de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 6
Pagina 11 - 16
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Wat gebeurde er in de 19e eeuw?
 2. Hele wereld verwachtte spoedige wederkomst
 3. Reveil
 4. De uitleg van de 2300 dagen
 5. Christus kwam niet terug en de groepen vielen uiteen
 6. De aarde is NIET het Heiligdom, maar de Bijbel laat wel zien wat WEL het Heiligdom is
 7. Het bouwen van de tabernakel door Mozes
 8. Het Heiligdom in de hemel
 9. Eerst een heiligdom op aarde als een voorafschaduwing en daarna een heiligdom in de hemel in werkelijkheid
 10. Het Heiligdom moet 'in rechten staat hersteld worden'.
 11. Waarom moet er reiniging met bloed plaatsvinden?
 12. De dagelijkse dienst en de jaarlijkse
 13. De zonden moesten één keer per jaar uit het Heiligdom gedaan worden
 14. De jaarlijkse dienst: Grote Verzoendag : de twee bokken
 15. De zondebok
 16. De les van het heiligdom moest een idee geven van de smerigheid van de zonde
 17. Hoe ging het in het Oude Testament als je je zonde beleed?
 18. Wat gebeurt er NU, als je je zonde beleidt?
 19. Christus ging na de kruisiging in 'het heilige' om de dagelijkse dienst van de priester op zich te nemen
 20. Dezelfde volgorde in de hemel als het voorbeeld: het heiligdom op aarde
 21. Aan het einde van de 2300 dagen zou het heiligdom worden gereinigd
 22. De reiniging van het heiligdom
 23. Uitleg van de symbolen in het heiligdom
 24. Even een tussenstop!

×
×

Het Heiligdom

Tabernakel overzicht.png Klik op de afbeelding om te vergroten Kijk voor de betekenis van de nummers onder deze afbeelding Bron & bronafbeelding: Wikipedia

Voorhof
 • 56 zuilen
 • 56 bijbehorende voetstukken
 • poort (15)
 • Linnen draperieën rond de voorhof
 • Inventaris voorhof:
 • Koperen (was)bekken (13)
 • Brandofferaltaar (14)
Tabernakel (het overdekte gedeelte)
 • 46 paneellijsten
 • 2 hoeklijsten
 • 96 bijbehorende voetstukken
 • 15 stangen
 • 1 voorhangsel (3)
 • 4 zuilen voor het voorhangsel
 • 4 bijbehorende voetstukken
 • 1 afscherming (8)
 • 5 zuilen voor de afscherming
 • 5 bijbehorende voetstukken
 • 1 dekkleed van robbenvellen (9)
 • 1 dekkleed van ramsvellen (10)
 • 11 geitenharen dekkleden (11)
 • 10 linnen dekkleden (12)
Inventaris van het Heilige (6)
 • Tafel voor de toonbroden (7)
 • Gerei
 • Lampenstandaard (5)
 • Reukaltaar (4)
Inventaris van het Heilige der Heiligen (1)
 • Ark van het Verbond (2)


Afbeelding gemaakt door: Attribution: By User:Dorindavidaurel [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

×
ARTIKEL menu search
Daniël 8

Wat is het Heiligdom?

Daniël H8
- 1 - Wat gebeurde er in de 19e eeuw?
In artikel 16 hebben we een studie van de tijdsrekening van Dan 8:14 gemaakt :

Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden. Dan 8:14


De diensten in het Heiligdom
De zondebok
Kijk deze korte video-animatie op YouTube als inleiding op dit artikel. Het zal je helpen om een beeld te krijgen van het heiligdom en de twee diensten die daarin plaatsvonden. Daarmee begrijp je het artikel gemakkelijker.


We zagen toen dat de uitleg van deze profetie gevonden werd in hoofdstuk 9 en dat alles met betrekking tot de profetieën over Christus tot in de kleinste bijzonderheden zijn uitgekomen. De tijdsrekening bracht ons tot het jaar 1844. Wat gebeurde er toen?
- 2 - Hele wereld verwachtte spoedige wederkomst
In het begin van de 19e eeuw gaven gelovige mannen veel aandacht aan de bijbelse profetieën. Ongeveer drieduizend predikanten uit verschillende landen brachten de wereld in beroering door hun verklaring van deze profetieën.

In Nederland, Rusland, de Scandinavische landen, Engeland en Amerika ontstonden verschillende godsdienstige bewegingen die sterk de nadruk legden op de vervulde profetieën in verband met de nabije wederkomst van Christus.

De Duitse zendeling Jozef Wolff verkondigde in Griekenland en het Midden-Oosten dat Christus gauw zou komen. Een andere Bijbelkenner, William Miller, deed dit met zijn medewerkers in het oosten van Noord-Amerika.

Kort voor 1844 schreef Monrant Brook, predikant van de Engelse staatskerk:

“Niet alleen in Engeland verwacht men de spoedige wederkomst des Heren en worden overal woorden van instemming gehoord, maar dit is ook het geval in Amerika, India en op het vasteland van Europa. In Amerika zijn driehonderd predikanten bezig dit “Evangelie des Koninkrijks” te verkondigen, terwijl zevenhonderd predikanten in Engeland dezelfde roepstem laten horen.”
- 3 - Reveil
Deze grote godsdienstige opwekkingen stonden bekend onder de naam “reveil”.

In Nederland hebben in Den Haag Ds. H. Hentzepeter en in Amsterdam Ds. A. Capadose door woord en geschrift de nadruk gelegd op de spoedige wederkomst van de Here.

Ds. Hentzepeter schreef twee belangrijke brochures: “De aanstaande wederkomst van onzen Heer”, uitgegeven in 1819 en “De nabijzijnde ondergang der tegenwoordige wereld”, uitgegeven in 1822.

Wat bracht al die predikanten tot de overtuiging dat Christus omstreeks 1844 verwacht kon worden en dat dan het einde van alle dingen gekomen was?
- 4 - De uitleg van de 2300 dagen
Van de profetische boeken in de Bijbel trok het boek Daniël de meeste aandacht, en vooral Dan 8:13, 14

Een zeker heiligdom zou na een tijdsduur van 2300 dagen “in rechten” hersteld worden. De engel Gabriël zei over deze profetie: “Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde.” Dan 8:17

De Christenen geloofden toen dat de aarde, of een deel daarvan, het heiligdom was en ze waren van mening dat “het in rechte staat herstellen van het heiligdom” betrekking had op de reiniging van de aarde door vuur op de laatste, grote dag, bij Christus’ wederkomst. Door deze gedachtegang waren ze tot de conclusie gekomen dat Christus in 1844 zou terugkeren.
- 5 - Christus kwam niet terug en de groepen vielen uiteen
Maar Christus kwam niet terug op het vastgestelde tijdstip. De gelovigen wisten dat Gods woord onfeilbaar is. Er moest dus iets mis zijn met de uitleg van de profetie. Maar wat?

Velen lieten de berekening vallen Velen hadden onmiddellijk een oplossing. Ze beweerden zo maar dat de 2300 avonden en morgens niet in 1844 eindigden. Ze konden daar geen gegronde reden voor geven. Het enige argument dat ze naar voren brachten was dat Christus niet was gekomen op het tijdstip dat men Hem verwachtte.

Anderen wilden het onderwerp nader onderzoeken Hoewel velen hun vroegere berekening van de profetische tijdperken lieten vallen en vonden dat een beweging die daarop gebaseerd was het onmogelijk bij het rechte eind kon hebben, waren anderen niet bereid hun geloof en hun ervaringen op te geven, omdat ze volgens hen op de Schrift en op het getuigenis van Gods Geest waren gegrondvest.

Zij geloofden dat ze de juiste beginselen hadden gevolgd bij hun onderzoek en uitleg van de profetieën en dat het hun plicht was vast te houden aan de waarheden die zij al hadden gevonden en de Bijbel verder moesten onderzoeken.

Na ernstig gebed gingen zij hun standpunten na en onderzochten de Schrift om hun vergissing te ontdekken. Daar zij geen vergissing konden vinden in hun berekening van de profetische periodes, besloten ze het onderwerp van het heiligdom grondiger te onderzoeken.
- 6 - De aarde is NIET het Heiligdom, maar de Bijbel laat wel zien wat WEL het Heiligdom is
Bij hun onderzoek kwamen ze tot de vaststelling dat er in de Bijbel geen enkel bewijs te vinden was voor het algemeen aanvaarde standpunt dat de aarde het heiligdom is. Ze vonden in de Bijbel wel een volledige uitleg over het heiligdom, zijn aard, zijn ligging en zijn diensten. De uitspraken van de bijbelschrijvers waren zo duidelijk en zo uitvoerig dat het hele onderwerp boven elke twijfel verheven was.

In de brief aan de Hebreeën zegt de apostel Paulus:
Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Hebr 9:1-5
- 7 - Het bouwen van de tabernakel door Mozes
Het heiligdom waar Paulus hier over schrijft, is de tabernakel die op Gods bevel door Mozes werd gebouwd als de woonplaats van de Allerhoogste op aarde.

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei, (Exo 25:8, 9)

was de opdracht die aan Mozes werd gegeven toen hij op de berg was met God. De Israëlieten trokken door de woestijn en de tabernakel werd zo gebouwd dat hij van de ene plaats naar de andere kon worden gedragen.

Klik voor afbeelding Heiligdom

Je kunt in alle volgende blokjes steeds deze afbeelding oproepen!
Deze tabernakel moest omgeven worden door een rechthoekige hof, die naar het oosten uitzag. Binnen de omheining, bij de ingang, stond een groot altaar voor de brandoffers; ten westen van dit altaar stond een grote koperen schaal gevuld met water (het wasvat); daarachter de tent die ook uitzag naar het oosten.

De tabernakel was in twee helften verdeeld. Er waren twee ruimten die door een zwaar gordijn (voorhangsel) gescheiden werden. De eerste afdeling heette “het heilige” en de tweede “het heilige der heiligen”

De tempel door Salomo Nadat de Hebreeën zich in Kanaän hadden gevestigd, werd de tabernakel vervangen door de tempel van Salomo, waarin dezelfde verhoudingen waren behouden. De tempel was op dezelfde manier ingericht.

De herbouw van de tempel door Zerubbabel Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap werd de tempel onder leiding van Zerubbabel weer herbouwd.
Het heiligdom heeft in deze vorm bestaan tot 70 na Christus. In het jaar 70 werd de tempel door de Romeinen verwoest. Dit is het enige heiligdom dat ooit op aarde heeft bestaan en waarvan de Bijbel gewag maakt.
- 8 - Het Heiligdom in de hemel
Toen de gelovigen, die naar waarheid speurden, de brief aan de Hebreeën nog eens nader onderzochten, ontdekten zij dat er nog een ander heiligdom is. In Hebr 8:1, 2 lazen zij:

“De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.”

Deze verzen tonen aan dat er een heiligdom in de hemel is. In het aardse heiligdom vervulden menselijke priesters de dienst; in het hemelse heiligdom verricht Christus, onze Hogepriester, de dienst ter rechterzijde van God.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 9 - Eerst een heiligdom op aarde als een voorafschaduwing en daarna een heiligdom in de hemel in werkelijkheid
Op de vraag “Wat is het heiligdom?” vinden we in de Schrift een duidelijk antwoord:
 1. In de Bijbel wordt de term “heiligdom” in de eerste plaats gebruikt voor de tabernakel die Mozes bouwde als een afbeelding van het heiligdom in de hemel.
 2. In de tweede plaats wordt deze term gebruikt voor de “ware tabernakel” in de hemel, waar het heiligdom op aarde naar verwees.
  Bij de dood van Christus kwam er een eind aan de schaduwdienst.

  [Dat betekent dus dat er een einde aan de aardse tempel kwam: de tempel waar de offerdiensten van de dieren plaatsvonden. Er was nu een beter heiligdom, met beter bloed, namelijk een hemels heiligdom met het bloed van Jezus Christus.]

De “ware tabernakel” in de hemel is het heiligdom van het nieuwe verbond.

Aan het einde van de 2300 avonden en morgens in 1844 was er al eeuwenlang geen heiligdom meer op de aarde. De profetie “Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden”, verwees naar het heiligdom in de hemel.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 10 - Het Heiligdom moet 'in rechten staat hersteld worden'.
Maar de belangrijkste vraag moet nog worden beantwoord: Wat betekent “het in rechte staat herstellen van het heiligdom” (Staten vertaling: Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden)?

Dat er zo’n dienst was in het heiligdom op aarde, kunnen wij in het Oude Testament lezen. Maar moet er iets in de hemel gereinigd worden?

Reiniging kan alleen met bloed... Het negende hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën zegt duidelijk dat zowel het aardse als het hemelse heiligdom moeten worden GEREINIGD.

“En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede (het bloed van dieren) de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze” (Hebr 9:22, 23), namelijk het kostbare bloed van Christus.

Zowel in de zinnebeeldige dienst [het dieroffersysteem in het Oude Testament dus] als in de ware dienst [de dienst in de Hemel door Jezus Christus] moest de reiniging met bloed geschieden: in de dienst hier op aarde met het bloed van dieren; in het heiligdom in de hemel met het bloed van Christus.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 11 - Waarom moet er reiniging met bloed plaatsvinden?
Paulus geeft de reden waarom deze reiniging met bloed moet geschieden:

“zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”.
... want zonder bloed is er geen vergeving!

De zonden moeten dus uit het heiligdom worden verwijderd. Maar hoe kunnen er zonden in het heiligdom op aarde of in het hemelse heiligdom zijn?

Wij kunnen daar meer inzicht in krijgen als wij de zinnebeeldige dienst [het dieroffersysteem in het Oude Testament dus] bestuderen, want de priesters van het Oude Testament “verrichtten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse.” Hebr 8:5

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 12 - De dagelijkse dienst en de jaarlijkse
Er waren twee verschillende diensten in het heiligdom op aarde:
 1. de priesters verrichtten dagelijks de dienst in het heilige,
 2. terwijl de hogepriester éénmaal per jaar een bijzondere verzoening tot stand bracht door zijn dienst in het heilige der heiligen om het heiligdom te reinigen, “in rechte staat te herstellen”.


De dagelijkse dienst Dag na dag brachten berouwvolle zondaars hun offers naar de ingang van de tabernakel, legden hun handen op de kop van het offerdier, beleden hun zonden en brachten zinnebeeldig hun eigen zonden over op het onschuldige offerdier. Daarna werd het dier geslacht. De apostel Paulus zegt: “zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”. “Want de ziel van het vlees is in het bloed”. Lev 17:11

De wet van God die overtreden was, eiste dat de zondaar moest sterven. Het bloed stelde het verbeurde leven van de zondaar voor. Zijn schuld werd door het offerdier gedragen.

Het bloed werd door de priester in het heilige gebracht en voor het voorhangsel gesprenkeld. Achter dit voorhangsel was de ark met de wet, die de zondaar had overtreden.

Door deze handeling werd de zonde, door het bloed, zinnebeeldig naar het heiligdom overgebracht. In sommige gevallen werd het bloed niet naar het heilige overgebracht, maar moest het vlees door de priester worden GEGETEN, zoals Mozes aan de zonen van Aäron had bevolen:

“Hij gaf u dit om de ongerechtigheid der vergadering weg te nemen.” Lev 10:17

Beide handelingen stelden de overdracht van de zonde – van de zondaar naar het heiligdom – zinnebeeldig voor.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 13 - De zonden moesten één keer per jaar uit het Heiligdom gedaan worden
Dit werk vond dag in, dag uit het hele jaar door plaats. Zo werden de zonden van Israël NAAR het heiligdom overgebracht en moest er een speciale dienst zijn om al deze zonden UIT het heiligdom weg te doen.

God had het bevel gegeven dat er voor elk van de twee afdelingen verzoening moest worden gedaan.

“Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom (heilige der heiligen) om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij doen met de tent der samenkomst (heilige), die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden”.

Er moest ook verzoening worden gedaan voor het altaar om het “te reinigen en heiligen van de onreinheden der Israëlieten”. Lev 16:16, 19

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 14 - De jaarlijkse dienst: Grote Verzoendag : de twee bokken
Eenmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, ging de priester in het heilige der heiligen om het heiligdom te reinigen, “in rechte staat te herstellen”.
De dienst die dan werd verricht, sloot de jaarlijkse cyclus van de bediening af.

Op de Grote Verzoendag werden er twee bokken aan de ingang van de tabernakel gebracht en werd het lot over hen geworpen: “één lot voor de HERE, en één lot voor Azazel”. Lev 16:8

De bok van de Here De bok waarop het lot voor de HERE viel, moest als zondoffer voor het volk worden geslacht. De priester moest zijn bloed in het heilige der heiligen brengen, het óp en vóór het verzoendeksel sprenkelen. Het bloed moest ook op het reukofferaltaar, dat vóór het voorhangsel stond, worden gesprenkeld.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 15 - De zondebok
“En Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land”. Lev 16:21, 22
[Nadat de hogepriester verzoening voor het volk had gedaan, droeg de hogepriester als het ware de zonden vanuit het heiligdom naar de gereedstaande zondebok.

Op deze levende bok werden de zonden gelegd, waarna deze de woestijn in werd gestuurd. De zonden waren nu UIT het heiligdom verwijderd.]


De zondebok kwam niet terug in de legerplaats van de Israëlieten en de man die hem had weggebracht moest zichzelf en zijn kleren met water wassen voordat hij naar de legerplaats terugkeerde.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 16 - De les van het heiligdom moest een idee geven van de smerigheid van de zonde
Deze inzettingen moesten de Israëlieten een idee geven van Gods heiligheid en van zijn afkeer van de zonde. Ze moesten leren dat ze niet met de zonde in aanraking konden komen zonder zich te verontreinigen.

Het volk moest zich verootmoedigen (= nederig zijn) Iedereen moest zich verootmoedigen terwijl het verzoeningswerk plaatsvond. De Israëlieten mochten niet werken en moesten de dag doorbrengen in plechtige verootmoediging voor God, met gebed, vasten en een grondig gewetensonderzoek.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 17 - Hoe ging het in het Oude Testament als je je zonde beleed?
De zinnebeeldige dienst leert ons belangrijke waarheden over de verzoening:
 1. Er was een plaatsvervanger voor de zondaar, maar de zonde werd niet ongedaan gemaakt door het bloed van het zondoffer. Er was dus wel EEN MIDDEL om de zonde naar het heiligdom OVER TE BRENGEN. Door het offeren van bloed erkende de zondaar het gezag van de wet, beleed hij zijn schuld en drukte hij zijn verlangen uit om vergiffenis te krijgen op grond van zijn geloof in een Verlosser die nog moest komen. Maar hij was nog niet HELEMAAL vrijgesproken van de veroordeling door de wet.
 2. Op de Grote Verzoendag ging de priester nadat hij het offer van de vergadering had aangenomen in het heilige der heiligen met het bloed van het offerdier en sprenkelde het op het verzoendeksel, dat vlak boven de wet lag, om de eisen die de wet stelt, na te komen.
 3. Daarna nam hij ALS MIDDELAAR de zonden OP ZICH en droeg ze UIT het heiligdom.
 4. Hij plaatste zijn handen op de kop van de zondebok, beleed al deze zonden over het dier en bracht door die handeling de zonden van hemzelf OP DE ZONDEBOK over.
 5. De bok nam de zonden mee naar de woestijn en pas dan waren ze voor altijd verwijderd.


Klik voor afbeelding Heiligdom
- 18 - Wat gebeurt er NU, als je je zonde beleidt?
Dat waren de diensten die werden verricht “als een afbeelding van de hemelse dingen”.

Wat zinnebeeldig (symbolisch) geschiedde bij de diensten in het heiligdom op aarde, gebeurt IN WEKELIJKHEID bij de dienst in het HEMELSE HEILIGDOM.

Na zijn hemelvaart begon Christus zijn werk als onze Hogepriester. Paulus zegt:
Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen. Hebr 9:24


Klik voor afbeelding Heiligdom
- 19 - Christus ging na de kruisiging in 'het heilige' om de dagelijkse dienst van de priester op zich te nemen
Christus nam na zijn hemelvaart de DAGELIJKSE dienst van de priester in de eerste afdeling van het heiligdom “binnen het voorhangsel”, dat de ingang vormde tot het heilige, en het heilige scheidde van de voorhof, op zich.

De priester op aarde moest elke dag het bloed van het zondoffer voor God brengen. Dit deed hij ook met het reukwerk, dat met de gebeden van Israël opsteeg.

Zo pleitte Christus ook met zijn bloed bij de Vader in het belang van de zondaren en bracht Hij de gebeden van de berouwvolle gelovigen met het fijne reukwerk van zijn gerechtigheid voor de Vader. Dit was de dienst in de eerste afdeling van het heiligdom in de hemel.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 20 - Dezelfde volgorde in de hemel als het voorbeeld: het heiligdom op aarde
Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle gelovigen. Door zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en werden zij door de Vader aangenomen.

Toch bleven hun zonden in de boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst “verzoening moest worden gedaan” op het einde van een jaar, moet er vóór Christus’ werk tot verlossing van de mens wordt afgesloten, OOK verzoening worden gedaan om de zonden UIT het heiligdom in de hemel te verwijderen.

Deze dienst begon aan het einde van de 2300 avonden en morgens.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 21 - Aan het einde van de 2300 dagen zou het heiligdom worden gereinigd
TOEN ging onze Hogepriester zoals de profeet Daniël had voorzegd het heilige der heiligen binnen om het LAATSTE gedeelte van zijn plechtige taak – “het in rechte staat herstellen van het heiligdom” – te vervullen.

Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden overgedragen en door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde werden overgebracht, worden de zonden van de gelovigen die hun schuld belijden, op Christus overgedragen en NAAR het heiligdom IN DE HEMEL overgebracht.

Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op aarde plaats vond door het wegdoen van de zonden die het verontreinigden, wordt het HEMELSE heiligdom gereinigd door het VERWIJDEREN van de zonden die DAAR zijn opgetekend.

Klik voor afbeelding Heiligdom
- 22 - De reiniging van het heiligdom
Maar voordat dit kan gebeuren, moeten DE BOEKEN* (zie hieronder) waarin de zonden zijn opgetekend, worden onderzocht om uit te maken wie door berouw over zijn zonden en door het geloof in Christus in aanmerking komt voor de voorrechten van Christus’ verzoening.

Het reinigen van het heiligdom in de hemel impliceert een onderzoekend oordeel.
Dit werk moet worden gedaan voordat Christus terugkomt om zijn volk te verlossen, want wanneer hij terugkeert, heeft Hij immers zijn loon bij Zich:

“om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is”. Openb 22:12

TOEN begrepen de gelovigen die het profetische woord onderzochten dat Christus in 1844 aan het einde van de 2300 avonden en morgens, niet naar de aarde was gekomen, maar HET HEILIGE DER HEILIGEN was binnengegaan om zijn verzoeningswerk af te sluiten voordat Hij terugkomt.

* Later meer over 'de boeken' in de hemel. Kijk de serie van Stephen Bohr om hier meer over te weten te komen. Als je 'boek' of 'boekrol' of 'boeken' opzoekt in de Bijbel krijg je al wel een goed idee dat er dingen worden opgeschreven in de hemel (zoals namen in het Boek des Levens)! Zie bijvoorbeeld Openb 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Openb 20:12


Klik voor afbeelding Heiligdom
- 23 - Uitleg van de symbolen in het heiligdom
Zij zagen ook in dat:
 1. het zondoffer Christus symboliseerde,
 2. dat de hogepriester Christus als middelaar voorstelde
 3. en dat de zondebok een beeld was van Satan, de aanstichter van de zonde, op wie de zonden van de oprechte boetvaardigen uiteindelijk zullen worden gelegd.

Wanneer de hogepriester door het bloed van het zondoffer de zonden uit het heiligdom verwijderde, plaatste hij ze op de zondebok.

Wanneer Christus door zijn eigen bloed de zonden van zijn volk uit het hemelse heiligdom wegdoet, zal Hij ze leggen op Satan, die bij de voltrekking van het vonnis de straf zal moeten dragen.

[Let op! Niet ALLE zonden worden op deze zondebok, de satan gelegd. ALLEEN de BELEDEN zonden van de gelovigen worden op hem gelegd. Want alleen DIE zijn immers in het Heiligdom gekomen.

CHRISTUS droeg echter ALLE zonden van de HELE mensheid aan het kruis, zodat allen die tot Hem zouden komen, vergiffenis zouden kunnen ontvangen. Ook de bok van de Here stelt Christus voor in de symboliek van Grote Verzoendag. CHRISTUS is dus degene die VERZOENING doet voor de zonden.

Maar op de zondebok worden slechts alle BELEDEN zonden gelegd. Deze zonden worden ook pas op de zondebok, de satan, gelegd NADAT het heiligdom gereinigd is met het bloed van het zondoffer, de bok van de Here. De hogepriester neemt vervolgens deze beleden, verzoende, zonden op zich en brengt ze BUITEN het Heiligdom.

Het beeld van het aardse heiligdom laat dus in de voorafschaduwing zien dat Satan, NADAT de reiniging heeft plaatsgevonden, zijn EIGEN zonden draagt én de beleden zonden van de gelovigen. Op grond daarvan zal zijn straf zijn.

De ONBELEDEN zonden van de ongelovigen zullen door de ongelovigen ZELF gedragen moeten worden in het oordeel en zij zullen op grond daarvan geoordeeld worden en hun 'loon' ontvangen.]


De zondebok werd naar “een onvruchtbaar land” weggestuurd en mocht nooit meer terugkeren in de legerplaats van de Israëlieten. Op dezelfde wijze zal Satan voor eeuwig worden verbannen uit de tegenwoordigheid van God en zijn volk en zal hij worden uitgeroeid bij de definitieve vernietiging van de zonde en de zondaren.

Wordt vervolgd in artikel 18!

Klik voor afbeelding Heiligdom
- tussenstop -
Even een tussenstop!
Dit zelfde stukje tekst ben je misschien al eerder tegengekomen als je het vorige artikel gelezen hebt. Maar misschien lees je dit artikel wel zonder dat je artikel 15 en artikel 16 hebt gelezen, dus vandaar toch weer even deze tussenstop.

Waarschijnlijk landt dit artikel niet in één keer bij je. Daarom even een korte uitleg.
God heeft in het Oude Testament een les gegeven aan de mensen om te leren wat Jezus Christus zou gaan doen. Hij beeldde dat uit in de tabernakel, ook wel het Heiligdom genoemd.
Later werd de tabernakel een stenen tempel, gebouwd door Salomo.
In de tabernakel zitten dus de lessen die gaan over wat Jezus in de toekomst zou gaan doen.
Het is dus HEEL handig om hier meer over te weten, aangezien het ook NU nog betekenis heeft!

Kijk daarom deze serie van Stephen Bohr: 'Zijn weg is in het Heiligdom' voor de complete uitleg. Misschien ben je bang dat het saai is, maar dat is het dus he-le-maal niet, omdat het ALLES te maken heeft met de EINDTIJD!
Klik hieronder in de cirkel om naar die serie te gaan op YouTube

Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)


En ga door met kijken van alle afleveringen van het Bijbelboek Daniël door Marian Pel!