de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. Godsdiensten in de opeenvolgende machten
 2. Openbaring 13:11-14
 3. Openbaring 13:15-17
 4. Openbaring 13:18
 5. Het beest uit de zee ontving een dodelijke wond
 6. De opkomst van een nieuwe macht: de Verenigde Staten van Amerika
 7. De Verenigde Staten komen in stilte op
 8. De Verenigde Staten komen in stilte op
 9. De aard van het beest uit de aarde
 10. Regering en godsdienst waren vroeger één
 11. Christus scheidde kerk en staat
 12. Keizer Constantijn verenigt kerk en staat in Europa
 13. Protestantse Verenigde Staten: scheiding kerk en staat
 14. Amerikaanse grondwet waarborgt gewetensvrijheid
 15. De hoornen van het lam: burgerlijke vrijheid & vrijheid van Godsdienst
 16. Meest succesvolle politieke instrument

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Openbaring 13

Het beest uit de aarde

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 23
Pagina 15-17
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel geeft, zoals je zult zien, een heel concrete uitleg van Openbaring 13:11.
Het is handig om de artikelen 2 en 3 ook te bestuderen.
In de videoseries van Stephen Bohr (op Adventmedia.nl zijn er al vele series vertaald), kun je meer informatie vinden.
Kijk voor deze studies bijvoorbeeld eens:
Het beest uit de zee
Het beest uit de aarde
Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting In Openbaring 13:1-10 hebben we gezien dat er een beest uit de ZEE opkomt. Dit beest (het pausdom) krijgt in 1798 een dodelijke wond. Rond deze tijd ontstaat een nieuwe macht: het beest uit de AARDE.

In deze studie wordt alleen ingegaan op Openbaring 13:11.
Het beest uit de aarde symboliseert de opkomst van de Verenigde Staten van Amerika.
Het KARAKTER van deze nieuwe macht is in eerste instantie dat van een LAM: in tegenstelling tot Europa waar kerk en staat VERBONDEN waren, werd
 • de vrijheid van godsdienst
 • en vrijheid van geweten
gewaarborgd in de grondwet van deze nieuwe macht.

Deze twee pijlers van de grondwet worden gesymboliseerd door de HORENS van het lam.
De Verenigde Staten komen op uit de AARDE.

Daarmee wordt bedoeld dat het ontstaat in een gebied met weinig mensen. (De ZEE houdt veel mensen in (zie Openbaring 17:15), dus de AARDE symboliseert weinig mensen)
Ook heeft dit beest uit de aarde geen strijd en oorlog hoeven voeren ('komt op') om de macht over te nemen van een andere macht. Dit was wel het geval bij machten zoals Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en het heidens Roomse Keizerrijk.

Hoewel het beest uit de aarde start als een lam, blijft dat niet zo! De profetie geeft aan dat het beest uiteindelijk zal spreken en handelen als een draak.

- 1 - Godsdiensten in de opeenvolgende machten
Nadat wij Openbaring 12 en 13: 1-10 besproken hebben, gaan wij verder met Openbaring 13:11-18, of zoals de titel luidt: “Het beest uit de aarde.”

 • In Openbaring 12 zagen wij dat de symbolen die daar gebruikt worden, eenduidig slaan op het heidens Romeinse Rijk.
 • In Openb.13: 1-10 ging het over het Pausdom.

Als wij zeggen 'heidens Rome', dan bedoelen wij een godsdienst. De godsdienst van het keizerrijk.

Zeggen wij 'het beest uit de zee is het Pausdom' dan bedoelen wij te zeggen dat het een godsdienstige macht is. Deze godsdienst is het Rooms katholicisme.

Wij zullen ontdekken dat het beest uit de aarde óók een godsdienst vertegenwoordigt: Het protestantisme.
- 2 - Openbaring 13:11-14
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit.
En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hen gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.
En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.
- 3 - Openbaring 13:15-17
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
- 4 - Openbaring 13:18
Hier is de wijsheid, wie het verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. Openb 13:11-18

Wij hebben hier een nieuw beest: “het beest uit de aarde.”
- 5 - Het beest uit de zee ontving een dodelijke wond
In deze lijn van de dieren is het net als in het boek Daniël.
Als Babylon is overwonnen, is er Medo-Perzie.
Zo is het ook met Griekenland en het heidens en pauselijk Rome.

In de Openbaring is dat hetzelfde. Het heidens Rome verdwijnt en het pauselijk Rome dient zich aan. Zodra wij het eindpunt van pauselijk Rome hebben, dan is er het beginpunt van de nieuwe macht.

“Indien iemand een oor heeft hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap, indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.” Openb 13:9-10

Zó kwam het beest uit de zee aan zijn einde. Velen zijn door haar GEDOOD en aan het einde van de twaalfhonderd zestig jaren ontving zij ZELF de dodelijke wonde.

En hem werd gegeven tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen.” Openb 13:7

Velen werden door dit beest in GEVANGENSCHAP geleid, nu ging het ZELF in gevangenschap.
- 6 - De opkomst van een nieuwe macht: de Verenigde Staten van Amerika
Het beginpunt van het beest uit de aarde moet dus gevonden worden rond het eindpunt, de 'dodelijke wonde', van het beest uit de zee.

Dat wil zeggen dat de huidige grote wereldmacht opkwam aan het einde van de twaalf honderd zestig jaren, aan het einde van de achttiende eeuw. Dat is precies wat gebeurde.

Deze nieuwe macht is de Verenigde Staten van Amerika. Deze wereldmacht werd onafhankelijk in 1776 en verenigde zich rond de constitutie van 1789.

In dat jaar brak de Franse Revolutie uit en die maakte een einde aan de verbinding tussen kerk en staat. Het Franse leger trok Rome binnen, nam de paus gevangen en Rome werd een republiek. Daardoor kwam er een einde aan de oppermacht van het pausdom.
- 7 - De Verenigde Staten komen in stilte op
Alle machten die in Daniël hoofdstuk 7 genoemd worden komen op uit de grote ZEE, die door de vier winden in beroering gebracht werd (zie Dan 7:2).

Door oorlogen en veroveringen kwamen mensenmassa’s in beroering. De zee is een voorstelling van de volkeren.

De wateren die gij gezien hebt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Openb 17:15

Híér is echter een macht, die NIET groot geworden is door de oorlog. Déze macht kwam op uit de AARDE. Dat is precies zoals de geschiedschrijver zegt dat de USA opkwam.

De geschiedenis van de Verenigde Staten werd door een weldadige voorzienigheid gescheiden van de wilde en gruwelijke geschiedenis van de rest van het continent, en als stil zaad, groeide de USA uit tot een wereldmacht.
Townsend, in De Nieuwe wereld vergeleken met de Oude wereld. P. 635.
- 8 - De Verenigde Staten komen in stilte op
Een schrijver in de Dublin Nation sprak van een wonderbaar wereldrijk dat “opkwam” en temidden van de stilte van de aarde dagelijks toevoegde aan haar macht en trots.
Anderen spraken van een vreedzame overwinning.

Dat waren de feiten zoals die aangekondigd werden door de profetie, en opgetekend [geschreven] zijn door de geschiedschrijver.
Terwijl in Europa de Franse Revolutie de oorlog voerde kwam in Amerika de USA op, rustig in de stilte, zoals een plant opgroeit.

De vraag luidt nu: wat was het zaad waaruit deze plant groeide?
- 9 - De aard van het beest uit de aarde
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als die van het lam.Openb 13:11

Wat wil dat eigenlijk zeggen, 'twee horens als die van het Lam'?

De Amerikaanse geschiedschrijver George Bancroft zegt daarover het volgende:
- 10 - Regering en godsdienst waren vroeger één
De eerste staten in de geschiedenis waarvan wij iets weten, waren staten waarin de regering en de godsdienst één waren.

Elke staat had zijn eigen goden, en deze goden konden de een na de ander overwonnen worden in de oorlog om nooit weer op te staan.
De Peloponesische oorlog [bijvoorbeeld] kwam voort uit een twist over een orakel (een godsspraak).

Als Rome burgers van overwonnen volkeren inlijfde, introduceerde zij, en dat was voor die dagen goede logica, de aanbidding van hún goden.
- 11 - Christus scheidde kerk en staat
Er was niemand die eraan dacht om de vrijheid van het geweten te verdedigen TOTDAT een Stem in Judea, de dag deed aanbreken voor het grootste epoch [tijdperk] in de geschiedenis van de mensheid, door voor alle mensen een zuivere, geestelijke en universele godsdienst op te richten waarin de keizer alleen ontving wat des keizers was.


Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Mat 22:21
- 12 - Keizer Constantijn verenigt kerk en staat in Europa
Gedurende de tijd dat het evangelie in de kinderschoenen stond werd deze regel [scheiding kerk en staat] hooggehouden voor alle mensen.

Op het moment echter dat deze godsdienst der vrijheid aangenomen werd door de heerser van het Romeinse Rijk [Keizer Constantijn], werd zij ontdaan van haar universele karakter en ging zij [de kerk] een ONHEILIGE verbinding aan met een onheilige STAAT, en zo bleef het tót een nieuw volk, de meest oprechte gelovige van het christendom van die tijd, de hoofderfgenaam van de REFORMATIE in haar zuiverste vorm – toen DIT volk een regering vormde voor de Verenigde Staten.
- 13 - Protestantse Verenigde Staten: scheiding kerk en staat
DIT volk
 • weigerde het geloof te behandelen als een zaak die collectief geregeld moest worden,
 • of die als hoofd van de kerk een koning had
 • of die de staat de godsdienst liet regelen.

Het recht verdedigend van INDIVIDUALITEIT in de godsdienst en in de godsdienst boven alles, had de nieuwe natie de moed om een voorbeeld te stellen voor wat haar relaties tot God betreft van een beginsel dat voor het eerst door God werd vastgelegd in Judea.
- 14 - Amerikaanse grondwet waarborgt gewetensvrijheid
Het liet de regeling van tijdelijke zaken over aan de tijdelijke macht.

De Amerikaanse grondwet, in harmonie met het volk in de verschillende staten, ONTTROK aan de federale regering de macht over de vrije meningsuiting en de gewetensvrijheid, het heiligdom van de ziel en dat niet uit onverschilligheid, maar opdat de oneindige geest der waarheid zich kon bewegen in haar VRIJHEID en reinheid en kracht.
George Bancroft. History of the U.S.A. (1888) vol. 6 pp. 443-444.
- 15 - De hoornen van het lam: burgerlijke vrijheid & vrijheid van Godsdienst
Bancroft zegt twee keer in dit citaat dat de Amerikaanse grondwet, die betrekking heeft op het GEWETEN en de GODSDIENST, voor het eerst onder woorden gebracht werd door 'God in Judea'.

God in Judea is het Lam van God. De hoornen van het Lam zijn niets anders dan Gods beginselen [basisprincipes] in het openbare leven van de burgerlijke overheid.

En van daaruit zijn deze beginselen [basisprincipes] de wereld overgegaan. Jezus scheidde daarmee kerk en staat.
- 16 - Meest succesvolle politieke instrument
De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat:

“de Amerikaanse grondwet heeft bewezen het meest succesvolle politieke instrument te zijn dat ooit in de geschiedenis ontworpen is.”
CL Blac The Yale Law Journal dec. 1972, p.201.

Waarom het meest succesvolle politieke instrument in heel de wereldgeschiedenis?

Omdat in de Amerikaanse grondwet de beginselen van het Lam met betrekking tot de overheid gevonden worden.
local_library Lees meer artikelen!