één zonde die God niet vergeven zal. (Matteüs 12:31) Dat is wanneer u uw hele leven koppig weigert om Gods uitnodiging te aanvaarden om berouw te hebben en Zijn Heilige Geest in uw leven te laten werken. Wanneer u willens en wetens kiest om Gods liefde en verlossing af te wijzen, kan God niets doen om u te redden. (Hebreeën 10:26) Toch heeft Hij beloofd, dat als wij Hem onze zonden belijden, Hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9) Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. (Spreuken 28:13)

Christus zei, dat iedereen die gezondigd heeft een ‘slaaf van de zonde’ is. Zonde veroorzaakt schuld. En schuld kan een heel zware last zijn om te dragen, die niet alleen haar slachtoffer geestelijk en emotioneel beschadigt, maar zelfs lichamelijk en verstandelijk. Maar de genezing voor schuld is vergeving, wat een zuiver geweten en vrede oplevert. Christus heeft ons verzekerd: “Als dan de Zoon - Jezus Christus - u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) Christus stierf voor uw vrijheid, omdat Hij van u houdt.

U kunt nooit verlossing verdienen door te proberen goed te zijn. Op eigen kracht bent u niet in staat God te gehoorzamen. Jezus zei: “Zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15:5) Het is aan u om elke dag alles aan God te geven: uw hart, uw keuzes, uw diensten. En u moet alles aanvaarden wat God u wil geven: Zijn hartstochtelijke leiding over uw leven en Zijn Heilige Geest, die in uw hart leeft, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” (Filippenzen 2:13) Door geloof, door het volledige vertrouwen in Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor uw zonden, aanvaardt God de rechtvaardigheid van Christus in plaats van uw falen. Dan behandelt God u en houdt Hij van u als van Zijn eigen zoon Jezus.

Satan wil u laten geloven dat u te slecht bent om door God gered te worden, dat uw geval hopeloos is, dat u te slecht bent geweest om door God liefgehad en vergeven te worden. Satan kan u doen geloven dat u niet tot God kunt komen, totdat u zichzelf goed genoeg hebt gemaakt. Maar wij mogen Satans beschuldigingen beantwoorden met Gods belofte, dat “wie bij Mij komt, Ik beslist niet weg zal sturen.” (Johannes 6:37) Zeg tegen de vijand dat Christus bloed aan het kruis van alle zonde reinigt en, zo ver het oosten van het westen is, God uw zonden van u heeft weggedaan. (Psalm 103:12) Als u maar één stap in berouw naar God zet, luistert Hij en wacht verlangend op u om uw hart aan Hem te geven.

Jezus verlangt ernaar dat wij tot Hem komen zoals wij zijn: zondig, hulpeloos en afhankelijk. Wij kunnen met al onze zwakheden, onze dwaasheden, onze zondige, overhoop geraakte levens en in berouw aan Zijn voeten neervallen. Hij wil ons omringen met Zijn liefde om onze gewonde levens te helen en ons van alle zonden te reinigen. Het is waar dat God zonde haat, maar Hij houdt van iedere zondaar afzonderlijk. Hij zond Jezus naar onze wereld zodat iedereen, die ervoor kiest Zijn liefde en vergeving aan te nemen, de vrede en vreugde kan ervaren, die komt met de bevrijding van schuld.

U mag net als de apostel Paulus zeggen: “Jezus kwam om zondaars te redden, van wie ik de voornaamste ben.” Toch zou Christus gestorven zijn om zelfs maar één persoon te redden. Johannes 3:16 verzekert ons dat “God de wereld zo liefhad, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dat ‘iedereen’ betekent ook u.

×
×
Eenheid > Waarheid

31 Oktober 2017 draaide niet alleen maar om Halloween. Geesten, Dracula en heksen daargelaten markeert deze speciale datum de 500 jarige viering van een gebeurtenis, die de loop van de geschiedenis veranderde. Beng, beng, beng. Met een hamer sloeg de Augustijner monnik Maarten Luther zijn beroemde ‘95 stellingen over de macht van aflaten’ op de deur van de kasteelkerk in Wittenberg, Duitsland. Luthers stuk veroordeelde in een notendop de wijdverbreide praktijk van het betalen van geld aan de Rooms Katholieke kerk in ruil voor certificaten, die aflaten genoemd werden. Aflaten verleenden een strafvermindering voor zonden, begaan door de betalers (of hun overleden familieleden).

“Aflaten zijn bedrog”, bulderde de Duitse monnik. “Gods gunst is een geschenk. Het is niet te koop!” In 1517 schudde Luthers brutale ‘beng’ Europa op. Terwijl zijn revolutionaire boodschap zich verspreidde werd het Gods werktuig om de Protestantse Reformatie te ontsteken. Het woord ‘Protestant’ betekent dat iemand protesteert of tegen iets is. Ten gevolge van Luthers protestbeweging verloren miljoenen het vertrouwen in pausen en priesters en verlieten de Roomse kerk. Protestantse kerken - zoals Lutheranen, Presbyterianen, Baptisten, Mennonieten en Methodisten – rezen in haar kielzog op. Is de Reformatie na vijfhonderd jaar op 31 oktober 2017 voorbij? Is het protest verstomd? Miljoenen denken van wel. Kijk om je heen. Zie het nieuws. Vandaag verenigen ontelbare zogenaamde Protestanten zich weer met de Roomse kerk in een grootschalige oecumenische beweging. “Laten wij onze verschillen opzij zetten”, stellen leiders van beide kanten van de scheidingslijn nu voor, “en wordt één om de wereld tot zegen te zijn.” Maar zouden Katholieken en Protestanten één moeten worden? Hoewel God ernaar verlangt dat Zijn volk één is, zegt de Bijbel dat dit niet ten koste moet gaan van het in gevaar brengen van de leer van de Heilige Schrift. In feite zijn er een aantal verschillen waar Christenen zelfs voor bereid moeten zijn om te sterven. Dit leidde ertoe dat de meeste discipelen van Jezus als martelaar stierven en miljoenen anderen honderden jaren lang hetzelfde lot ondergingen.

De kern van de strijd

De kern van de tegenstelling tussen Protestanten en Katholieken concentreert zich rond het vraagstuk hoe zondaars als wij eeuwig gered kunnen worden en naar de hemel gaan. In 1450 werd de drukpers uitgevonden en het eerste gedrukte boek was de Bijbel. Voordien ongelezen vergaapte Europa zich voor de eerste keer ooit naar de heilige bladzijden van Gods boek. In 1501 ontdekte Maarten Luther een Latijnse Bijbel in een Duitse bibliotheek. “Ongelooflijk’” peinsde Luther terwijl hij het las, “dit is anders dan wat mijn kerk leert.” Eerst probeerde Luther de kerk te veranderen, maar zijn inspanningen werden venijnig tegengewerkt. Rooms Katholieke leiders zetten hem weg als een ketter en dwongen hem zijn dwaling openlijk te erkennen, terwijl zij hem en zijn volgelingen met gevangenneming en in beslagneming van alle bezittingen bedreigden. Luther ging hier tegenin door te zeggen dat Christenen Gods Woord op de eerste plaats moesten stellen, zelfs boven de paus. De oorlog was begonnen. Toen de strijd feller werd ontwikkelden de Protestanten de volgende grondbeginselen. Hun motto was:

“Sola Scriptura” (de Schrift alleen)

“Sola Christo” (Christus alleen)

“Sola Fide” (Geloof alleen)

“Sola Gratia” (Genade alleen)

De Rooms Katholieke kerk leerde ook, net als vandaag, het belang van geloof, de waarde van Bijbellezen en redding door Christus en Zijn genade; toch werd dat kleine Latijnse vierletterwoord ‘sola’ (wat ‘alleen’ betekent) de scheidingslijn tussen hervormende Protestanten en het Katholicisme. In 1500 leerden de Protestanten dat iemand de hemel kan bereiken ‘alleen’ door Gods genade, ‘alleen’ door geloof, ‘alleen’ door Jezus Christus verdienste, ‘alleen’ gebaseerd op wat er in de Bijbel geschreven staat; terwijl Rome aan de eisen voor verlossing talloze tradities toevoegde, zoals tot Maria en dode heiligen bidden, de rozenkrans herhalen, zonden belijden aan priesters, boetedoening doen, geld betalen om iemands dode verwanten te redden van de vlammen van het vagevuur en bovenal het geloof in het allerhoogste gezag van de paus als de opvolger van Sint Petrus – het universele hoofd van het Christendom. Rome voegde daar ook het idee aan toe dat tijdelijke straf voor de zonde gereduceerd kon worden door het kopen van aflaten. Katholieke leiders gaven toe dat deze tradities niet specifiek in de Bijbel vermeld werden, maar beweerden dat zij van de Heilige Geest kwamen die door Gods kerk werkte. Protestanten trapten hier niet in. Zij besloten om zich bij de Schrift te houden. Rond 1500 verdeelden deze kwesties het Christendom.

Profetische studie

Het was veelbetekenend, dat toen de strijd verhevigde Luther zich tot de profetieën wendde. Bij kaarslicht las hij Paulus’ ernstige voorspelling van een “afkeer van het geloof” (apostasie) in de Christelijke geschiedenis, en een “wetteloze mens”, die in zijn kielzog opkwam. (2 Tessalonicenzen 2:3) Hij las over het antichrist “beest” die “de strijd met de heiligen aanbond” (Openbaring 13:1,7) en van een geheimzinnige Babylonische hoer (een valse kerk), die ongeoorloofde relaties met “de koningen van de aarde” had (Openbaring 17:1-5; 18:4). Beetje bij beetje vielen de stukjes op hun plaats. Met afschuw vervuld realiseerde Luther zich dat hij zowel Christus als de Antichrist had ontdekt. Door Gods Geest gedreven liet Luther uiteindelijk de politieke correctheid varen, trad in de openbaarheid en verklaarde: “Wij hier zijn ervan overtuigd dat het pausdom de troon van de ware en echte Antichrist is.” 1)

Luther realiseerde zich in alle nuchterheid , dat het Katholicisme een knap vervaardigd vals Christendom is. Dit was een conclusie, die veel nauwkeurige Bijbelstudenten voor en na hem ook hadden ontdekt. Mensen zoals John Wycliffe, Johan Huss uit Monravië, Calvijn (Presbyteriaan), John Wesley (Methodist), Charles Spurgeon (Baptist), Matthew Henry (Bijbelcommentator) en talloze anderen. Zoek dit maar op Google op. 2) Dit zijn feiten.

Maar zijn de tijden niet veranderd? Zeker. In wezen is niet Rome veranderd, maar het Protestantisme. Protestanten, die nu onopzettelijk eenheid met Rome zoeken, vervullen een oude apocalyptische profetie, die verklaart dat in de slotmomenten van de tijd “de hele wereld vol bewondering achter het beest aanging.” (Openbaring 13:3)

Beste lezer, de Bijbel is vandaag nog steeds waar. Het beest is nog steeds actief. Eeuwige redding van onze zondige overtredingen van Gods Tien Geboden komt nog steeds door eenvoudig geloof in Jezus Christus alleen. (zie 1 Johannes 3:4; Handelingen 4:12)

Profetie voorspelt ook dat net voor onze Verlosser terugkeert (Openbaring 14:14-16) de almachtige God een begin zal maken met Zijn slotfase van de Protestantse Reformatie door de wereldwijde verklaring van de drie-engelenboodschap zoals opgetekend in Openbaring 14: 6-12. Neem een Bjibel en lees voor uzelf Openbaring 14: 6-12. Gods drie engelen kondigen aan dat “het uur van Zijn oordeel gekomen is” en “dringen eropaan waar ontzag te hebben voor de Schepper.” (vers 7) Zij waarschuwen voor “het beest” (de Roomse kerk), waarvan wij ons nu realiseren dat zij ook Gods oorspronkelijke zevendedaagse Sabbat (zaterdag) hebben veranderd in zondag. (zie Genesis 2:1-3; Daniël 7:25; Openbaring 14:7, 12; Exodus 20: 8-11; Matteüs 12:8; Johannes 14:15)

Boven alles dringt Gods eindtijdboodschap er bij ons allen op aan om in het “eeuwige evangelie” te geloven (Openbaring 14:6) van Jezus Christus, die van iedereen houdt en de volle p[rijs betaald heeft voor onze zonden. (zie Johannes 3:16; 1 Korintiërs 15: 3-4)

31 Oktober viert meer dan alleen geesten en de doden. Vergis u niet: Gods Reformatie, die begon op een Halloweennacht, leeft en zal tot de eindtijd blijven bestaan. Laten wij er deel van uit maken.

LeRoy Froom, Het profetisch geloof van onze vaders, deel 2 (Washington D.C.: Review and Herald, 1948) bladzijde 121.
Probeer bijvoorbeeld te zoeken op ‘Antichrist’ of “Wat geloofden Protestante Hervormers over de Antichrist?’


Copyright 1982 Thomas Nelson.

×
×
Als vrijheid sterft

“Met vrijheid en gerechtigheid voor allen…” uit de Amerikaanse eed van trouw.

Op de haven van Liberty Island New York staat het meest grootse monument van Amerika – het Vrijheidsbeeld. Haar boodschap vindt weerklank in mensenharten wereldwijd. Vrijheid. Hoe dierbaar! Toch zal jammer genoeg op een dag, die zelfde vrijheid ontnomen worden door mannen, overheden en naties. En dit is hoe het zal gebeuren.

Tenzij u zoals de spreekwoordelijke struisvogel uw kop in het zand steekt, zult u wel degelijk beseffen dat onze planeet aarde vandaag de dag in moeilijkheden verkeert – grote moeilijkheden. Dodelijke natuurrampen, bizarre weersveranderingen, terroristische gruweldaden, economische malaise, vervagende moraal, politieke corruptie, stijgende voedselprijzen, slinkende watervoorraden, en globale toxiciteit, tonen allen dat wij ons op de rand van een ontzagwekkende crisis bevinden.

De Bijbel voorspelt: “Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is …” (Daniël 12:1). Wanneer de finale crisis toeslaat, zal uiteindelijk een misleidende “oplossing” worden opgelegd door de overheden wereldwijd, tijdens een donkere periode van wanhoop. Oppervlakkig gezien zal deze oplossing verstandig lijken. Maar verstopt onder de aantrekkingskracht ervan zal een duivelse leugen op de loer liggen.

Gedurende die noodlottige tijd, zal de vrijheid verdwijnen –tenminste van de menselijke overheden. Het is schokkend, maar de Bijbel noemt dit wereldwijde opgelegde waanidee het merkteken van het beest. Gods Woord waarschuwt ons dat “het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd…” (Openb.13:16). De gevolgen van het ontvangen van dit merkteken zullen desastreus zijn. Allen die dit bewust aannemen – na eerst dringend te zijn voorgelicht door een liefhebbende God om dit merkteken te weerstaan – zullen voor eeuwig verdoemd zijn. (Openb.14:9-11). De waarschuwing in de Bijbel is duidelijk. Wij moeten deze serieus nemen.

Als u op Google zoekt naar “merkteken van het beest” zult u op talloze meningen stuiten. Speculatie in overvloed. De meesten interpreteren het als een technologisch merkteken, maar dat is enkel giswerk. De Bijbel verklaart verder dat “waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden…” (Openb.19:20 Nadruk toegevoegd). Dus zijn degenen die het merkteken ontvangen “misleid”, erin geluisd, en voor eeuwig verloren als gevolg. Denk hier eens over na. Als dit dodelijke “merkteken “-wat het dan ook moge zijn- overduidelijk zou zijn, hoe kan dan de meerderheid van de wereldbewoners misleid zijn, zoals Openbaring duidelijk voorspeld?

In dit traktaat is nog niet alles gezegd. Dus zonder omhaal, het is tijd om het over het belangrijkste punt te hebben. Kijk aandachtig. In de context van het waarschuwen van de mensheid over het “beest” en zijn fatale “merkteken” (Openb.14:9-11), verklaart Gods Woord precies wie niet dat merkteken zullen ontvangen:

…aanbidt Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft…(Openb.14:7)

Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen (Openb.14:12).

Ziet u dat? Degenen die Satans dodelijke merkteken weigeren doen drie specifieke dingen:

1 Zij aanbidden de Schepper

2 Zij nemen de geboden van God in acht

3 Zij hebben het geloof van Jezus Christus

Als u de Bijbel aandachtig bestudeert, zult u ontdekken dat slecht één van de oorspronkelijke Tien geboden “beschreven met de vinger van God” (Exodus 31:18) specifiek verwijst naar “Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft”. Het is nummer vier dat zegt,

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God… Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Exodus 20:8-11.

De “zevende dag” van de week is zaterdag, niet zondag. Zoek het maar op in een encyclopedie.

Vraag het een Jood. Maar het volgende is pas schokkend. De Rooms katholieke kerk –een religieus systeem (niet de katholieken zelf) die de meeste protestantse kerken voordien identificeerden als “het beest” –beweert openlijk dat het de Bijbelse sabbat van zaterdag veranderd heeft naar de “zondag”-omdat die dag al van oudsher aan zonneaanbidding was gewijd. Lees het zelf:

“Natuurlijk beweert de katholieke kerk dat de verandering van [zaterdag naar zondag] haar daad was…en dat die daad een MERKTEKEN is van haar kerkelijke autoriteit in religieuze zaken”. C.F.Thomas, Kanselier van kardinaal Gibbons 11 november 1895.

Vraag het een priester. Lees de Rooms katholieke catechismus. “En die daad is een MERKTEKEN “ van haar zogenaamde autoriteit, beweert zij trots.

Bedenk dit: Toen de Twin Towers van New York in elkaar stortten op 11 september 2001, vond die vreselijke gebeurtenis plaats op een dinsdag. Vijf dagen later liepen de kerken op zondag vol, niet alleen in Amerika maar wereldwijd. Waarom? Het antwoord ligt voor de hand. Wanneer een ernstige crisis zich voor doet, gaan mensen bidden. Zij zoeken de kerk op.

Dus, één les die wij leren van 11 september 2001 is dat een ernstige crisissituatie leidt tot een opleving van zondagaanbidding. Als nu die situatie uit het verleden werkelijk wanhopig was gebleken, dan zou de stijgende aanwezigheid in zondagkerken uiteindelijk verschuiven tot het opleggen van zondagwetten door burgerlijke overheden wereldwijd.

“Onmogelijk”zullen sommigen zeggen. Nee hoor. Zondagwetten (ook wel “blauwe wetten” genoemd), zijn tot op zekere hoogte al opgelegd in Europa, Engeland en Amerika gedurende 1500 jaren. Bestudeer de geschiedenis. Vraag het de katholieke kerk.

Ja, zondagwetten zijn in het verleden opgelegd, en zij zullen weer toeslaan tijdens de wereldwijde, laatste crisis. Terwijl zij in Gods Naam zullen worden opgelegd, zullen dergelijke wetten feitelijk Zijn wet en Zijn karakter ontkennen -want God dwingt nooit iemand om Hem te gehoorzamen. Hij wenst enkel liefdevolle aanbidding, geen gedwongen gehoorzaamheid.

Het enige wat dergelijke zondagwetten nu nog weerhoudt is een zeer ernstige crisis. Welke onvoorziene gebeurtenissen zullen aanleiding zijn tot het uiteindelijk vervullen van Bijbelprofetie? Alleen God weet het. Het zou een serie natuurrampen kunnen zijn, nog een terroristische aanval, een economische crisis, of een combinatie van gebeurtenissen.

Als het zover is, zal net als vlak na 11 september 2001 het kerkbezoek op zondag stijgen, wat uiteindelijk gevolgd zal worden door het uitvaardigen van zondagwetten. Hoe vreemd dit ook mag klinken, een aandachtige en verlichte studie van Openbaring 13 en 14 voorspelt dit heel precies, dus dit zal zeker gebeuren.

Als het “merkteken” (zondagaanbidding) van het “beest” (de Roomse kerk) wettelijk wordt opgelegd (Openbaring 13:16) tijdens ‘s werelds laatste crisis, dan zal het laatste uur van beslissing zijn gekomen. Zij die geloven in deze vernuftige misleiding (in tegenstelling tot de Tien geboden) zullen door de zonde worden gemerkt “in hun voorhoofd” (hun gedachten), terwijl zij die dit niet geloven maar zich toch aan de zondagwet houden, “in hun hand” zullen worden gemerkt (hun daden). In tegenstelling tot huidige profetische speculaties, zal alleen God dit merkteken kunnen zien, mensen niet.

Toch voorspelt de profetie dat velen de verleider in vermomming zullen herkennen en dat merkteken zullen weigeren. In plaats daarvan aanbidden zij de Schepper, zij “die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen” (Openbaring 14:12), aanbidden onze liefdevolle Verlosser, die de dood stierf aan het wrede kruis voor onze zonden van het overtreden van Gods wet ( 1Joh.2:2, 3:4) en uit de dood verrees. Onze Verlosser smeekt ons “neem dan mijn geboden in acht” (Joh.14:15). Zij die dit doen –door Zijn genade en macht –zullen klaar zijn voor Zijn heerlijke wederkomst (Openbaring 14:14-16) aan de “voleinding van de wereld” (Math.28:20).

Geliefde vrienden, als ‘s werelds donkerste uur gekomen is, wat zult u dan doen? Zult u Jezus liefhebben, vertrouwen en volgen, of het beest gehoorzamen? Temidden van wereldwijde verwarring smeekt onze Schepper:”Kies Mij en Mijn dag”!

×
×
Waarom op zaterdag naar de kerk

Op zaterdag naar de kerk? Is dat niet op de “verkeerde” dag? Dit is de reactie van velen die de traditionele zondag als rustdag vanzelfsprekend vinden.

Gods Woord

Omdat de kerkgang op zaterdag Bijbels is, wil dat niet zeggen dat het dat op zondag ook is. Hoewel het God welgevallig is om elke dag van de week te aanbidden, heeft Hij toch de zevende dag als een bijzondere rustdag ingesteld. Die dag heet de sabbat en komt overeen met de zaterdag. Deze is de mensheid gegeven bij de schepping, zo’n 2000 jaar voor het bestaan van het Joodse volk (Genesis2:1-3). Jezus zei:”De sabbat is gemaakt terwille van de mens-niet enkel de Joodse mens (Markus 2:27). Bij de schepping heeft God met opzet drie opmerkelijke dingen gedaan om de zevende dag van de andere zes te onderscheiden: Hij rustte, zegende en heiligde(zette apart) de sabbat (Genesis2:2,3).

Ten eerste moeten wij rusten van onze arbeid en tot bezinning komen. Zo heeft God ons in mekaar gezet. Daarom heeft Hij ons die allereerste zevende dag apart genomen, om bijzondere tijd met Hem door te brengen. Ten tweede legde God op die zevende dag een geestelijke zegen, die Hij niet op de andere zes dagen legde. Uiteindelijk bakende Hij deze periode van 24 uur af met als doel deze dag ten volle te benutten om te streven naar een relatie met Hem. Elk Bijbelvers dat over de sabbat gaat is bijzonder: elk volk van God in het Oude Testament genoot van deze zegening- vergeet niet dat tot Abraham zij niet Joods waren (Genesis11:26), Jezus eerde de sabbat door deze elke week te houden (Lukas4:16), de discipelen hielden de sabbat (Handelingen18:4;11;16:13). De Bijbel toont een onafgebroken cyclus van sabbatviering vanaf de schepping van de mens tot en met de nieuwe aarde.

Waarom gaan dan de meeste Christelijke kerken op zondag naar de kerk? Het antwoord: traditie. In de Bijbel staat namelijk nergens dat God de sabbat heeft verplaatst van de zevende dag naar de eerste dag van de week. De enige poging tot het veranderen van Gods wet ooit genoemd in de Schrift, word door een sluwe aanval op de kerk van binnen uit gedaan (Daniël 7:25). Deze verandering zette pas in lang na dat de discipelen gestorven waren. Geschiedenis bevestigt dat sommige Christenen de heidense zondag vierden in Rome en andere plaatsen waar de kerk dmv compromissen aan vervolging wilden ontkomen. Terwijl de kerk in Rome aan politieke macht won en zich ontwikkelde tot de Rooms Katholieke Kerk, nam zij officieel zondagsviering in plaats van sabbatviering aan. Vandaag de dag verwijst zij naar dit geschiedkundige feit als bewijs dat haar macht en traditie superieur zijn aan de duidelijke leringen van de Schrift.

Liefde

Sabbatviering is niet wettisch. Jezus zei:”Als u Mij lief hebt, neem dan Mijn geboden in acht”(Joh.14:15). Aangezien de sabbat de Bijbelse dag voor wekelijkse aanbidding is, het vierde gebod dat nooit door God veranderd is-enkel door de mens, en aangezien Jezus Zelf sabbat hield, is sabbatviering een teken van liefde tot Hem. Er zijn veel redenen om Jezus lief te hebben en te gehoorzamen. Eén daarvan is dat Hij onze Schepper en Verlosser is(Joh.1:1-3; Titus2:14). Jezus schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende. De sabbat is Gods officiële “gedenkteken” tussen Hem en Zijn volk, dat Hij onze Schepper is(Exodus31:17). En vlak voor de wederkomst van Jezus roept God een ieder van ons op: “Aanbidt Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”(Openb.14:6,7). Elk keer dat u de “sabbat gedenkt, dat u die heiligt”, eert u de Schepper als Diegene die uw leven in Zijn hand heeft(Exodus20:8-11). Jezus schiep niet enkel mensen, Hij verlost ons ook van zonde. De sabbat is een bijzonder teken van deze verlossing-“ om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben die hen heiligt”(Ezechiël20:12). Onszelf ééns in de week onthouden van wereldse arbeid voor zelfonderhoud herinnert ons eraan dat wij onze eeuwige verlossing niet kunnen verdienen-het is een gift van God en wij zijn volledig afhankelijk van Hem (Hebr.4:4-10). Want als ik God mijn aardse leven al niet toevertrouw met één dag per week, hoe kan ik Hem dan vertrouwen met mijn eeuwige leven? Elke sabbat herinnert ons aan hoe Jezus ons liefheeft door Zijn schepping en verzoening. Net als dat verjaardagen gedenktekens zijn van de liefde tot onze naaste, zo herinnert de sabbat ons aan Gods liefde en onze volledige afhankelijkheid van Hem in deze wereld en de volgende.

Ervaring

Jezus nodigt ons uit om te ervaren of Zijn Woord waar is. God nodigt ons vaak uit om Hem op de proef te stellen. Eén van die gevallen staat beschreven in Maleachi 3, waar Hij ons uitdaagt Hem een tiende van onze inkomsten te geven. Zij die de uitdaging aangaan belooft Hij overvloedige zegeningen.

De sabbat is ook een uitdaging. God nodigt ons uit Hem een zevende van onze tijd te geven. Doen wij dit, dan belooft Hij ons te zegenen. “Indien u de sabbat een verlustiging noemt…dan zult u vreugde scheppen in de HEERE”(Jesaja58:13,14).

Op sabbat rusten is een lichamelijke, geestelijke en sociale verkwikking. Het ontdoet ons van de zorgen des levens. Het geeft ons onverstoorde tijd met familie en vrienden om relaties te onderhouden. Aanbidden met medegelovigen is verkwikkend. Inzicht en inspiratie groeien dmv Bijbelstudie en diensten op sabbat.

De sabbat geeft ons een reden om elke week te stoppen met ons aardse streven. Aangezien het Gods gebod betreft, blijft er geen ruimte over om toe te geven aan een dringend werkproject of wat dan ook. Zo kan de sabbatsrust niet verwateren tot een goed voornemen dat ooit eens een keer gedaan moet worden. Het is Gods gebod-dat staat vast-om met een blij hart aan te nemen en de rest over te laten aan de andere zes dagen.

De woorden van Jezus zijn waar- Hij heeft de sabbat voor de mens gemaakt(Marcus2:27). Let op, het is niet iets wat God ons aandoet, maar iets wonderbaarlijks wat God vóór ons doet. In deze drukke tijd waarin wij leven is het belangrijk om de zegeningen te ervaren die God ons geeft met Zijn sabbat.

Op zaterdag naar de kerk gaan kan vreemd lijken, maar is een gezegende dag!

×
×
Kunnen doden spreken?

Bent u een auto of een computer? “Dat is flauw,” zegt u. “Geen van beide. Ik ben een mens.” Zeker, maar laten wij toch eens verder op de vraag ingaan. Auto’s en computers hebben één ding met ons mensen gemeen: wij hebben allemaal intelligentie nodig om goed te functioneren. Auto’s hebben echter geen eigen intelligentie. Een auto heeft een intelligente bestuurder nodig om in te stappen, de motor te starten en weg te rijden. Wanneer de intelligente bestuurder op zijn bestemming aan komt zet hij de motor af en ‘sterft’ de auto. De intelligente bestuurder stapt uit de ‘dode’ auto en gaat verder met wat hij van plan was te doen.

Een computer is anders. De intelligentie is ingebouwd. Die intelligentie slaapt echter tot de computer met een elektrische krachtbron wordt verbonden. Wanneer elektriciteit de computer binnenstroomt komt deze ‘tot leven’ en kan zijn intelligente opdrachten uitvoeren. Wanneer de stroom verbroken wordt, ‘sterft’ de computer’s intelligentie. De computer heeft nog steeds een mens nodig om deze met het stopcontact te verbinden.

Sommige mensen geloven, dat net als bij een auto onze intelligentie uit een ziel naar boven komt, die in ons lichaam huist. Deze ziel is onsterfelijk en kan volgens hen nooit sterven, dus wanneer het lichaam sterft verlaat de ziel het lichaam en vervolgt het zijn intelligente werkzaamheden elders.

Andere mensen geloven dat onze intelligentie, zoals bij de computer, ingebouwd is. Het ontstaat uitsluitend door de interactie van de zenuwcellen in onze fysieke hersenen. Net als de computer heeft het brein echter een krachtbron buiten zichzelf nodig om het aan te zetten, zodat haar intelligentie kan werken. Het Bijbelse scheppingsverhaal helpt ons te begrijpen hoe wij mensen gemaakt zijn: als een auto of een als computer. Genesis 2:7 zegt: “Toen God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.” Merk twee dingen op. Ten eerste zijn, net als de computer, Adams en ons lichaam, met inbegrip van onze hersenen, van tastbaar materiaal gemaakt. Het was echter slechts nadat God de levensadem in Adam blies, dat zijn hersenen aangezet werden en hij een intelligent wezen werd. Dat is het computermodel, niet het automodel.

De dood is het omgekeerde van dat proces. Sprekend over de dood zegt Prediker 12:7: “Het stof waarvan je gemaakt bent, gaat terug naar de aarde. En je geest gaat terug naar God die jou je geest gegeven heeft.” In het Hebreeuws betekent het woord geest in onze taal ‘adem’ of ‘wind’. Wanneer wij sterven neemt God zelf de levensadem terug, die onze hersenen in werking gesteld heeft en dan stopt ook onze intelligentie.

“Wacht eens even!” zegt u. “De levensadem, die teruggaat naar God, is de ziel.” Het klopt, dat God iets van ons terugneemt wanneer wij sterven, maar wat dat ook is, het is niet onze intelligentie. In Prediker 9:5 staat: “De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets.” Deze adem (of geest), die terug gaat naar God, is niet het intelligente deel van onze natuur.

Wij mensen zijn als computers. Wanneer God ons met Zijn levengevend beginsel stimuleert, de levensadem, komen wij tot leven en komt onze intelligentie tot leven. Wanneer God Zijn levengevend principe terugneemt sterven wij en sterft onze intelligentie.

Maar wat maakt het uit?

U kunt zich afvragen wat voor verschil het op dit moment uitmaakt, hoe ik mijn intelligentie verkrijg. Daar kom ik op de opstandingmorgen wel achter.

U heeft gelijk dat als zuiver informatief gegeven, wij mensen niet hoeven te weten of het intelligente deel van onze natuur als een auto of een computer werkt. Er is echter een heel belangrijke reden, waarom wij wel moeten weten hoe wij gemaakt zijn, want wij zijn niet de enige intelligente wezens die onze planeet bewonen. De Bijbel vertelt ons, dat duizenden jaren geleden een derde van de intelligente wezens, engelen genoemd, boosaardig werden en uit de hemel op onze planeet werden geworpen (Openbaring 12:7-9). Wij noemen ze demonen of duivels. Een meester, genoemd satan, leidt hen en één van hun voornaamste doelen is ons voor te liegen (Johannes 8:44).

Jezus vertelde Zijn discipelen dat vlak voor Zijn tweede komst valse christussen op zullen staan en velen zullen misleiden (Matteüs 24:5). Jaren later zei één van Jezus discipelen, dat tijdens de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde “duivelse geesten wonderen zullen doen en naar alle koningen op aarde gaan. Ze roepen hen bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God.” (Openbaring 16:14) Eén van Jezus vurigste volgelingen, een man genaamd Paulus, zei iets vergelijkbaars: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan.”(2 Tessalonicenzen 2:9,10)

Maar wat hebben Satans misleidende wonderen in de eindtijd te maken met onze behoefte om de bron van onze intelligentie vandaag te weten?

Spiritisme

U heeft ongetwijfeld over spiritisme gehoord. Websters woordenboek definieert spiritisme als ‘het geloof, dat de doden als geesten overleven, die met levenden kunnen communiceren, in het bijzonder met behulp van een derde partij (medium).’ Spiritisten geloven dat, net zoals de autobestuurder in het begin van het verhaal, het intelligente deel van onze natuur verder blijft bestaan nadat wij doodgaan.

Dit geloof is vandaag zeer verbreid in de wereld. Een aantal populaire tv-shows en films zijn hier de laatste jaren op gebaseerd. Een ander ‘bewijs’ van intelligent leven na het graf is de zogenaamde uittredingservaring, waar mensen, die bijna dood zijn, beweren uit hun lichaam te zijn getreden en door een donkere tunnel naar ‘de andere kant’ te zijn gezweefd. Na met overleden vrienden en geliefden te hebben gesproken, die, naar men veronderstelde in de hemel zijn, keerden zij terug naar hun weer tot leven gekomen lichaam en vertellen wat zij gezien en gehoord hebben.

Vervolgens is er tovernarij, wat eveneens het idee behelst, dat onze intelligentie doorgaat met functioneren nadat wij doodgaan. Nergens wordt de populariteit van tovernarij in onze cultuur beter geïllustreerd, dan met de wereldwijde populaire boeken van Harry Potter.

Opmerkelijk is dat de meerderheid van de Christenen het met de spiritisten eens zijn, dat mensen een onsterfelijke ziel hebben, die na de dood van het lichaam verder gaat in een bewust bestaan. Dit levert demonen een wagenwijde mogelijkheid op om hen te misleiden door zich voor te doen als hun overleden geliefden, die de gelukzaligheid van de hemel genieten, terwijl feitelijk hun geliefden dood in het graf liggen zonder bewustzijn of intelligentie of wat dan ook.

Als de laatste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis zich in de nabije toekomst ontvouwen, zal Satan dit populaire, maar on-Bijbelse geloof, dat de doden met de levenden kunnen communiceren, gebruiken als onderdeel van zijn agenda om te misleiden. Daarom is het zo van cruciaal belang dat u de waarheid begrijpt over de staat van de doden vandaag. Het voorkomt dat u misleid wordt door satanische vertegenwoordigers, zowel nu, als straks voor de wederkomst van Jezus Christus.

Tot slot is er nog een reden waarom veel mensen willen geloven dat wij net als een auto zijn, en dat is dat het idee dat wij ons bewustzijn verliezen wanneer wij sterven angstaanjagend is. Maar het leven na de dood is niet afhankelijk van ons bewustzijn nadat wij sterven. Het hangt ervan af of wij Jezus als onze verlosser aanvaarden en op Zijn belofte vertrouwen om ons weer tot leven te wekken “bij de opstanding op de laatste dag.” (Johannes 11:24)

Waarom nodigt u Hem vandaag niet uit in uw leven en garandeert u zich niet van uw opwekking in Zijn eeuwig koninkrijk?

×
×
Diabetes terugdraaien

Worstelt u met een hoge bloedsuikerspiegel? Dan bent u niet de enige. Tegenwoordig heeft bijna de helft van de Amerikaanse volwassenen diabetes of prediabetes. Deze aandoeningen verhogen het risico op hartaandoeningen en veel andere verwoestende complicaties aanzienlijk. Ze zorgen er ook voor dat de vreugde uit het leven verdwijnt en veroorzaken angst voor de toekomst.

Wist je dat prediabetes zelfs gevaarlijk is? Deze aandoening verdubbelt het risico op een hartaanval, ongeacht of deze ooit uitgroeit tot volledig diabetes.

De vooruitzichten lijken grimmig, maar er is niets te vrezen als je het goede nieuws begrijpt, dat diabetes type 2 en prediabetes omkeerbaar zijn. Diabetes kan ongedaan worden gemaakt!

Hoop op verandering

De meeste mensen met diabetes type 2 of prediabetes krijgen simpelweg te horen dat ze er hun leven lang maar mee moeten leren omgaan, zodat deze niet verergert. Dit verouderde paradigma veroorzaakt angst en ontmoediging.

In werkelijkheid zijn er duizenden, die niet alleen de hoge bloedsuikers en andere chronische gezondheidsproblemen goed in de hand kunnen houden, maar dit ook terug hebben kunnen dringen. De kracht van levensstijlgewoonten, zoals voeding en lichaamsbeweging, heeft hun lichaam, leven en gezondheid zo veranderd dat ze niet langer voldoen aan de criteria voor diabetes of prediabetes.

Maar hoe werkt het?

De enige manier om diabetes te bestrijden is om de onderliggende oorzaak aan te pakken: insulineresistentie. Insuline is de sleutel die uw cellen ontsluit en glucose (suiker) toestaat om binnen te komen. Dit proces reguleert uw bloedsuikers.

Mensen met type 1 diabetes stoppen met de productie van insuline, dus moeten ze insuline-injecties nemen om in leven te blijven. Zonder insuline bouwt zich suiker op in het bloed en wordt het gevaarlijk.

Mensen met prediabetes en diabetes type 2 produceren nog steeds insuline, maar de insuline heeft moeite met het ontgrendelen van de cellen. Waarom? Insulineresistentie zorgt ervoor dat uw cellen ‘vet en brutaal’ worden. Ze willen niet veel suiker binnenlaten, dus gaan ze in staking. Dit veroorzaakt hoge bloedsuikers en extra hoge insulineniveaus, wat kan leiden tot gewichtstoename, hoge bloeddruk, kankergroei en zelfs dementie. In feite toont modern onderzoek aan dat Alzheimer eigenlijk insulineresistentie van de hersenen is.

Maar de insulineresistentie kan worden omgekeerd! Dezelfde strategieën die u helpen om diabetes te bestrijden, verminderen ook uw gezondheidsrisico's over de hele linie. Hoe? Eén keuze per keer.

Eén wandeling per keer

U weet dat lichaamsbeweging helpt bij het onder controle houden van diabetes, maar wist u dat timing een enorm verschil maakt? Lichaamsbeweging na het eten is een geheim wapen voor de beheersing van de bloedsuikerspiegel. Bloedsuikers bereiken hun hoogtepunt rond 45-60 minuten na de aanvang van de maaltijd. Deze hoogtepunten veroorzaken weefselbeschadigingen door het hele lichaam. Je kunt deze suikerpieken minimaliseren door na elke maaltijd te bewegen, waardoor je spieren enthousiast zijn om de glucose te accepteren uit het voedsel dat u heeft gegeten.U kunt uw bloedsuikerspiegel in potentie verlagen van één tot drie punten voor elke minuut die u traint na een maaltijd. Als uw bloedsuikerspiegel meestal stijgt tot 200, kunt u die met 20-60 punten verlagen door simpelweg 20 minuten te lopen.Dus waarom niet vandaag beginnen? Sta op en maak een wandeling nadat je gegeten hebt. Een kwartier of meer is een geweldig doel, maar zelfs vijf of tien minuten kan helpen. Doe dit zo vaak als u kunt. U zult een verschil merken als u in beweging komt na de maaltijd.

Eén maaltijd per keer

Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde, zei ooit: "Laat voedsel je medicijn zijn, en medicijnen jouw voedsel." Gezonde voeding is een krachtig medicijn.

In één onderzoek plaatsten onderzoekers 650 mensen met diabetes op een vezelrijk, plantaardig dieet, ongeveer zoals het oorspronkelijke dieet, dat beschreven staat in de Bijbel in Genesis 1 en 2. Het duurde niet lang voordat de bloedsuikers daalden. In slechts twee korte weken kon 71 procent van de deelnemers met diabetesmedicatie stoppen met die medicijnen en 39 procent van de deelnemers aan insuline stopte volledig. Deelnemers ervaren ook belangrijke verbeteringen in bloeddruk, cholesterol en gewicht.

Wat is het beste dieet voor diabetes?

Een studie van Dr. Neal Barnard zocht het antwoord op deze vraag. De studie omvatte 100 mensen met diabetes type 2. De helft kreeg de opdracht om het door de American Diabetes Association aanbevolen dieet te volgen, waarbij de nadruk lag op het tellen of uitwisselen van koolhydraten. De andere helft at een plantaardig dieet met weinig vet en suiker. Ze telden geen calorieën of koolhydraten, maar vermeden dierlijke producten, suikerhoudend voedsel en toegevoegde oliën.

Beide groepen verbeterden, maar het plantaardige dieet was driemaal effectiever in het verlagen van bloedsuikers. Deze groep verloor ook tweemaal zoveel gewicht, verlaagde het cholesterolgehalte en ondervond verschillende andere gezondheidsvoordelen. Veel deelnemers keerden uiteindelijk diabetes volledig om.

Het ADA-dieet leidde niet tot medicijnaanpassingen, maar tweederde van hen, die het plantaardige dieet volgden, verlaagden hun medicatie.

Wilt u de kracht van voeding voor uw gezondheid ontketenen? Bouw uw maaltijden op uit niet-zetmeelrijke groenten en peulvruchten (bonen en linzen). Peulvruchten zijn een geheim wapen bij de beheersing van de bloedsuikerspiegel. Vul je bord met volwaardig plantaardig voedsel. Vermijd of minimaliseer dierlijke producten, geraffineerde granen, toegevoegde oliën en suikers. Eet uitgebalanceerde maaltijden met gezonde koolhydraten, eiwitten en vet. En onthoud dat goede hydratatie het verlangen naar voedsel, dat je lichaam niet nodig heeft, vermindert.

U kunt meer leren en informatie krijgen over voedingswaarden door ‘Goodbye Diabetes’ te lezen of de website www.diabetesundone.com te bezoeken. Controleer uw bloedsuikers regelmatig en neem contact op met uw arts, wanneer u deze veranderingen aanbrengt.

Eén nacht per keer

Uw slaapgewoonten hebben een directe invloed op uw bloedsuikers. In één onderzoek werden gezonde, jonge volwassenen elke nacht slechts vier uur slaap gegund. Al na zes dagen hadden hun bloedsuikers de criteria voor prediabetes. Dat is juist. Slaaptekort veroorzaakte een prediabetische toestand in minder dan een week! Maar zelfs een nacht slaapgebrek triggert de volgende dag de insulineresistentie. Volg deze eenvoudige stappen om uw slaap te verbeteren:

1. Plan uw slaap.

Streef naar een vroege en consistente bedtijd. Slaap vóór middernacht is dieper en rustiger dan slapen na middernacht.

2. Neem regelmatig lichaamsbeweging.

Oefening helpt u sneller in slaap te vallen, langer in slaap te blijven en een betere slaapkwaliteit te hebben.

3. Geniet van de zon.

Fel licht, vooral 's morgens vroeg, helpt uw slaap- en ontwaakcyclus in het juiste spoor te houden.

4. Wees voorzichtig met dutjes.

Alle dutjes moeten kort zijn en vroeg op de dag. Lange dutjes saboteren je slaapschema.

5. Eet niet te laat.

Probeer minstens drie tot vier uur voor het slapen gaan te eten. Maak het de lichtste maaltijd van de dag. Uw energiebehoeften zijn aan het einde van de dag het laagst, dus deze gewoonte zal u helpen uw gewicht te beheersen en beter te slapen.

6. Zeg nee tegen cafeïne.

Cafeïne kan uw energie op korte termijn een boost geven, maar het is alsof je op krediet leeft. Het tast de kwaliteit van uw slaap aan en veroorzaakt uiteindelijk vroegtijdige veroudering en vermoeidheid.

7. Optimaliseer uw slaapomgeving.

Zorg ervoor dat de kamer waarin u slaapt donker, stil en een beetje koel is (rond de 18 graden Celsius).

8. Leer stress te beheersen

Als er iets in uw leven is dat u 's nachts wakker houdt, doe dan wat u kunt om het op te lossen. Investeer in uw relationele, emotionele en spirituele gezondheid. Overweeg om meer te leren over de God van de Bijbel, die ons verzekert dat de gezondheidsbeginselen in Zijn woord ‘leven zijn voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam’ (Spreuken 4:22).

Dr. Youngberg is de auteur van Goodbye Diabetes en de gastheer van Diabetes Undone, een dynamische online videocursus over diabetes ommekeer.
Ga naar www.diabetesundone.com voor meer informatie.

×
×
De vergeten ontdekking van Newton

Voor de tekst en de verwijzingen van deze folder word je doorgelinkt naar een andere pagina van de Luide Roep.
Er zijn bij deze tekst zoveel bronverwijzingen dat dat handiger was. Klik dus voor deze glow hier: https://www.deluideroep.nl/glow/glow-newton.html

×
×
De weg naar gezondheid

Bent u gezond?

Gezond zijn betekent meer dan niet ziek zijn. Het betekent optimaal leven op lichamelijk, mentaal, sociaal en geestelijk vlak. De Bijbel noemt dit een leven in “overvloed” (zie Johannes 10:10), en dat is precies wat God wil voor u. Hij zegt, “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat” (3 Johannes 1:2; HSV).

Om u te helpen dit leven in overvloed te ervaren, gaf God een eenvoudig en gemakkelijk stappenplan voor een betere gezondheid. U heeft niet alle factoren die ziekte of ongelukken kunnen veroorzaken in de hand. U kunt echter wel díe keuzes maken die de risico’s verkleinen en de gezondheid ten goede komen. Hier zijn acht eenvoudige adviezen voor een overvloedig en gezond leven die u vanaf vandaag kunt toepassen.

Stap 1: Voeding

Het voedsel dat u eet, heeft een invloed op uw gevoelens en vermogen om te genieten van het leven. Daarom is het belangrijk te kiezen voor goed en voedzaam voedsel. Het oorspronkelijke dieet in de Hof van Eden bestond uit fruit, granen, noten en zaden.

Na de zondeval werden groenten, oorspronkelijk voedsel voor de dieren, toegevoegd aan dat dieet. Het is opmerkelijk dat cholesterolrijke dierlijke producten hier geen deel van uitmaakten. Indien de westerse wereld dit vegetarische dieet zou volgen, zouden veel dodelijke ziektes zoals aderverkalking verleden tijd zijn. Onderzoek bewijst keer op keer dat Gods plantaardige scheppingsdieet superieur is aan elk ander dieet (zie Genesis 1:29, 30).

Stap 2: Beweging

Uw lichaam is gemaakt om actief te zijn. Lichamelijk fit zijn betekent dat u al uw dagelijkse bezigheden kunt doen én ook nog energie over heeft voor uw gezin en vrijetijdsbesteding.

Een eenvoudig dagelijks trainingsschema kan u helpen dit niveau van lichamelijk fit zijn te bereiken. Een eindje wandelen is een uitstekende manier om te beginnen. Begin rustig met trainen en voer geleidelijk de duur en intensiteit van de training op. U heeft vast wel eens de uitspraak “no pain, no gain” gehoord, maar dit is niet waar. Pijn kan betekenen dat u te ver gaat. Oefen uw lichaam totdat u zwaar ademt, maar niet buiten adem bent. Dertig minuten per dag is op zich een prima doel, maar het nut van beweging is cumulatief, dus zijn zelfs kortere perioden, drie tot vijf keer per week, doeltreffend.

U heeft geen tijd? In onze westerse maatschappij wordt de vrije tijd vaak gevuld met allerlei passieve vormen van vermaak zoals TV, games en het Internet. Als u zou kiezen om de computer, TV, en spelconsole uit te zetten, en deze tijd zou gebruiken om gezonde oefeningen te doen, dan resulteert dit altijd in een bonus voor uw gezondheid. U zult zien dat beweging veel voordelen heeft, zoals controle over uw gewicht, stressreductie, een beter immuunsysteem, en het verkleinen van de kans op ziekten. Genoeg beweging kan jaren aan uw leven toevoegen, maar wat nog belangrijker is: het voegt leven toe aan uw jaren.

Stap 3: Water

Water is essentieel voor het leven. Veel mensen baseren hun waterconsumptie op hun gevoel van dorst, maar dorst is het eerste teken van uitdroging. We verliezen elke dag allemaal lichaamsvocht door urine, uitwerpselen, zweet, en verdamping vanuit de longen. Een volwassen persoon moet dus ongeveer zes tot acht glazen water per dag drinken en zelfs meer als het warm weer is of tijdens het trainen. Water is onmisbaar voor het functioneren van de nieren, het regelen van de lichaamstemperatuur en het op peil houden van lichaamsvloeistoffen. Drink dus nog een glas. Water is goed voor u en bevat geen calorieën!

Onthoud dat koffie, frisdrank, en alcohol geen vervangers zijn van water! Ze zijn namelijk slecht voor uw gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat koffie juist meer water aan je lichaam onttrekt, dan dat het aanvoert!

Stap 4: Zonlicht

U zult wellicht niet verwachten dat zonlicht ook uw gezondheid beïnvloedt. Heeft u echter ooit opgemerkt hoe veel sneller u ontmoedigd en depressief raakt in de wintermaanden, wanneer de dagen kort zijn en het weer somber?

Zonlicht helpt uw lichaam met de aanmaak van vitamine D. Deze essentiële voedingsstof reguleert lichaamshormonen en celgroei; het helpt uw lichaam bij het opnemen van calcium, dat nodig is voor sterke botten en tanden; en het draagt bij aan een goed immuunsysteem en zenuwstelsel.

Te veel zonlicht is echter schadelijk en kan huidkanker veroorzaken. Dus vermijd te lange blootstelling aan fel zonlicht; bescherm uw hoofd en gebruik zonnebrandcrème.

Stap 5: Matigheid

Een evenwichtige leefwijze is een gezonde leefwijze. Matigheid betekent echter niet “alles met mate doen”, maar wel zorgvuldig de dingen doen die goed zijn voor uw gezondheid én ongezonde dingen geheel vermijden. Matigheid is een levensstijl die de kwaliteit van het leven verhoogt. Te veel eten bijvoorbeeld, leidt tot een geïrriteerde maag en/of overgewicht. Te weinig eten heeft echter ondervoeding tot gevolg. Te veel werken veroorzaakt oververmoeidheid of blessure. Van te weinig werken krijgen we luie en zwakke spieren. Matigheid is een sleutelbegrip om een gezond en gelukkig leven te leiden.

Stap 6: Lucht

Lucht is natuurlijk cruciaal; we kunnen namelijk maar een paar minuten overleven zonder te ademen. Maar de kwaliteit van de lucht die we inademen is ook belangrijk. Luchtvervuiling kan ziekte en zelfs de dood veroorzaken als de vervuilende stoffen gedurende dagen of weken sterk geconcentreerd zijn – zeker bij kinderen en oude mensen of bij diegenen die aan congestief hartfalen of een chronische longaandoening lijden.

Wellicht komt de meest schadelijke luchtvervuiling van roken. De schadelijke effecten van roken zijn zó goed bekend geworden, dat er geen twijfel meer over bestaat dat het dodelijk is. Adem pure en schone lucht diep in om een goede gezondheid te behouden.

Stap 7: Rust

Onderzoeken tonen aan dat volwassenen acht uur slaap per nacht nodig hebben om goed te kunnen functioneren. We kunnen onszelf wel wijs maken dat we het met minder kunnen doen, maar slaaponthouding is een serieus probleem in de gehaaste samenleving van vandaag.

Naast genoeg slaap, moet u ook ontspanning in uw leven opnemen. Een dagje weg de natuur in, een wandeling in de bergen of langs het strand, kan u verfrissen en helpen om beter om te gaan met stress. God erkende onze noodzaak voor ontspanning door ons een wekelijkse rustdag te geven: de zevende dag, de sabbat (zie Exodus 20:8-11).

Stap 8: Godsvertrouwen

De geestelijke dimensie van gezondheid is nog belangrijker voor uw totale welzijn dan de fysieke factoren. Stress, zorgen en schuld knagen aan uw levenskracht en kunnen ziekte veroorzaken. Vertrouwen op God, uw Schepper, geeft richting aan uw leven, wat u kan helpen om de negatieve effecten van stress, zorgen en schuld te overkomen.

U kunt uw vertrouwen in God versterken door Zijn Woord, de Bijbel, dagelijks te lezen (zie Romeinen 10:17). Op de achterkant van deze folder staat een gemakkelijke manier om meer over God en de Bijbel te weten te komen. God zegt, “maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij … loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput ” (Jesaja 40:31; NBV). Vertrouwen op God is een vitaal onderdeel van een goede gezondheid.

Conclusie

Deze acht stappen naar een betere gezondheid kunnen eenvoudig lijken, maar ze brengen u gegarandeerd dichter bij een overvloedig en gezond leven. Pas ze toe in uw leven en merk het verschil!

×
×
Spreken met God

Bidden is het openen van het hart voor God als voor een vriend. Niet dat bidden nodig is om aan God bekend te maken hoe het met ons gaat. Het gebed opent de deur voor God en laat Hem binnen komen in ons leven. Het gebed doet God niet afdalen naar ons toe, maar brengt ons omhoog tot Hem. Toen Jezus op aarde was, leerde Hij Zijn discipelen hoe te bidden. Hij toonde hen hoe ze hun dagelijkse noden bij God konden brengen en hoe ze al hun zorgen op Hem konden leggen. De zekerheid die Hij hen gaf, dat al hun gebeden gehoord zouden worden, geldt ook voor ons.

Onze behoefte om te bidden

Jezus was zelf vaak in gebed toen Hij Zich onder de mensen bevond. Hij identificeerde Zich met onze behoeften en onze zwakheid. Hij smeekte Zijn Vader om nieuwe kracht, om verfrist Zijn plichten en moeilijkheden aan te kunnen. In alle opzichten is Hij ons voorbeeld. Hij is een broeder in onze zwakheden, “in alle opzichten verzocht zoals wij”, maar Zijn natuur verafschuwde het kwaad en Hij was de Zondeloze. Hij had het hard te verduren in een wereld vol van zonde. Zijn mens-zijn maakte het gebed tot een noodzaak én een voorrecht. Hij vond troost en vreugde in de gemeenschap met Zijn Vader. De Verlosser van de mens, de Zoon van God, kon niet zonder voortdurend, ernstig gebed. Des te meer hebben wij het als zwakke en zondige stervelingen nodig!

Onze hemelse Vader ziet er naar uit om ons overvloedig te zegenen. Het is ons voorrecht om met volle teugen te drinken uit de bron van oneindige liefde. Wat is het toch vreemd dat we zo weinig bidden. God staat klaar om het ernstige gebed van Zijn nederige kinderen te verhoren, en toch aarzelen wij vaak om Hem onze noden bekend te maken. Wat moeten de engelen in de hemel er wel van denken, als hulpeloze en aan verzoeking onderhevige mensen, zo weinig bidden? Dit terwijl Gods liefdevolle hart naar hen uitgaat en bereid is om hen meer te geven dan ze zouden kunnen vragen of bedenken. De engelen houden ervan om zich in aanbidding voor God te buigen en in Zijn nabijheid te zijn. De gemeenschap met Hem is hun grootste vreugde. Maar de mensen die Gods bijzondere hulp zo goed kunnen gebruiken, zijn blijkbaar tevreden zonder het gezelschap van Zijn verlichtende Geest.

De sleutel tot overwinning

Het leven van hen die het gebed verwaarlozen, wordt door zonde verduisterd. Zij kunnen de ingefluisterde verleidingen van de vijand niet weerstaan, omdat zij geen gebruik maken van de voorrechten die in de goddelijke gave van het gebed liggen. Waarom zijn Gods kinderen terughoudend om te bidden? Het gebed is immers de sleutel waarmee de gelovige de schatkamer van de hemel opent. Daar liggen de onuitputtelijke hulpbronnen van de Almachtige opgeslagen. Als we niet aanhoudend bidden en waakzaam zijn, lopen we het gevaar zorgeloos te worden en af te wijken van het rechte pad. De tegenstander probeert steeds om de weg naar verzoening met God te blokkeren, opdat we niet door ernstig gebed in geloof, de genade en kracht zouden ontvangen om aan de verleiding te weerstaan.

Bid in een kamer waar u alleen bent én laat ook tijdens uw dagelijkse bezigheden uw hart zich dikwijls tot God richten. Op die manier wandelde Henoch met God. Deze stille gebeden stijgen als kostbare wierook op tot voor de troon van genade. Iemand van wie het hart zo met God verbonden is, kan door de Satan niet overwonnen worden.

Voorwaarden van gebed

God verhoort en beantwoordt onze gebeden als die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat we onze afhankelijkheid van Zijn hulp beseffen. Hij heeft beloofd: “Ik zal water uitgieten op het dorstige, en waterstromen over het droge land” (Jesaja 44:3). Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, wie naar God verlangen, mogen er zeker van zijn dat ze verzadigd zullen worden. Het hart moet openstaan voor de invloed van de Geest, anders kunnen Gods zegeningen niet ontvangen worden.

Onze grote nood is op zichzelf een argument dat krachtig voor ons pleit. Maar we moeten de Heer zoeken en vragen of Hij deze dingen voor ons wil doen. Hij zegt: “Vraag en er zal je gegeven worden” (Matteüs 7:7). En: “Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?” (Romeinen 8:32).

Als we iets verkeerds in ons hart koesteren of als we bewust aan een bepaalde zonde vasthouden, zal de Heer ons niet verhoren. Maar het gebed van iemand die berouw heeft, wordt altijd aanvaard. Als we al het verkeerde dat we ons kunnen herinneren in orde maken, mogen we gelovend vertrouwen dat God onze gebeden zal beantwoorden. Onze eigen verdiensten zullen ons nooit bij God in de gunst brengen. Het zijn de verdiensten van Jezus waardoor wij gered worden, en het is Zijn bloed dat ons reinigt. Toch hebben ook wij een bijdrage te leveren door te voldoen aan de voorwaarden om aanvaard te kunnen worden.

Een ander aspect van succesvol gebed is het geloof. “Wie God wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). Jezus zei tot Zijn discipelen: “Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen” (Marcus 11:24). Nemen wij Hem op Zijn woord?

Niets te zwaar voor God om te dragen

Maak steeds uw verlangens, vreugde, verdriet, zorgen en vrees bij God bekend. U kunt Hem nooit overbelasten. U kunt Hem nooit vermoeien. Hij, Die de haren van uw hoofd telt, staat niet onverschillig tegenover de noden van Zijn kinderen. “De Heer is immers liefdevol en barmhartig” (Jakobus 5:11). Wanneer wij verdriet hebben, wordt Zijn liefdevol hart daar meteen door geraakt. Ga met alles wat u niet kunt oplossen naar Hem toe. Niets is voor Hem te zwaar om te dragen. Hij houdt immers de werelden in stand, en Hij heerst over alle aangelegenheden in het universum. Hij is opmerkzaam voor het kleinste detail dat ook maar iets met ons welzijn te maken heeft. Er is geen hoofdstuk in ons levensverhaal, dat te donker is voor Hem, om het te kunnen lezen. Er is geen probleem zo moeilijk, dat Hij er niet uit kan komen. Onze tegenslagen, bezorgdheden en angsten, wat ons blij maakt en onze ernstige gebeden… niets gaat onze hemelse Vader onopgemerkt voorbij, zonder dat het Hem raakt. “Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden” (Psalmen 147:3). De relatie tussen God en elk individu is zo duidelijk en volledig, alsof er geen ander mens was, voor wie Hij Zijn geliefde Zoon heeft gegeven.

Uit het boek ‘Steps to Christ’, in het Nederlands ook gekend als ‘De enige weg’.

×
×
U kunt de Bijbel vertrouwen

De Bijbel is het oudste en populairste boek ter wereld, zelfs al lang voordat uitgevers bestsellerlijsten begonnen bij te houden. Diverse Bijbelgenootschappen verkopen of geven wereldwijd jaarlijks meer dan 20 miljoen exemplaren weg.

Door de nauwkeurigheid waarmee wetenschappers de afgelopen duizenden jaren ieder Bijbelwoord hebben onderzocht en door de manier waarop zij gedoken zijn in de Bijbelse archeologie en de geschiedenis en de oude talen waarin het geschreven was, zou u verwachten dat zij nu toch wel enige overeenstemming ten aanzien van haar oorsprong en betrouwbaarheid zouden hebben bereikt.

Precies het tegenovergestelde is echter waar. Sommige mensen geloven dat God ieder Bijbelwoord gedicteerd heeft. Anderen zeggen dat het niet meer is dan een verzameling van oude, mondelinge tradities. Sommigen geloven dat haar verhalen verslag doen van de absolute waarachtige geschiedenis; anderen geloven dat het een verzameling van mythes en legendes is.

Kunt u de Bijbel dan wel vertrouwen? Hier volgen drie redenen, waarom het antwoord op die vraag ja is.

Archeologie

Sceptici hebben de historiciteitvan bijna elk verhaal in de Bijbel in twijfel getrokken. Archeologisch bewijs heeft echter het ene na het andere Bijbels verhaal bevestigd. Hier zijn twee voorbeelden.

Daniël’s Belsazar. Daniël vermeldt, dat Belsazar koning van Babylon was ten tijde van de nederlaag door de Perzen. Tot eind 1800 vermelden alle andere gevonden lijsten met Babylonische koningen, dat Nabonidus de laatste koning van Babylon was, hetgeen veel wetenschappers tot de conclusie leidde dat Belsazar een fictief iemand was, die Daniël verzonnen had.

Oude documenten hebben echter bewezen dat Belsazar de troon deelde met zijn vader Nabonidus.

Eén wetenschapper deed de volgende sensationele uitspraak: “Van alle niet-Babylonische verslagen, die de situatie aan het eind van het Neo-Babylonische rijk beschrijven, staat het vijfde hoofdstuk van Daniël op één lijn met verslagen in spijkerschrift wat betreft de nauwkeurigheid met betrekking tot het beschrijven van opmerkelijke gebeurtenissen.” (Raymond P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, 216)

De vier evangeliën

In toenemende mate ondersteunen archeologische ontdekkingen de geschiedkundige beweringen van de schrijvers, die het leven van Jezus optekenden. Johannes vermeldt bijvoorbeeld een gebouw in Jeruzalem, genaamd Bethesda, waarin zich een bassin bevond. (Johannes 5:2) Archeologische opgravingen hebben een huis blootgelegd dat precies aan Johannes beschrijving voldoet.

Archeologen hebben ook het vermoedelijke luxueuze huis van Kajafas gevonden, de hogepriester die Jezus’ proces door het Sanhedrin voorzat (Mattheüs 26:57, 58). Het huis bevat een binnenplaats waar Petrus Christus drie keer zou hebben verloochend en een woning die groot genoeg was dat het proces er plaatsgevonden zou kunnen hebben. Archeologie laat dus zien dat de Bijbel waargebeurde geschiedenis bevat en niet alleen mythes.

Profetie

Geloof in de Bijbel wordt ook bevestigd door diverse profetieën, waarvan één in het bijzonder. De oude profeet Daniël voorspelde het precieze jaar waarin Jezus Zijn dienstwerk begon. In Daniël 9:25 staat: “Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias [Jezus], de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.” Dat is een totaal van 69 weken of 483 dagen. Wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat Daniel’s weken begrepen moeten worden als ‘jaarweken’ waarbij een dag voor een jaar staat, met dus een totaal van 483 jaren.

De Babyloniërs verwoestten Jeruzalem en voerden de meeste inwoners in ballingschap naar Babylon. Later vaardigden drie Perzische koningen decreten uit, waarin de Joden werden toegestaan om naar hun thuisland terug te keren. Het decreet, dat precies aan de voorwaarden van Daniel’s profetie voldoet, werd uitgevaardigd door Artaxerxes in 457 voor Christus. Simpel rekenwerk laat zien dat Daniel’s 483 jaren eindigden in 27 na Christus.

Jezus werd voor Zijn dienstwerk gezalfd op het moment van Zijn doop. Lukas geeft ons in zijn evangelie een gedetailleerd chronologische verslag en hij zegt dat Jezus in 27 na Christus werd gedoopt (Lukas 3:1). Daniël voorspelde dus het precieze jaar waarin Jezus Zijn dienstwerk zou beginnen. Dit is sterk bewijs dat wij de Bijbel kunnen vertrouwen als een boodschap van God en niet slechts als een boodschap van mensen.

Persoonlijke ervaring

Hoe indrukwekkend archeologie en profetie ook mogen zijn in het bevestigen van de betrouwbaarheid van de Bijbel, het belangrijkste bewijs is het verschil dat de Bijbel gemaakt heeft in de levens van ontelbaar veel mensen.

De Bijbel vertelt over een God, die van ons houdt, die Zijn goedheidblijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.” (Exodus 34:7) God helpt ons om de overwinning te behalen over verslavingen en slechte gewoonten, die anders ons leven zouden verwoesten.

Paulus zei dat het evangelie – het goede nieuws over Jezus – “de kracht Gods is voor de redding van iedereen die gelooft opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

En dit is werkelijk waar. Mensen over heel de wereld hebben ontdekt, dat wanneer zij hun levens aan God geven, Hij hen kracht geeft, die het mogelijk maakt iedere dag dichterbij het ideale leven te komen. Het leven dat de Bijbel hen voorspiegelt. Dat is het grootste bewijs dat u de Bijbel kunt vertrouwen.

Hoe leert u de Bijbel te begrijpen?

Wanneer u niet bekend bent met de Bijbel, dan zullen de volgende suggesties u helpen deze beter te begrijpen.

  • Lees Bijbelverhalen. De meeste Bijbelverhalen zijn in ongeveer een dozijn boeken te vinden. Verhalen in het Oude Testament zijn Genesis, Exodus (eerste helft), Jozua tot Esther en Daniël. In het Nieuwe Testament staan de verhalen in Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes en Handelingen. Door deze delen van de Bijbel een paar keer te lezen zult u een goed begrip krijgen van wat wanneer gebeurde.
  • Lees om geestelijk te groeien. De belangrijkste lessen in de Bijbel zijn geestelijk. Zoek wanneer u leest naar manieren hoe de Bijbellessen u kunnen helpen mee-levender, rechtvaardiger en eerlijker te worden.
  • Lees biddend. De Bijbelschrijvers schreven onder Gods leiding. Aangezien God de schrijver van de Bijbel is, kan Hij u helpen het te begrijpen. Vraag dus Zijn hulp elke keer wanneer u de Bijbel oppakt om te lezen.
  • Lees consequent. Maak er een gewoonte van om elke dag een deel van uw Bijbel te lezen. Ook hebben de meeste Christelijke boekenwinkels studiegidsen, die u kunnen helpen te begrijpen wat de Bijbel bedoelt.
×
×
De 10 geboden vandaag

De eerste snelheidsbekeuring óóit werd opgelegd aan Walter Arnold uit East Pekham in Engeland op 28 januari 1896. Arnold werd bekeurd voor het rijden met 13 kilometer per uur waar maar 3 kilometer per uur was toegestaan.

De duurste snelheidsbekeuring ooit werd opgelegd aan een Rotterdamse vader, wiens €.2,3 miljoen kostende sportwagen in beslag werd genomen. Waarom? Omdat zijn zoon geklokt werd met 160 km per uur waar 80 km per uur toegestaan was.

Heeft u ooit te hard gereden? Misschien zou je beter kunnen vragen: “Houdt u zich wel eens aan de snelheidslimiet?” Op een keer reed ik 100 kilometer waar je 60 kilometer mocht rijden. Het duurde niet lang voor een politieauto achter mij aankwam met knipperende lichten. Tot mijn verrassing gaf de agent mij slechts een waarschuwing.

Ik hoef denk ik niet te zeggen dat ik blij was. Maar toen dacht ik: Heeft de agent juist gehandeld? Was zijn vergeving werkelijk genade?

Beschrijving van de situatie

Als wetsdienaar was het de plicht van deze politieagent de overtreding van de wet te straffen, niet deze te vergeven. De wetsovertreding vereiste betaling en er werd niets betaald; hij deed zijn werk niet goed. Had de agent mij kunnen vergeven en toch aan eisen van de wet hebben voldaan? Ja. Hij had de bekeuring zelf kunnen betalen en daarmee aan de wettelijke verplichting hebben voldaan, terwijl hij mij vrijuit liet gaan. Dit illustreert perfect de geestelijke toestand van ons allemaal vandaag de dag.

Laten wij een moment niet naar de snelheidsbeperking kijken, maar naar de grootste wet, die ooit opgetekend is: de wet van de almachtige God. God sprak deze wet niet alleen met Zijn eigen mond, maar Hij schreef deze ook op met Zijn eigen vinger (Exodus 31:18). De Bijbel omschrijft deze wet als ‘heilig, rechtvaardig en goed’ (Romeinen 7:12). Deze wet bevat tien eenvoudige principes (de tien geboden) en werd geschreven op twee stenen tafels om hun bestendigheid te laten zien. De eerste tafel bevat vier principes, die uitleggen wat het betekent om God lief te hebben en de tweede bevat zes, die omschrijven wat het betekent om van onze medemens te houden.

Sinds het prille begin zijn alle bewoners van onze planeet ongehoorzaam geweest aan deze wet (Romeinen 3:10, 23). Dit is een serieuze zaak, omdat de Bijbel ongehoorzaamheid aan deze wet omschrijft als zonde en de straf op zonde de dood is. (1 Johannes 3:4; Romeinen 6:23)

Om ons een uitweg voor de straf van de wet te geven bood Jezus, die ons allemaal geschapen heeft, aan om naar deze wereld te komen om het leven te leiden, dat de wet van ons verlangt. Hij bood ook aan om de plaats in te nemen van ieder mens, die hier ooit op deze aarde geleefd heeft, door de doodstraf op Zich te nemen in onze plaats.

Aandachtspunten

Jezus dood laat interessant genoeg zien, dat deze zelfde wet niet veranderd of afgedankt kan worden. Denk daar eens over na. Waarom moest Jezus sterven? Het antwoord luidt: om de zondaars te redden van de doodstraf van de wet. Als God zondaars op een andere manier had willen redden, dan had Hij dat kunnen doen door de wet, die de doodstraf vereiste, weg te doen. Maar door dat te doen zou Hij de grondslag voor de waarheid aan de kant hebben gezet, de detector van goed en fout. Hij zou de zonde door de vingers zien en Zijn eigen karakter van rechtvaardigheid hebben tegengesproken. Toen God moest kiezen tussen het vernietigen van de wet of het vernietigen van zondaars, wilde Hij geen van beide doen. In plaats daarvan koos Hij een derde optie door Zijn Zoon te sturen om voor ons aan het kruis te sterven. Door dit te doen liet Hij zowel de bestendigheid van de wet als Zijn liefde voor de zondaars zien.

Waarom zeggen zo veel Christenen in het licht hiervan dat de wet niet langer nodig is? Daar zijn diverse redenen voor. Ten eerste is veel Christenen verteld, dat de wet ‘aan het kruis genageld’ is in plaats van ‘aan het kruis vervuld’. Alleen al uit het vorige punt zien wij dat toen Paulus in Kolossenzen zei dat iets ‘aan het kruis genageld was’ hij niet naar de Tien Geboden verwees. Hij verwees eerder naar bepaalde ceremoniële vereisten, die naar Jezus wezen en voorbij gingen toen Hij aan het kruis stierf.

Ten tweede nemen een aantal Christenen teksten betreffende de wet uit de geschriften van Paulus en gebruiken deze verkeerd. Ze zeggen: “Schreef Paulus niet, dat waar de zonde toenam ook de genade steeds overvloediger werd.” (Romeinen 5:20) Bevestigde de grote apostel Paulus niet dat wij niet onder de wet maar onder de genade leven (Romeinen 6:14) en dat wij door te geloven worden vrijgesproken en niet door de wet na te leven (Romeinen 3:28)? Feitelijk deed hij dat. Maar in ieder van deze uitspraken corrigeerde Paulus onmiddellijk ieder mogelijk verkeerde uitleg van zijn woorden. Hij ontkende duidelijk dat genade ons een licentie geeft om te zondigen: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval.” (Romeinen 6: 1,2) “Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.” (Romeinen 6: 15) “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Zeker niet.” (Romeinen 3:31)

Ten derde is er een misvatting dat in het Oude Testament gelovigen gered werden door het houden van de wet, terwijl in het Nieuwe Testament gelovigen door genade worden gered. In Handelingen 4:12 wordt ons gezegd dat er geen verlossing is buiten Jezus. Gelovigen in het Oude Testament werden op dezelfde manier gered als gelovigen in het Nieuwe Testament: door genade door het geloof in Jezus Christus.

Ten vierde beweren sommige christenen dat, omdat Jezus de wet hield en de straf hiervoor betaalde, wij deze niet hoeven te houden. Maar is dit logisch? Stierf Jezus zodat wij ongehoorzaam konden zijn? Zou de betaling van mijn bekeuring door de agent vanaf dat moment mij het recht geven 100 km/u te rijden in een 60 kilometergebied? Natuurlijk niet! De goedheid van de agent om mijn bekeuring te betalen zou juist een krachtige motief voor mij zijn om te wet te gehoorzamen. “Want God liefhebben houdt in dat wij ons aan Zijn geboden houden.” (1 Johannes 5:3)

Tenslotte beweren velen dat wij de Tien Geboden niet langer hoeven te gehoorzamen omdat wij nu onder een andere wet leven, de wet der liefde. Maar deze misvatting is gebaseerd op een gebrekkig begrip van liefde. Jezus zelf uitte de woorden: “Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden.” (Johannes 14:15) En de grote apostel Paulus bevestigde: “Liefde is de vervulling van de wet.” Er is geen tegenstelling tussen de wet en liefde, want God is de bron van beide.

Conclusie

Beste lezer. God zelf heeft een mogelijkheid voor u geopend. Neemt u die aan? Niet iedereen zal gered worden. Gehoorzaamheid aan God is nog steeds nodig. Bewijst u zichzelf trouw aan de hemel? Gods wet, zoals deze in de Tien Geboden is uitgedrukt, staat vandaag nog overeind. De Bijbel zegt: “Heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.” Prediker 12:13) “Gelukkig zijn zij die Zijn Geboden houden: zij kunnen over de levensboom beschikken.” (Openbaring 22:14) Zij die “Gods geboden houden” zullen in de laatste dagen Zijn volk zijn. (Openbaring 14:12) Luister naar God als Hij vandaag u en anderen vraagt: “Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en Mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.” (Deuteronomium 5:29)

×