de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 17. Het artikel is enigszins aangepast door de Luide Roep naar taalgebruik van deze tijd.
Pagina 11 - 15
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Openbaring 9:1-11 | De 5e bazuin
 2. Ook het afvallige Oos-Romeinse Rijk wordt getroffen door Gods oordelen
 3. Het ontstaan van de Islam
 4. De Islam vernietigde het ontaarde christendom in Noord-Afrika en Arabië met het zwaard en de Koran.
 5. Geen schade aan gewone mensen, dieren en omgeving
 6. “Zij hadden staarten als schorpioenen.”
 7. De Arabische stammen werden verenigd onder een centrale organisatie
 8. Vijf maanden = 150 profetische dagen = 150 letterlijke jaren
 9. De bestraffing was om de zware zonden
 10. Openbaring 9:13-21 | De 6e bazuin
 11. De Turkse legers
 12. “Vuur en rook en zwavel.”
 13. De Turkse overheersing startte met de vrijwillige onderwerping van de Griekse keizer in Constantinopel
 14. Het Turkse Rijk van 1449 - 1840
 15. Hoe het Turkse Rijk de macht verloor

×
×
27 juli 1299

Gibbon:
Decline and Fall of the Roman Empire, vol. V, chap. 64, par. 14

Ook Georgius Pachymeres, tijdgenoot van Othman, geeft hetzelfde jaartal aan. Book IV, chap. XXV, p. 197, ed. 1729. Venice. Historiae Andronici (Byzantine History Michael Palaelogus and Andronicus Palaeologus) by Georgius Pachymeres.

Dit werk werd uitgegeven door Patri Possini in Rome in 1669, en kende een tweede uitgave in 1729 in Venetië. Beide uitgaven bevinden zich in de Harvard bibliotheek, USA.

Georgius Pachymeres was tijdgenoot van Othman. Hij ging naar Constantinopel met Michael Papaeologus in 1262, en was vertegenwoordiger van kerk en staat, op het ogenblik dat Othman zijn inval deed in Nicodemië in 1299. De nauwkeurigheid van zijn datum kan niet betwijfeld worden. (Zie art. Pachymeres in de “International Encyclopedia).

×
×
Lev 4:14-18
14en als de zonde die zij daartegen begaan hebben, bekend is geworden, dan moet de gemeente een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer aanbieden en die vóór de tent van ontmoeting brengen. 15Vervolgens moeten de oudsten van de gemeenschap hun handen op de kop van de jonge stier leggen, voor het aangezicht van de HEERE. Daarna moet men de jonge stier slachten voor het aangezicht van de HEERE. 16Dan moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier naar de tent van ontmoeting brengen. 17En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen en dat zeven keer sprenkelen voor het aangezicht van de HEERE, namelijk vóór het voorhangsel. 18Een deel van het bloed moet hij dan op de hoorns van het altaar strijken dat voor het aangezicht van de HEERE is, in de tent van ontmoeting. En al het overige bloed moet hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat.

Jer 17:1
1De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de hoorns van uw altaren.

×
×
Het Turkse Rijk: een periode van een uur, een dag, een maand, een jaar (Openbaring 9:15)

1 profetisch jaar 360 profetische dagen 360 jaar
1 profetische maand 30 profetische dagen 30 jaar
1 profetische dag 1 profetische dag 1 jaar
1 profetisch uur 1/24 deel van een profetische dag
360 gewone dagen / 24
15 dagen
391 jaar en 15 dagen
Start Turkse Rijk 27 juli 1449
Einde Turkse Rijk 11 augustus 1840

×
×
De 6e bazuin
Openbaring 9:13-21
13En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. 14Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 15En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

16En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. 17En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 18Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. 19Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.

20En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 21Ook bekeerden zij zich NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Openbaring 9:13-21
×
ARTIKEL menu search
De 7 bazuinen

Deel 2 | De 5e en 6e bazuin

- 1 - Openbaring 9:1-11 | De 5e bazuin
En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. 4En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 5En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. 7En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. 8En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 9En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. 10En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Openbaring 9:1-11
- 2 - Ook het afvallige Oost-Romeinse Rijk wordt getroffen door Gods oordelen
Na de val van Rome komt het Oost Romeinse rijk aan de beurt. Ook dat rijk was rijp voor het oordeel. Ook daar was het christendom vervallen in heidense praktijken, bijgeloof en beeldendienst. Ook dat rijk ging zijn ondergang tegemoet.

In het groene stukje hieronder zie je een korte samenvatting van de 3 periodes waarin het oordeel van God plaats zou vinden. Deze 3 periodes kun je vinden in de symbolische taal in Openbaring 9 en zullen worden uitgelegd in dit artikel.

Kort! Het oordeel over
het Oost-Romeinse Rijk:

Het Oost-Romeinse Rijk zou vanaf ongeveer 600 na Christus door de opkomst van de Islam getroffen worden. Je kunt dit in 3 periodes indelen:

 1. Vanaf 610
  Het ontstaan van de Islam in 610 na Chr. en de ongeorganiseerde aanvallen op het Oost-Romeinse Rijk door de Arabische ruiters.

 2. Vanaf 1299
  Het ontstaan van een centrale organisatie onder leiding van Othman in 1299. Deze periode duurde 150 jaar, tot 27 juli 1449.

 3. Vanaf 1449
  De periode vanaf 27 juli 1449 (toen de laatste keizer in Constantinopel toestemming vroeg aan de sultan om de troon te bestijgen) tot 11 augustus 1840 (toen Turkije onder toezicht kwam van andere landen)

In Openbaring 9 vertelt God in symbolische taal over deze 3 periodes. Lees hierna de uitleg, zodat ook jij deze symbolische taal kunt begrijpen.


- 3 - Het ontstaan van de Islam
Een ster

En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Openb 9:1

Een ster gaat de put van de afgrond openen.
Een ster kan natuurlijk geen sleutel hanteren, dus hier wordt met een ster een leider uit de politieke en godsdienstige wereld afgebeeld.

Mohammed
In het jaar 570 werd Mohammed geboren. Met hem begon de periode van de verduistering van het christendom in het Oost-Romeinse rijk.

De Koran schrijft dat Mohammed de sleutel van God ontving om de 'ware' godsdienst te ontsluiten.

Maar Johannes zag in zijn visioen hoe Mohammed als een ster aan de hemel van het Oost-Romeinse rijk de sleutel ontving van de
×
Abyssos = afgrond, woeste plaats.
afgrond, waaruit de rook, “als de rook van een grote oven”, het rijk zou bedekken.

Het beeld van 'de afgrond', waaruit zwarte rook komt, is natuurlijk niet een heel positief beeld.


Het evangelie zou lange tijd verduisterd worden

En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Openbaring 9:2

De nieuwe leer van Mohammed werd de sleutel die de deur opende voor de duistere machten van de woestijn. Hierdoor zou eeuwenlang 'de Zon van de gerechtigheid' (het evangelie van Jezus Christus) verduisterd worden in het Oost-Romeinse Rijk.

Gods oordelen maakten een einde aan het afvallig christendom en de macht van het Oost-Romeinse Rijk
De leer van Mohammed bracht de strijdmachten van de woestijn in beweging. Deze strijdmachten zouden een straf worden voor het afvallig christendom en de genadeslag toebrengen aan de Oost-Romeinse macht.

De strijdkreet van de strijders was:
In de naam van Allah:
- Wie valt: het paradijs!
- Wie overblijft: de overwinning!
- 4 - De Islam vernietigde het verdorven christendom in Noord-Afrika en Arabië met het zwaard en de Koran.
En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Openbaring 9:3Ongelooflijk veel Arabieren lieten zich door de leer van Mohammed insprireren. Als zwermen sprinkhanen van de woestijn kwamen ze tevoorschijn, en ze streden in het uitgestrekte gebied van het Oost-Romeinse rijk.

Met het zwaard en de Koran vernietigde de Islam het verdorven christendom in Noord Afrika en Arabië.

Met de pilaren van de christenkerken werden moskeeën opgebouwd. Spoedig zou zelfs Europa bedreigd worden.

Teksten over
sprinkhanen:

lees! Spreuken 30: 27, Joël 1: 2-4, 16; 2: 25


Beschrijving van de Arabische ruiters

7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Openbaring 9:7-9

De korte profetie (Openb 9:7-9) beschrijft heel nauwkeurig de Arabische ruiterij:

Klik om te vergroten
Het rijk van de Arabieren en het Byzantijnse rijk - 6e - 10e eeuw
- 5 - Geen schade aan gewone mensen, dieren en omgeving
En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Openbaring 9:4

Letterlijk werd deze profetie vervuld.

Abouker, opvolger van Mohammed, zond een open brief aan de Arabische volkstammen:

“Laat jullie overwinningen niet bevlekt worden met het bloed van vrouwen en kinderen. Vernietig geen palmbomen, verbrand geen graanvelden, houw geen fruitbomen om en doe het vee geen kwaad, dood het alleen voor jullie voeding...

Jullie zullen godsdienstige personen ontmoeten, teruggetrokken in kloosters... laat hen met rust, dood hen niet.

Jullie zullen ook een ander soort mensen ontmoeten die behoren tot de leerschool van Satan, die een kroon op het hoofd geschoren hebben, klief ze de schedel zonder genade, tenzij zij Mohammedaan worden of tol betalen.”

(Gibbon. Decline and Fall of the Roman Empire, vol. V, ch. 51, pp. 189-190.)

Uitleg:
In de 7e eeuw waren de monniken over het algemeen leken. Ze droegen hun haar lang en verfomfaaid en schoren hun hoofden pas als ze tot priester gewijd werden. Het cirkelvormig scheren van de kruin werd opgevat als heilig en mysterieus: het was de 'doornenkroon', maar het was ook een koninklijke kroon en elke priester was een 'koning'.
(Thomassin, Discipline de l’Eglise, tom. i. p. 721-758, vooral P. 737, 738.)

DEZE officiële priesters van het afvallig christendom, met de geschoren kruin, werden dus gedood naar de opdracht van Abouker.


Vele ware christenen werden beschermd door de Mohammedanen, maar het christendom van de staat had veel te lijden.

Neanders Wereldgeschiedenis vertelt verder dat vele gelovigen de Sabbat des Heren (de zaterdag) nog hielden. (Neander’s Wereldgeschiedenis, deel VIII, blz. 385-387.)
- 6 - “Zij hadden staarten als schorpioenen.”
5...Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
10En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Openbaring 9:5b,10

De verschrikkelijke behandeling van de overwonnenen door de Arabische macht was als een pijnlijke schorpioensteek (Openb 9:10-11).

Het geestelijk drama dat zich afspeelde om de eeuwige toekomst van de mens was enorm pijnlijk.

Het evangelie werd verduisterd door een dwaalleer
Het denken van de mensen werd immers vergiftigd door de nieuwe leer. Het grootste 'wee' dat een volk kan treffen is als Gods waarheid moet worden opgeven en het volk onder de onderdrukkende macht komt te staan van een dwaling. Het hele leven wordt er door ontwricht.

Het was een strijd om mensenzielen. Gestoken door de 'gifangel' van de valse leer, werd het leven voor heel veel christenen heel moeilijk. Ook werden 300.000 van hen als slaven naar Azië gevoerd.
- 7 - De Arabische stammen werden verenigd onder een centrale organisatie
En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Openbaring 9:11

De koning van de duistere machten was “de engel van de afgrond”, in het Hebreeuws Abaddon genoemd, in het Grieks Apollyon.

Hier wordt NIET een letterlijke naam aangegeven, maar wél een karakternaam. Deze naam heeft dezelfde betekenis in twee talen: de VERDERVER (=vernietiger, verwoester).

Tijdens de eerste eeuwen waren de Mohammedaanse stammen niet of weinig georganiseerd. Maar dat zou veranderen.

OTHMAN: De koning die de Mohammedaanse stammen verenigde onder een centraal bestuur
De aanvallen die de ineenstorting van het Oost-Romeinse rijk zouden veroorzaken, begonnen, volledig georganiseerd onder leiding van een koning, in het jaar 1299. In dat jaar vormde Othman een centrale regering en legde op deze manier de basis van het Ottomaanse rijk dat naar zijn naam werd genoemd.

5 Maanden: 150 jaar | Van 27 juli 1299 - 27 juli 1449

5En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. 10En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang Openbaring 9:5, 10.

Vanaf het ogenblik dat Othman de organisatie centraliseerde, in 1299, begon de start van de tweede reeks aanvallen, ditmaal goed geordend, die tot 1449 zouden duren, “vijf maanden”: 150 jaar, tot het begin van de Turkse overheersing.
- 8 - Vijf maanden = 150 profetische dagen = 150 letterlijke jaren
Het tijdstip dat Othman de waardigheid van Koning aannam, wordt gegeven door Creasy in zijn “History of the Ottoman Empire” pp. 9-10:

“Het was omstreeks 1299, dat Othman geldstukken deed vervaardigen met zijn beeltenis, en dat openbare gebeden in zijn naam moesten worden opgezegd. Onder de volken van het Oosten waren dit duidelijke kenmerken van koninklijke waardigheid.”

Geschiedschrijver Gibbon:
klik Klik voor extra toelichting over deze datum


Op 27 juli 1299 viel Othman Nikomedië binnen… 150 jaar later brengen ons tot 27 juli 1449. Tijdens deze 150 jaren was het Ottomaanse rijk bijna voortdurend in strijd met de Griekse macht zonder haar te overwinnen. Zij konden wel enkele provincies bemachtigen, maar de Griekse heerschappij bleef standhouden in Constantinopel. Maar in 1449 kwam het keerpunt. In dat jaar besteeg de laatste van de Griekse keizers de troon [in Constantinopel], maar onder toelating van de sultan van het Ottomaanse rijk

Uitleg:
De Griekse keizer vroeg TOESTEMMING aan de sultan, voordat hij zichzelf tot keizer liet kronen. Hiermee viel ook Constantinopel.


De halve maan verving het kruis. De bestraffing was over het Oosterse christendom gegaan.

Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. Openbaring 9:12

Het visioen van 'het eerste wee' werd inderdaad heel treffend beschreven en vervuld door 'de sprinkhanen van de woestijn'!
- 9 - De bestraffing was om de zware zonden
Johannes zal zich waarschijnlijk hebben afgevraagd, waarom God toeliet dat deze vijandelijke bendes het christendom vertrapten, maar de zware zonden van het vervallen christendom werden hem geopenbaard.

Een stem uit de hemel
Ook een stem in het hemelse heiligdom “laat de vier engelen los” toonde hem duidelijk dat de hemelse machten al het gebeuren in handen hadden.


Dit beeld van het hemelse heiligdom is heel opvallend.
In het aardse heiligdom werden namelijk symbolisch met het bloed van het zondoffer de zonden van Gods volk overgebracht op de hoornen van het reukaltaar. Dat kun je lezen in Lev 4:14-18 en Jer 17:1.

Klik voor:
lees! Lev 4:14-18; Jer 17:1


Wat betekent die stem dus?
Het is de stem van de zonden van het vervallen christendom. De engel bij het gouden altaar laat deze zonden weerklinken.

Die zonden roepen om een ingrijpen van God, net zoals de gebeden van Gods ware kinderen die opstegen van het reukaltaar. Die smeekten om de afsluiting van Gods eeuwig plan: Uw Rijk kome! (Openb 8:3)

De profetie: “laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat gebonden zijn” werd gegeven meer dan 1300 jaar vóór de gebeurtenissen plaats vonden. Hoe bijzonder zou deze vervuld worden!
- 10 - Openbaring 9:13-21 | De 6e bazuin
Klik voor:
lees! Openbaring 9:13-21


“Wateren zijn volkeren”
Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Openb 9:14

Met het water van de Eufraat wordt het volk van de Eufraat bedoeld. De uitleg daarvan kun je vinden in Openb 17:15

En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. (Openb 17:15)

In de eerste wee zaten ook de profetische 'vijf maanden'. Het waren de eerste 150 jaar waarin de opkomst van de Islam georganiseerd plaatsvond.

Maar toen de zesde engel op de bazuin blies, werd het bevel gegeven om de barrières weg te nemen die de het werk tot 150 jaar hadden begrensd.

De 4 Turkse sultanaten

En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Openb 9:13-15a

Sinds 1055 stond het Turkse rijk onder leiding van vier sultanaten, die zich bevonden in de streek, die bevloeid werd door de Eufraat.

Deze viervoudige macht was gebonden geweest door de Mongoolse invallen en de kruistochten, maar de tijd brak aan dat de viervoudige Turkse macht losgelaten werd over het Oosterse rijk.
- 11 - De Turkse legers
En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. Openb 9:16

John Fox, de schrijver van de martelaarsgeschiedenis, schreef in 1563:

“Van alle profetieën is er niet één die duidelijker de anti-christelijke heerschappij van de Turken weergeeft dan de Openbaring van Johannes. (Acts and Monuments, vol. IV, p. 102. John Fox.) Opvallend was het ontzaglijke aantal paarden van de Turkse legers: “tweemaal tienduizend tienduizendtallen.”

De beschrijving van de profetie overdrijft niet als je het aantal Turkse ruiters nagaat die gedurende hun eeuwenlange strijd het oorlogspad betreden hebben. De Turkse strijders waren grotendeels ruiters. Deze ruiterij wordt heel duidelijk beschreven:

Ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. Openb 9:17

Rood, blauw en geel waren de geliefkoosde kleuren van de Turken. Christenen en Joden mochten deze kleuren niet gebruiken bij het beschilderen van hun woningen.
- 12 - “Vuur en rook en zwavel.”
Vuurwapens

En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 18Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. 19Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. Openb 9:17-19

Meer dan 1000 jaar van tevoren zag Johannes de rook van de vuurwapens, die voor de eerste keer met succes gebruikt werden in de belegering van Constantinopel door Mohammed II.

Met de loop van hun geweer, dicht bij de kop van hun rijdier, leek het alsof de snelle paarden dood en verderf spuwden. De vuurwapens waren de voornaamste oorzaak van de overwinning van de Turken op Constantinopel.

Gods oordeel werd zwaarder
Gods oordeel werd steeds zwaarder. Het bloed vloeide bij stromen. De 'schorpioensteek' ten tijde van de vijfde bazuin, werd hier een slangenbeet “hun staarten zijn als slangen.” De Turken waren onmenselijker dan de Arabieren. Hier klonk het:

“de Koran of de dood!”

Maar de mensen bekeerden zich niet
Honderden christenen werden levend in stukken gezaagd. Maar men leerde de les niet uit de gruwelijke ervaring. “Zij bekeerden zich niet”. Zij gingen steeds door met hun beeldenverering en heidense praktijken.
- 13 - De Turkse overheersing startte met de vrijwillige onderwerping van de Griekse keizer in Constantinopel
Wij zagen onder de vijfde bazuin, hoe in 1299 de basis werd gelegd voor het Ottomaanse rijk.

Honderdvijftig jaar na die tijd, in het jaar 1449, aangegeven in de voorgaande profetie, begon de Turkse overheersing, toen Phrantès toestemming ging vragen aan de Turkse sultan Amurat II, om Constantijn, de laatste van de Griekse keizers, de troon te laten beklimmen in Constantinopel.

Zo werd de sultan officieel als heerser van het rijk erkend.
- 14 - Het Turkse Rijk van 1449 - 1840
Hoewel de vier engelen ontbonden werden door de vrijwillige onderwerping van de Grieken, was er een andere slag die het centrum van het rijk (Constantinopel) zou treffen.

Mohammed II besloot Constantinopel in te nemen
Amurat II, die had toegestemd dat Constantijn regeerde, stierf spoedig en werd in 1451 opgevolgd door Mohammed II die besloot Constantinopel in te nemen.

16 mei 1453 viel Constantinopel en werd Constantijn gedood
De belegering begon op 6 april 1453 en eindigde met de inname van de stad en de dood van Constantijn op 16 mei van hetzelfde jaar.

De Oostelijke stad van de Caesars werd voortaan het centrum van de macht van de Turken. (Josiah Litch, Prophetic Expositions, vol. II, pp. 183-189.)

Deze heerschappij bereikte onder Soliman II, die zich 'keizer van de keizers' noemde, een hoogtepunt als totalitaire antichristelijke macht.

Het Turkse Rijk: een periode van een uur, een dag, een maand, een jaar

En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Openb 9:15

Maar God stelde een begrenzing aan deze formidabele macht. De Turkse macht zou niet langer duren dan “een uur, een dag, een maand, een jaar.” (Openbaring 9:15)
Beginnend aan het eind van de 150 jaar op 27 juli 1449 zou de Turkse heerschappij eindigen op 11 augustus 1840.

Klik voor de berekening:

Klik! Berekening
- 15 - Hoe het Turkse Rijk de macht verloor
Josiah Litch voorspelde het einde van het Turkse Rijk
De berekening van deze profetie werd gedaan door Josiah Litch in 1838, twee jaar vóór de vervulling.

Hij voorspelde dat de Turkse macht overwonnen zou worden in augustus 1840.

Even snel als de Turkse opmars was geweest, even snel zou ook hun achteruitgang zijn.

Oorlog met Egypte
Stapsgewijs verloren zij hun bezittingen, tot in 1838 een ruzie ontstond tussen de sultan en Mehemet Ali, de pasha van Egypte. Door tussenkomst van het buitenland kon een oorlog voorkomen worden. Maar de vrede was niet lang van duur. Het volgende jaar barstte de storm los. Het leger van de sultan werd volkomen verslagen en zijn vloot door de Egytenaren in beslag genomen.

Europa bemiddelde in de oorlog
Nu leek het zeker dat Constantinopel Egyptisch bezit zou worden. Maar de sultan riep Europa te hulp. Gezanten van Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen kwamen bijeen. Het 'verdrag van Londen' werd ondertekend, waardoor Turkije een gedeelte van Syrië moest afstaan aan de Pasha van Egypte.

Turkije onder macht van Europa
Turkije kreeg het ultimatum op 11 augustus 1840. Het Turkse rijk kwam onder de macht van de Westerse mogendheden te staan en werd van die dag af “de zieke man.” Het Oost Romeinse rijk was niet meer.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
De 5e en 6e bazuin, Openbaring 9
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Studie in Openbaring'.