de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. De tweede komst van Christus zal GEZIEN en GEHOORD worden door IEDEREEN!
 2. Zijn tweede komst is niet geheim | Mat 24:27-31
 3. Zijn tweede komst is niet geheim | Hand 1:9-11
 4. Zijn tweede komst is niet geheim | 1 Kor 15:52, 1 Tes 4:16,17
 5. Zijn tweede komst is niet geheim | 2 Pet 3:10, Openb 1:7, Openb 6:14
 6. De tweede komst van Christus zal HOORBAAR zijn
 7. De tweede komst zal GEZIEN worden
 8. De wederkomst van Christus zal de gehele aarde vernietigen | Jes 24:19-20, Openb 6:14
 9. De wederkomst van Christus zal de gehele aarde vernietigen | Openb 16:18-20
 10. 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4 en Mattheüs 24 zijn dezelfde gebeurtenis.
 11. Schema Korintiërs & Tessalonicenzen
 12. Matteüs 24 vergeleken met 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 4 en 5
 13. Er is slechts één wederkomst die ZEER HOORBAAR EN ZICHTBAAR zal zijn!

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Wederkomst van Christus

Hoorbaar en zichtbaar!

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 25
Pagina 6-8
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel gaat in op de theologische opvatting dat er een 'geheime opname' van de christenen zou zijn wanneer Christus terugkomt.
Dit artikel behandelt het onderwerp kort.
In de videoseries op Adventmedia kun je meer informatie vinden.
Kijk voor een uitgebreidere uitleg daarom bijvoorbeeld eens:
Misleiding over de opname - Steve Wohlberg
De komende climax - Walter Veith

Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting Veel christenen hebben wel gehoord van de 'geheime' opname.
Die theologische opvatting gaat ervan uit dat de christenen plotseling van de aarde weggenomen worden, vóórdat de grote verdrukking plaats gaat vinden.
Voor die opvatting is, zo is te lezen in dit korte artikel, geen ondersteuning te vinden in de Bijbel.

Dit artikel laat zien dat de gelovigen Christus tegemoet gaan in de LUCHT.
Zijn voeten zullen de aarde NIET raken!

Daarom waarschuwt Jezus ook: 'Indien men dan tot u zegt: Zie Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.'
Er is ook NIETS geheims aan de wederkomst van Christus: het is zo'n beetje de meest HOORBARE en ZICHTBARE gebeurtenis in de Bijbel.

In dit artikel worden verschillende Bijbelgedeelten met elkaar vergeleken en uit die vergelijkingen komt naar voren dat er slechts één wederkomst van Christus is.
In de Bijbel vind je geen ondersteuning voor een 'geheime' opname die aan deze HOORBARE en ZICHTBARE wederkomst vooraf zou gaan.

- 1 - De tweede komst van Christus zal GEZIEN en GEHOORD worden door IEDEREEN!
De tweede komst van Christus zal gehoord en gezien worden door IEDEREEN. De Bijbel maakt het zonder twijfel duidelijk dat wanneer Jezus terugkomt, Hij Zijn voeten NIET op de AARDE zal plaatsen.

De Bijbel zegt dat de rechtvaardigen de Here tegemoet zullen gaan in de LUCHT. (1 Tes 4:17)

Dat is de reden dat Jezus ons uitdrukkelijk waarschuwt in Mat 24:26:

Indien men dan tot u zegt: Zie Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
- 2 - Zijn tweede komst is niet geheim
Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Mat 24:27-31
- 3 - Zijn tweede komst is niet geheim
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Hand 1:9-11
- 4 - Zijn tweede komst is niet geheim
In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 1 Kor 15:52


Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Tes 4:16-17
- 5 - Zijn tweede komst is niet geheim
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop, zullen gevonden worden. 2 Pet 3:10


Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Openb 1:7


En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Openb 6:14
- 6 - De tweede komst van Christus zal HOORBAAR zijn
Want de Here Zelf zal op een teken bij het ROEPEN van een aartsengel en bij het GEKLANK ener BAZUIN Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Tes 4:16-17

In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste BAZUIN, want de BAZUIN zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 1 Kor 15:52

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met GEDRUIS voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 2 Pet 3:10
- 7 - De tweede komst zal GEZIEN worden
Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mat 24:27

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Mat 24:30

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen met vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 2 Pet 3:10

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Openb 1:7
- 8 - De wederkomst van Christus zal de gehele aarde vernietigen
De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar, zij valt en staat niet weer op. Jes 24:19-20

En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werdt van zijn plaats gerukt. Openb 6:14
- 9 - De wederkomst van Christus zal de gehele aarde vernietigen
En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. Openb 16:18-20
- 10 - 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4 en Mattheüs 24 zijn dezelfde gebeurtenis.
Om duidelijker te laten uitkomen dat de Bijbel maar over één Wederkomst (tweede komst) spreekt, en niet over een tweede en een derde komst, of over een geheime opname en een tweede komst zijn de volgende schema’s gemaakt.

Deze schema’s maken duidelijk dat over de komst van Christus in heerlijkheid in GEEN enkel geval sprake is van een geheime opname.

Als punt voor punt vergeleken wordt, dan is het duidelijk dat de twee Schriftgedeeltes uit Korintiërs en Tessalonicenzen wijzen naar dezelfde gebeurtenis.
- 11 - Schema Korintiërs & Tessalonicenzen
Korintiërs Tessalonicenzen
1 Kor 15:23: Die van Christus zijn bij Zijn komst 1 Tes 4:16: De Here Zelf zal komen.
1 Kor 15:51: Allen zullen wij niet ontslapen. 1 Tes 4:14: Die ontslapen zijn.
1 Kor 15:52: Bij de laatste bazuin 1 Tes 4:16: Bij het geklank ener bazuin Gods.
1 Kor 15:52: De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden 1 Tes 4:16: Zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
- 12 - Matteüs 24 vergeleken met 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 4 en 5
Laten wij nu Mattheüs 24 vergelijken met boven gegeven schema. Wij zullen 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 4 en 5 vergelijken met Matteüs 24.
Matteüs 24 1 Thes 4 & 5
Mat 24:27: Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst (parousia) van de Zoon des mensen zijn. 1 Tes 4:15: Tot de komst (parousia) des Heren.
Mat 24:30: De Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels 1 Tes 4:17: Samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden.
Mat 24:31: En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. 1 Tes 4:16: Bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods
Mat 24:31: zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken 1 Tes 4:17: daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden,
Mat 24:36: Van die dag en van die ure 1 Tes 5:1: De tijden en gelegenheden
Mat 24:43: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen 1 Tes 5:2: Dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.
Mat 24:39: En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam 1 Tes 5:3: Overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf
Mat 24:42: Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 1 Tes 5:6: Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
- 13 - Er is slechts één wederkomst die ZEER HOORBAAR EN ZICHTBAAR zal zijn!
Er is geen twijfel mogelijk dat in bovenstaande vergelijkingen er sprake is van DEZELFDE gebeurtenis. Er is zelfs dezelfde volgorde. Er is slechts één Wederkomst en de theorie van een geheime opname met daaraan verbonden een tweede kans, een nieuwe proeftijd, is een misleiding van de vijand.

[Er is immers NIETS 'geheims' aan de wederkomst van Christus! De wederkomst is zo'n beetje de meest HOORBARE en ZICHTBARE gebeurtenis in de Bijbel, zo hebben we in bovenstaande teksten kunnen lezen. Als we immers teksten als Jesaja en openbaring lezen:

De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar, zij valt en staat niet weer op. Jes 24:19-20

En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werdt van zijn plaats gerukt. Openb 6:14

zal NIEMAND twijfelen dat Christus komt om de Zijnen te halen!
Er is in de Bijbel op GEEN ENKELE MANIER sprake van een 'geheime' opname van de christenen.]
local_library Lees meer artikelen!