de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 31.
Pagina 15 - 17
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. Jezus komt de 2e keer in heerlijkheid
 3. Wie zal staande blijven?
 4. Een onwankelbaar koninkrijk
 5. Gods volk kan in het verterend vuur verkeren
 6. Op de aarde zal een enorme storm woeden
 7. Gods volk wordt verzegeld
 8. Wie wordt verzegeld? De besnedenen van hart
 9. Hoe verloopt de verzegeling?
 10. 144.000 en 666
 11. Wat ziet Johannes?

×
×

Aartsbisschop van Reggio:

“De Protestanten maken aanspraak op “het geschreven woord alleen” – en doen het voorkomen dat zij zich alleen houden aan de Schrift als de standaard voor het geloof. Zij rechtvaardigen hun opstand door het argument dat de Kerk is afgedwaald van het woord en de Traditie volgt. Wel nu, de aanspraak van de Protestanten, dat zij staan op het geschreven woord alleen, is niet waar. Hun uitspraak dat zij zich houden aan “de Schrift alleen als de standaard van het geloof” is vals! Het bewijs: Het geschreven woord gebiedt de heiliging van de zevende dag als de sabbat. Zij houden zich niet aan de zevende dag, maar verwerpen het! Als zij zich waarlijk aan de Schrift alleen als standaard zouden houden, dan zouden zij de zevende dag, zoals dat in de hele Schrift tot uiting komt, moeten heiligen! Maar nee, zij verwerpen niet alleen de heiliging van de sabbat zoals de Schrift voorschrijft, maar hebben ook nog de heiliging van de zondag geadopteerd, waarvoor zij slechts het argument van Traditie van de Kerk hebben … Bijgevolg faalt de aanspraak van “de Schrift alleen als standaard” en is de noodzakelijkheid van de kerkleer van “Schrift en Traditie” volledig bevestigd. De Protestanten zelf treden hierin op als rechters!” ”

×
ARTIKEL menu search
De 144.000

verzegelden

- 1 -
Samenvatting:
Jezus komt de 2e keer in al Zijn heerlijkheid.
Niemand kan bestaan in die heerlijkheid. Daarom moet er een speciaal werk gebeuren aan de laatste generatie die levend voor het aangezicht van God zal staan.
- 2 - Jezus komt de 2e keer in heerlijkheid
Je kunt in het boek de Openbaring, het laatste boek in de Bijbel, een aantal keren lezen over de 144.000. En we lezen dat de 144.000 in verbinding staan met de komst van de Heiland. De wederkomst van Christus is de grootste gebeurtenis ooit voor deze wereld.

De eerste keer dat Jezus naar deze aarde kwam lag Hij als baby in de kribbe, een voerbak voor de dieren. En Hij sloot zijn bezoek aan deze wereld af met Zijn sterven aan het kruis, Zijn opstanding uit de doden, en Zijn hemelvaart.

Maar Zijn tweede komst zal een komst zijn in heerlijkheid. De Bijbel vertelt ons dat Hij komt in al Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid van de Vader en in de heerlijkheid van al de heilige engelen. Zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken komt, met grote kracht en heerlijkheid. Mat 24:30


Als er bij de opstanding van Jezus uit het graf één engel komt dan vallen de Romeinse soldaten al als dood neer. Mat 28:3,4. En als Johannes Jezus ziet in een visioen, dan zegt hij het volgende:

“En toen ik Hem zag viel ik als dood aan Zijn voeten.” Openb 1:17
- 3 - Wie zal staande blijven?
In de Openbaring wordt de Wederkomst van de Heiland beschreven.

“En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen der aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrijen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen; valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie zal staande blijven?Openb 6:14-17

En Openbaring hoofdstuk 7 geeft het antwoord op die vraag: “Wie zal staande blijven?”

In Openbaring 20:11 wordt de wederkomst nog eens beschreven:

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”
- 4 - Een onwankelbaar koninkrijk
Maar wanneer alles wankelt, en de hemel en de aarde op de vlucht slaan, dan zal er een volk zijn dat zal STAAN.

De vraag die ons bezig moet houden is: “Wie zal staande blijven?”

Het ene gedeelte zegt:

“Bergen valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit.”

De apostel Paulus zegt daarover het volgende:

“Nu echter heeft Hij verkondigd: nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit, nog eenmaal, duidt op de verandering der dingen die kunnen wankelen, als van de dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen, op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.” Hebr 12:26-29
- 5 - Gods volk kan in het verterend vuur verkeren
Drie keer wordt ons verteld dat de aarde en de hemel zullen wegvluchten. Ja, we lezen dat de hemel opgerold wordt als een boekrol. De bergen en de heuvels zullen weggerukt worden van hun plaats, alle dingen zijn in beweging, behalve Gods volk. Dat is op dat moment een onwankelbaar koninkrijk. (Openb 6:14-17; Openb 20:11; Hebr 12:26-29)

Nog eens. Christus zittend op de grote witte troon brengt alles in beweging. Maar als Gods koninkrijk dan ook wankelbaar zou zijn, was dan niet alles mislukt? Dus God heeft dan bij de wederkomst een volk dat kan wonen bij een verterend vuur. Zie Jesaja 33:14-20

“De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan. Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed? Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien.

Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.

Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien; uw hart zal de verschrikking overpeinzen: Waar is nu de schrijver, waar de weger, waar de teller der torens?

Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien, het volk met een duistere, onverstaanbare spraak, met een barbaarse, onbegrijpelijke taal. Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmermeer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt wordt.”
- 6 - Op de aarde zal een enorme storm woeden
Hoofdstuk zeven van de Openbaring is een antwoord op de laatste vraag van het zesde hoofdstuk. “Wie kan dan staande blijven?” De NBG vertaling zegt: “en wie kan bestaan?”

“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde, en de zee schade toe te brengen, en zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderd vierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openb 6:17 en Openb 7:1-4

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de schade toegebracht wordt aan de aarde, de zee, de bomen, en het gebeurt door de wind.

In de Psalmen zien wij dat samengevoegd:

“Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor Zijn aangezicht verteert een vuur. Rondom Hem stormt het geweldig.” Psalm 50:3

Dit is precies wat Openb 6:14-17 zegt. De eilanden en de bergen worden gewoon weggeblazen door een geweldige storm. De engelen wijzen er op dat er een onwankelbaar koninkrijk moet komen, omdat alles op de vlucht gaat.
- 7 - Gods volk wordt verzegeld
Gods koninkrijk is onwankelbaar geworden doordat het verzegeld is met het zegel van de levende God.

Zij kunnen staan en bestaan, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Openb 14:5 Andere vertalingen zeggen: onberispelijk voor de troon van God.

God doet er dus alles aan om Zijn gemeente klaar te stomen voor de komst van de Zoon. Als de troon van God en het Lam op het punt staan om naar de aarde te gaan, dan roept de engelenschaar: “Breng geen schade...” voordat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” Dat is wat gebeurt.
- 8 - Wie wordt verzegeld? De besnedenen van hart
Als je verder leest, zie je dat de stammen van Israël verzegeld worden.

De stammen worden bij name genoemd. Het zijn de stammen Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef en Benjamin.

We missen de stammen Dan en Efraïm.

De vraag kan gesteld worden: Waarom worden er alleen maar Joden verzegeld? De oplossing van dit vraagstuk is dat in het Nieuwe Testament een ware Jood een aantal eigenschappen moet hebben:

“Want niet hij is een Jood, die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.” Rom 2:28,29

Een Jood is dus iemand die een nieuw hart heeft.

“Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet alleen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij kinderen. Maar alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.” Rom 9:6-8

Dus het geloof in de belofte maakt iemand een Jood. Zonder geloof geen Jood.

“Besneden zijn is niets, en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God.1 Kor. 7: 19

Om een Jood te zijn moet je dus de geboden van God houden.

Om het nog eens samen te vatten: Een Jood is iemand die een nieuw hart heeft, hij is gelovig en hij houdt de geboden van God. Om dus verzegeld te worden, moet je een overwinnaar zijn: een nieuw hart hebben, gelovig zijn en de tien geboden houden.
- 9 - Hoe verloopt de verzegeling?
Het is belangrijk te weten wie verzegeld wordt. Dat antwoord hebben wij gevonden. Je hebt een nieuw hart gekregen, je gelooft in de beloften van God en je houdt de tien geboden.

Het is belangrijk om te zien wat er gebeurt in Openbaring 7:4

“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.”

Eerst hoort Johannes wat. Hij hoort het aantal of het getal van diegenen die verzegeld worden, 144.000. Als Johannes zich dan omkeert dan “ziet” hij ze.

Hij hoort het getal van hen die verzegeld worden: 144.000. Twaalfduizend uit iedere stam met uitzondering van Dan en Efraïm.

Het gaat hier over het karakter van de stammen. Twaalf karakters die elk op hun beurt opnieuw uitgebeeld worden in de stammen. Op deze manier wordt de veelvuldige wijsheid Gods openbaar. Efeze 3:10 De NBG spreekt hier van de veelkleurige wijsheid van God.
- 10 - 144.000 en 666
Gaat het bij de 144.000 om een aantal of om een getal?

Er is een ander getal in Openbaring hoofdstuk 13 dat betrekking heeft op dezelfde tijd, net voor de wederkomst, en dat getal is 666.

Daar wordt het gebruikt in verbinding met het merkteken van het beest. Daar gaat het niet om een aantal, maar om een getal: “het getal van het beest.” Openb 13:18

Dat getal krijgt iedereen “die het merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” Openb 13:17 “De overwinnaars... van het getal van zijn naam.” Openb 15:2

En zoals het getal van het beest het karakter aangeeft, zo is het ook met de verzegelden. Het gaat hier ook niet om het aantal, maar om een getal. Het zegel en het merkteken staan tegenover elkaar. Zij spelen in dezelfde tijd, en daarom staat het getal 666 tegenover het getal 144.000.
- 11 - Wat ziet Johannes?
Een van de ouderlingen komt naar Johannes en vraagt hem:

“Dezen die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? Ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zeide tegen mij: dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.” Openb. 7: 13-14

Er is iets gebeurd met hun gewaden. Zij zijn witgewassen in het bloed van het Lam.

In Openb 14:5 wordt gezegd “zij zijn smetteloos voor de troon van God.” En om die reden zijn zij een onwankelbaar koninkrijk. Door het bloed van het Lam zijn zij zo wit als de grote witte troon. Opnieuw: “zij zijn smetteloos voor de troon van God” en omdat zij smetteloos zijn voor de troon, zijn zij onwankelbaar voor de troon van God.

Dit is het antwoord op de vraag “Wie zal staande blijven?”

Verheugt u gij hemelen en looft Hem, o aarde!
Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
Genesis en de 144.000
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Cracking the Genesis Code'.