de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 29.
Pagina 15 - 17
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. De zondag als merkteken van het pausdom
 2. Het beeld van het beest
 3. Het beest en zijn beeld willen aanbidding
 4. Zoals in de tijd van Noach
 5. Merkteken van het beest (zondag) pas 'in functie' als er dwang komt
 6. Er zal een duidelijke keuze komen tussen sabbat en zondag
 7. Pas als 'het beest met de lamshorens' (Amerika) dwang gaat uitoefenen, wordt de zondag het teken van het beest
 8. Alle mensen moeten de bedoeling ook snappen
 9. Zondag is nog geen merkteken van het beest 'in functie'
 10. De gemeente moet gezuiverd worden
 11. Er moet een herstel optreden in Gods volk en in de wet van God

×
×

Aartsbisschop van Reggio:

“De Protestanten maken aanspraak op “het geschreven woord alleen” – en doen het voorkomen dat zij zich alleen houden aan de Schrift als de standaard voor het geloof. Zij rechtvaardigen hun opstand door het argument dat de Kerk is afgedwaald van het woord en de Traditie volgt. Wel nu, de aanspraak van de Protestanten, dat zij staan op het geschreven woord alleen, is niet waar. Hun uitspraak dat zij zich houden aan “de Schrift alleen als de standaard van het geloof” is vals! Het bewijs: Het geschreven woord gebiedt de heiliging van de zevende dag als de sabbat. Zij houden zich niet aan de zevende dag, maar verwerpen het! Als zij zich waarlijk aan de Schrift alleen als standaard zouden houden, dan zouden zij de zevende dag, zoals dat in de hele Schrift tot uiting komt, moeten heiligen! Maar nee, zij verwerpen niet alleen de heiliging van de sabbat zoals de Schrift voorschrijft, maar hebben ook nog de heiliging van de zondag geadopteerd, waarvoor zij slechts het argument van Traditie van de Kerk hebben … Bijgevolg faalt de aanspraak van “de Schrift alleen als standaard” en is de noodzakelijkheid van de kerkleer van “Schrift en Traditie” volledig bevestigd. De Protestanten zelf treden hierin op als rechters!” ”

×
ARTIKEL menu search
Het merkteken van het beest

Deel 3

- 1 -
Samenvatting:
De zondag is nu nog niet het teken van het beest. Dit teken van het beest komt pas 'in functie' als Amerika deze dag gaat afdwingen met behulp van wetten. Het zal dan voor alle mensen duidelijk worden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen sabbat en zondag.

Vóór die tijd moet de gemeente van God voorbereid worden door God. De gemeente zal zuiver worden zoals oorspronkelijk bedoeld was en de wet van God zal hersteld en verhoogd worden.

Dit artikel is een vervolg op artikel 35.


De zondag als merkteken van het pausdom
In de artikelen 10 en 35 heb je kunnen lezen over het merkteken van het beest.

We hebben ontdekt dat de Katholieke Kerk de zondag ziet als het speciale teken van haar gezag. De katholieke kerk beweert dat zij de macht heeft om de wet van God te veranderen.

De vraag die we nu willen beantwoorden is: Heeft nu iedereen die de zondag viert het merkteken van het beest? Het antwoord is: Nee.

Hebben al onze voorvaderen, die de zondag vierden, het merkteken van het beest gedragen? Het antwoord is opnieuw: Nee.
- 2 - Het beeld van het beest
Volgens de profetie wordt het merkteken van het beest pas een merkteken door een vervolging: Het merkteken wordt ons gegeven als we ons onderwerpen aan “het beeld van het beest”. En het wordt ons opgedrongen door het beeld van het beest.

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Openbaring 13:15-17


Weet je het nog?

Het beest is het pausdom. Het pausdom heeft over de koningen geregeerd van 538 tot 1798. Er was een verbinding tussen kerk en staat. De kerk kon wetten uitvaardigen over het volk.

Zo zal 'het beeld van het beest' ook een samenwerking zijn tussen kerk en staat.

Dit zal ontstaan in Amerika (Het beest met de 2 lamshorens), waar de protestanten zullen samenwerken met de staat om zondagswetten uit te vaardigen.

Men zal denken iets goeds te doen. Iets voor God. Maar het zal afgedwongen worden met boetes, gevangenisstraffen en vervolging.
- 3 - Het beest en zijn beeld willen aanbidding
In het volgende hoofdstuk van Openbaring wordt dat nog eens onderstreept.

“En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.” Openbaring 14: 9, 10


De context is hier opnieuw het beest en zijn beeld.
- 4 - Zoals in de tijd van Noach
Het is net zoals in de dagen voor de zondvloed.

God gaf Noach de opdracht om de ark te bouwen. De tijd die God daarvoor aangaf was honderdtwintig jaar. De ark was de enige overlevingskans die werd geboden. Noach bouwde gestaag aan de ark. De ark was het behoud.

Jaren gingen voorbij en Noach timmerde maar door. De plaats voor behoud stond vast, die veranderde niet. Zij functioneerde echter nog niet. Eindelijk was de ark klaar, en zie, de dieren kwamen twee aan twee naar de ark.

En toen sloot God de ark. Zeven dagen later viel de regen. Hoe lang droegen de bewoners van de wereld het teken op zich dat er geen weg terug meer was? Dat was vanaf de dag dat Noach in de ark ging en God de deur sloot. Zo zal het ook aan het einde zijn. Toen God de deur van de ark sloot, was de genadetijd afgesloten. Het was op dat moment en niet eerder.

Zo zal het ook in de laatste dagen gebeuren. De genadedeur zal sluiten. In de tijd van Noach sloot de genadetijd voor twee groepen: voor Noach en zijn gezin aan de ene kant en alle anderen aan de andere kant.

In de laatste dagen gaat het op dezelfde manier.
- 5 - Merkteken van het beest (zondag) pas 'in functie' als er dwang komt
Het merkteken als merkteken is er, maar het functioneert nog niet.

In de laatste dagen zullen er maar twee groepen zijn: Zij die het merkteken aanvaarden als gevolg van strenge maatregelen uitgevaardigd door het beest en zijn beeld en zij die dat niet doen.

Dán zal het merkteken dus functioneren als een teken van eeuwige scheiding van God.

In de tijd van Noach kwam er, op de dag dat God de ark, sloot een eeuwige scheiding tussen diegenen die in de ark waren en diegenen die buiten de ark waren. Maar het had 120 jaar geduurd voordat het functioneerde.

Zo ook nu. Wanneer functioneert het merkteken van het beest? Het functioneert op het moment wanneer het beest en zijn beeld de handen in elkaar slaan en op straffe des doods hun tegenstanders dwingen om het merkteken als merkteken te aanvaarden.

Pas dan is het merkteken het merkteken van het beest, en komt daarmee het einde van de genadetijd. Dan is er geen weg terug mogelijk.
- 6 - Er zal een duidelijke keuze komen tussen sabbat en zondag
In het boek “De Grote Strijd” zegt E.G.White hierover het volgende:


Citaat “Maar de christenen in vroegere tijden hebben de zondag gevierd, menende dat ze daardoor de Sabbat van de Bijbel hielden; en er zijn ook nu ware christenen in iedere kerk, de Rooms Katholieke niet uitgesloten, die eerlijk geloven, dat de zondag de Sabbat is volgens de goddelijke instelling.

God neemt de eerlijkheid van hun bedoeling, en de oprechtheid, waarmee ze vóór Hem staan, aan.

Maar wanneer het houden van de zondag door de wet bevolen zal worden, en de wereld ingelicht zal zijn aangaande de verplichting van de ware Sabbat, dan zal iedereen, die Gods gebod overtreedt, om aan een voorschrift te gehoorzamen, waarvoor geen hoger gezag bestaat dan dat van Rome, het pausdom daardoor boven God eren.

Hij bewijst hulde aan Rome, en aan de macht, welke de instelling, door Rome voorgeschreven, bindend maakt. Hij aanbidt het beest en zijn beeld. Wanneer de mensen alsdan de instelling verwerpen, welke God verklaard heeft het teken van Zijn gezag te zijn, en in de plaats daarvan die eren, welke Rome gekozen heeft tot een teken van zijn oppergezag, zullen ze daardoor het teken van getrouwheid aan Rome – het merkteken van het beest – aanvaarden.

En niet voordat de mensen duidelijk van de zaak zijn onderricht, en tot een bepaalde keuze komen tussen de bevelen Gods en de bevelen van de mensen, zullen zij, die in die overtreding voortleven, “het merkteken van het beest ontvangen.” (blz. 416, 417)
- 7 - Pas als 'het beest met de lamshorens' (Amerika) dwang gaat uitoefenen, wordt de zondag het teken van het beest
Uriah Smith schrijft het volgende:


Citaat “Zo zegt een ander: Dan hebben alle zondagvierders het merkteken van het beest, dan hebben al de vromen uit voorgaande eeuwen, die ook deze dag gevierd hebben, ook het merkteken van het beest gehad? Dan hebben Luther, Whitefield en Wesley en zoveel anderen, het merkteken van het beest gedragen.

Dan heeft God Zijn zegen mild uitgegoten over hen die het merkteken droegen! Wij antwoorden, neen! En het doet ons leed dat sommigen, om ons in een verkeerd daglicht te plaatsen, dit blijven beweren. Dat is echter nooit ons standpunt geweest.

Wij hebben dat ook nooit onderwezen. Let op. Het merkteken en de aanbidding van het beest volgen eerst als de dwang uitgeoefend wordt door het beest met de lamshorens. Dit beest zal een bijzonder werk verrichten door het merkteken op te dringen.

Bovendien is de boodschap van de derde engel (Openbaring 14: 9-12) daartoe bestemd, om voor dit gevaar te waarschuwen. Niemand zal dus het merkteken van het beest ontvangen tenzij het beest met de twee lamshorens iemand daartoe dwingt en ook andere volkeren daartoe aanzet.”
- 8 - Alle mensen moeten de bedoeling ook snappen
Een ander punt dat overdacht moet worden is de bedoeling.

In eerdere artikelen heb je ook kunnen lezen over een aspect van bedoeling. Het pausdom had de bedoeling om tijden en wet van God te veranderen. Het aanvaarden van het merkteken heeft echt als doel het beest en zijn beeld te aanbidden.

Gods wet moet door iedereen duidelijk begrepen worden en de verandering van de wet ook. Pas dan aanvaardt men het merkteken.
- 9 - Zondag is nog geen merkteken van het beest 'in functie'
Wat moet je nu denken van mensen die te goeder trouw de zondag gevierd hebben of die nu nog te goeder trouw de zondag vieren? Hebben zij eerbied voor de zondag als een katholieke instelling? Absoluut niet!

Begrijpen zij het verschil tussen de Sabbat van God of de zondag van de mensen, de ware en de valse Sabbat? Nee!

Waarom houden zij dan de eerste dag van de week? Omdat zij geloven de Sabbat van God te vieren.

Dragen zij het merkteken van het beest? Zeker niet!

Hun dwaling is te goeder trouw. Het is een dwaling die onze voorouders hadden moeten opgeven toen zij de Kerk hervormden. Maar dat deden zij niet, maar zij erkenden ook geen Rooms gezag op dit punt. Ze zagen het gewoon nog niet.
- 10 - De gemeente moet gezuiverd worden
Hoe zal het dan zijn in de nabije toekomst?

De Gemeente van God moet gezuiverd worden van alle dwaalbegrippen.

In tegenstelling tot degenen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen, staan de mensen die “de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben.” Openbaring 14: 12
- 11 - Er moet een herstel optreden in Gods volk en in de wet van God
Petrus wijst ons op het feit dat Jezus opgenomen is in de hemel "tot de tijden der wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten". Handelingen 3: 21.

Op een andere plaats zegt Jezus: Elia zal komen om alles te herstellen. Marcus 9: 11-13 en Matteüs 17: 12

De weg voor de Koning moet vrijgemaakt worden en de Sabbat moet terug naar de plaats die God aangewezen heeft. Terug naar de zevende dag als Gods monument in ruimte en tijd.
Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! (niet ondertiteld) arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
The eyes of wisdom
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'The Bible or Tradition'.