de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 28.
Pagina 14 - 16
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Het zegel van God tegenover het merkteken van het beestt
 2. Het zegel van God: de sabbat
 3. Verbonden in de oudheid werden in tweevoud geschreven en met een zegel verzegeld. De sabbat is óók een zegel!
 4. Bijbel tegenover 'Bijbel en Traditie'
 5. Het Rooms-Katholieke kerkgezag komt vanuit 'de traditie'
 6. Het merkteken van het gezag van de Rooms-Katholieke kerk: de zondag
 7. Het veranderen van de sabbat naar de zondag werd voortdurend als bewijs genoemd voor het gezag van het pausdom
 8. Citaten uit Rooms-Katholieke bronnen waaruit blijkt dat de kerk de verandering van de sabbat naar de zondag als HAAR gezag ziet
 9. Slotconclusie

×
×

Aartsbisschop van Reggio:

“De Protestanten maken aanspraak op “het geschreven woord alleen” – en doen het voorkomen dat zij zich alleen houden aan de Schrift als de standaard voor het geloof. Zij rechtvaardigen hun opstand door het argument dat de Kerk is afgedwaald van het woord en de Traditie volgt. Wel nu, de aanspraak van de Protestanten, dat zij staan op het geschreven woord alleen, is niet waar. Hun uitspraak dat zij zich houden aan “de Schrift alleen als de standaard van het geloof” is vals! Het bewijs: Het geschreven woord gebiedt de heiliging van de zevende dag als de sabbat. Zij houden zich niet aan de zevende dag, maar verwerpen het! Als zij zich waarlijk aan de Schrift alleen als standaard zouden houden, dan zouden zij de zevende dag, zoals dat in de hele Schrift tot uiting komt, moeten heiligen! Maar nee, zij verwerpen niet alleen de heiliging van de sabbat zoals de Schrift voorschrijft, maar hebben ook nog de heiliging van de zondag geadopteerd, waarvoor zij slechts het argument van Traditie van de Kerk hebben … Bijgevolg faalt de aanspraak van “de Schrift alleen als standaard” en is de noodzakelijkheid van de kerkleer van “Schrift en Traditie” volledig bevestigd. De Protestanten zelf treden hierin op als rechters!” ”

×
ARTIKEL menu search
Het merkteken van het beest

Deel 2

- 1 -
Samenvatting:
De katholieke kerk beweert zelf dat het de autoriteit heeft gekregen om de sabbat te veranderen naar de zondag. Daarmee is de zondag het merkteken geworden van de macht en autoriteit van de katholieke kerk.

Dit artikel is een vervolg op artikel 10.


Het zegel van God tegenover het merkteken van het beest
Weet je het nog?

Het boek 'de Openbaring van Johannes' is een boek vol tegenstellingen.

 1. 2 Het gaat om aanbidding. Zowel het zegel van God als het merkteken van het beest hebben te maken met actieve godsdienstige beleving.


 2. 3 Verder moet het zo zijn dat God ons vertelt wat het zegel van God is en het beest vertelt ons wat ZIJN merkteken is.


 3. 4 Het beest is HET PAUSDOM. Dat kun je in artikel 3 nog eens goed bestuderen.


 4. 5 We hebben geleerd dat het beest van Openbaring 13: 1-10 en de kleine hoorn van Daniël 7 beschrijvingen zijn van één en dezelfde macht
- 2 - Het zegel van God: de sabbat
Laten we eerst kijken naar het zegel van God. Heeft God ons een bijzonder teken gegeven waardoor wij Hem aanbidden en wij door Hem 'afgezonderd', of 'apart gezet' zijn? Wij lezen daarover:

“Maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.” Exodus 31: 13

“Ook gaf Ik hen mijn sabbatten als een teken tussen mij en hem, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig. Ezechiël 20: 12

“Heiligt mijn sabbatten, dat zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik de Here uw God ben.” Ezechiël 20: 20

De Here 'heiligt' degenen die de sabbat vieren. Heiligen is 'afzonderen, apart zetten'.

De sabbat is een eigendomsteken. ALLE geboden moeten gehouden worden, maar het onderhouden van DE SABBAT 'zondert af', dat wil zeggen 'heiligt'.
- 3 - Verbonden in de oudheid werden in tweevoud geschreven en met een zegel verzegeld. De sabbat is óók een zegel!
Er is onderzoek gedaan om verdragen BUITEN de Bijbel te vergelijken met het verbond dat God met de mensen maakte.

God schreef zijn verbond op twee stenen tafelen. En wel zó, dat de volledige wet op elke tafel stond. De tafelen werden beschreven aan BEIDE zijden. Exodus 32: 15-16

Zo ging dat ook met verdragen buiten de Bijbel. Het hele verdrag stond op één stenen tafel, en was in tweevoud. Een duplicaat ging naar de andere partij. Het zegel van het document bevond zich in het midden van het document. In een zegel werden altijd de NAAM, de TITEL en het GEBIED van degene die het verbond be/verzegelde, genoemd.

Zo ook met de tien geboden. De partij die het verdrag maakte (God), maakte zich bekend in het vierde gebod:
 1. De titel van God is 'Schepper'.
 2. Zijn rijksgebied is 'hemel en aarde'.
 3. Zijn naam is 'de Here uw God'.

Zonder het vierde gebod zou niemand weten wiens wet het is en waar Gods gezag vandaan komt! God heeft dus Zijn stempel geplaatst op de wereldgeschiedenis door middel van de sabbat. Dat was ook het eerste wat God aan de mens gaf. Zie Genesis 2: 1-4

En net zoals het was met internationale verdragen in de oudheid, bewaarde elk van de twee partijen zijn afschrift in een heiligdom. (Het verdrag van de Grote Koning) The treaty of the great King, p. 18-19. M. G. Kline.
- 4 - Bijbel tegenover 'Bijbel en Traditie'
Even kort herhalen en samenvatten:
 1. Het Beest is een symbool van het Pausdom.
 2. Je moet alles in de context (de samenhang) van aanbidding bekijken. [God verlangt immers aanbidding vanuit liefde. Hij heeft als teken van Zijn liefde de sabbat gegeven. Maar satan wil deze aanbidding bij God weghalen. Het maakt hem niet uit of deze aanbidding vanuit liefde/overtuiging gebeurt of door middel van dwang. Daarom zal satan op alle manieren proberen mensen te bedriegen met iets wat NIET van God is. Hij heeft daarom de zondag verheven als dag van aanbidding.]
 3. Het Pausdom geeft ZELF aan wat haar merkteken is.
 4. Het merkteken van het pausdom moet, net als bij het zegel, HET GEZAG aangeven dat HET PAUSDOM heeft.

Om te begrijpen wat het merkteken is moet je je afvragen wat het gezag van het pausdom is. In tegenstelling tot het protestantisme waar de Bijbel de enige bron van gezag is, is in de Katholieke kerk de Bijbel EN de Traditie de bron van gezag.

Dat betekent dat als er een tegenstelling is tussen de Bijbel en Traditie, de Traditie het laatste woord heeft! Wat protestanten 'afdwaling' noemen, noemt Rome 'continuïteit'.

Wat wordt daarmee bedoeld? “Regel van continuïteit: De leer en de zorg van de kerk blijven zichzelf steeds getrouw en altijd hetzelfde.” (Godsdienstvrijheid, p. 86. W+B)

Dat is voor de Katholieke kerk onvergankelijke waarheid. 'Traditie' is NIET gebaseerd op, zoals je misschien zou kunnen denken, leeftijd, het oud of jong zijn. Traditie is volgens de Katholieke Kerk 'voortgaande inspiratie'.

[Dat wil zeggen dat er in de loop van de tijd, naast de Bijbel, volgens de Katholieke Kerk, 'inzichten' zijn gekomen.

Die 'inzichten' werden steeds doorgegeven aan de volgende generatie. En mocht er dus verschil zijn tussen die 'inzichten' (de Traditie) en de Bijbel, dan heeft de Traditie het hoogste gezag.]


Er zijn tal van dingen die in de Rooms-katholieke Kerk 'waarheid' zijn, gebaseerd op 'voortgaande inspiratie'. De Katholieke Kerk erkent ook eerlijk dat heel veel zaken niet in de Bijbel staan, bijvoorbeeld:
 • de kinderdoop
 • het vagevuur
 • de zondag
en vele andere dingen, zoals de opvattingen over het avondmaal, Maria’s onbevlekte ontvangenis, Maria’s hemelvaart of de onfeilbaarheid van de Paus.
- 5 - Het Rooms-Katholieke kerkgezag komt vanuit 'de traditie'
Waar komt dat gezag vandaan? Nog eens de regel van continuïteit:

“Regel van continuïteit: De leer en de zorg van de kerk blijven zichzelf steeds getrouw en altijd hetzelfde.” (Godsdienstvrijheid, p. 86. W+B)

Het gezag van de Rooms-Katholieke kerk komt voort uit 'de traditie'. Maar die 'traditie' blijft zich voortdurend ontwikkelen. Er zijn immers steeds 'nieuwe inzichten'. De traditie en het beschermen van de kerk blijven voortdurend met elkaar samenhangen.

Als iemand een andere mening hierover heeft, dan wordt dat 'afval' genoemd.

Er is, volgens de Katholieke kerk, 'voortgaande inspiratie', waardoor zij ook voortdurend gezag houdt. Want ja, die voortgaande inspiratie hebben gewone mensen niet. En de kerk wel, dus zijn gewone mensen voortdurend afhankelijk van de kerk. Dáár komt ook het RK-kerkelijk leergezag vandaan.

[Dat wil dus zeggen dat de Rooms-Katholieke kerk alles wat traditie is, vóór laat gaan op Bijbelse waarheid. Als iemand binnen de RK-kerk anders zou willen denken en Bijbelse waarheid zou willen aannemen, dan wordt dát beschouwd als afval. De 'traditie' is dus de basis van het (RK) kerkelijk leergezag en de kerk beschermt haar gezag én de traditie ook met alle middelen. Want de kerk blijft "zichzelf steeds trouw én blijft hetzelfde".]

 • Bij de protestanten is de Bijbel de hoeksteen van de leer.
 • Bij de katholieken is de traditie de hoeksteen van de leer.

En wat is dan de HOEKSTEEN van de traditie? Anders gezegd wat is de hoeksteen van het kerkelijke gezag? Het merkteken van het gezag?
- 6 - Het merkteken van het gezag van de Rooms-Katholieke kerk: de zondag
Dat 'teken van gezag' kwam in de tijd van de Reformatie sterk naar voren. Het concilie van Trente (1545-1563) vergaderde en men vroeg zich af wat de plaats van de Bijbel is en wat de plaats van de traditie is. Dr. J. H. Holtzman zegt hierover het volgende:

Citaat “Tenslotte op de laatste opening op de achttiende januari, 1562, werden hun laatste gewetensbezwaren overboord gegooid. De aartsbisschop van Reggio hield een toespraak waarin hij openlijk verklaarde dat de traditie boven de Schrift stond. Het gezag van de kerk kon daarom niet gebonden worden door het gezag van de Schrift, omdat de kerk de sabbat veranderd had in de zondag, niet op grond van een gebod van Christus maar op haar eigen gezag. En weet voor zeker dat daarmee de laatste illusie vernietigd was. Er werd verklaard dat de Traditie niet betekent dat iets oud is, maar Traditie is voortgaande inspiratie.” Dr. Holtzman Canon and Tradition, p. 263.


[Dus: de reformatie verloor haar geloofwaardigheid doordat ze de zondag als dag hield ter ere van God. De Katholieken smeten dit als argument om de oren van de protestanten, omdat de protestanten beweerden de Bijbel te willen volgen. "Zie je wel dat jullie óók de traditie houden en daarmee erkennen dat de Katholieke kerk gelijk heeft?", zeiden de Katholieken. "Jullie zouden de sabbat moeten houden, maar houden de zondag". Daarmee verloren de protestanten hun geloofwaardigheid.]

Klik HIER om te lezen wat de aartsbisschop van Reggio zei in zijn toespraak.
- 7 - Het veranderen van de sabbat naar de zondag werd voortdurend als bewijs genoemd voor het gezag van het pausdom
Wat was dan de verloren gegane illusie, zoals Dr. Holzman in het citaat bedoelde?

Er was een hele partij bisschoppen die hoopten op de terugkeer van de Bijbel en haar Gezag.

Maar het was voorbij, voorgoed voorbij! In de belijdenis van Augsburg (1530) wordt dat punt ook aangehaald. Artikel 28 daarvan gaat over de macht van de bisschop: Mag de bisschop wetten opleggen? Ja, zegt de Katholieke kerk, want dat is wat wij deden. Wij veranderden de sabbat in de zondag.

En dat wil zeggen dat de macht van de kerk groot is:

Citaat “Zo beroept men zich ook daarop, dat de Sabbat in tegenstelling tot de tien geboden in de zondag veranderd werd. Er wordt geen voorbeeld zo hoog verheven en zo vaak gebruikt als deze verandering van de Sabbat. Daarmee willen zij [De RK-kerk] beweren dat de macht van de kerk groot is, daar zij vrijstelling van de Tien Geboden geven die zij [de RK-kerk] veranderd hebben.”


Het was dus het concilie van Trente dat de Rooms-katholieke kerk voorgoed verbonden heeft met de traditie en daarmee het pausdom voor altijd geplaatst heeft boven de Bijbel. Het bewijs voor deze grote macht is dat het de Tien Geboden, de grondwet van het universum, veranderd heeft.

De zondag is dus het merkteken van het pausdom. Vanaf toen was het altijd zo dat, als de discussie ging over de macht van de traditie, dit punt werd aangehaald.
- 8 - Citaten uit Rooms-Katholieke bronnen waaruit blijkt dat de kerk de verandering van de sabbat naar de zondag als HAAR gezag ziet


 1. Citaat “Onmiskenbaar voor de Rooms-katholieke kerk, werd de zondagse mis een merkteken van de praktiserende katholiek.” Dictionary of the liturigie, p. 604.


 2. Citaat “De Bijbel zegt, Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. De katholieke kerk zegt, NEE! Door mijn goddelijke macht vernietig ik de sabbat, en geef jullie het gebod om de eerste dag van de week te houden. En zie de hele geciviliseerde wereld buigt in eerbiedige gehoorzaamheid aan het gebod van de Katholieke kerk.” Pater Enright C S Kancas city 1893.


 3. Citaat “... Natuurlijk beweert de Katholieke kerk dat de verandering haar handeling was. En deze handeling is het merkteken van haar kerkelijke macht, en haar gezag in godsdienstige zaken.” H. F. Thomas de kanselier van kardinaal Gibbons, in antwoord op een brief over de verandering van de Sabbat.


 4. Citaat “Zondag is het merkteken van ons gezag. ... De kerk is boven de Bijbel en de overheveling van de Sabbat te vieren is daar het bewijs van.” Catholic record london, Ontario 1-9-1923.
- 9 - Slotconclusie
 1. De Sabbat en de zondag hebben beide te maken met aanbidding.
 2. De Sabbat en de zondag zijn beide een merkteken.
 3. Beide zijn een teken van gezag.
 4. De Sabbatviering is gehoorzaamheid aan het hoogste gezag.
 5. De zondagviering is het omverwerpen van het hoogste gezag.
 6. De Sabbat aanvaarden is het aannemen van alle ware godsdienst. De zondagviering is alles aanvaarden wat er in de traditie is.
 7. De Sabbat is het zegel van de levende God. De zondag is het merkteken van het beest, dat is het pausdom. Let goed op. De zondag is het merkteken van de katholieke traditie. Dat is de macht die de wet van God nietig verklaart. Let wel, dat zeggen WIJ niet, dat zeggen ZIJ. Dat zegt God niet, dat zeggen ZIJ. Maar als Christus terugkomt, zal de ware dag van Christus aan het licht komen.

God verklaart wat Zijn zegel is. De Katholieke kerk verklaart wat haar zegel is. En overal waar de ZONDAG gevierd wordt, gebeurt dat op het gezag van de pauselijke traditie.

(Volgend artikel: “Wanneer ontvang je het merkteken van God of van de traditie?”)
Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! (niet ondertiteld) arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
The eyes of wisdom
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'The Bible or Tradition'.