de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. Dieren symbool voor koninkrijken
 2. In Openbaring 13 zijn óók sprekende dieren
 3. 3 Machten in een koninkrijk
 4. Een koninkrijk SPREEKT door wetgeving
 5. Door het SPREKEN van de horen worden de gelovigen vervolgd
 6. Het Romeinse Rijk geeft de kerk het recht om wetten uit te vaardigen
 7. De kerkelijke wetgeving van Justinianus
 8. De monnik Dionysius verzamelt alle canons en bundelt deze in één boek
 9. Huh?
 10. Het kerkelijk recht opgenomen in het burgerlijk wetboek
 11. Gevolgen voor de christenen en de maatschappij in Europa
 12. Het spreken maakt de kerk tot een draak
 13. De zondag zal een door de wet verplichte rustdag worden
 14. Herhaling van de Middeleeuwen
 15. Opnieuw, om het goed te begrijpen!
 16. De kerk heeft 1260 jaar rechterlijke macht
 17. De paus krijgt rechterlijke macht over godsdienst en kerk
 18. 1. HET BEGIN VAN DE 1260 JAREN
 19. De macht van de kerk was in deze 1260 jaar voortdurend afhankelijk van de macht die haar op burgerlijk niveau gegeven was
 20. Justinianus verklaart dat de Roomse bisschop het hoofd van de kerk is
 21. Brieven aan de paus en aan de patriarch van Konstantinopel
 22. Antwoord van de paus ook gepubliceerd
 23. Maart 533 na Chr. is het begin van de 1260 jaar
 24. Deze periode werd bewust NIET vastgelegd door de moderne bijbeluitleggers, zodat het pausdom niet aangewezen kon worden als het beest van de 1260 jaar
 25. Protestantse en zelfs katholieke uitleggers legden eerder wél een link met de profetische uitleg van de 1260 jaar
 26. Rome voorrang boven Konstantinopel
 27. Justinianus erkende de voorrang van Rome boven Konstantinopel
 28. De wet werd pas werkelijk van kracht toen de 3e hoorn, in de vorm van de Goten, in 538 verslagen was
 29. 2. DE UITOEFENING VAN DIT GEZAG GEDURENDE DE 1260 JAREN
 30. De geestelijkheid heeft in de Middeleeuwen een voorkeur voor het ROMEINSE recht
 31. Het geheel aan kerkelijke wetten = Canoniek recht
 32. Canoniek recht omvatte geheel West-Europa
 33. Het MODERNE stadium van Canoniek recht omvat het Katholieke én Protestantse kerkrecht
 34. Het Katholieke kerkrecht omvat nog STEEDS het wereldlijke recht dat Justinianus haar gegeven heeft!
 35. Als kerken juridisch of rechterlijk gezag uitoefenden, dan deden zij dat op basis van de wetgeving van Justinianus
 36. Kerk is de opvolger van het Romeinse Rijk
 37. Alle christenen werden beschouwd als 'Romeinen', zodat het burgerlijk recht altijd op hen kon worden toegepast
 38. Het Romeinse recht werd in het kerkrecht gevlochten
 39. “Ecclesia vivit lege Romana” : de geestelijkheid leeft naar Romeins recht
 40. 3. HET EINDE VAN DE 1260 JAREN
 41. 1798: einde van het canonieke recht
 42. Canoniek recht maakt plaats voor wereldlijk recht
 43. Canoniek recht verdwijnt uit de burgerlijke rechtsorde
 44. Katholieke kerk is nu een godsdienstige macht geworden ZONDER betekenis voor de rechtsorde
 45. Geschiedkundig bewijs dat de 1260 jaar eindigen met de Franse Revolutie
 46. HET BEEST VAN OPENBARING 13: 1-10 VERVOLGT DE HEILIGEN EN RICHT ZE TE GRONDE
 47. Bloedige vervolgingen tegen hen die 'de geboden houden van God en het geloof in Jezus'
 48. 400.000 protestantse vluchtelingen door wreedheden van de Katholieke Kerk
 49. Ontelbaar veel slachtoffers
 50. Start Jezuïetenorde
 51. Vaticaan heeft NOOIT tegenwerpingen opgeworpen
 52. Profetie van Openbaring beschrijft PRECIES het tijdperk van de macht van de Katholieke Kerk
 53. Wat is dan het spreken van het BEELD en het BEEST in de toekomst?

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Openbaring 13

En het beest sprak als een draak

Sluiten
Auteurs: Wim Wiggers en Marian Pel.
Oorspronkelijk gepubliceerd in 'Jezus de Vriend' No. 24
Pagina 17-23
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel geeft, zoals je zult zien, een heel concrete uitleg van Openbaring 13:11-18.
Het is handig om de artikelen 2, 3 en 4 ook te bestuderen.
In de videoseries op Adventmedia kun je meer informatie vinden.
Kijk voor deze studies bijvoorbeeld eens:
Het beeld van het beest
De niet ondertitelde Engelstalige serie "Anchor Class 2016 - The Great Prophecies of Daniel and Revelation" past óók heel goed bij deze artikelen.
Anchor Class 2016
Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting In artikel 4 over Openbaring 13:11 hebben we gezien dat uit het territorium van de Verenigde Staten een beest (= macht) opkomt dat in eerste instantie de karaktertrekken van een lam heeft.
In hetzelfde vers zien we ook dat deze macht gaat 'spreken als een draak'.

Als een beest (een macht) 'spreekt' in de Bijbel, dan is dat door de wetten die deze macht uitvaardigt.

In dit artikel laat de schrijver zien hoe ook het pausdom 'sprak' gedurende de 1260 jaar, van 538 tot 1798.
Aan het Pausdom werd WETTELIJKE MACHT verleend door keizer Justinianus, waardoor het Pausdom de macht kreeg over alle mensen binnen Westers Europa.
Dat had ENORME gevolgen: miljoenen mensen werden vervolgd door deze wrede macht.
Als het beest uit de aarde dus gaat 'spreken als een draak', betekent dat, dat ook DEZE macht WETTELIJKE macht krijgt om mensen te vervolgen.

We zullen in de volgende artikelen zien, dat het de protestantse kerken in Amerika zullen zijn, die zullen aandringen op rechterlijke macht.
Er zal dan een 'beeld van het eerste beest' (dat eerste beest is dus het pausdom) gemaakt zijn.

Opnieuw zal het geweten en de godsdienstvrijheid, net als in de Middeleeuwen, aan banden gelegd worden! En dat 'zal een verdrukking zijn, zoals er nog nooit geweest is' (Mat 24:21).

- 1 - Dieren symbool voor koninkrijken
In onze vorige studies over de profetieën in Daniël en de Openbaring kwamen dieren voor en die dieren waren symbolen voor koninkrijken.

Zo zien we in Daniël 7 en 8 een aantal dieren:
 • een leeuw,
 • een beer,
 • een luipaard,
 • een ram
 • en een geitenbok.
We zien ook een aantal horens. Zij stellen koninkrijken voor.

In Daniël 7 is een kleine hoorn die spreekt. Ook in Daniël 8 zien wij horens.

Niet van alle dieren, die dus koninkrijken voorstellen, wordt gezegd, dat zij SPREKEN. Maar van de kleine horen in Daniël 7 wordt 4 keer gezegd dat hij sprak. (In vers 8, 11, 20, 25)
- 2 - In Openbaring 13 zijn óók sprekende dieren
In Openbaring 13 wordt ook van de dieren die daar ten tonele komen, gezegd dat zij spreken. (Zie Openb 13:5, 6, 14, 15)

Als we de samenhang onder de loep nemen dan wordt duidelijk dat het gaat om WETGEVING.

Er zit ook een tijdselement in:
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. Openb 13:5
- 3 - 3 Machten in een koninkrijk
Een natie, een koninkrijk, wordt gekenmerkt door de drie machten die het tot een natie maken:
 • De uitvoerende macht
 • De wetgevende macht
 • De rechterlijke macht.

Anders gezegd:
 • De regering,
 • Het parlement
 • De rechterlijke macht in de hoge raad.
- 4 - Een koninkrijk SPREEKT door wetgeving
Een volk spreekt door de wetgeving. In Dan 7:25 komt dat heel goed tot uitdrukking:

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan 7:25

In zowel Daniël als de Openbaring spreekt deze macht gedurende 1260 dagen, die in werkelijkheid jaren zijn.
- 5 - Door het SPREKEN van de horen worden de gelovigen vervolgd
Wat gebeurt hier dan eigenlijk?
 • Door te SPREKEN worden de heiligen des Allerhoogsten te gronde gericht.
 • Dat het met wetgeving te maken heeft wordt duidelijk, omdat het in verband staat met het veranderen van de WET.

Door het SPREKEN van de horen worden dus de heiligen VERVOLGD, en tegelijkertijd worden de WET, dat is de wet van God, en de TIJDEN, dat zijn de tijden van God, veranderd. (Dan 7:25)
Verder wordt gezegd:

En dat dier, wordt een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dat te doen, twee en veertig maanden... en het werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen. Openb 13:5-7

Hier opnieuw:
 • er wordt MACHT verleend aan het beest
 • en het SPREEKT,
d.w.z., er wordt wetgevende macht geschonken aan het beest om de heiligen te vervolgen.
- 6 - Het Romeinse Rijk geeft de kerk het recht om wetten uit te vaardigen
Wat belangrijk is, is dit:
Als er gesproken wordt van een normaal koninkrijk zoals Babylon, de Meden en de Perzen of Griekenland of Heidens Rome, dan wordt niet gezegd dat hen macht 'geschonken' wordt. Dat zij de macht tot wetgeving 'ontvingen', want dat ontvingen zij niet, dat hádden zij.

Het gaat hier over de KERK. De kerk kréég van het Romeinse Rijk de macht om wetten uit te vaardigen. Het zogenaamd “canonieke recht” of het kerkelijk recht.

Dat werd de basis voor de inquisitie – de geloofsrechtbank.

Gedurende 1260 jaren was dit kerkelijk recht universeel aanwezig in Europa.
Luther wierp het kerkelijk wetboek in het vuur. Dat was een daad die door de kerken van de Reformatie NIET opgevolgd werd. Pas gedurende de Franse Revolutie ging dat kerkelijk wetboek echt in het vuur.
- 7 - De kerkelijke wetgeving van Justinianus
Het was deze Justinianus die de katholieke kerk in zijn opper bisschop de macht gaf, en HIJ was de oorzaak dat de katholieke kerk SPRAK, dat wil zeggen, wetten uitvaardigde.

Toen Constantijn de Grote overging tot het christendom, was de staat nog steeds de wetgever. Justinianus deed het anders. Hij gaf de kerk het recht om wetten uit te vaardigen.

“De eindoverwinning over alle andere verschijningsvormen van het christendom dankt dit Katholicisme aan zijn verbond met de Romeinse staatsmacht.

Het kerkelijk recht, dat wij in het Corpus juris civiles (het wetboek voor burgerlijk recht) vinden, is door Justinianus niet OVERGENOMEN, maar door hem GESCHAPEN. Toen Justinianus het burgerlijk wetboek samenstelde, wás er nog geen zelfstanding katholiek kerkelijk recht.”
Prof. Dr. Constantin Hohenlohe, p. 32.
- 8 - De monnik Dionysius verzamelt alle canons en bundelt deze in één boek
Hans v. Schubert zegt het op de volgende manier:
“Terzelfder tijd, dat Justinianus de troon besteeg, de schepper van het burgerlijk recht, sloot de kerk in het westen voor de eerste keer zijn recht af, tezamen in een groot wetboek, en inderdaad zonder de naam te dragen, een corpus juris canonice (Het kerkelijk recht).”
- 9 - Huh?
Wat gebeurde hier?
Dionysius, een monnik, verzamelde al de canons* van alle kerkvergaderingen en bracht ze tezamen in één boek.

“De monnik, Dionysius, deed dat op wens van de Paus. Niets kan het onderscheid duidelijker illustreren die de ontwikkeling in het Westen was in geslagen. Hier echter lag de toekomst.”
Hans. V. Schubert in ‘De oorlog tussen het geestelijk en het wereldlijk recht’. p. 19.

Dit werd de breuk in de geschiedenis van de kerk.

* Canon = richtsnoer, voorbeeld, kerkelijke wet
- 10 - Het kerkelijk recht opgenomen in het burgerlijk wetboek
W. Cunningham zegt het op deze manier:

“Daarmee in overeenstemming wordt ons door de geschiedenis meegedeeld dat door een handeling van het BURGERLIJK gezag van dat rijk, tijdens de regering van Justinianus, plechtig verklaard werd dat de Roomse bisschop “het hoofd van de KERK” zou zijn. Deze brief was gericht aan de paus en werd OPGENOMEN in het burgerlijk wetboek.”
- 11 - Gevolgen voor de christenen en de maatschappij in Europa
Wat betekende dat voor de christenen en de hele maatschappij in West Europa?

“Het wetboek van Justinianus stond erop dat Godsdienstige EENHEID, KOSTE WAT KOST, in stand gehouden moest worden. Dit beginsel veroorzaakte in Europa in de navolgende eeuwen onnoemelijk veel lijden.”
C. P. Sherman Roman law in the Modern World. 218 – 219.

Want de kerkelijke wetgeving raakte elke burger of hij nu gelovig of ongelovig was, atheïst of Waldenz. De wereld was onderworpen aan een TWEEDE wetboek, een kerkelijk wetboek.
- 12 - Het spreken maakt de kerk tot een draak
Dit SPREKEN van de kerk maakte dat zij daardoor een beest was geworden in de profetie.

Dit laatste zal zich herhalen.
De laatste grootmacht, de Verenigde Staten van Amerika, zal precies hetzelfde doen als het Pausdom. Het zal de kerk de gelegenheid geven om kerkelijke wetgeving uit te vaardigen.
- 13 - De zondag zal een door de wet verplichte rustdag worden
Allereerst met de heilige dag van het canonieke recht, de zondag.

De zondag zal een dag van rust worden door de wetgeving van de staat en een dag van aanbidding door de kerk:

En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. Openb 13:15

Hier zien wij godsdienstige wetgeving met betrekking tot aanbidding en de sancties die erop volgen.
- 14 - Herhaling van de Middeleeuwen
Het kan niet duidelijker gezegd worden. Hier gaat het naar toe. En net zoals in de Middeleeuwen zal deze eenheidsworst in de aanbidding onnoemlijk veel lijden teweeg brengen.

Wij zijn op weg naar een herhaling van de Middeleeuwen.
 • De sancties zijn dat men niet kan kopen of verkopen, tenzij...
 • De sancties zijn uiteindelijk de dood, tenzij...

Zullen wij niet tot God vluchten voor het te laat is. Het staat er aan te komen. Openb 13:11-18
- 15 - Opnieuw, om het goed te begrijpen!
Dit onderwerp is zo belangrijk dat we het nog eens doorgaan:
 1. Het begin van het spreken van het beest.
 2. Het spreken gedurende de 42 maanden of 1260 jaren.
 3. En tenslotte het einde van dat spreken in de Franse Revolutie.
opnieuw

1260 jaar

538 - 1798

- 16 - De kerk heeft 1260 jaar rechterlijke macht
Zowel in Openbaring als in Daniël wordt gezegd dat het een periode is van 1260 jaar/ dagen waarin “deze macht gegeven wordt” om dat te doen.

Het Griekse woord voor macht in Openbaring 13 betekent volgens de woordenboekschrijvers, “de macht om te regeren, de regering, de rechterlijke macht”, dus ook de macht om recht te spreken.
- 17 - De paus krijgt rechterlijke macht over godsdienst en kerk
Was het inderdaad zo dat de paus macht, “rechterlijke macht”, kreeg over de heiligen toen de derde horen uitgerukt werd? Er wordt nl. uitdrukkelijk gezegd dat de heiligen, dat zijn de godsdienst en de kerk, in zijn macht gegeven werden gedurende 1260 jaren.
- 18 - 1. HET BEGIN VAN DE 1260 JAREN
De macht van het pausdom werd vastgelegd in de wet.
[Hieronder volgen citaten van Elliot waarin hij onder andere aantoont dat de burgerlijke macht aan de kerk rechterlijke macht geeft.]

“Daar het pausdom een geestelijk macht is BINNEN de grenzen van het Romeinse Rijk, is het argument van Faber waarschijnlijk juist, omdat het overgeven van de heiligen in de hand van het pausdom een FORMELE handeling MOET zijn door de BURGERLIJKE macht van dat rijk, dat de paus maakt tot hoofd van de kerk.
- 19 - De macht van de kerk was in deze 1260 jaar voortdurend afhankelijk van de macht die haar op burgerlijk niveau gegeven was
Het is in feite niet zo gemakkelijk om te bedenken hoe de heiligen op een ándere manier aan een geestelijk gezag overgeleverd kunnen worden dat op zijn minst, toen het in de kinderschoenen stond, voor een groot deel voor haar bestaan afhankelijk was van de burgerlijke macht, hoeveel te meer was zij afhankelijk van de burgerlijke macht voor AL haar handelingen die haar toegestaan waren.
- 20 - Justinianus verklaart dat de Roomse bisschop het hoofd van de kerk is
Daarmee in overeenstemming wordt ons door het onloochenbare getuigenis van de geschiedenis meegedeeld dat door een handeling van het burgerlijk gezag van dat rijk, tijdens de regering van Justinianus, plechtig verklaard werd dat de roomse bisschop “het hoofd van de kerk” zou zijn.
- 21 - Brieven aan de paus en aan de patriarch van Konstantinopel
Deze brief was gericht aan de paus, en een andere aan de patriarch van Konstantinopel en deze werd opgenomen in het burgerlijk wetboek. Op deze wijze werden de gevoelens in deze brief verwoord, gesanctioneerd door het hoogste wetgevende gezag van het rijk. In beide brieven werden bovenstaande titels aan de paus gegeven.
- 22 - Antwoord van de paus ook gepubliceerd
Het antwoord van de paus op de keizerlijke brief werd tezamen met de andere documenten ook gepubliceerd. Dit antwoord is eveneens van belang daar het aantoont dat de paus begreep waar het om ging, nl. dat het een formele erkenning was van de stoel van Rome.
- 23 - Maart 533 na Chr. is het begin van de 1260 jaar
Vanaf de datum van deze keizerlijke brief van Justinianus aan paus Johannes in maart 533 n. Chr. kan gezegd worden dat de heiligen, de tijden en wetten van de kerk, formeel overgeleverd zijn aan het pausdom en dat daarom de 1260 jaren gerekend moeten worden vanaf dit tijdstip”
- 24 - Deze periode werd bewust NIET vastgelegd door de moderne bijbeluitleggers, zodat het pausdom niet aangewezen kon worden als het beest van de 1260 jaar
Elliot citeert twee Jezuïeten om duidelijk te maken wie de formele handeling die wij hier bespreken, verrichtte.

“Deze periode is NIET door de moderne bijbeluitleggers vastgelegd omdat zij zo goed paste als beginpunt van de pauselijke heerschappij, ook NIET met het doel om achteraf een ondersteuning te vinden voor profetische theorieën die de Franse revolutie aanzien als een daarmee in overeenstemming zijnd EINDE van deze periode.
- 25 - Protestantse en zelfs katholieke uitleggers legden eerder wél een link met de profetische uitleg van de 1260 jaar
Het is een periode die aangegeven is door PROTESTANTSE uitleggers, Brightman, Cressener, Mann, enz. VOORAFGAAND aan de tijd van de Franse Revolutie.

Sterker nog, KATHOLIEKE schrijvers hebben er opmerkingen over gemaakt vóór 1798, nl. de Jezuïeten Gorden en Gothofred.
- 26 - Rome voorrang boven Konstantinopel
De laatste, Gothofred, was de geleerde redacteur van het Corpus Juris van Justinianus. Deze in het bijzonder, sprekend over de brief van Justinianus aan de paus, die in het Corpus Juris opgenomen is, merkt op dat het de eerste erkenning is van de keizer dat Rome de voorrang heeft boven Konstantinopel, m.a.w. de absolute voorrang.
- 27 - Justinianus erkende de voorrang van Rome boven Konstantinopel
Het is daarom duidelijk dat zij, die veronderstellen dat Phocas de eerste was die keizerlijke erkenning gaf aan de voorrang van de stoel van Rome boven die van Konstantinopel, dwalen. Justinianus erkende dat daarvoor al.”
- 28 - De wet werd pas werkelijk van kracht toen de 3e hoorn, in de vorm van de Goten, in 538 verslagen was
In 533 n. Chr. werd dus voor het wetgevende gezag van het rijk de paus tot hoofd van alle kerken verheven.

Maar zolang de Goten, die niet het katholieke geloof aanhingen, de heerschappij uitoefenden in Rome, kon dat niet wezenlijk van kracht worden. Toen de Goten uit de weg geruimd waren, werd de wet van kracht.
- 29 - 2. DE UITOEFENING VAN DIT GEZAG GEDURENDE DE 1260 JAREN
“De toewijding van de geestelijkheid aan de burgerlijke wetten van Rome werd gekenmerkt door een groot enthousiasme gedurende de vroege Middeleeuwen die volgden op de ineenstorting van het Romeinse rijk in het westen in 476 n. Chr.
- 30 - De geestelijkheid heeft in de Middeleeuwen een voorkeur voor het ROMEINSE recht
Gedurende de Middeleeuwen heeft de geestelijkheid, of zij nu van Germaanse oorsprong was of niet, zich nooit onderworpen aan de barbaarse Teutonische wetten. Het ROMEINSE recht was altijd het persoonlijke recht van de geestelijkheid, het volgde hen waar zij ook gingen.
- 31 - Het geheel aan kerkelijke wetten = Canoniek recht (waarin het ROMEINSE recht het uitgangspunt vormde)
Direct als kerkelijke gerechtshoven een voet aan de grond kregen of hun machtsgebied uitbreidden, hebben zij de verfijnde beginselen van het ROMEINSE recht toegepast. Het geheel aan kerkelijke wetten, voor een groot gedeelte burgerlijke, ontving na verloop van tijd de naam “canoniek recht.”
1260
jaar

Kerkrecht

& Romeins Recht

- 32 - Canoniek recht omvatte geheel West-Europa
Deze wetten van de roomse kerk (Corpus Juris Canonici, het canoniek recht) omvatten de heersende kerkelijke wetgeving van geheel West-Europa.

Zij was reeds van kracht voordat de protestantse reformatie de roomse kerk en de westerse christenheid splitste.
- 33 - Het MODERNE stadium van Canoniek recht omvat het Katholieke én Protestantse kerkrecht
Het MODERNE stadium van het canonieke recht moet gerekend worden vanaf de vorming van het Corpus Juris Canocini.

Maar het moderne canonieke recht moet niet begrensd worden tot de rooms-katholieke kerk, alleen. AL het kerkelijk recht van de PROTESTANTSE kerken tezamen, vanaf de reformatie, is hier bij INBEGREPEN.
- 34 - Het Katholieke kerkrecht omvat nog STEEDS het wereldlijke recht dat Justinianus haar gegeven heeft!
Als het canonieke recht van de westerse katholieke kerk, (de roomskatholieke kerk) onderzocht wordt, dan IS het de Corpus Juris Justinianus, (het wereldlijke recht van Justinianus), in naam, vorm, wezen en in gezag.
- 35 - Als kerken juridisch of rechterlijk gezag uitoefenden, dan deden zij dat op basis van de wetgeving van Justinianus
Duidelijker kan niet gezegd worden dat de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken, voor zover zij gezag, juridisch dan wel rechterlijk, uitgeoefend hebben, zij dit deden op grond van de wetgeving van Justinianus tijdens de gehele Middeleeuwen.
- 36 - Kerk is de opvolger van het Romeinse Rijk
De kerk ziet zichzelf gedurende de Middeleeuwen als de voortzetting van het Romeinse rijk. Dat alles was gebaseerd op het Romeinse recht.

“Uitgaande van het beginsel van de persoonlijkheid van het recht, leefden in de nieuwe rijken de Germanen naar het Germaanse recht en de Romeinen naar het Romeinse recht.

Ook de kerk leefde naar het Romeinse recht, door dit recht, hoewel over vele staten verdeeld, toch samen één staat vormend de Romania van Orosius.
- 37 - Alle christenen werden beschouwd als 'Romeinen', zodat het burgerlijk recht altijd op hen kon worden toegepast
Zo was het dus een vanzelfsprekend grondrecht, dat voortkwam uit de stelling dat alle christenen als “Romeinen” aangemerkt werden. Op hen als Romeinen kon hierdoor, zonder omwegen, het civiele recht toegepast worden en die de kerk steeds meer voor haar rechtbanken bracht en voor wie men de wetsartikelen niet missen kon.
- 38 - Het Romeinse recht werd in het kerkrecht gevlochten
Meestal was over die zaken in het canonieke recht nog niets geregeld maar dan werd het Romeinse recht toegepast. Natuurlijk werd de toepassing van het Romeinse recht steeds MINDER omdat het canonieke recht de burgerlijke aangelegenheden steeds MEER en meer regelde. Hiertoe bediende het canonieke recht zich echter op de meest uitgebreide wijze van het Romeinse recht.”
- 39 - “Ecclesia vivit lege Romana” : de geestelijkheid leeft naar Romeins recht
“Het ribuarische volksrecht bevat de beroemde zin: “ecclesia vivit lege Romana” (de geestelijkheid leeft naar Romeins recht). Dat betekent: het Romeinse recht is het persoonlijke recht van de geestelijkheid.

Zoals de Franken naar het Frankische recht en de Longobarden naar het Longobardische recht beoordeeld werden, zo werd de geestelijkheid naar het Romeinse recht beoordeeld. Zó heeft de Germaanse rechtsopvatting ertoe bijgedragen de KERK als ROMEINS te beschouwen en voor de kerk de weg te effenen ten behoeve van het Romeinse recht.”
1260
jaar

Het einde

van het kerkrecht

- 40 - 3. HET EINDE VAN DE 1260 JAREN
Het einde van de 1260 jaren was tevens het einde van het Romeinse recht. Anders gezegd: de kerk verdween uit het rechtsgebied.

R. Sohm, een opmerkelijk jurist en professor in Leipzig die zich als gelovige Lutheraan bezig hield met het kerkelijk recht, heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan m.b.t. de Verlichting en het politieke instrument van de Verlichting, “de Franse revolutie”.
- 41 - 1798: einde van het canonieke recht
In 1798 werd de paus door Napoleon (generaal Berthier) gevangen genomen en werd in Rome de republiek uitgeroepen.

Het uitroepen van de republiek was het formele einde van het canonieke recht als recht en tevens ook het einde van het katholieke kerkrecht als recht en daarmee het einde van het Romeinse recht.

In 1806 komt het wetboek van Napoleon uit en worden de wetten van Justinianus afgeschaft.
- 42 - Canoniek recht maakt plaats voor wereldlijk recht
“De overwinning van het idee der tolerantie betekent dat tegenwoordig het idee van de ene alleen zaligmakende uiterlijke kerkengemeenschap voor de rechtsorde van nu totaal VERDWENEN is.

Het betekent tegelijkertijd dat voor de gehele westerse cultuurwereld er ALLEEN nog maar WERELDSE overheid en WERELDLIJK recht aanwezig is.
- 43 - Canoniek recht verdwijnt uit de burgerlijke rechtsorde
De kerk van Christus is geen bron meer van recht, oefent geen uiterlijke dwang meer uit, brengt geen overheid meer voort en ook geen recht. Het protestantse idee heeft gezegevierd.

Ook in Duitsland is de kerk van Christus verdwenen uit het gebied van het recht. Voor de huidige RECHTSORDE bestaat het hele katholieke gedachtesysteem NIET meer.
- 44 - Katholieke kerk is nu een godsdienstige macht geworden ZONDER betekenis voor de rechtsorde
Voor zover dit het katholieke gedachtensysteem aangaat, is dat door de geschiedkundige ontwikkeling vermorzeld.

Vanuit het RECHT moet er GEEN zichtbare kerk van Christus meer zijn en daarom ook GEEN geestelijk recht en geestelijke overheid.

Daarmee is voor de huidige rechtsorde de macht van de katholieke kerk, van de paus en van de bisschop als macht om te regeren, gevallen. Zij is een godsdienstige macht geworden die geen betekenis meer heeft voor de rechtsorde. En daarmee is ook het canonieke recht als recht gevallen. Er bestaat nu alleen nog maar staatsrecht.”
- 45 - Geschiedkundig bewijs dat de 1260 jaar eindigen met de Franse Revolutie
Daarmee hebben we het geschiedkundig bewijs dat de 1260 jaren voorbij waren, de jaren dat de bisschop van Rome
 • “de heiligen”,
 • de tijden
 • en de wet
in handen, of wel in zijn macht had.

Zij [het einde van de 1260 jaren] werd werkelijkheid in een politieke gebeurtenis van de hoogste betekenis: de gevangenneming van de paus en het uitroepen van de republiek in Rome.
- 46 - HET BEEST VAN OPENBARING 13: 1-10 VERVOLGT DE HEILIGEN EN RICHT ZE TE GRONDE
“Dat de kerk van Rome MEER onschuldig bloed vergoten heeft dan enige andere instelling die bestaan heeft zal door geen enkele protestant die enig kennis bezit van de geschiedenis, ontkend kunnen worden.

De herinneringen aan de vele vervolgingen zijn thans zo gering, dat het onmogelijk is om zich een compleet beeld te vormen van de hoeveelheid slachtoffers en het is zeker dat de verbeeldingskracht zich geen nauwkeurig beeld kan vormen van het lijden.”
- 47 - Bloedige vervolgingen tegen hen die 'de geboden houden van God en het geloof in Jezus'
“Volgens deze regels heeft Rome altijd gehandeld. Een lange rij bloedige vervolgingen toont haar geschiedenis.
 • Het uitroeien van de Albigenzen,
 • het uitmoorden van de Waldenzen,
 • het martelaarschap van de Lollarden,
 • de slachtpartij onder de Bohemers,
 • het verbranden van Hus, Hieronymus, Savenerola, Frith, Tyndale, Ridley, Hooper, Cranmer, Latimer en duizenden anderen die net zo vroom en getrouw waren als zij,
was haar werk. De duivelse gruwelen van de Inquisitie werden door haar geest uitgevonden en uitgevoerd door haar hand.
Deze Inquisitie was eeuwenlang het machtige instrument dat gebruikt werd om oorlog te voeren tegen toegewijde mannen en vrouwen wier enige misdaad was “dat zij de geboden van God hielden en het geloof in Jezus.”
- 48 - 400.000 protestantse vluchtelingen door wreedheden van de Katholieke Kerk
 • De meedogenloze gruwelen van de hertog van Alva in de Nederlanden,
 • de bloedige vervolgingen ten tijde van koningin Mary in Engeland,
 • het uitroeien van de reformatie in Spanje en Italië te vuur en te zwaard, evenals in Portugal en Polen,
 • het bloedbad van de Sint Barthelomeüsnacht,
 • de lange en gruwelijke vervolgingen van de Hugenoten
 • en alle schanddaden en wreedheden begaan na het herroepen van het Edict van Nantes
 • hadden een desastreuze uittocht van 400.000 protestantse vluchtelingen naar alle kusten van Europa ten gevolge.
- 49 - Ontelbaar veel slachtoffers
Dit alles werd bedreven door pauselijk Rome. Haar slachtoffers zijn ontelbaar. Lorent heeft berekend dat alleen al in Spanje door de Inquisitie 31.912 personen levend verbrand werden en 291.450 zogenaamde berouwvolle personen tot onderwerping werden gedwongen door water, gewichten, het vuur, katrollen, duimschroeven en alle apparaten waardoor de spieren uitgerekt konden worden zonder te scheuren en de beenderen gekneusd konden worden zonder te breken en het lichaam gepijnigd kon worden zonder de geest te geven. Een miljoen mensen kwamen om in het bloedbad onder de Albigenzen.
- 50 - Start Jezuïetenorde
Gedurende de eerste dertig jaar van de Jezuïetenorde werden 900.000 getrouwe christenen gedood. Onder leiding van de hertog van Alva werden 36.000 christenen door de beul ter dood gebracht. Hij was er nog trots op ook. Onder de regering van Karel de Vijfde werden 50.000 Vlamingen en Duitsers opgehangen, verbrand of levend begraven.
- 51 - Vaticaan heeft NOOIT tegenwerpingen opgeworpen
Als wij daar aan toevoegen het bloedvergieten gedurende de dertigjarige oorlog in Duitsland en de angst die veroorzaakt werd door de herhaalde bloedbaden onder de protestanten in Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Nederlanden en dan te bedenken dat voor al deze gruwelen vanuit het Vaticaan NOOIT één woord van berisping is gehoord, uitgezonderd bij gelegenheden wanneer staatslieden en militairen moe werden van al dat bloedvergieten en uitzagen naar middelen om de ketters gratie te verlenen.
- 52 - Profetie van Openbaring beschrijft PRECIES het tijdperk van de macht van de Katholieke Kerk
In het licht van al deze feiten beweren wij dat de profetie op Patmos gegeven, precies zo voorzegd is.”

“Het wetboek van Justinianus stond er op dat godsdienstige eenheid, koste wat kost, in stand gehouden moest worden. Dit beginsel veroorzaakte in Europa in de navolgende eeuwen onnoemelijk veel lijden.”
- 53 - Wat is dan het spreken van het BEELD en het BEEST in de toekomst?
Dat is dus KERKELIJKE WETGEVING.
Meer nauwkeurig: de wet op de aanbidding via de zondag. De Sabbat [zaterdag] zal dan vertreden worden door NIEUW KERKELIJK recht, nieuwe KERKELIJKE rechtbanken.

Kerkganger of geen kerkganger, godsdienstig of atheïst, deze wetten gelden voor IEDEREEN!
Zie Openbaring 13: 11-18.
local_library Lees meer artikelen!