de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 18.
Pagina 12 - 16
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Openbaring 10 is een TUSSENGEZICHT
 2. Johannes ziet Christus neerdalen uit de hemel
 3. Het geopende boekje
 4. Het gesloten boek
 5. De tijd van het einde
 6. De tijd van het einde begint in 1798
 7. De engel roept met luide stem en 7 donderslagen laten hun stemmen horen
 8. Overeenkomsten Openbaring 10 en 14
 9. Geen uitstel meer: er is hierna geen profetische tijd meer
 10. God zweert een onveranderlijke eed
 11. De verborgenheid van God
 12. Gods werk, de prediking van het evangelie op aarde, zal beëindigd worden
 13. De volheid van het geloof zal komen IN ALLE gelovigen van de laatste generatie
 14. De volheid van het geloof in de gelovigen is de volmaakte beëindiging van de prediking van het evangelie
 15. De gemeente zal tot volle rijpheid komen door Christus
 16. De verwachting van de wederkomst van Christus (het ontstaan van de adventgemeente) en de teleurstelling
 17. Jeremia had eenzelfde soort ervaring
 18. Predikant James White vertelt van de teleurstelling
 19. Een nieuwe opdracht voor de gemeente

×
ARTIKEL menu search
Het ontstaan van de advent-beweging

Openbaring 10

- 1 - Openbaring 10 is een TUSSENGEZICHT
Het visioen in hoofdstuk 10 van de Openbaring is een tussengezicht.

 1. In hoofdstuk 9 wordt de vijfde en de zesde bazuin beschreven;
 2. In hoofdstuk 11:15 t/m 18 wordt de zevende bazuin beschreven.
 3. In hoofdstuk 10 wordt het ontstaan van de Adventbeweging beschreven.
- 2 - Johannes ziet Christus neerdalen uit de hemel
Het eerste wat wij zien is een engel, een sterke engel.

En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en Hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde,... Openb 10:1,2

Als wij deze beschrijving vergelijken met Openbaring 1:13-17 dan blijkt dat de engel die hier beschreven wordt, niemand anders is dan Jezus zelf.

Hij plaatst zijn voet op de aarde en de zee, en Hij roept met een luide stem zoals een leeuw brult, en toen Hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stem horen.
- 3 - Het geopende boekje
Jezus heeft kennelijk een boodschap. Een boodschap voor heel de wereld. En blijkbaar heeft zijn boodschap iets te maken met een geopend boekje.

Het was dus niet een open boekje dat altijd al open geweest was, maar het boekje was “geopend”.

Het boekje was kennelijk voor deze gelegenheid geopend en Jezus Zelf laat uit dit geopende boek een boodschap horen. Een boodschap voor heel de wereld.

Dat is niets nieuws. Gods boodschappen komen uit alle Bijbelgeschriften die Hij heeft laten optekenen.
 • De Heiland spreekt een zegen uit over allen die de boodschap van de discipelen en apostelen geloven. “Die door hun woord in Mij geloven.” Joh 17: 20. Voor hen bidt Hij en Hij zegent hen.
 • Verwijzend naar het Oude Testament zegt Hij: “De Schriften zijn het die van Mij getuigen.”

Het boekje wordt dus geopend en uit dat boekje komt een boodschap en die boodschap wordt verkondigd over heel de wereld “de aarde en de zee”.

Is er ergens eerder in de Bijbel een gesloten boek te vinden? Een boek waarvan de schrijver zegt dat het gesloten is?
- 4 - Het gesloten boek
In Daniël 12:4 lezen wij de volgende woorden:

“Maar gij Daniël houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen.”

Daniël krijgt dus de opdracht en de mededeling dat zijn boek gesloten zal zijn tot de eindtijd. In Daniël 8 lezen wij de volgende woorden:

Gij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. Daniël 8:26

Er is dus in de profetieën van Daniël een element dat verborgen zal blijven tot op de “tijd van het einde”. Dat wordt bevestigd door een ander woord in Daniël, dat het verborgen blijft tot een “verre toekomst”.

Hij (God) die het boek gesloten heeft moet het natuurlijk ook openen.

Nergens in heel de Schrift vinden wij verder de opdracht of de mededeling dat er een boek gesloten wordt en blijft, totdat de tijd om te openen is gekomen.

Als Daniël graag nog wat meer wil weten en hij daar navraag naar doet, wordt het volgende tot hem gezegd:

Ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd... geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Daniël 12:9,10.
- 5 - De tijd van het einde
De tijd van het einde is niet hetzelfde als het einde van de tijd.


In Daniël 11:35 wordt gezegd:
Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft (=wacht) nog tot de vastgestelde tijd. (of: want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.

In vers 35 wordt opgemerkt:
... want nog toeft (=wacht) het einde tot de vastgestelde tijd.

De vervolging zou dus duren tot aan de tijd van het einde. Deze vervolgingen zouden een ‘bestemde’ tijd zijn.
- 6 - De tijd van het einde begint in 1798
Daniël 12:7 zegt:
Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter - en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.

Alweer een engel die boven op het water staat en hij zweert dat na een tijd, tijden en een halve tijd, er aan de verstrooiing van het volk door de vervolging een einde zal komen.

De vervolgingen zouden 'een vastgestelde tijd' (van 538-1798) zijn. Daarna zou de tijd van het einde beginnen.


Dat wil zeggen dat ná het einde van de 1260 jaren in 1798 het boekje Daniël geopend zal worden en dat er onderzoek gedaan zal worden naar dat boekje.

De tijd van het einde begint dus in 1798.

Vanaf die tijd kunnen wij dus verwachten dat er een onderzoek zal plaats vinden in het boek Daniël.

* Lees artikel 3 voor meer informatie over deze periode van 1260 dagen / 42 maanden / tijd, tijden en een halve tijd!
- 7 - De engel roept met luide stem en 7 donderslagen laten hun stemmen horen
Dat onderzoek zou wereldwijd zijn. De engel brengt zijn boodschap met kracht.

“...en hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.” Openbaring 10:3-4

De engel met het geopende boekje spreekt met een luide (grote) stem.

In Openbaring 14 lezen wij eveneens van engelen die roepen met luide stem. Hier wordt verder ook vermeld dat de zeven donderslagen gesproken hebben, in een voor Johannes verstaanbare taal.

Hij mag echter niet meedelen wat de boodschap was. Hij moest het op dat moment verzegelen en het mocht niet opgeschreven worden. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het opgetekend is in Openbaring 14.
- 8 - Overeenkomsten Openbaring 10 en 14
De punten van overeenkomst zijn deze:

 • Beide verkondigen een bijzondere boodschap.
 • Beide verkondigen hun boodschap met luide stem.
 • Beide bedienen zich van bijna dezelfde uitdrukkingen om de Schepper van hemel en aarde, van de zee en al wat daar in is, te beschrijven.
 • Beide kondigen een zekere tijd aan, de ene zweert dat er geen tijd meer zal zijn, terwijl de andere verkondigt dat de ure van Gods oordeel gekomen is.
- 9 - Geen uitstel meer: er is hierna geen profetische tijd meer
Maar de boodschap van Openbaring 14:6 wordt na het begin van de tijd van het einde gegeven. Het is een aankondiging dat het uur van Gods oordeel aanstaande is en deze boodschap moet daarom aan het laatste geslacht worden verkondigd.

“En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.” Openbaring 10:5-7

De Statenvertaling schrijft:

“...dat er geen tijd meer zal zijn; Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij zijn dienstknechten, de profeten verkondigd heeft.”
- 10 - God zweert een onveranderlijke eed
De engel, dat is Christus, zweert bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheden.

Als God iets belooft hoeft Hij niet nog eens te zweren. Maar om het onveranderlijke van zijn uitspraken te bevestigen zweert Hij.

De eed heeft twee elementen:

 1. TIJD Het eerste element van de eed is een uitspraak over de tijd, namelijk ‘dat er geen tijd meer zal zijn’.

  Ongetwijfeld betekent deze uitspraak niet het einde van de tijd, want nadat de engel gezworen heeft, krijgt de gemeente opnieuw een opdracht te vervullen.

  De uitspraak heeft betrekking op het geopende boekje (Daniël) en in dat boekje is een periode aangegeven, namelijk 2300 avonden en morgens (Daniël 8:14), die tot 1844 zouden reiken. (*)

  * Lees artikel 16 voor meer informatie over Daniël 8:14 en de berekening van van de 2300-dagen en de 70-weken-profetie ! Er zou niet nog een boodschap zijn gebaseerd op een profetische tijdrekening. De eed is dus een verklaring dat er ná 1844 geen nieuwe profetische tijd meer zijn zal.


 2. Verborgenheid Het tweede element gaat over het beëindigen van 'de verborgenheid Gods'. Dat zal gebeuren als de zevende engel op het punt staat te bazuinen.
- 11 - De verborgenheid van God
Wat is de verborgenheid van God?

Het woord ‘verborgenheid’, in verband met God, komt 22 maal voor in het Nieuwe Testament en daarnaast nog een aantal keren in verband met andere zaken.

Het heeft betrekking op:


De afsluiting van de verborgenheid van God of het vervullen daarvan is dus:

► De beëindiging van het werk van het evangelie in de wereld.
► De beëindiging van het werk van het evangelie in de gelovige.
- 12 - Gods werk, de prediking van het evangelie op aarde, zal beëindigd worden
Iemand heeft het als volg omschreven:


Citaat “Dit alles betekent dus dat in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die zal klinken, het geheimenis van God zal zijn geëindigd, zoals Hij heeft verklaard aan zijn knechten, de profeten.

Dat einde van het geheimenis van God is het evangelie dat gepredikt is aan de gehele wereld, namelijk dat het einde zal komen. Dat geheimenis van God dat in de wereld geëindigd is, is Gods werk, de prediking van het evangelie aan alle volken, die geëindigd is.

Er hangt nog meer mee samen.
- 13 - De volheid van het geloof zal komen IN ALLE gelovigen van de laatste generatie
Citaat Het geheimenis van God, is God geopenbaard in het vlees. Het beëindigen van het geheimenis van God is de voltooiing, de volmaaktheid van de openbaring van God in het vlees, van de gelovigen, die tot de gemeente behoren, in Jezus.

Er zijn dus twee plaatsen waarin het geheimenis van God wordt beëindigd.
 1. Eén plaats is de wereld zelf waaraan het evangelie verkondigd moet worden;
 2. De andere plaats is het leven van de gelovigen in de waarheid.

Wij kunnen preken en in woorden verkondigen tot de einden der aarde en aan iedere ziel op aarde in onze generatie, zodat dát gedeelte van het werk zou zijn afgesloten en daarom geëindigd was; als de openbaring van God in de levens van degenen die prediken niet volkomen zou zijn, zouden wij die boodschap tienduizend jaar kunnen brengen, maar dan zou toch het einde nooit komen.

Het is niet alleen dat het evangelie aan de gehele wereld verkondigd zal zijn en de gehele wereld zal vullen, maar het betekent wanneer dat gedaan is, er een volk zal zijn, gereed om Hem aan het eind te ontmoeten.

Zonder de beëindiging van de openbaring van God in het vlees van iedere gelovige, kan er GEEN beëindiging zijn van het geheimenis van God.

Dat 'beëindigd geheimenis', namelijk God geopenbaard in het vlees, betekent dat alleen God zichtbaar is in iedere daad in het leven van de gelovige, zodat God in zijn leven wordt geopenbaard.
- 14 - De volheid van het geloof in de gelovigen is de volmaakte beëindiging van de prediking van het evangelie
Citaat Alleen dát is de beëindiging van het geheimenis van God op de manier die geldt en als die weg wijd open stond en God vandaag bezit zou nemen en de levens zou vullen van alle belijdende gelovigen, dan zou het heel eenvoudig zijn om alle volken te bereiken en zou het einde komen.

Het geheimenis van God is ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid’.

Het geëindigde geheimenis van God is het beëindigen van de groei, de openbaring van Christus in de gelovigen, zodat wij in deze wereld zullen staan als het beeld van Jezus Christus, slechts Hem weerspiegelend, zodat wanneer de gelovigen gezien zullen worden, alleen Christus gezien zal worden.

Alles wat gezegd is, alles wat gedaan is, iedere stembuiging, alles wat we zijn, zal slechts van Christus vertellen. Alleen dat is 'de beëindiging van het geheimenis van God', op zo’n manier dat het ook geldt. Dat is wat gebeuren moet voordat het einde kan komen. Dat is de gemeente die Hij voor zich stelt.
- 15 - De gemeente zal tot volle rijpheid komen door Christus
Citaat Bovendien: de genadegaven van God en van de heilige Geest zijn voor de gemeente.


“...om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, (de opbouw van de gemeente) totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.Efeziërs 4:12-13


Citaat Hopelijk zullen wij in deze wereld zo staan als Christus toen Hij hier was.
Alleen dát is de beëindiging van 'het geheimenis Gods'. Het hoeft niet lang te duren want christendom is schepping, geen evolutie. God spreekt en het is er. Het duurt geen eeuwen om zich te ontwikkelen, te evolueren. Nee!

Wij zijn Zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het enige dat nodig is, is overgave.”
A.T.Jones General Conference Bulletin 1903, blz. 42, 43.
- 16 - De verwachting van de wederkomst van Christus (het ontstaan van de adventgemeente) en de teleurstelling
“En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide:

Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven.

En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.” Openbaring 10:8-10

Hier ontstaat de adventgemeente. 'Advent' betekent 'komst'. In de 19e eeuw werden de profetieën wereldwijd bestudeerd en men verwachtte dat Christus spoedig terug zou komen.

Duizenden en duizenden hebben het boek Daniël verslonden. Zij kregen nieuwe hoop. Christus zou komen. Het aardse tranendal zou voorbij zijn. Heerlijke ervaringen werden gemaakt. Maar wat een teleurstelling. De teleurstelling was bitter. Want Jezus kwam niet.

Het boek Daniël met de 2300 jaar/ dagen (Dan 8:14) en de zeventig weken (Dan 9:24), in verbinding met reeksen van gebeurtenissen die reikten van Daniëls tijd tot onze tijd, was zo zoet in de mond. Maar toen de tijd verstreek was het zo bitter in de buik. Wij spreken nog altijd van de ‘grote teleurstelling’ in 1844.

* Lees artikel 17 voor meer informatie over de wereldwijde opwekking van het Christendom in de 19e eeuw (het Reveil) en de verwachting van de tweede komst van Christus!
- 17 - Jeremia had eenzelfde soort ervaring
Ook Jeremia had een soortgelijke ervaring:

“Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

Ik heb niet gezeten in een kring van lachers (Statenvert.: spotters), om uitgelaten te zijn; door uw hand was ik eenzaam neergezeten, want Gij hadt mij met gramschap vervuld.

Waarom is mijn pijn altoosdurend en mijn wond ongeneeslijk, en wil zij zich niet laten helen?

Gij zijt mij waarlijk als een uitdrogende beek, (Statenvert.: leugenachtige als water) water waarop geen staat valt te maken.” Jeremia 15:16-18
- 18 - Predikant James White vertelt van de teleurstelling
Predikant J.White die deze tijd heeft meegemaakt, getuigt hiervan:


Citaat “De teleurstelling van die tijd was bitter. De oprechte gelovigen hadden alles voor Christus opgegeven en zich meer dan ooit op zijn tegenwoordigheid verheugd.

Zij hadden naar hun mening de laatste waarschuwing aan de wereld verkondigd en zich min of meer van de ongelovige, honende wereld afgescheiden. De liefde van Christus vervulde hun harten, straalde van ieders aangezicht en met onuitsprekelijk verlangen baden zij: ‘Kom, Here Jezus, kom spoedig’. Maar Hij kwam niet.

Heden ten dage is nog steeds de op Daniël en Openbaring gebaseerde drievoudige adventboodschap menigeen in de mond zoet als honing en de tijding van de spoedige wederkomst van de Here is hun harten tot troost en vreugde. Maar ook zij moeten de beproevingen die in die boodschap zijn voorspeld, ondervinden en dit zal steeds vaker het geval zijn naarmate Openbaring 13:15-17 in vervulling gaat.

Maar juist dan, wanneer de vervulling op zich laat wachten en bittere beproevingen hun deel worden, moet de rechtvaardige uit zijn geloof leven en niet wankelen.

“Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.” Hebreeën 10:37.

L.R.Conradi. De Ziener van Patmos, blz. 285, 286.
- 19 - Een nieuwe opdracht voor de gemeente
“En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen (Statenvert.: tongen) en koningen.” Openbaring 10:11

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.

Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeenveertig maanden lang.” Openbaring 11:1-2

Nadat de gemeente deze grote teleurstelling ondergaan had, kwam er een nieuwe opdracht.

Er moest opnieuw een boodschap gebracht worden in de wereld. ‘Gij moet weer profeteren’.

De boodschap zou het heiligdom als fundament hebben. De engel zei: ‘Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden’.

Deze boodschap van het heiligdom bevat 'de verborgenheid van God' die in vers 7 genoemd wordt. Het is door de reiniging van het hemels heiligdom dat 'de verborgenheid van God' beëindigd wordt.


* Lees artikel 17 voor meer informatie over de diensten in de tabernakel, of 'het heiligdom'. Hierin wordt de dagelijkse dienst van vergeving van zonden uitgelegd en de jaarlijkse dienst waarin het heiligdom gereinigd werd.

Samenvatting: Openbaring 10 en 11:1-2 zijn de verzen waarin het ontstaan van de adventbeweging in de 19e eeuw, de beweging die de wederkomst van Christus verwachtte, beschreven wordt.

De adventbeweging is een beweging die gefundeerd is in profetische tijd.

► De 'ure van zijn oordeel is gekomen'.
► Er zal 'geen tijd meer zijn'.
► Het doel van de advent beweging is de beëindiging van 'de verborgenheid van God' op twee plaatsen: in de wereld en in het leven van elk gemeentelid.
► Het fundament voor dit alles is de studie van het heiligdom. Het heiligdom meten betekent het heiligdom bestuderen.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
Het geopende boek, Openbaring 10
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Studie in Openbaring'.