de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. De beesten met 7 koppen en 10 horens representeren godsdiensten die te maken hebben met aanbidding
 2. Het Protestantisme neemt óók allerlei vormen van tradities aan die NIET in de Bijbel te vinden zijn
 3. Valse aanbidding tegenover ware aanbidding
 4. Hoe ontdek je wat waar en echt is?
 5. Het teken van het beest tegenover het zegel van God
 6. Het merkteken van het beest
 7. Het zegel van God
 8. DUS: Het teken van het beest tegenover het zegel van God

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Het merkteken

van het beest

Deel 1
Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 27
Pagina 15-16
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel legt uit wat 'het merkteken' uit Openbaring 13:11 te maken heeft met AANBIDDING.
Hierboven zie je een video-aflevering (Aflevering 10 666 en het merkteken van het beest van de Prophecy Code) waarin je een uitgebreidere uitleg kunt vinden over 'het merkteken' in Openbaring. Het is een echte eye-opener!

OOK héél goed passend bij dit artikel en volgende artikelen is De 3-engelenboodschap van Stephen Bohr over Openbaring 14:
De 3-engelenboodschap

Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting We hebben in de vorige artikelen gezien dat: alle drie een vorm van GODSDIENST vertegenwoordigen.

Aanbidding ALLE deze drie vormen van Godsdienst hebben ook een vorm van AANBIDDING:
 • Heidens Rome aanbad de keizer en de staat
 • Het Pausdom aanbidt een mengeling van heidense en christelijke symbolen
 • Het Protestantisme in zijn pure vorm zocht de zuiverheid van de aanbidding, maar deze wordt vervangen door het binnenkomen van allerlei on-Bijbelse tradities
Een vorm van aanbidding zal VERPLICHT worden door de staat De Bijbel laat zien dat er een vorm van aanbidding gaat komen, die OPGEDRONGEN, oftewel uiteindelijk VERPLICHT, gaat worden. Kerk en Staat zullen een eenheid gaan vormen en godsdienstvrijheid zal verdwijnen.

TWEE groepen mensen Er zullen TWEE groepen mensen ontstaan:
 • zij die het beest en zijn beeld aanbidden
 • en de groep die de geboden van God houdt en het geloof van Christus heeft.

VALSE aanbidding (het merkteken) Er is dus VALSE aanbidding en WARE aanbidding. De mensen die in de valstrik van de valse aanbidding zullen trappen, krijgen het teken van het beest.

WARE aanbidding (het zegel) Daarentegen zullen zij, die de geboden van God bewaren en het geloof van Christus hebben, het zegel van God ontvangen.

Het merkteken van het beest staat dus tegenover het zegel van God.

- 1 - De beesten met 7 koppen en 10 horens representeren godsdiensten die te maken hebben met aanbidding
Terugkijkend naar dat wat voorafgaat aan dit artikel, zien wij dat de draak van Openbaring 12, het beest van Openb 13:1-10, en het tweehoornige beest van Openb 13:11-18, achtereenvolgens een symbool zijn van het Heidens Rome, het Pauselijk Rome en het Protestante Amerika.

Daarna hebben wij ons bezig gehouden met het Beeld van het Beest. Al deze machten hebben te maken met aanbidding.
 • Het Heidendom van het keizerlijk Rome was een vorm van aanbidding. De keizer en de staat waren de voorwerpen van aanbidding.
 • Het Pausdom is ook een vorm van aanbidding. Men aanbidt daar een mengeling aan heidense en christelijke symbolen.
 • Het Protestantisme is in zijn zuiverheid een aanbidding van de ware God. Maar er komt een gedaanteverwisseling. Men maakt een beeld van het beest. Een nieuwe vorm van aanbidding.
- 2 - Het Protestantisme neemt óók allerlei vormen van tradities aan die NIET in de Bijbel te vinden zijn
Het Protestantisme verandert totaal als het om de vorm van aanbidding gaat. De Bijbel, en de Bijbel alleen, als devies van het zuivere Protestantisme wordt meer en meer opzij geschoven voor de traditie.

Alle soorten tradities komen op. Nu zegt de Bijbel dat er een vorm van aanbidding komt, die opgedrongen gaat worden. De godsdienstvrijheid wordt aan de kapstok gehangen. De scheiding van Kerk en Staat zal tenietgedaan worden en de wereld zal één grote gevangenis worden.
- 3 - Valse aanbidding tegenover ware aanbidding
Wij lezen in Openb 14:9-12:
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die onvermengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Openb 14:9-12.

Hier staan ze tegenover elkaar. Twee vormen van aanbidding. De ware en de valse aanbidding. De ware aanbidding is de volgende:
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods bewaren en het geloof in Jezus.”
- 4 - Hoe ontdek je wat waar en echt is?
Hoe ontdek ik dat er sprake is van vals geld? Door het te vergelijken met de ware munt. De ware munt wordt in Openb 12:17 ook nog eens getoond.

En de draak werd toornig op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Openb 12:17.

Dat wordt in Openb 22:14 nog eens bekrachtigd:

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij, aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Openb 22:14 (Volgens de Staten Vertaling en de “Aanvaarde Tekst”).

Dit komt volledig overeen met de woorden van Jezus.

“Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, hoe komt het, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen, en bij hem wonen.” Joh 14: 22-23.
- 5 - Het teken van het beest tegenover het zegel van God
Overal in de Schrift wordt de ware munt voorgesteld als zijnde het bewaren en het houden van Gods geboden en Gods woord. Het merkteken van het beest moet dan iets zijn dat een ANDERE vorm van aanbidding is. En de macht die dat valse teken opdringt doet dat NIET uit onwetendheid. Het merkteken overvalt niemand. Het wordt opgedrongen.

Opgedrongen als het merkteken! Het is niet God die het merkteken aangeeft, HET BEEST doet dat!

Het merkteken van het beest staat TEGENOVER het houden en bewaren van Gods geboden. En het houden van Gods geboden wordt verbonden met een ander teken: Het zegel van God.

Er zijn dus aan het eind der tijd TWEE tekenen, het ene van de valse aanbidding, het andere van de ware aanbidding.
- 6 - Het merkteken van het beest
De volgende teksten spreken van het merkteken van het beest:

“een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd”. Openb 13:16

“dan wie het merkteken...” Openb 13:17

“het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt...” Openb 14:9

“en het merkteken van zijn naam ontvangt”. Openb 14:11

“die het merkteken van het beest ontvangen hadden”. Openb 19:20

“die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden”. Openb 20:14.
- 7 - Het zegel van God
Daar tegenover staat “het zegel van de levende God.” De volgende teksten spreken daarover.

“En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Openb 7:14

“Honderdvier en veertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.” Openb 7:4

“Uit elke stam twaalfduizend verzegelden Openb 7:5-8

“met Hem honderdvier en veertigduizend op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden... Openb 14:1

“De honderdvier en veertigduizend”. Openb 14:3.
- 8 - DUS: Het teken van het beest tegenover het zegel van God
Het zegel staat dus tegenover het merkteken. Dat blijkt heel duidelijk uit de naamgeving:

Het merkteken van het beest. Openb 16:2.

&

Het zegel van de levende God. Openb 7:2.


In het volgende artikel zullen wij het merkteken van het beest bestuderen.
The Mark of the Beast
Dit is een Engelstalige studyguide van Amazing Facts.
Meer artikelen
Leer meer!