de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 10
Pagina 10 - 12
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Het boek Openbaring heeft VIER profetische lijnen
 2. De blik in het Heiligdom
 3. VIER tussengezichten
 4. Het heiligdom en het volk gereingd
 5. VIER profetische lijnen met VIER elementen
 6. Bij de onderbrekingen gaat het steeds over Gods laatste volk
 7. De laatste boodschap

×
ARTIKEL menu search
Een overzicht

van het boek Openbaring

- 1 - Het boek Openbaring heeft VIER profetische lijnen
In artikel 20 heb je een overzicht van het boek Daniël gekregen . We willen nu een blik werpen in het boek de Openbaring en het zien als één geheel. Dat is belangrijk. Woorden krijgen hun betekenis uit de samenhang. Als we de samenhang zien, zijn de onderdelen gemakkelijker te begrijpen.

Het boek Openbaring heeft VIER profetische lijnen net als het boek Daniël.
 1. We lezen over de zeven gemeenten in hoofdstuk 1 t/m 3.
 2. De zeven zegelen in hoofdstuk 4 t/m 7.
 3. De zeven bazuinen in hoofdstuk 8 t/m 11.
 4. En de drie dieren met zeven koppen en tien horens in hoofdstuk 12 t/m 19.

Dat is zo duidelijk dat het direct in het oog springt. Als wij nu elke lijn afzonderlijk beschouwen dan wordt duidelijk dat elke lijn op dezelfde manier opgebouwd is. Net zoals in het boek Daniël is er een chronologische volgorde in de beschrijving van de gebeurtenissen die plaats vinden binnen de profetische lijn.

In het boek Daniël zagen we dat het visioen begon bij de beschrijving van Babylon of later bij Medo-Perzië. Het visoen begon dus in de tijd van Daniël en reikte tot aan de wederkomst aan het eind der tijden. Zie Daniël 2: 44, 45; 7: 26, 27; 8: 14, 19, 26; 11: 40; 12: 1-4

Zo is het ook in het boek de Openbaring. Het visioen begint steeds in de tijd van Johannes, dat is dus de eerste eeuw na Christus en het visioen reikt tot aan de wederkomst.

Verder zien wij dat in het boek de Openbaring ieder gezicht begint met een blik in de hemel, daar wordt Jezus, onze grote Hogepriester, gezien in het hemelse heiligdom.
- 2 - De blik in het Heiligdom
 1. Johannes ziet Jezus in het eerste visioen dat hij ontvangt terwijl hij op Patmos is. Hij beschrijft Hem en zegt dat Hij wandelt tussen de zeven kandelaren. Openb 1:9-20 Hij is de priester die zorgt dat de lampen blijven branden. Wat er ook gebeurt de gemeente van Jezus blijft licht verspreiden.
  Daarna volgt de beschrijving van de zeven gemeenten. Openb 2 en 3
 2. In Openb 4 en 5 wordt ons een troongezicht gegeven. De Vader op de troon en voor de troon Christus als het Lam dat geslacht is. In de hand van de Vader is de boekrol met de zeven zegels, dat daarna door het Lam ontzegeld wordt. De zegels worden één voor één geopend in Openb hoofdstuk 6. Als het zevende zegel geopend wordt, is er een volk dat klaar is voor de wederkomst. Openb 7: 2, 3, 9, 14-17
 3. Daarna zien wij een engel bij het hemelse reukofferaltaar. Deze Engel is Christus zelf die met het reukwerk zijn eigen gerechtigheid aanbiedt ten behoeve van zijn kinderen. Hier wordt ons getoond wat niemand echt beseft, dat de normale gang van zaken, alleen te danken is aan onze hemelse Hogepriester en zijn dienst. Als Hij het wierookvat wegwerpt komen er stemmen en bliksemstralen en donderslagen. Zie Openb 8: 2-5

  De bazuinen zijn oordelen over de kerk en haar houding tot de wereld, maar steeds is er ook weer genade. Dit vinden we in Openb hoofdstuk 8 en 9. Wanneer de laatste bazuin klinkt, is de verborgenheid, het mysterie voorbij. Dan is duidelijk wat de volledige vrucht van het evangelie is. Openb 10: 7; 11: 15-18
 4. Dan komt ten slotte het visioen met de dieren. In Openb 11:19, juist vóórdat de beschrijving van de dieren begint, wordt ons een blik gegund in het heilige der heiligen van het hemelse heiligdom. Het is de tempel Gods in de hemel die opengaat. En door de open deur wordt de ark zichtbaar. De ark van het verbond.
  De ark waarin de tien geboden lagen, met daarboven het verzoendeksel. Het verzoendeksel is de plaats waar met het bloed verzoening werd gedaan op de Grote Verzoendag. Dan begint de lijn van de dieren, zie Openb 12, 13 en 17

Wij zien dat elke lijn een zeer bepaalde structuur heeft. Eerst een blik in het heiligdom en dan het begin van de lijn.
- 3 - VIER tussengezichten
Maar er is nog iets dat in elke lijn steeds weer terugkeert, en dat is dat elke lijn onderbroken wordt door een tussengezicht.
 1. Openbaring 7 het hoofdstuk over de 144.000 verzegelden, de generatie die klaar is voor de wederkomst des Heren, moet duidelijk als een tussengezicht gezien worden. Het komt tussen Openb 6:15-17 en 8:1 Het is het antwoord op de vraag: “Wie kan bestaan?” als Hij Die op de troon zit en het Lam komen bij de wederkomst.
 2. Openbaring 10 en 11: 1-14 vormen een tussengezicht, tussen de zesde en de zevende bazuin. De zesde bazuin is beschreven in Openbaring 9:13-21 en de zevende begint in hoofdstuk 11: 15
 3. Zo is het ook met Openbaring 14, 15 en 16. Ook dat is een tussengezicht. Het is tussen het tweede en het derde dier met 7 koppen en 10 horens die beschreven worden in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17
 4. Hetzelfde geldt ook voor de zevende gemeente, dat is Laodicea, Openbaring 3: 14-22. De zesde gemeente is onberispelijk. Dat is de gemeente Filadelfia van Openb 3:7-13 Maar we lezen dan plotseling over een gemeente waar niets goeds van gezegd wordt. Als wij goed op de inhoud van de boodschap letten is de zesde gemeente de laatste. M.a.w. de zesde gemeente wordt onderbroken en na de gemeente in de Laodicea toestand, neemt de zesde gemeente de draad weer op.


 5. In schema ziet het er als volgt uit:
  Hemels Heiligdom Begin van de lijn Onderbreking Lijn wordt afgemaakt
- 4 - Het heiligdom en het volk gereingd
Als we het schema van het boek Daniël (zie artikel 20) en het boek de Openbaring bij elkaar voegen, dan zien we dat er in de hemel een heiligdom is. Naar een voorbeeld van dit hemelse heiligdom werden de tabernakel en de diensten op aarde gemaakt, om mensen lessen te leren over het échte, hemelse heiligdom.

Net zoals het aardse heiligdom gereinigd werd op grote verzoendag (Leviticus 16), moet ook het hemelse heiligdom worden gereinigd. De lessen van het aardse heiligdom kunnen we immers toepassen op het hemelse heiligdom.

We hebben gezien dat terwijl de Hogepriester het aardse heiligdom vroeger reinigde, het volk zichzelf voorafgaand aan deze reiniging óók moest reinigen. Het moest zichzelf onderzoeken en de zonden afdoen. (Openb 11:1) Zo moeten ook WIJ onze zonden afdoen en we moeten onszelf op die manier reinigen. Want 'wie kan bestaan als Christus verschijnt'? (Openb 6:17) Het antwoord moet luiden: “Alleen hij of zij is klaar voor de komst van Christus die de reiniging van het heiligdom in hart en leven aanvaard heeft.” Hij of zij wordt VERZEGELD.

Wij leven in een nieuwe tijd. Er is een 'tegenwoordige waarheid'. Dat wil zeggen dat er een boodschap is, die NU, in déze tijd, geldt. We hebben in de vorige artikelen kunnen zien dat er vanaf 1844 inzicht kwam in de grote Hogepriesterlijke dienst van Jezus in het HEMELSE heiligdom. Vanaf dat moment ontstond er ook 'een volk', namelijk een groep christenen die deze waarheid zagen en begrepen, die deze waarheid aan de wereld verkondigde.

En nu, in deze tijd, waarin het échte, hemelse, heiligdom werkelijk gereinigd wordt, in deze tijd waarin het werk van het evangelie voltooid en 'het geheimenis van God' werkelijk voleindigd wordt, is het de tijd dat de gelovigen in Jezus deel zullen hebben aan 'de volle mate van Zijn hemelse genade'; en in hun leven zal overtreding voleindigd worden, de zonde afgesloten, verzoening gedaan voor de ongerechtigheid voor altijd, en in de vervolmaking in waarheid, eeuwige gerechtigheid gebracht worden. Openbaring 10: 7 en Daniël 9: 24

Dat houdt dus in dat de belofte die God doet in deze verzen écht gestalte gaat krijgen in de LAATSTE generatie die op aarde zal leven. Dán zal duidelijk worden dat de Here deze christenen zal reinigen en totaal zal veranderen naar Zijn beeld.
Klik op afbeelding om te vergroten
- 5 - VIER profetische lijnen met VIER elementen
Elke profetische lijn heeft dus VIER elementen. En net als bij de 4 profetische lijnen van het boek Daniël lopen zij chronologisch parallel. Dat vertelt een heleboel over de samenhang van het boek.

Er is nog een element dat belangrijk is in verbinding met het boek Daniël en dat is dat in beide boeken het hemelse heiligdom centraal staat. Het heiligdom neemt de centrale plaats in.
- 6 - Bij de onderbrekingen gaat het steeds over Gods laatste volk
Als het tot de onderbreking komt is de lijn bijna afgelopen, dan is Gods laatste volk steeds in het middelpunt.
 1. In de lijn van de gemeentes is de Laodiceatoestand de beschrijving van de toestand van de eindtijd gemeente.
 2. In Openbaring 7, ook een onderbreking, zien we de laatste vrucht van de eindtijdgemeente.
 3. In Openbaring 10 lezen wij over de geboorte van de eindtijdgemeente.
 4. In Openbaring 14, 15 en 16 lezen wij over de boodschap van de eindtijdgemeente.
- 7 - De laatste boodschap
Wat is die boodschap?
 1. De laatste gemeente. Openb 14: 1-5
 2. De drie-engelen boodschap. Openb 14:6-13
  * Het oordeel is begonnen.
  * De val van Babylon.
  * Waarschuwing tegen het merkteken van het beest.
  * Allen die de 10 geboden bewaren zullen ontkomen. Openb 14: 12-13
 3. De wederkomst van Christus. Openb 14: 14-20.
 4. Tijd zonder Middelaar. Openb 15
 5. De 7 laatste plagen.
 6. Boodschap tegen het Beest en zijn beeld. Openbaring 12, 13, 17 – 18
Al deze boodschappen leiden ertoe dat het werk der genade tot een einde komt. De stem van de bruid en de Bruidegom zal na deze boodschappen nooit meer gehoord worden
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
Achtergrond en overzicht | Openbaring 01
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Studie in Openbaring'.