de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. De geheiligde zevende dag
 2. De sabbat is een gedenkteken van de schepping
 3. Met wie dan wilt gij God vergelijken
 4. Een gedenkteken voor altijd
 5. Een teken van heiligmaking
 6. De sabbat verkeerd voorgesteld
 7. Het houden van de Sabbat
 8. Joodse leraren kenden de schriften niet
 9. Het werk voor Christus kan op de Sabbat plaatsvinden
 10. Dienen uit liefde
 11. OOK goed doen op de Sabbat
 12. Valse Godsdienst wil zich boven God plaatsen
 13. Christus eert de Sabbat door goed te doen
 14. Al Gods geboden zijn waarheid
 15. De waarheid verkeerd begrepen
 16. Een teken van heiligmaking
 17. De Sabbat is voor Zijn volk, de schapen die Hij weidt
 18. Uitnodiging om te rusten in Christus
 19. De Sabbat is een teken tussen God en de mensen die Hij heiligt
 20. De sabbat wijst de mensen op het werk van de schepping als bewijs van zijn macht om te verlossen

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

De Sabbat

De zevende dag

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 27
Pagina 7-11
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel gaat in op de oorsprong en betekenis van de Sabbat.
Dit artikel behandelt het onderwerp kort. Je kunt hierbij de video 'De grootste vervalsing van de geschiedenis' van Doug Batchelor kijken. Het is deel 8 van 'The Prophecy Code'.
8. Historys greatest Hoax
Daarbij is het ook heel interessant om ook aflevering 9 'Openbaring onthult de Anti-Christ' te kijken:
9. Revelation reveals the antichrist
En vervolgens kún je dan bijna aflevering 10 '666 en het merkteken van het beest' niet missen:
10. 666 and the mark of the beast

Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting De sabbat is de dag die God geheiligd heeft. Het is de zevende dag, de zaterdag, waarop God gerust heeft.

Een geheiligde dag die een GEDENKTEKEN is God rustte in blijdschap over het werk dat Hij voltooid had. Omdat God op de Sabbat had gerust, zegende en heiligde Hij deze dag en zonderde die af (= zette apart) voor een heilig doel. Hij schonk hem aan Adam als rustdag. Het was een gedenkteken aan het scheppingswerk en op deze wijze een teken van Gods liefde en macht.

Een gedenkteken voor mensen die ANDERS moeten zijn De sabbat was een teken tussen God en de mensen. Na de zondeval BLEEF het een teken tussen God en de mensen, maar van Zijn Volk werd gevraagd om een apart gezette groep mensen te zijn, die ANDERS dan de omringende volken zou zijn. Deze groep mensen moest zich niet overgeven aan de afgoderij, maar moest HEILIG zijn. Zo zou de Naam van God verhoogd worden onder andere volken en zouden zij toegeleid worden naar God om ook gered te worden.
Helaas verloor de sabbat zijn betekenis en in de tijd van Christus was de dag verworden tot een dag met ondraaglijk veel wetjes, zodat het niet meer leidde naar de liefde voor de schepping en Zijn Schepper, maar verlaagd werd tot een menselijke vormendienst.

Christus hield de wet Christus heeft zich in ALLE opzichten aan de betekenis van de Sabbat gehouden. Hij heeft deze niet overtreden, maar liet aan de joodse leraren, die de schriften niet kenden, en Zijn discipelen, de juiste betekenis zien.
Hij was niet gekomen om de wet teniet te doen, Hij was gekomen om deze helder te maken voor de mensen. Hij zegt: 'Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard en blijf in Zijn liefde' (Joh 15:10).

De Sabbat is net als andere dagen een dag om GOED te doen, en voor de zieken en de verlorenen te zorgen.

Een gedenkteken voor ALTIJD Het is een dag die VOOR ALTIJD aan de mens is gegeven als teken tussen God en de mens. Zelfs op de nieuwe aarde zal de Sabbat een dag zijn waarop we opgaan naar Gods huis!

- 1 - De geheiligde zevende dag
Wanneer is de sabbat geheiligd?
De Sabbat is bij de schepping geheiligd. Hij was bestemd voor de mens en had zijn oorsprong toen “de morgensterren samen juichten en alle zonen Gods jubelden” (Job 38:7).

Vrede heerste op de wereld, want de aarde was in harmonie met de hemel. “God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed” (Gen 1:31).

Hij rustte in de blijdschap over het werk dat Hij voltooid had. Omdat God op de Sabbat had gerust, zegende en heiligde Hij deze dag en zonderde die af voor een heilig doel. Hij schonk hem aan Adam als rustdag. Het was een gedenkteken aan het scheppingswerk en op deze wijze een teken van Gods liefde en macht.

De Schrift zegt:
Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht.

Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien (Gen 2:3 | Psalm 111:4 | Rom 1:20).
- 2 - De sabbat is een gedenkteken van de schepping
Alle dingen zijn geschapen door Gods Zoon.
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is (Joh 1:1-3).

Omdat de Sabbat een gedenkteken is van het scheppingswerk, is het een teken van de liefde en macht van Christus.

De Sabbat richt onze gedachten op de natuur en brengt ons in gemeenschap met de Schepper. In het lied van de vogels, het ruisen van de bomen en de muziek van de zee kunnen wij nog steeds de stem horen die met Adam in de hof van Eden sprak in de avondkoelte. Als wij Zijn macht zien in de natuur, vinden wij troost, want het Woord dat alles heeft geschapen, brengt leven aan de mens.

Hij Die gesproken heeft; Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis en heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus (2 Cor 4:6).
- 3 - Met wie dan wilt gij God vergelijken
De heilige Geest zegt bij monde van de profeet Jesaja:

Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont...

Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: Wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat... Hij geeft de moede kracht en de machtelozen vermeerdert Hij sterkte.

Vrees niet want Ik ben met u; zie niet angstig rond want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.

Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.

Dit is de boodschap die in de natuur is geschreven en die de Sabbat in onze gedachten moet houden.
Toen de Here Israël gebood zijn Sabbatten te heiligen, zei Hij:

Dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u opdat gij weet dat Ik de Here uw God ben (Jes 40:18-29; Jes 41:10; Jes 45:22; Eze 20:20).
- 4 - Een gedenkteken voor altijd
De Sabbat maakte deel uit van de wet die op Sinai werd gegeven, maar al eerder was hij bekend gemaakt als rustdag. Het volk Israël was ermee bekend voordat zij bij de Sinai waren. Op weg daarheen werd de Sabbat gevierd! Toen sommigen deze dag hadden ontheiligd, berispte God hen met de woorden:

Hoelang weigert gij Mijn geboden en wetten te onderhouden? (Exo 16:28).

De Sabbat was niet alleen voor Israël, maar voor de gehele wereld. Hij was in het paradijs bekend gemaakt en is net als de andere geboden van de decaloog (= de 10 geboden) bindend voor altijd. Christus zegt van de wet, waarvan het vierde gebod deel uitmaakt:

Eer de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet.

Zolang hemel en aarde bestaan, zal de Sabbat blijven bestaan, als teken van de macht van de Schepper. Als het paradijs weer op aarde gevonden wordt, zal Gods heilige rustdag door allen op aarde worden geëerbiedigd. Van Sabbat tot Sabbat zullen de bewoners van de nieuwe aarde opgaan

om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here (Mat 5:18; Jes 66:23).
- 5 - Een teken van heiligmaking
De joden hadden geen enkele inzetting gekregen die hen zó duidelijk zou onderscheiden van de omringende volken als de Sabbat.

Het was Gods bedoeling dat het vieren ervan hen zou kenmerken als zijn aanbidders. De Sabbat moest een teken zijn van het feit, dat ze zich ver hielden van afgoderij en zich verbonden wisten met de ware God.

Maar om de Sabbat te heiligen moesten de mensen zelf heilig zijn. Ze moesten door het geloof deelhebben aan de gerechtigheid van Christus.

Toen aan Israël werd geboden: “Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt”, had de Here hun ook gezegd: “Gij zult Mij heilige mensen zijn” (Exo 20:8). Alleen op déze wijze kon de Sabbat Israël onderscheiden als aanbidders van God.
- 6 - De sabbat verkeerd voorgesteld
Toen de joden van God afweken en nalieten de gerechtigheid van Christus tot de hunne te maken, verloor de Sabbat zijn betekenis voor hen.

Satan trachtte zich te verheffen en mensen van Christus af te trekken en hij deed dit door de Sabbat te verlagen, omdat deze een teken is van de macht van Christus.
De joodse leiders handelden naar Satans wil door Gods rustdag te omgeven met ondragelijke geboden. In de dagen van Christus was de Sabbat dusdanig verlaagd dat het vieren ervan eerder de aard van zelfzuchtige en willekeurige mensen weergaf dan het karakter van de liefdevolle hemelse Vader.

In feite stelden de rabbi’s God voor als iemand die wetten uitvaardigde waaraan de mensen onmogelijk konden voldoen. Zij brachten de mensen ertoe God te zien als een dwingeland en te menen dat het vieren van de Sabbat, zoals Hij dat eiste, mensen hardvochtig en ongevoelig maakte.

Christus moest deze onjuiste opvattingen wegnemen. Hoewel de rabbi’s hem met hun onbarmhartige vijandschap achtervolgden, nam Hij zelfs niet de schijn aan alsof Hij instemde met hun inzettingen. Hij ging recht door zee en hield de Sabbat overeenkomstig Gods gebod.
- 7 - Het houden van de Sabbat
Toen de Heiland op zekere Sabbat met Zijn discipelen weggingen van de plaats van aanbidding, liepen zij door een veld met rijpend koren. Jezus had tot laat doorgewerkt en terwijl ze door de velden liepen, plukten de discipelen korenaren en aten de korrels, die zij eruit gewreven hadden. Dit zou op elke andere dag zijn toeestaan, want als iemand door een korenveld of een boomgaard liep, mocht hij plukken wat hij wilde eten (Deut 23:24, 25).

Maar als men dit deed op de Sabbat, werd het als heiligschennis beschouwd. Niet alleen was het plukken van de aren een soort oogsten, ook het wrijven van de aren tussen de handen werd beschouwd als dorsen. Volgens de rabbi’s was dit een dubbele overtreding.

Dadelijk beklaagden de spionnen zich bij Jezus met de woorden: “Zie uw discipelen doen wat men op Sabbat niet mag doen.”

Toen Jezus in Betesda beschuldigd werd dat Hij de Sabbat had overtreden, verdedigde Hij Zich door Zich de Zoon van God te noemen en te zeggen dat Hij werkte overeenkomstig de wil van de Vader. Nu Zijn discipelen werden aangevallen, haalde Hij voorbeelden aan uit het Oude Testament, daden die op Sabbat werden gedaan door mensen, die in de dienst van God stonden.
- 8 - Joodse leraren kenden de schriften niet
De joodse leraars gingen prat op hun kennis van de Schrift en in het antwoord van de Heiland lag een verwijt opgesloten voor hun onbekendheid met de Heilige Schriften.

Hebt gij dan ook dit niet gelezen, wat David gedaan heeft toen hij en die met hem waren, honger kregen? Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden genomen en ervan gegeten heeft... waarvan niemand mag eten dan alleen de priesters?

En Hij zei tot hen: De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat.

Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat schenden zonder schuldig te zijn? Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.

Alzo is de Zoon des mensen Here ook over de Sabbat (Luk 6:3-4; Marc 2:27-28; Mat 12:5-6).
- 9 - Het werk voor Christus kan op de Sabbat plaatsvinden
Als het juist was dat David zijn honger stilde door te eten van de broden die afgezonderd waren voor een heilig doel, was het juist dat de discipelen in hun behoefte voorzagen door koren te plukken tijdens de heilige uren van de Sabbat.

Bovendien deden de priesters op Sabbat meer werk dan op andere dagen. In wereldse zaken zou datzelfde werk zonde zijn, maar de priesters werkten in de dienst van God. Ze verrichtten die handelingen die wezen op de verlossende macht van Christus en hun werk was in overeenstemming met de bedoeling van de Sabbat.

Nu was Christus echter zelf gekomen. Door het werk van Christus te doen stonden de discipelen in dienst van God en wat nodig is voor dat werk konden zij rustig doen op de Sabbat.

Christus wilde Zijn discipelen en Zijn vijanden leren dat het dienen van God voorop staat. het doel van Gods werk op aarde is de verlossing van de mens. Wat daarom nodig is op Sabbat om dit doel te bereiken is in harmonie met de wet van de Sabbat.

Jezus bekroonde toen Zijn argument door Zich de “Heer van de Sabbat” te noemen. Hij staat boven alle vragen en alle wetten. Deze oneindige Rechter sprak Zijn discipelen vrij van schuld met een beroep op dezelfde wet, die volgens Zijn vijanden geschonden werd.
- 10 - Dienen uit liefde
Jezus wilde de zaak niet afdoen met alleen een berisping voor Zijn tegenstanders. Hij zei dat zij in hun verblinding het doel van de Sabbat verkeerd hadden begrepen.

Hij zei: Indien gij geweten had wat het zeggen wil: Barmhartigheid en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld (Mat 12:7).

Hun vele liefdeloze inzettingen konden niet het gebrek aan echte oprechtheid en liefde, die het karakter van de echte aanbidder van God kenmerken, aanvullen.

Opnieuw herhaalde Christus de waarheid dat de offeranden op zichzelf geen waarde hadden. Ze vormden een middel, niet een doel op zichzelf. Ze waren bedoeld om de aandacht van de mensen te richten op de Heiland en hun leven in overeenstemming te brengen met God.

God stelt prijs op dienen uit liefde. Als deze liefde ontbreekt, is de hele dienst van vormen voor Hem een aanstoot. Dat geldt OOK voor de Sabbat. Deze is bedoeld om de mens in contact te brengen met God. Toen echter de mens in beslag genomen werd door moeizame godsdienstige gebruiken, ging de bedoeling van de Sabbat verloren. De uiterlijke viering van de Sabbat werd een aanfluiting.
- 11 - OOK goed doen op de Sabbat
Op een andere Sabbat kwam Jezus naar de synagoge.

Daar zag Hij een man met een verdorde hand. De Farizeeën sloegen Hem gade, nieuwsgierig om te zien wat Hij zou doen. De Heiland wist heel goed dat Hij als overtreder zou gezien worden als Hij op Sabbat zou genezen, maar Hij aarzelde niet de scheidsmuren van overleveringen, waardoor de Sabbat aan het oog werd onttrokken, af te breken. Jezus gebood de man op te staan en vroeg toen:

Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden?

Onder de joden was het een stelregel dat wanneer iemand naliet goed te doen, als hij daartoe in staat was, dat als zonde gezien werd. Nalaten een leven te redden stond gelijk met doden. Jezus naderde de rabbi’s dus op hun eigen terrein.

Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen rondom Zich met toorn had aangezien, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, zeide Hij tot de man: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weer gezond (Marc 3:4-5).
- 12 - Valse Godsdienst wil zich boven God plaatsen
Toen men Jezus de vraag stelde of het geoorloofd was op de Sabbat te genezen, antwoordde Hij:

Wie zou er onder u zijn die één schaap heeft en die, als dit op een Sabbat in de put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de Sabbat wel te doen (Mat 12:10-12).

De spionnen waagden het niet Jezus antwoord te geven in tegenwoordigheid van de menigte, uit vrees dat ze in moeilijkheden zouden komen. Zij wisten dat Hij de waarheid had gesproken. Liever dan hun overleveringen geweld aan te doen waren ze bereid iemand te laten lijden, terwijl ze een dier zouden redden uit vrees verlies te lijden als ze het zouden laten omkomen. Zij toonden meer zorg voor een dier dan voor een mens, geschapen naar Gods beeld.

Dit laat de uitwerking van alle valse godsdienst zien. Ze komen voort uit het verlangen van de mens zich boven God te plaatsen, maar hebben als gevolg dat de mens minder wordt dan een dier. Elke godsdienst die in strijd is met Gods gezag, berooft de mens van de heerlijkheid die hij bij de schepping heeft gekregen en die door Christus in hem wordt hersteld. Elke valse godsdienst leert haar aanhangers onverschillig te staan tegenover menselijke noden, rechten en menselijk lijden.
- 13 - Christus eert de Sabbat door goed te doen
Het evangelie hecht grote waarde aan de mens die gekocht is door het bloed van Christus en leert ons oog te hebben voor de menselijke noden en smarten. De Here zegt:

Ik zal de stervelingen zeldzamer (d.w.z. kostbaarder) maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir (Jes 13:12).

Toen Jezus Zich tot de Farizeeën wendde met de vraag of het geoorloofd was goed of kwaad te doen op de Sabbat, om een leven te redden of verloren te doen gaan, hield Hij hen hun eigen slechte plannen voor. Ze achtervolgden Hem met bittere haat, terwijl Hij leven en geluk bracht aan tal van mensen.

Was het beter op Sabbat te doden, zoals ZIJ van plan waren, dan de zieken te genezen, zoals HIJ gedaan had? Was het rechtvaardiger om op Gods heilige dag rond te lopen met moordplannen, dan alle mensen lief te hebben, wat tot uiting komt in goeddoen?

Door de verdorde hand te genezen veroordeelde Jezus het gebruik van de joden en liet Hij het vierde gebod in de waarde die God daaraan gegeven had. “Het is geoorloofd op de Sabbat wel te doen,” had Hij gezegd. Door de zinloze beperkingen der joden opzij te schuiven eerde Christus de Sabbat, terwijl zij, die Hem aanklaagden, Gods heilige dag onteerden.
- 14 - Al Gods geboden zijn waarheid
Zij die beweren dat Christus de wet heeft afgeschaft, leren dat Hij de Sabbat heeft geschonden en Zijn discipelen het recht gaf hetzelfde te doen.

In feite doen deze mensen hetzelfde als de vittende joden. Ze SPREKEN het getuigenis van Christus ZELF TEGEN, die gezegd heeft:

Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard en blijf in Zijn liefde (Joh 15:10).

De Heiland noch zijn volgelingen hebben het Sabbatsgebod overtreden. Christus was de belichaming van de wet. In Zijn leven was geen schending van deze wet te vinden. Terwijl Hij zag naar een volk van getuigen die een gelegenheid zochten hem te veroordelen, kon Hij rustig zeggen:

Wie van u overtuigt Mij van zonde? (Joh 8:46).
- 15 - De waarheid verkeerd begrepen
De Heiland was niet gekomen om teniet te doen wat door de patriarchen en profeten was gesproken.

Hij immers had ZELF door deze mensen gesproken. Alle waarheden in Gods Woord waren van Hem afkomstig. Maar deze kostbare waarheden waren in een verkeerde zetting geplaatst. Hun kostbaar licht was gebruikt om de leugen te dienen. God wilde dat ze uit deze zetting van leugen zouden worden weggenomen om opnieuw in het raam van de waarheid geplaatst te worden.

Alleen Gods hand kon dit bewerkstelligen. Door het samengaan met de leugen had de waarheid de vijand van God en mensen gediend. Christus was gekomen om de waarheid die plaats te geven waar God verheerlijkt en de redding van de mens mogelijk gemaakt zou worden.
- 16 - Een teken van heiligmaking
“De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat,” had Jezus gezegd.
Gods inzettingen zijn gegeven voor het welzijn van de mensen.

Want het geschiedt alles om uwentwil. Hetzij Paulus, Apollos en Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; doch gij zijt van Christus, en Christus is van God (2 Cor 4:15; 1 Cor 3:22,23).

De wet der Tien Geboden waarvan de Sabbat deel uitmaakt heeft God aan Zijn volk gegeven als een zegen. Mozes zei:

De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here onze God te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan en Hij ons in het leven zou houden (Deut 6:24).
- 17 - De Sabbat is voor Zijn volk, de schapen die Hij weidt
En door de Psalmist kreeg Israël de boodschap:

Dient de Here met vreugde, kom voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Here God is. Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe, Zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied Zijn poorten binnen, Zijn voorhoven met lofgezang.

En van allen die de Sabbat onderhouden zodat zij hem niet ontheiligen, zegt de Here:

Hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn bedehuis (Psalm 100:2-4; Jes 56:6-7).
- 18 - Uitnodiging om te rusten in Christus
“Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de Sabbat.” Deze woorden zijn vol onderricht en vertrouwen. Omdat de Sabbat voor de mens is gemaakt, is het de dag des Heren, en behoort Christus toe.

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is (Joh 1:3).

Aangezien Hij alles gemaakt heeft, is de Sabbat óók door Hem gemaakt. Hij heeft deze dag afgezonderd als een gedenkteken aan de schepping. De Sabbat wijst naar Hem als Schepper en Verlosser en leert dat Hij, die alles geschapen heeft in de hemel en op de aarde, die alle dingen in stand houdt, het Hoofd is van de gemeente. Door Zijn macht worden wij met God verzoend. Als Hij over Israël spreekt, zegt Hij:
- 19 - De Sabbat is een teken tussen God en de mensen die Hij heiligt
Ook gaf Ik hun Mijn Sabbatten als een teken tussen Mij en hen opdat zij zouden weten dat Ik, de Here hen heilig (Eze 20:12).

De Sabbat is dus een teken van Christus’ macht om ons te heiligen en is gegeven aan allen, die door Christus geheiligd worden. Als teken van zijn heiligende macht is de Sabbat gegeven aan allen die door Christus deel worden van het Israël Gods. De Here zegt:

Indien gij niet over de Sabbat heenloopt door uw zaken te doen op Mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht... dan zult gij u verlustigen in de Here (Jes 58:13-14).
- 20 - De sabbat wijst de mensen op het werk van de schepping als bewijs van zijn macht om te verlossen
De Sabbat zal voor allen, die hem aanvaarden als een teken van Christus’ scheppende en verlossende macht, een verlustiging zijn. Zij verheugen zich in Christus, omdat zij Hem in de Sabbat zien. Deze dag wijst hen op het werk der schepping als bewijs van zijn macht om te verlossen. Terwijl de aandacht wordt gevestigd op de verloren vrede van het paradijs, spreekt de Sabbat ook van de vrede, die hersteld is door de Heiland. Alles in de natuur herhaalt Zijn uitnodiging:

Komt allen tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Mat 11:28).


Sabbathtruth.com
De misdaad van de anti-christ
Sabbathtruth.com is een Engelstalige website met veel informatie over de sabbat. 'De misdaad van de anti-christ' is deel 17 van Total Onslaught.
local_library Lees meer artikelen!