de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. Een kopie van het beest
 2. Openbaring 13: 14-17
 3. 3 keer een beest met 7 koppen en 10 horens
 4. Heidens Rome, pauselijk Rome en daarna het protestantisme
 5. Het Beest uit de zee begon al in de tijd van de apostelen!
 6. Een patroon
 7. De functie 'Pontifex Maximus'
 8. De protestantse kerken kijken naar de tijd van de HERVORMING als hun oorsprong
 9. Oecumene - wereldwijde beweging naar eenheid
 10. Godsdienst en Staat zullen in de toekomst VOLLEDIG SAMENWERKEN
 11. Hoe zagen Bijbeluitleggers dat 100 jaar geleden?
 12. Kerkelijke eenheid gaat het Beeld van het Beest vormen!
 13. Vereniging van Kerk en Staat zal leiden tot het Beeld van het Beest
 14. Herhaling van de Middeleeuwen
 15. Van eenvormigheid naar geweld
 16. Het Beeld van het Beest is: de kerk zal macht krijgen van de burgerlijke macht
 17. Samengevat

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Openbaring 13

Het beeld van het beest

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 25
Pagina 11-14
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel geeft, zoals je zult zien, een heel concrete uitleg van Openbaring 13:11-18.
Het is handig om de artikelen 2, 3, 4 en 5 ook te bestuderen.
In de videoseries op Adventmedia kun je meer informatie vinden.
Kijk voor deze studies bijvoorbeeld eens:
Het beeld van het beest
De niet ondertitelde Engelstalige serie "Anchor Class 2016 - The Great Prophecies of Daniel and Revelation" past óók heel goed bij deze artikelen.
Anchor Class 2016
Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting In artikel 4 en 5 hebben we gezien dat in Openbaring 13 een beest opkomt uit 'de aarde' (het territorium van de Verenigde Staten).
Dit beest start met de karaktertrekken van een lam, maar gaat uiteindelijk spreken als een draak.

Dit beest met de lamshorens (=Amerika) zal de mensen op de aarde dwingen om een 'beeld van het beest' te maken: dat wil zeggen dat er een kopie gemaakt wordt van een eerder beest.

Dit eerdere beest was, zoals we gezien hebben, het 'zee-beest' uit Openbaring 13, dat de macht van het pausdom symboliseerde, 1260 jaar lang, van 538 - 1798.

Er zal dus een kopie van de macht van het Pausdom worden gemaakt, zoals het haar macht kon uitoefenen in de Middeleeuwen, van 538 tot 1798.

Zoals we gezien hebben in de eerdere artikelen, gaf Keizer Justinianus aan het pausdom de macht op wetten uit te vaardigen.
Dit zal opnieuw gebeuren. Protestantse kerken zullen zich verenigen en vragen om macht om wetten uit te vaardigen. In de volgende artikelen zal duidelijk worden dat er met name ZONDAGSWETTEN uitgevaardigd zullen worden, waarin verplicht zal worden de zondag te heiligen.

Het samengaan van de kerken zal een teken zijn van de wereldwijde afval en is een voorbode voor de uiteindelijke vraag van deze verenigde kerken om (zondags)wetten uit te mogen vaardigen.

We zien op dit moment al een wereldwijde beweging van Protestantse kerken om zich te verenigen (oecumene).
En dat niet alleen! We zien óók dat er een eenheidsstreven (oecumene) is tussen Protestantse Kerken en Katholieke Kerk en we zien óók een sterke eenheidsbeweging tussen christelijke kerken en andere religies!
We zien in de Bijbel de waarschuwing dat de hele wereld hierdoor achter het eerste Beest aan zal lopen! (Openb 13:12)

- 1 - Een kopie van het beest
Wij hebben ons in vorige artikelen bezig gehouden met het Beest uit de zee, met het Beest uit de aarde, en met de draak uit Openbaring 12 en 13.

Nu willen wij het Beeld van het Beest onderzoeken.
Een beeld is eigenlijk een kopie. Het kan een beeld zijn dat gemaakt is door een beeldhouwer. Of door een kunstschilder. Zo deed men dat vroeger, maar nu hebben wij natuurlijk de foto, of een dvd, of videobeelden.
- 2 - Openbaring 13: 14-17
Er wordt een aantal keren gesproken over het Beeld van het Beest. De eerste keer dat wij er over lezen is in Openb 13:14-17 :

“En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. En het maakt, dat aan allen de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
- 3 - 3 keer een beest met 7 koppen en 10 horens
Als we de symbolen die hier gebruikt worden eens zichtbaar zouden maken, dan zien wij het volgende gebeuren:

Het EERSTE Beest met zeven koppen en tien horens is “de Draak” van Openbaring 12. Deze Draak geeft zijn troon aan het “Beest uit de zee.” (Openb 13:2).

Het Beest uit de zee is opnieuw een Beest met zeven koppen en tien horens. Dit is dus het TWEEDE beest met zeven koppen en tien horens.

Een 'levend beeld van het Beest' wil zeggen dat het 'beeld van het Beest' gaat leven en dat is dan een NIEUW Beest met zeven koppen en tien horens.

Van dat Beest uit de zee wordt dus een beeld gemaakt dat gaat leven en spreken. Dat betekent dus dat het levende Beeld van het Beest opnieuw een Beest is met zeven koppen en tien horens.
Dat wil zeggen, het DERDE Beest met zeven koppen en tien horens!
En het spreekt als de draak.
- 4 - Heidens Rome, pauselijk Rome en daarna het protestantisme
Tot zover de symbolen.
- 5 - Het Beest uit de zee begon al in de tijd van de apostelen!
Het Beest uit de zee begon in de apostolische kerk. Let op: het begon dus al in de tijd van de apostelen!

Er kwam afval in de kerk en door de afval en het antwoord daarop ontstond er een samenklontering van kerken. We lezen dat “de afval” binnenkwam (2 Tes 2:1-12) en het speciale antwoord daarop was:

“Blijf bij de bisschop (de opzieners of oudsten), want Christus is bij de bisschop.”

Het behoren tot de bisschop gaf een ongelooflijke macht aan de bisschop. Na verloop van tijd kwam er een hiërarchie onder deze bisschoppen. De bisschop van stad ging naar de bisschop van de regio, van regio ging het naar de grote steden en van de grote steden naar de wereldsteden zoals Rome en Constantinopel.

Uiteindelijk lag de macht over heel de kerk in de handen van één ‘onfeilbare’ bisschop. De bisschop van Rome. Zo werd het ambt ingezet tegen de afval. Het gevolg was een onvoorstelbare machtsconcentratie. Zelfs tegenover de wereld en de politiek!

Dit alles werd begeleid door de oecumenische concilies (kerkvergaderingen). Ze staan nog in de kerkboeken. Zo kennen wij bijvoorbeeld “de geloofsbelijdenis van Nicea” over de driëeenheid.
- 6 - Een patroon
Wij zien dus een patroon.

 • Eerst is er is afval.
 • Het antwoord daarop is het ambt en de ambtelijke eenheid.

Terwijl het eigenlijke antwoord moet zijn: “onderzoekt de Schriften”.

De bisschop wordt hogepriester van de Babylonische godsdienst
Gedurende dat hele proces zien wij dat de bisschop van Rome in het jaar 378, bisschop is in de kerk en in datzelfde jaar óók hogepriester werd in het heidendom. Dit gebeurde tijdens de regering van Theodocius (379-395) en zo werd het heidendom volledig opgenomen in de christelijke kerk.

In het Romeinse Rijk was de Keizer tegelijk óók de hogepriester, de Pontifex Maximus, van de heidense mysteriën* godsdienst!

* Om te weten te komen waarom het pausdom het Babylonisch priesterschap bezit, kijk de aflevering 'De wijn van Babylon' van de serie Total Onslaught van Walter Veith
De wijn van Babylon

- 7 - De functie 'Pontifex Maximus'
“Andere Romeinse Keizers tot en met Constantijn bleven deze functie bekleden (Pontifex Maximus) tót keizer Gratianus omstreeks 376 AD om christelijke redenen WEIGERDE, deze titel nog langer te dragen, daar het heel duidelijk was dat het hier een HEIDENSE AFGODENDIENST betrof.

Inmiddels was de bisschop van Rome tot een positie van hoog aanzien en grote politieke macht gerezen. En zo werd Damasus, de bisschop van Rome in 378 AD, gekozen tot “Pontifex Maximus” als officiële hogepriester van de mysteriën!

Heidenen en christenen beschouwden nu één man als hun leider.”

“De mysterie Godsdienst van Ba- bylon” Woodrow p. 92.

In de daaropvolgende jaren van Theodosius (379-395) werd het heidendom OPGENOMEN in de christelijke kerk. In één enkele persoon vond de oecumene tussen heidendom en christendom plaats!
- 8 - De protestantse kerken kijken naar de tijd van de HERVORMING als hun oorsprong
De christenheid kijkt niet zozeer naar het apostolische tijdperk als wel naar de KERKHERVORMING voor haar oorsprong.

Geen enkele protestantse kerk ziet zichzelf als de apostolische kerk. Wij zijn niet apostolisch, maar wij zijn Calvinist, Lutheraan, Methodist, Baptist en ga zo maar door. En ergens in de geschiedenis zien wij dan ons eigen beginpunt. God leidde de respectievelijke kerken in één of ander punt van de Hervorming.

Het eerste wat werd hervormd [als reactie op de Rooms Katholieke opvattingen] was het evangelie zelf. De boodschap dat wij 'behouden worden uit genade alleen, door het GELOOF als een levensbeginsel uit het woord.' Maar net als bij de apostolische kerk kwam er afval.
- 9 - Oecumene - wereldwijde beweging naar eenheid
Tegen de afval werd het ambt ingezet, maar net als in de eerste christenheid hield het ambt de afval NIET tegen. En zo werd de identiteit verloren, en als die verloren is, dan zoeken wij hulp bij andere identiteitlozen. Dan worden er net als vroeger oecumenische vergaderingen gehouden. En ook daar is, net als vroeger, GEEN grens naar het heidendom. En zo vindt er niet alleen een (1)protestantse oecumene plaats (beweging naar eenheid), maar ook de (2)katholiek–protestantse oecumene vindt plaats en dan de (3)oecumene met de wereldgodsdiensten.
- 10 - Godsdienst en Staat zullen in de toekomst VOLLEDIG SAMENWERKEN
Waar zal dat eindigen? De Bijbel zegt het zo:

En het bewerkt, dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste Beest zullen aanbidden. Openb 13:12

Net als vroeger zal dat leiden tot een groot schouwspel waarin GODSDIENST en de STAAT volledig SAMEN werken.

Uiteindelijk zal de wereld één grote gevangenis worden. Die gevangenis wordt alleen merkbaar als je jezelf overgeeft aan Christus. Plotseling gaat dat niet meer. Net als nu in landen waar kerk en staat met elkaar zijn verbonden. Daar zitten mensen 'in de gevangenis' en ze weten er niets van, tot zij overgaan tot de godsdienst van de Schrift. Dan zien ze plotseling dat ze gevangen zijn, omdat ze niet vrij zijn om te kiezen. Dat was ook zo in de Middeleeuwen in Europa. Mensen die werkelijk vrij waren zaten in de gevangenis.

Het komt steeds dichterbij. Let op wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Men wil experimenteren met de godsdienstvrijheid... Maar er hoeft niet meer geëxperimenteerd te worden. Het Beest uit de zee heeft aangetoond dat er met godsdienstvrijheid niet gespeeld kan worden.
- 11 - Hoe zagen Bijbeluitleggers dat 100 jaar geleden?
U. Smith zegt:
Met betrekking tot een vereniging van de Protestantse kerken zegt de Sions Herald:

“Wat wij begeren te zien is een VERENIGING van sekten, - een grote vergadering, samengesteld uit gedelegeerden gekozen door de Generale Conferenties van het Methodisme, de algemene vergaderingen der Presbyterianen, de driejaarlijkse conventies van de Episcopalen, de algemene vergaderingen van de Baptisten, om kort te zijn de hoogste lichamen van ALLE gemeenschappen die horen tot het Protestantisme in de GEHELE wereld. Zulk een vergadering eens in de zeven of tien jaar gehouden zou kracht bijzetten aan de opinie’s van de Christelijke wereld; haar uitspraken zouden GERESPECTEERD worden door de staatslieden van alle naties.”

[Men verlangde dus TOEN al naar een wereldwijde eenwording, waarmee men invloed dacht uit te kunnen oefenen op de staat.]
- 12 - Kerkelijke eenheid gaat het Beeld van het Beest vormen!
U. Smith vervolgt:
....Jaren voordat iets in de politieke of sociale toestanden de mogelijkheid van zulk een gebeurtenis aangaf, hebben Zevendedags Adventisten van de kansel en door de pers erop gewezen dat er zulk een eenheid zou komen tussen kerk en staat in ons land, en dat er zulk een vereniging van het “beeld van het beest” zou zijn.

Het beeld van het beest op deze wijze gevormd, zou diegenen bitter vervolgen en doden (in voornemen in elk geval) die haar autoriteit zouden tegenstaan. (zie Openb 13:15-16)

...Vanaf ons ontstaan als een godsdienstig lichaam, hebben wij altijd vastgehouden aan een uniforme uitleg van al de termen die de basis vormen van de derde engelboodschap van Openb 14:9-11 Wat toen voor ons was als het ontwaken van de morgen, is nu als de stralen van de opgaande zon.

Het tweehoornige beest (vers 11) dat wij verstaan als een symbool van de Verenigde Staten, bekleedt de nieuw gevormde KERKELIJKE EENHEID met burgerlijke autoriteit waardoor haar leerstellingen bekrachtigd worden. En het is dit beeld, op deze wijze gevormd, dat spreekt, wetten en leerstellingen uitvaardigt, en maakt dat allen die het NIET aanbidden GEDOOD worden. Het is dit beeld dat het MERKTEKEN van het tienhoornige beest oplegt, onder bedreiging van straf in geval van weigering met een zakelijke ruinering (zie vers 17).

Review and Herald 21-9-1886
- 13 - Vereniging van Kerk en Staat zal leiden tot het Beeld van het Beest
U. Smith zegt verder:
“Laat deze genootschappen zich nu verenigen in een kerkelijke organisatie; laat het gouvernement zulk een organisatie erkennen en haar macht geven (en dat heeft zij niet alvorens het gouvernement haar de macht schenkt) om het volk tot erkentenis van haar aangenomen dogmatiek te dwingen, en wat heeft men dan? Juist wat de profetie ons schetst, namelijk, een beeld voor het pauselijk beest, hetwelk van het beest met de lamshoornen (USA) enen geest des levens en macht om te spreken ontvangt.”

Gedachten over Daniël en Openba- ring blz. 482. Uriah Smith.
- 14 - Herhaling van de Middeleeuwen
E.G. White. zegt:
Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een eenheid vormen op grond van hun gemeenschappelijke geloofspunten en de Staat zullen beïnvloeden om hun opdrachten uit te voeren en hun instellingen te steunen, zal het protestantse Amerika een beeld van het pausdom hebben gemaakt en zullen er onvermijdelijk burgelijke straffen worden opgelegd aan mensen die er een andere mening op na houden...

“Het beeld van het beest” stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgelijke overheid zullen inroepen om hun leer aan andere op te leggen.

Grote Strijd 529-530
- 16 - Van eenvormigheid naar geweld
E.G. White. zegt verder:
“En wat zien we onmiddellijk voor ons? Weer een algemene vergadering! Een wereldconventie! Een evangelische alliantie en een algemene geloofsbelijdenis.

Wanneer het zover zal gekomen zijn, zal er voor de poging tot het bereik van volkomen éénvormigheid nog maar één enkele stap overblijven, en men neemt de toevlucht tot geweld.”
Grote Strijd, blz. 521.

“Het beeld wordt gemaakt door het beest met de twee hoornen en is een beeld voor het eerste beest (het pausdom). Ook wordt het een beeld van het beest genoemd... Het was afval, die er de eerste kerk toe bracht om de hulp in te roepen van de burgerlijke regering, en dit bereidde de weg tot de ontwikkeling van het ...beest... Afval in de kerk zal dus de weg bereiden voor het beeld van het beest.”
Grote Strijd blz. 519
- 17 - Het Beeld van het Beest is: de kerk zal macht ontvangen van de burgerlijke macht
Uriah Smith zegt:
“Het ‘beeld van het beest’ is een nog toekomstige kerkelijke organisatie die macht zal bezitten om haar besluiten op te dringen door de burgerlijke macht, onder bedreiging van boete en straf.”
Gedachten over Daniël en Openbaring, blz. 548.
- 18 - Samengevat
Samengevat krijgen wij het volgende beeld:

 1. Het “beeld” van het beest is een gemeenschap van afvallige kerken.
 2. Het is een gemeenschap van afvallige protestantse kerken.
 3. Zij verenigen zich op gemeenschappelijke geloofspunten.
 4. Als de vereniging heeft plaatsgevonden neemt men zijn toevlucht tot geweld.
 5. Deze gemeenschap van afvallige protestantse kerken, verbinden zich met de staat doordat zij: a. de staat vragen om ondersteuning van hun instellingen. b. en door hun bepalingen te laten doorvoeren.
 6. Het gevolg daarvan is het straffen van mensen die een verschillende denkwijze hebben.
local_library Lees meer artikelen!