de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. De beesten met 7 koppen en 10 horens representeren godsdiensten
 2. In alle kerken van alle eeuwen treedt afval op
 3. Vuur uit de hemel
  Vuur uit de hemel, wat betekent dat? Hoe was dat in het Oude Testament?
 4. Het EERSTE offervuur werd ontstoken door vuur uit de hemel en dat werd BEWAARD
 5. Vuur uit de hemel voor de ... AFVAL!
 6. Het 'vreemde vuur' moet helpen om opnieuw een verbinding tussen kerk en staat tot stand te brengen
 7. Vuur uit de hemel is een SYMBOOL
 8. De geschiedenis van de charismatische beweging
 9. Tijdstip van ontstaan van charismatische beweging
 10. Probleem van deze charismatische beweging
 11. Grenzen tussen kerken weggenomen
  Charismatische beweging heeft heidense elementen in zich opgenomen
 12. Uiteindelijk zal er een greep naar politieke macht gedaan worden
 13. De wens tot wereldheerschappij leidt tot verschrikkelijke gevolgen!

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Het beeld van het Beest

Vreemd vuur uit de hemel!

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 26
Pagina 9-10
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel legt uit wat er met het 'vuur' uit Openbaring 13:13-14 wordt bedoeld.
Dit artikel behandelt het onderwerp kort. Hierboven zie je de video-aflevering waarin je een uitgebreide uitleg kunt vinden over het 'vreemde vuur' in de christelijke wereld. Het is een echte eye-opener! Kijk voor een nog omvattender en completere uitleg de hele serie 'Total Onslaught' van Professor dr. Walter Veith.:
Total Onslaught
De niet ondertitelde Engelstalige serie "Anchor Class 2016 - The Great Prophecies of Daniel and Revelation" past óók heel goed bij deze artikelen. Hieronder kun je op de link klikken om aflevering 2 te kijken.
Anchor Class 2016
Ook een échte aanrader is de video onderaan het artikel, waarin je ziet dat de charismatische beweging de hand uitstrekt naar het Katholicisme en verklaart dat er 'geen protest' meer is.
In deze video zie je duidelijk dat de grenzen tussen de kerken geslecht worden en dat de oecumenische beweging een feit is!

Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.

Samenvatting Er is in alle eeuwen in alle kerken sprake van afval. Iedere keer weer dwaalt het volk van God af naar de verkeerde dingen.
Men probeert die afval steeds te bedwingen door in de kerken het ambt [=geestelijke taak of dienst die iemand beroepshalve uitvoert, bijvoorbeeld priester of diaken] in te stellen.
Maar dat is natuurlijk net zo goed gevoelig voor afval. Uiteindelijk leidt die doorgaande afval altijd naar een samengaan met andere kerken (oecumene) en uiteindelijk tot een verbinding tussen kerk en staat.

Verbinding kerk en staat In Openbaring 13: 11-18 wordt ons gezegd dat er een BEELD gemaakt zal worden van het beest. (= een kopie van de macht van het pausdom tussen 538-1798, dus opnieuw een verbinding tussen kerk en staat)

Het beest UIT DE AARDE (=afvallig protestantisme in Amerika) zet daartoe aan en dat wordt ondersteund door VUUR uit de hemel.

Vuur uit de hemel Het vuur uit de hemel kennen we vanuit het Oude Testament wanneer God bijvoorbeeld Zijn goedkeuring liet zien door met vuur een offer te verteren. Zijn vuur was een heilig vuur dat steeds moest blijven branden in de tabernakel en tempel en mocht NIET vervangen worden door gewoon vuur.
Het vuur kennen we ook vanuit het Nieuwe Testament toen de Heilige Geest als vuurtongen op de leerlingen van Christus neerdaalde.

Vuur uit de hemel voor de ... AFVAL! HIER is echter vuur dat uit de hemel neerdaalt om iets ONheiligs te doen, namelijk de afval van de kerk te stimuleren! Dit kán dus geen vuur zijn van God, maar mensen denken wél dat het vuur van God is!

Er moet dus IN de christelijke kerk een beweging zijn, die gesymboliseerd wordt door dit 'vuur uit de hemel'.
Dit symbool, het 'vuur' uit de hemel, kunnen we vinden in de opkomst van de charismatische beweging.

Door de charismatische beweging is de opvatting over de Bijbelse leer veranderd (afval), zijn grenzen tussen kerken weggenomen en zien we dat heidense elementen opgenomen zijn in deze beweging (oecumene).
We zien ook dat de charismatische beweging de opvatting heeft dat het land 'opgeëist moet worden voor de heerschappij van Christus' (verbinding kerk en staat) (zie citaat in het artikel).

Om dit beter te begrijpen is het echt handig om de video's in dit artikel te kijken. In alle kerken zijn oprechte kinderen van God. Wij zitten allemaal in één van de genoemde kerken in de artikelen, of we nu katholiek, protestant, evangelisch of charismatisch zijn. Toch moet er in al die bewegingen een afval aanwezig zijn, omdat God dit zo genoemd heeft in bijvoorbeeld Openbaring 14:6-12. In de verdere artikelen zullen we zien dat Gods volk UIT BABYLON geroepen wordt. We zullen gaan zien wat hiermee bedoeld wordt.


We vinden hier dus weer dezelfde elementen terug (afval, eenheid, verbinding kerk en staat) die ook hebben geleid tot de heerschappij van het pausdom van 538-1798.
Zo zien we dat in deze beweging het 'vreemde vuur' is waarover gesproken wordt in Openbaring 13 waarmee mensen verleid worden om het beeld van het beest te aanbidden.

- 1 - De beesten met 7 koppen en 10 horens representeren godsdiensten
In vorige artikelen is ingegaan op:
Wij hebben gezien dat:
- 2 - In alle kerken van alle eeuwen treedt afval op
De eerste stap naar het pausdom was afval.
 • Het pausdom beroept zich erop dat het afstamt van de apostelen.
 • In tegenstelling daarmee beroept geen enkele protestantse kerk zich erop dat zij apostolisch zijn. Zij zijn Luthers, Calvinistisch of Baptist enz.. Maar ook hier is afval.

De afval werd bestreden door het ambt. [=geestelijke taak of dienst die iemand beroepshalve uitvoert, bijvoorbeeld priester of diaken] Maar het ambt is niet immuun voor afval. Kerken gaan zich hoe langer hoe meer samenvoegen. In het pausdom leidde die beweging tot politisering van de kerk en tenslotte tot een vereniging van kerk en staat. [van 538-1798]
- 3 - Vuur uit de hemel
In Openb 13:11-18 wordt ons gezegd dat er een BEELD gemaakt zal worden van het beest.

Het beest uit de aarde zet daartoe aan en dat wordt ondersteund door VUUR uit de hemel.
U kent dat wel. Er wordt een foto gemaakt en om de foto te laten slagen wordt flitslicht gebruikt. Dat maakt het eindresultaat beter.

Vuur uit de hemel, wat betekent dat? Hoe was dat in het Oude Testament?
Elia bouwde een altaar voor de Here evenals de priesters van Baäl. Maar NIEMAND mocht het offer aansteken. Het moest aangestoken worden met vuur uit de hemel.

Elia’s offer werd aangenomen.
ZIJN offer werd verteerd door vuur uit de hemel.
- 4 - Het EERSTE offervuur werd ontstoken door vuur uit de hemel en dat werd BEWAARD
De offers uit het Oude Testament werden ALLEMAAL ontstoken door vuur uit de hemel, wat men daarna BEWAARDE. Toen Abraham Isaak ging offeren, zei Isaak tot zijn vader: “Zie hier is het hout en het vuur, maar waar is het offerdier?” Abraham nam dat vuur met zich mee.

Zo ging het ook bij de inwijding van de tabernakel en de tempel. Het eerste offer werd ontstoken door vuur uit de hemel.

Bij Kaïn en Abel was het ook zo. Abels offer werd aangenomen, dat wil zeggen, het werd ontstoken door vuur uit de hemel. Dat was teveel voor Kaïn. Zou Abel worden aangenomen en hij niet?
- 5 - Vuur uit de hemel voor de ... AFVAL!
In het Nieuwe Testament zien wij ook het goedkeurende vuur neerdalen uit de hemel op de hoofden van de discipelen, de leerlingen van Jezus, tijdens Pinksteren.

Maar de functie van het vuur uit de hemel in Openb 13:13,14 is goedkeuring voor de... AFVAL!

“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

Wegens de tekenen (namelijk het vuur uit de hemel) worden zij verleid om een beeld te maken voor het beest.
Is er iets wat, onder het symbool van vuur, de mensen verleidt om tenslotte een beeld voor het beest te maken?
- 6 - Het 'vreemde vuur' moet helpen om opnieuw een verbinding tussen kerk en staat tot stand te brengen
Het kenmerk van het eerste beest, het pausdom, was een verbinding tussen kerk en staat.
Dat 'vuur uit de hemel' moet helpen om opnieuw een verbinding tussen kerk en staat tot stand te brengen.

Deze beweging moet dus de volgende zaken bevorderen:
 1. Afval
 2. Kerkelijke grenzen worden weggevaagd
 3. Oecumene van binnenuit die grenzen tussen kerken uitwist
 4. Een greep naar de macht
- 7 - Vuur uit de hemel is een SYMBOOL
Is er een beweging die dat bevordert en tot stand brengt? Ja, die is er. Het is de charismatische beweging.

Vuur uit de hemel is een symbool. En het openbaart zich in dát land onder dát volk, dat hier in de profetie van Openb 13:11 aangewezen wordt: de Verenigde Staten van Amerika.

Dit vuur uit de hemel zou zich openbaren als een bijzondere aanzet voor al die stappen waardoor de apostolische kerk het pausdom werd.
Via
 1. afval
 2. organisatorische eenheid
 3. en oecumene
zou er tenslotte [door dat pausdom] een greep naar de macht plaatsvinden.
- 8 - De geschiedenis van de charismatische beweging
 1. Historisch gezien kwam eerst de zogenaamde heiligingsbeweging op.
 2. Daarna kwam de Pinksterbeweging (die overal, ook in ons land, als 'vuur' werd aangeduid).
 3. Vervolgens kwam de charismatische beweging. Dat laatste liep uit op het zogenaamde power evangelism, dat is de 'kerkgroei'beweging.

In de Verenigde Staten heeft de charismatische beweging zich verbonden met de Katholieke Kerk in een Christelijke Coalitie, een politiek orgaan, met als doel het overheidsapparaat in handen te krijgen. Zij hebben de Republikeinse Partij uitgezocht om daardoor de greep naar de macht te verwezenlijken.
- 9 - Tijdstip van ontstaan van charismatische beweging
 1. De heiligingsbeweging begon rond 1838, met als leider Charles Finney.
 2. De Pinksterbeweging begon rond 1906.
 3. Dat mondde uit in de charismatische beweging die rond 1960 begon.
 4. De kerkgroeibeweging begon rond 1980. Daarbij kwam een andere beweging op die de greep naar de macht aan het voorbereiden is.
Men spreekt wel van golfbewegingen.
- 10 - Probleem van deze charismatische beweging
Wat is nu het praktische probleem in deze bewegingen?
Het is afval.

De Reformatorische leer over de rechtvaardiging werd in die heiligingsbeweging opzij gezet. Dat is afval. Daarvoor in de plaats kwam een on-Bijbelse leer over de heiliging.
In de Pinksterbeweging werd de maatstaf bepaald. Alleen zij die de gave van de tongentaal hebben, hebben in zichzelf het bewijs dat God hen heeft aangenomen.
- 11 - Grenzen tussen kerken weggenomen
Dan komt rond 1960 de charismatische beweging en die nam de grenzen tussen de kerken weg. De grens tussen Katholiek en Protestant is weg.

Charismatische beweging heeft heidense elementen in zich opgenomen
En dat niet alleen. De georganiseerde kerken hebben in hun zoeken naar eenheid precies hetzelfde gedaan wat de bisschop van Rome deed in 376 n.Chr.! De verbinding met het heidendom! Ook de charismatische beweging zoekt de verbinding met het heidendom. Verschillende 'gaven' van hun heilige geest doen in het heidendom namelijk precies hetzelfde als bij hen. Denk aan [een onbijbelse variant van] genezingen en het spreken in [een onbijbelse variant van] tongen.
- 12 - Uiteindelijk zal er een greep naar politieke macht gedaan worden
Tenslotte zullen de kerken een greep naar de politieke macht doen. De volgorde blijft dus:
 1. Afval
 2. Eenheid
 3. De verbinding van kerk en staat

Hieronder volgt een citaat uit deze beweging:
“Christenen hebben een verplichting, een mandaat, een opdracht, een heilige verantwoordelijkheid om het land terug te eisen voor Jezus Christus – om te heersen over alle aspecten van de samenleving, over heel het leven en alle goddeloosheid.

Wij zijn uit op de heerschappij. Onze mening geven is niet genoeg. Wij zijn uit op de heerschappij. Invloed hebben is niet genoeg.

Wij zijn uit op de heerschappij, niet op een gelijk aandeel.

Wij zijn uit op de heerschappij. Wereldheerschappij, dat is waartoe Christus ons heeft geroepen. Wij moeten de wereld veroveren met de kracht van het evangelie. Met minder moeten wij geen genoegen nemen...

Het primaire doel van Christelijke politiek is dus de verovering van het land – van mensen, families, instellingen, bureaucratieën, gerechtshoven en overheden voor het koninkrijk van Christus.”
Uit het boek: 'De aflossing van de wacht.' George Grannt, blz. 50, 51.
- 13 - De wens tot wereldheerschappij leidt tot verschrikkelijke gevolgen!
Dit artikel is ook voor een deel gebaseerd op het boek 'In drie golven', door Drs. M. Amesz.

Was niet wereldheerschappij het doel van het pausdom?
De wereldgeschiedenis vertelt wat de [gruwelijke] gevolgen daarvan waren!
In drie golven
The changing of the guard
De bestanden worden niet automatisch gedownload. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de tekst van de boeken. Hier kun je eventueel de pdf-tekst downloaden.

De charismatische beweging en de oecumene In deze video zie je de toenadering van de charismatische beweging naar het katholicisme.
'Het protest van Luther is over', wordt er gezegd.
Zie hoe de oecumenische beweging tussen deze kerken een feit is!
local_library Lees meer artikelen!