de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 15
Pagina 14 - 17
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Wie kan bestaan?
 2. Bij Zijn 2e komst komt Christus in Zijn heerlijkheid
 3. De onbedekte heerlijkheid van God zet alles in beweging!
 4. Gods kinderen verlangen naar Gods heerlijkheid, en Gods vijanden vluchten ervoor weg, maar beide kunnen niet overleven in de heerlijkheid van God
 5. Wie kan dus bestaan?
 6. Gods volk moet verzegeld worden vóór de komst van Christus
 7. In de Bijbel heeft de naam te maken met karakter
 8. Wij moeten Gods karakter krijgen
 9. Gods naam en karakter zullen in ons geprent zijn
 10. De verzegeling komt tot stand door EEN BOODSCHAP
 11. Welke boodschappen zorgen voor de verzegeling?
 12. WIE worden verzegeld?
 13. Wie is Israël en wie is een Jood?
 14. Samengevat:
 15. Er zal een volk kunnen blijven 'staan' bij de terugkomst van Christus

×
local_library Lees meer artikelen!
ARTIKEL menu search
De 144.000

het antwoord op een vraag

- 1 - Wie kan bestaan?
Openbaring hoofdstuk zeven is het antwoord op een vraag. In het laatste vers van hoofdstuk zes (Openb 6:17) wordt de vraag namelijk geformuleerd:

Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan?

Om het antwoord te begrijpen moeten wij de vraag duidelijk formuleren en begrijpen. Vanaf vers 14 in hoofdstuk 6 worden de gebeurtenissen rond de komst van Christus beschreven:

En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van Hem, die op de troon zit, en van de toorn van het Lam, want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan?
- 2 - Bij Zijn 2e komst komt Christus in Zijn heerlijkheid
Toen Christus tweeduizend jaar geleden voor het eerst kwam, bedekte Hij Zijn heerlijkheid.

Hij was mens onder de mensen. Hij kende honger en dorst, was vermoeid en deelde al onze ervaringen, met uitzondering van de zonde. Maar Zijn tweede komst is anders. Dan komt Hij in Zijn heerlijkheid.

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met zijn engelen, en alsdan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen. Mat 16: 27

In Marcus 8:38 wordt gezegd dat de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader. Hij zal zichtbaar komen met grote kracht en heerlijkheid. Mat 24:30; Marc 13:26; Luc 21:27

Elke keer wordt gezegd dat men zal zien dat Hij komt met grote macht en heerlijkheid. In Mat 25:31 wordt dan gezegd dat deze heerlijkheid Zijn eigen heerlijkheid is.
- 3 - De onbedekte heerlijkheid van God zet alles in beweging!
Wat is de betekenis van de woorden “in de heerlijkheid van Zijn Vader” en “met grote macht en heerlijkheid”?

Uit de woorden van de tekst blijkt dat deze heerlijkheid alles in beweging zet: De hemel wijkt terug als een boekrol, alle bergen en eilanden zijn in beweging. Zij vluchten weg voor de heerlijkheid van God.

Toen God afdaalde op de berg Sinaï, beefde de berg zeer. Maar ook daar hulde God Zich in duisternis en donkerheid. Zie Exodus 19:18 De berg stond geheel in rook.

Maar als Jezus komt om Zijn volk op te halen, dan is alle bedekking weg. Dan zal waar worden dat alle berg en eiland op de vlucht slaat.

En ik zag een grote witte troon, en Hem, die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats is voor die gevonden. Openb 20:11

Het is het aangezicht van God dat bij de wederkomst alles in beweging zet. Alle dingen raken van hun plaats.
- 4 - Gods kinderen verlangen naar Gods heerlijkheid, en Gods vijanden vluchten ervoor weg, maar beide kunnen niet overleven in de heerlijkheid van God
Wat doet de komst van Christus dan met Zijn vijanden?

Wanneer Mozes vraagt om de heerlijkheid Gods te zien, dan antwoordt de Here:

“Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien, want Mij zal geen mens zien en leven.” Exo 33:20

Dat is wat de heerlijkheid Gods doet met Zijn kinderen, waar de zonde nog in woont. Dus God bedekt Zijn heerlijkheid.

Maar de vijanden van God vluchten weg en zeggen tot de bergen die van hun plaats komen, “valt op ons”, en “verbergt ons” voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit. Openb 6:14-17

De vijanden van God “worden te niet gemaakt door Zijn verschijning als Hij komt,” (2 Tes 2:8) in deze vloedgolf, die voor Christus uit gaat. De bergen en de eilanden worden als het ware door “de wind” bewogen.

De heerlijkheid van Christus heeft op “de dingen” in deze wereld een uitwerking die dezelfde is als de wind, zoals de wind op zee alles voort waait, zo ook hier.
- 5 - Wie kan dus bestaan?
Bij een dergelijke toestand past de vraag “... wie kan bestaan?” (Openb 6:17).
Het antwoord staat in de volgende verzen:

En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom.

En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God, en hij riep met grote stem, tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen totdat wij de dienstknechten van onze God, zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren, honderdvierenveertigduizend... Openb 7:1-4
- 6 - Gods volk moet verzegeld worden vóór de komst van Christus
Hier hebben wij al de ingrediënten bij elkaar. De laatste verwoesting van Openbaring 6:14-17 kan niet plaats vinden tenzij...

De hemel zal niet terugwijken als een boekrol en de bergen en de eilanden zullen niet van hun plaats gerukt worden, tenzij...

Wat is dat 'tenzij'?
Dat tenzij is dat de dienstknechten van God verzegeld moeten zijn aan hun voorhoofd. De engelen hebben dus als opdracht om Gods dienstknechten te verzegelen voor de wederkomst.

De tijd is dus net vóór de komst van Christus en het zegel op het voorhoofd is daarom de voorbereiding voor de komst van Christus.

Het is een voorbereiding in de menselijke geest (het voorhoofd) die het de mensen mogelijk maakt om Christus te ontmoeten, als Hij komt. Zij bezitten dan iets wat Mozes niet had. Mozes zou gestorven zijn.
- 7 - In de Bijbel heeft de naam te maken met karakter
In Openbaring 14:1-5 wordt ook gesproken over de 144.000 en daar wordt gezegd:

“op wier voorhoofden Zijn naam en de naam Zijns Vaders geschreven stonden.” Openb 14:1

In de Bijbel heeft de naam te maken met karakter. Dat begint al in Genesis 2:19, 20 waar Adam aan alle dieren een naam geeft die overeen kwam met het karakter, het wezen van de dieren.

En God zag hoe Adam de dieren een naam gaf. Dat was zijn eerste werk. God keek toe op dezelfde manier waarop wij de ontwikkeling zien van het intellect in onze kinderen. Daar word je enthousiast van. En zo noemde Adam een paar uur later zijn vrouw “Mannin”. Gen 2:23

Zo kreeg Kaïn zijn naam en Jacob en Sara en Abraham. Al deze namen beeldden een karakter uit.
- 8 - Wij moeten Gods karakter krijgen
Ook het zegel beeldt het karakter uit. Het zegel staat voor het karakter van de Vader en de Zoon. Dat wat God uitriep op de vraag van Mozes:

“genadig en barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig”, (Exo 34:6, 7)

is overgegaan in het karakter. Dat is ook het doel van het verlossingsplan:

“bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon.” (Rom 8:29)
- 9 - Gods naam en karakter zullen in ons geprent zijn
In het Oude Testament wordt van dezelfde groep gezegd:

“En wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht.” Zach 12:8

“Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem (Gods volk) oprukken.” Vers 9

Hier zien wij dat God de dingen doet die nodig zijn voor de afwikkeling van de geschiedenis. In het voorhoofd, daar waar de geest woont, daar zal God Zijn karakter inprenten. Dan zal Zijn naam, Zijn karakter in ons zijn, gelijk aan het beeld van de Zoon.
- 10 - De verzegeling komt tot stand door EEN BOODSCHAP
In Openbaring 14:1-5 wordt duidelijk dat de verzegeling voort komt uit een boodschap. Daar wordt gezegd:
 1. Dezen zijn het die zich met vrouwen niet hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.
 2. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Hij ook heengaat.
 3. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden.
Openb 14:4, 5
- 11 - Welke boodschappen zorgen voor de verzegeling?
De boodschappen waar zij [de verzegelden] uit voortkomen zijn de boodschappen van de drie engelen. (Lees Openb. 14: 6-12)

arrow_downward Klik om te openen!

De eerste eigenschap “niet met vrouwen bevlekt” komt uit de boodschap van de tweede engel. Deze verzegelde mensen komen UIT het Babylon dat gevallen is. Zie vers 8

De tweede eigenschap “zij volgen het Lam waar het ook heengaat”, komt uit de eerste boodschap (Openb 14:6-7) waar zij het Lam volgen TOT IN HET OORDEEL.

Voor dat 'oordeel' moeten we weer kijken naar de diensten in de tabernakel (ook wel heiligdom of tempel genoemd). Lees voor meer informatie ook artikel 17!

De weg van het lam in het Oude Testament was in het heiligdom. In de dagelijkse dienst was er vergiffenis en een nieuw leven. In de jaarlijkse dienst op grote verzoendag ging het bloed van het lam tot in het allerheiligste om het volk te reinigen.

Bij de Joden was de grote verzoendag een oordeelsdag en een verzegelingsdag. M.a.w. deze mensen [die verzegeld worden] zijn het resultaat van de echte Grote Verzoendag. Vergelijk Leviticus 16:30 en Hebreeën 10:1-4. Zij, [de verzegelde mensen] zijn volkomen gereinigd door het bloed van het ware Lam Gods, klaar voor Zijn komst.

De derde eigenschap is: “zij zijn eerstelingen voor God en het Lam”. De verzegelde mensen hebben ook de boodschap van de 3e engel aangenomen. (Openb 14:9-12)

Uitleg
De eerstelingen van de nieuwe oogst werden door middel van 'een garve'* door de priester aan God voorgesteld en dan hoorde men als het ware een stem vanuit de tempel: “de oogst is geheel rijp geworden”.

(*Een garf, garve of korenschoof is een afgesneden stuk van een graangewas)

In Leviticus 23 worden 7 feesten genoemd, waaronder het 3e feest, 'Eerstelingen'. Bij dit feest werd het eerste en het beste van de oogst bewogen voor de Here in de tabernakel (ook wel heiligdom of tempel genoemd). Hierna mocht de tarweoogst binnengehaald worden. De oogst was rijp.

Lees Openb 14:15 eens. Wat betekent dat? Wij zien het in vers 12: “Hier zijn ze: die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus”.

Voor de eerste keer, als het resultaat van goddelijke genade, is er een hele groep, de 144.000, die de geboden bewaren en het geloof van Jezus bezitten.

Rijp. De oogst kan beginnen en vanuit het heiligdom wordt de Zoon des mensen toegeroepen: “Zend Uw sikkel uit en maai, want de oogst is rijp. De eerstelingen zijn gezien. De oogst begint en de Heiland verschijnt, en zij leven”.

Klik om te openen!
- 12 - WIE worden verzegeld?
Verzegeling vindt plaats vlak voor komst Christus
Wij zien dus zowel in Openbaring 7 als in Openbaring 14, dat de verzegeling van de 144.000 plaats vindt in voorbereiding op de komst van de Heiland.

De verzegeling is een gevolg van een drievoudige boodschap
In Openbaring 14 zien wij verder dat de verzegelde mensen een vrucht zijn van een drievoudige boodschap en dat zij als gevolg daarvan drie eigenschappen bezitten.

WIE worden verzegeld?
Blijft de vraag: WIE worden verzegeld?

Israël
Verzegeld worden alle stammen van Israël. De stammen worden met name genoemd.
- 13 - Wie is Israël en wie is een Jood?
Wie is Israël en wat is een Jood volgens het Nieuwe Testament?

De Bijbel zegt daar drie dingen over:

arrow_downward Klik om te openen!

Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het ver borgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Rom 2:28, 29


Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Rom 9:6-8


Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. 1 Kor 7:19


Klik om te openen!


Joden zijn dus mensen die een besneden hart hebben of 'wedergeboren' zijn. Mensen die de wet houden en die voortkomen uit Gods belofte, net zoals gebeurde met Isaak.

De voorwaarde voor het zegel is dus de bijbelse bekering én het houden van Gods geboden.

Nadat Johannes alles gehoord had, zag hij het. Wat zag hij?

Een grote schare die hun klederen gewassen hadden in het bloed van het Lam. Zij kwamen uit grote verdrukking, maar nu met de overwinningspalm in de hand. Christus kan komen.
- 14 - Samengevat:
 1. De verzegeling vindt plaats in de generatie voorafgaande aan de wederkomst.
 2. Het zegel bereidt hen voor op de wederkomst.
 3. De verzegelden zijn de vrucht van de drievoudige engelenboodschap.
 4. Dit alles werd uitgebeeld in de jaarlijkse heiligdomsdienst op de grote verzoendag. Volgens de Joden was de grote verzoendag een oordeelsdag en een dag van verzegeling. (Leo Hirsch, “De wereld van het Joodse geloof”. 125-128)
- 15 - Er zal een volk kunnen blijven 'staan' bij de terugkomst van Christus
Maar niet alleen de Openbaring zegt ons dat er een volk zal zijn dat “staan” zal als alles in beweging komt. Een volk dat zal “staan” voor de heerlijkheid van God.

Judas, de broer van Jezus, zegt het als volgt:

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doet staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Judas 24

Er is een volk dat “staan” zal als alles wegvlucht voor de heerlijkheid van Christus. De laatste generatie van Christenen zal klaargemaakt worden voor Zijn komst. Zij zullen onberispelijk zijn voor Zijn heerlijkheid.

Dat is wat Judas en Openbaring 7 en 14 ons vertellen.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
De verzegelden, Openbaring 7
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'Studie in Openbaring'.