de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 13
Pagina 10 - 12
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Johannes krijgt een blik in het eerste gedeelte van het heiligdom, het 'Heilige'
 2. God laat Zijn trouw zien door de regenboog
 3. De 24 oudsten
 4. De 24 oudsten zijn ook verlost door het bloed van het Lam
 5. Waar komen de 24 oudsten vandaan?
 6. De 4 wezens / dieren
 7. De betekenis van de symboliek van de 4 wezens
 8. De boekrol
 9. De boekrol met de zegels kan alleen geopend worden door het lam, Christus
 10. In de hemel is alle activiteit erop gericht dat wij gered worden
 11. De boodschap van het troongezicht: iedereen die tot Jezus zijn toevlucht zoekt, zal gered en veranderd worden door het Licht dat uitstraalt vanuit de hemel

×
ARTIKEL menu search
Het troongezicht

Openbaring 4

- 1 - Johannes krijgt een blik in het eerste gedeelte van het heiligdom, het 'Heilige'
Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. ...En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods. (Openbaring 4: 1-3, 5)

Johannes ziet een deur geopend in de hemel. Deze deur leidde naar het eerste vertrek van het hemelse heiligdom, dat is HET HEILIGE, waar de kandelaar met zeven armen staat, de zeven vurige fakkels.

In dit gezicht ziet hij een troon met een regenboog eromheen en op die troon zit een goddelijk Wezen. Rondom de troon was een smaragdgroene boog die niet alleen de grootsheid van dit tafereel onderstreept maar ons ook laat zien dat Hij die op de troon zit niet alleen een almachtige Heerser is, maar ook een God die trouw is aan Zijn verbond.
- 2 - God laat Zijn trouw zien door de regenboog
Zoals de boog in de wolken ontstaat door de verbinding van zonneschijn en regen, zo stelt de boog boven Gods troon de verbinding voor van Zijn genade en gerechtigheid. Tot de zondige, maar berouwvolle ziel zegt God: Leef,

“de losprijs heb Ik verkregen”. (Job 33: 24)

“Zoals Ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.” (Jes. 54: 9, 10)
- 3 - De 24 oudsten
En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Openbaring 4: 4

Wie zijn de vierentwintig oudsten, en waar zijn zij vandaan gekomen?

Zij zitten op vierentwintig tronen en zijn gekleed in witte klederen en hebben op hun hoofden gouden kronen; dit zijn tekenen die wijzen op strijd en overwinning. Zie Openbaring 2: 10; 3: 5 en 21

Hierdoor weten wij dat ze eens deelgenomen hebben aan de christelijke strijd. Zij hebben als pelgrims op deze aarde gewoond en hebben overwonnen. Om de een of andere reden dragen zij – vooruitlopend op de grote schare van verlosten – nu al hun overwinningskroon in de hemel.
- 4 - De 24 oudsten zijn ook verlost door het bloed van het Lam
Zij vertellen ons dit heel duidelijk in de lofzang die zij voor het Lam zingen:

En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citers en gouden fiolen (schalen), zijnde vol reukwerk; welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk en natie; en Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Openbaring 5: 8, 9, 10. st. vert.

Zij vormen een groep van verloste personen, verlost van deze aarde, verlost zoals alle anderen verlost moeten worden door het bloed van Jezus Christus.
- 5 - Waar komen de 24 oudsten vandaan?
Wordt er in het Woord van God over een dergelijke groep verlosten gesproken?

Paulus wijst op dit gezelschap in de brief aan de Efeziërs:

opgevaren naar den hoge voerde Hij (Christus) krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Efeziërs 4: 8

Wanneer wij teruggaan naar de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de kruisiging van Christus dan lezen wij:

en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. Mattheüs 27: 52, 53

Deze vierentwintig oudsten zijn enkelen van diegenen die uit hun graven tevoorschijn kwamen bij de opstanding van Jezus en die Hij uit de gevangenis van de dood leidde en met Zich meenam naar de hemel.

Matteüs beschrijft hun opstanding; Paulus hun hemelvaart en Johannes ziet hen in de hemel waar zij de heilige plichten vervullen waartoe zij zijn opgewekt.

Zij hebben schalen vol reukwerk: dit zijn de gebeden der heiligen. Dit is een dienstwerk dat door priesters wordt verricht.

In de AARDSE tempeldienst werd de hogepriester bijgestaan door 24 priesters. Zie 1 Kronieken 24: 1- 19.
In het HEMELSE heiligdom zijn deze verlosten de helpers van de grote Hogepriester in de hemel.

Wat zou passender zijn dan dat onze Here in Zijn priesterlijk werk voor het menselijke geslacht bijgestaan wordt door diegenen, die door hun geheiligde en reine karakter geschikt waren om voor dit doel te worden opgewekt?
- 6 - De 4 wezens / dieren
Er bevinden zich ook vier wezens (dieren) in Gods tegenwoordigheid.

Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Openbaring 4: 6-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)

- 7 - De betekenis van de symboliek van de 4 wezens
Eenzelfde beeldspraak vinden wij in het 1e en 10e hoofdstuk van Ezechiël.

De eigenschappen van deze wezens worden door symbolen aangeduid. De symbolen van leeuw, jonge stier, mens en adelaar werden ook al rondom het aardse heiligdom in de woestijn afgebeeld. Daar werd Gods volk in vier groepen van drie stammen verdeeld en over elke groep was een vaandel. (Zie Num. 2: 3, 10, 18, 24).

Volgens de overlevering van de Israëlieten waren op de vaandels ook deze symbolen afgebeeld.
 • In het oosten waren de stammen onder Juda met een leeuw, welke kracht voorstelt. De kracht van de liefde.
 • In het westen waren de stammen onder Efraïm met een rund, het symbool van volharding. Volharding in het volbrengen van plichten.
 • In het zuiden de stammen van Ruben met een mens, het symbool van verstand, verstand in het begrijpen van de goddelijke wil.
 • In het noorden de stammen onder Dan met een arend, symbool van snelheid, snelheid in het gehoorzamen.

Net zoals de oudsten brengen deze wezens in hun lied het Lam lof en eer, omdat Hij hen verlost heeft van de aarde.(Openb. 5: 8) Zij die het dichtst in Gods nabijheid zijn, aanbidden Hem omdat ze Hem erkennen als de Schepper van alles; ze beseffen dat ze slechts door Hem leven. Alle ware aanbidding berust op het besef van het onderscheid tussen de Schepper en zijn schepping.
- 8 - De boekrol
En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. Openbaring 5: 1

Johannes ziet God op zijn troon zitten met een geheimzinnige verzegelde boekrol in zijn rechterhand.

Hier is de boekrol waarin de geschiedenis van Gods voorzienigheid staat opgeschreven, de geschiedenis van natiën en volkeren en van de gemeente TOT de tijd van het einde.

De raadsbesluiten Gods zijn en blijven verzegeld tot de zegels verbroken worden door het geslachte Lam.

En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. Openbaring 5: 5, 6
- 9 - De boekrol met de zegels kan alleen geopend worden door het lam, Christus
Alleen Jezus is goed genoeg om het boek te openen. De Heiland wordt aan Johannes voorgesteld onder de symbolen van “de Leeuw uit de stam Juda” en als het “Lam”, staande “als geslacht”.

Deze symbolen vertegenwoordigen de vereniging van almacht en zelfopofferende liefde. De Leeuw van Juda, zo verschrikkelijk voor hen die Zijn genade verwerpen, zal voor de gehoorzamen en getrouwen het Lam Gods zijn.

Christus is in het midden van de troon als een Lam dat geslacht is. Het weerzinwekkende karakter van de zonde wordt openbaar doordat wij zien wat het de Zoon van God kostte in vernedering, lijden en in Zijn dood. Alle schepsels, in de hemel en op de aarde, kunnen in Hem een levend getuigenis zien van de kwaadaardigheid van de zonde. Want in Zijn goddelijke gestalte draagt Hij de tekenen van de vloek. Wij worden eraan herinnerd dat iedere zonde die wij begaan, Diegene opnieuw verwondt Die Zijn kostbare leven voor ons gaf.

De zeven Geesten Gods gaan uit van het Lam. God deelt Zijn Heilige Geest mee. Hij doet dat door middel van het Lam dat geslacht is. Wij lezen overal in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest ons geschonken wordt op grond van vergiffenis van zonden.
- 10 - In de hemel is alle activiteit erop gericht dat wij gered worden
Wij zien dat de hemel een plaats is van intense activiteit.

“En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.” Openbaring 5: 11-14

Het zou goed zijn als wij allen onze dierbare Verlosser zouden kunnen zien zoals Hij is, een Verlosser.

Laten Zijn handen het voorhangsel dat Zijn heerlijkheid voor ons verbergt opzij schuiven. Wat zien wij dan? Wij zien onze Verlosser, maar niet in een toestand van werkeloosheid. Hij is omringd door hemelse wezens.

Al deze hemelse wezens hebben één doel dat belangrijker is dan al het andere waarin zij geïnteresseerd zijn – Zijn volk in een verdorven wereld. Zij werken voor Christus onder Zijn leiding om mensen die naar Hem opzien en in Hem geloven te redden.
- 11 - De boodschap van het troongezicht: iedereen die tot Jezus zijn toevlucht zoekt, zal gered en veranderd worden door het Licht dat uitstraalt vanuit de hemel
De hemelse legers tonen door hun dienst hoe de gemeente van God op aarde zou moeten zijn.

De gemeente van Christus op aarde bevindt zich temidden van de morele duisternis van een ontrouwe wereld, die de wet van God met voeten treedt.

Maar hun Verlosser, die hen gekocht heeft met Zijn eigen kostbare bloed, heeft alle voorzieningen getroffen opdat Zijn gemeente veranderd zal worden in een lichaam dat verlicht wordt door het Licht der wereld.

De heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid, die Zijn gemeente doorstralen, zullen elk verloren schaap dat tot Hem komt en bij Hem een toevlucht zoekt, terugbrengen. Zij zullen vrede en vreugde vinden in Hem die vrede en gerechtigheid is voor eeuwig.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
Het troongezicht, Openbaring 4, 5
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Studie in Openbaring'.